Vraag om uitleg

 

 

Vraag om uitleg van de heer Patrick Lachaert tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur betreffende het invoeren van een verplicht energiecertificaat bij de verkoop van woningen.

Nr. 1072 (2006-2007) behandeld op 10-10-2007

 
 

 

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert: Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik ga mijn inleiding achterwege laten, er is al voldoende gezegd over het verplichte energiecertificaat. Ik heb mijn vraag om uitleg ingediend in augustus, naar aanleiding van de commotie rond het onderscheid tussen de standaardenergieaudit zonder opvolging en het energieprestatiecertificaat.

Men is gestart met een ander doeleinde om te belanden bij een tweede luik, namelijk een energieprestatiecertificaat. Dat is heel wat goedkoper. Een audit kost tussen 400 en 1500 euro, een certificaat slechts 200 à 250. Waar komt dat grote prijsverschil vandaan? Het gevaar bestaat dat men altijd de goedkoopste formule zal kiezen, en het spreekwoord zegt dat de gierigheid de wijsheid bedriegt.

Het verschil in kostprijs tussen de energieaudit en het energieprestatiecertificaat zal eigenaars niet stimuleren een energiedeskundige aan te spreken voor het uitvoeren van een energieaudit. Is het de bedoeling om in de toekomst nog energieaudits te laten uitvoeren?

Zullen de energiedeskundigen, die een opleiding genoten voor het afleveren van een energieaudit ook automatisch een energieprestatiecertificaat kunnen afleveren? Ik veronderstel van wel, aangezien de audit wat ingewikkelder
ineenzit dan het certificaat. Met een goed bestuur moet dat kunnen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Er is een verschil tussen de standaardenergieaudit en een energieprestatiecertificaat. De audit betekent een grondige screening van de woning met een aangepaste software, maar zonder opvolging.

Het certificaat vermeldt de energetische prestaties van een woning aan de hand van een score of kengetal. Op basis van enkele eenvoudige parameters wordt een woning beoordeeld. De huurder of koper kan dus controleren hoe een woning scoort op het vlak van energie.

Aan het certificaat is een adviesluik verbonden. Het is een eenvoudig advies met algemene tips om energie te besparen. Een energieaudit geeft een meer gedetailleerd beeld van de energetische toestand van de woning. Via een energieaudit verkrijgt men een goed inzicht in de energiestromen van de woning, een lijst van maatregelen die een grote energiebesparing kunnen opleveren, een inschatting van de rendabiliteit van de maatregelen, rekening houdend met premies en fiscale steun, en technische informatie over de correcte uitvoering van de maatregelen. Energieaudits vormen het instrument bij uitstek voor mensen die energiebesparend willen verbouwen. Het certificaat biedt de kandidaat-huurder of -koper louter algemene informatie: de woning scoort energetisch goed of slecht.

U denkt dat het verschil in kostprijs tussen de audit en het certificaat eigenaars niet zal stimuleren een energiedeskundige aan te spreken voor een audit. De twee instrumenten hebben een heel andere bedoeling, dat heb ik net uitgelegd. Het is inderdaad de bedoeling om ook na de invoering van het energieprestatiecertificaat nog energieaudits te laten uitvoeren. Het blijft een nuttig instrument bij het verbouwen.

Ik heb aan het Vlaams Energieagentschap de opdracht gegeven om uit te zoeken in hoeverre de doorlooptijd van een audit kan worden ingekort zodat de aanvragers sneller accurate informatie krijgen. Het is uiteraard de bedoeling om energiedeskundigen die een opleiding hebben genoten voor het uitvoeren van een energieaudit, de mogelijkheid te geven om een certificaat te verlenen.
Toch zal er een korte opleidingsmodule gevolgd moeten worden omdat de software anders is. De software die nu al bestaat voor energieaudits, kan
niet volledig worden overgenomen. Wat we meten, is immers totaal anders. Na een korte opleidingsmodule zullen de energiedeskundigen ingeschakeld kunnen
worden om de energieprestatiecertificaten uit te reiken.

De lagere kostprijs hangt samen met het feit dat het diepteniveau van de verschafte informatie lager ligt.

De voorzitter: De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert: Hebt u er enig idee van hoeveel energieaudits per jaar worden uitgevoerd?

Minister Hilde Crevits: Gemiddeld worden per jaar 350 audits uitgevoerd. We vermoeden dat we jaarlijks 70.000 certificaten nodig hebben, alleen al voor de koopwoningen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.