Actuele vraag van 28 mei 1997

 

  Actuele vraag van de heer Patrick Lachaert tot de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, over de rol van het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum in het aangekondigde innovatiedecreet  
     
 
De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, waarde collega´s, vorige week maandag heeft de minister-president in Leuven een bezoek gebracht aan IMEC. Hij heeft daar verklaard dat de Vlaamse regering een bijkomende inspanning van 3 miljard frank zal leveren voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft eveneens aangekondigd dat hij een ontwerp van innovatiedecreet zou neerleggen.

IMEC is een instituut dat bijzonder actief is op het vlak van de micro-elektronica. Het werd opgericht in 1984 op initiatief van de toenmalige voorzitter, de heer Geens. Er werken zo´n zeshonderd specialisten. Het heeft een budget van 2,2 miljard frank per jaar en ontvangt een jaarlijkse dotatie van 960 miljoen frank. De bedoeling van IMEC is om het bedrijfsleven een meerwaarde te bieden op het vlak van de micro-elektronica. Uit een uitspraak van de minister-president over het innovatiedecreet heb ik begrepen dat er een durfkapitaalfonds zou bijkomen.

Als de dotatie voor het wetenschappelijk onderzoek met 3 miljard frank wordt verhoogd, zal IMEC daar dan ook van genieten? Welke gevolgen zal het nieuwe decreet voor IMEC hebben, niet alleen in de rol van IMEC zelf maar ook als deel van de motor voor het economische en technologisch weefsel in Vlaanderen? Tot slot zou ik graag vernemen wie de participanten zijn in het risicokapitaalfonds en of zij een meerwaarde zullen hebben door het decreetontwerp dat u hebt aangekondigd. Ik neem het u natuurlijk niet kwalijk indien u me daarop niet onmiddellijk een antwoord kunt geven.

De voorzitter : Minister-president Van den Brande heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tribune) : Naar aanleiding van mijn bezoek aan IMEC, een van onze pijlers van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, heb ik herhaald wat de inspanning is van de Vlaamse regering. Er zijn er die praten over het creëren van werkgelegenheid en het voorbereiden van de toekomst, anderen werken daar concreet aan. Zo ook de Vlaamse regering. In het Vlaams regeerakkoord hebben we bevestigd dat we elk jaar een extra inspanning van 2 miljard frank zullen leveren op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Door accumulatie betekent dit voor 20 miljard frank aan bijkomende middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Een vergelijking van de middelen in 1995 en 1999 leert ons dat de kredieten met een kwart zijn gestegen tijdens één zittingsperiode. We moeten die inspanning leveren omdat we moeten wedijveren met andere regio´s en staten die hetzelfde doen.

In september van vorig jaar hebben we de beheersovereenkomst van IMEC voor vijf jaar goedgekeurd. IMEC heeft op dit ogenblik een dotatie van 1,0816 miljard frank en is gebonden aan die vijfjarige termijn. Er is bepaald dat er bovenop die dotatie een performantiebonus van zo´n 1,5 percent kan worden toegekend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De globale stijging van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling dient verschillende doelstellingen. Het zou te ver leiden om daar nu op in te gaan. De middelen gaan dus zowel naar het algemeen, het fundamenteel en het toegepast onderzoek, alhoewel die klassieke indeling niet helemaal opgaat.

IMEC maakt daar een deel van uit, maar is gebonden aan de beheersovereenkomst. We zullen dus respecteren waarin is voorzien.

Het innovatiedecreet waaraan we nu werken, zal worden gefinancierd met die verhoogde inspanning van 2 miljard frank per jaar. Er is dus niet in een extra dotatie voorzien voor de toepassing ervan. De hoofdlijn van het decreet is immers de hervorming van een aantal instellingen die onvoldoende op innovatie gericht zijn. Een voorbeeld daarvan is het IWT. Deze maatregel wordt dus met algemene middelen gevoed.

Het durfkapitaalfonds is een initiatief van IMEC. Men gaat uit van 1 miljard frank, en wil naar 3 miljard frank groeien. Misschien komt daar het verschil tussen 3 en 2 miljard vandaan, maar dat ligt buiten de inspanningen die wij jaarlijks leveren. Ik kan u de lijst geven van de participanten. Het is heel belangrijk dat IMEC, het op één na belangrijkste Europese onderzoekscentrum voor micro-elektronica, dat een erg hoge reputatie geniet, middelen probeert te vergaren. Maandag heb ik de evolutie gezien van het ingebrachte privé-kapitaal : die balans ziet er heel goed uit. Ik sta er ten volle achter dat er privé-kapitaal wordt aangetrokken.

IMEC is een van de vier pijlers die de nieuwe ontwikkelingen ondersteunen. Een andere pijler is het programma informatietechnologie. Dat heb ik gisteren nog kunnen toelichten naar aanleiding van de resolutie over de universele dienstverlening. Er wordt 1,5 miljard frank extra uitgetrokken ter ondersteuning van de informatietechnologie. De derde pijler is het VITO, dat werk verricht op het vlak van milieumaterialen. De vierde pijler is het door mij opgerichte Vlaams Instituut voor de Biotechnologie, waar op één jaar tijd ongeveer 200 nieuwe werknemers zijn aangeworven. Elk van deze kenniscentra moet borg staan voor nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, maar ook voor werkgelegenheid in Vlaanderen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.