Actuele vraag van 4 juli 2001

 

  Actuele vraag van de heer Patrick Lachaert tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de toepassing van de milieubeleidsovereenkomst wit- en bruingoed  
     
 

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, onlangs sloot de minister van Leefmilieu een milieubeleidsovereenkomst af over het wit- en bruingoed. Als we de lijst van aan die overeenkomst onderworpen producten vergelijken met die van Vlarea 3.1.5, blijken er verschillen te zijn. De lijst van de milieubeleidsovereenkomst is namelijk ruimer dan die van Vlarea. Mijn vraag is of de producenten die de milieubeleidsovereenkomst niet hebben onderschreven maar waarop Vlarea wel van toepassing is, een engagement zullen aangaan voor het opmaken van een afvalstoffenbeheersplan of zich zullen verbinden tot terugname.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, de vraag van de heer Lachaert is vrij technisch, maar ik wil toch proberen er een antwoord op te geven. Het is inderdaad zo dat in de milieubeleidsovereenkomst elektrische en elektronische apparaten een hele reeks producten wordt opgesomd, en dat deze lijst ruimer is dan die van Vlarea, die de wettelijke basis vormt. Hierover bestaat nog discussie : gaat het hier om een indicatieve lijst of kan men ze beperkend interpreteren?

U hebt gelijk, in de milieubeleidsovereenkomst staan inderdaad een aantal extra producten. Dat betekent dat we geen stok achter de deur hebben als men zich niet houdt aan de bepalingen in de milieubeleidsovereenkomst. Voor deze producten kan men dus niet terugvallen op de aanvaardingsplicht die in Vlarea is opgenomen. Ik denk dat dit bijvoorbeeld het geval is voor zonnebanken, en voor nog een aantal zeer specifieke elektrische apparaten.

Bij de voorbereiding van een aanpassing van Vlarea zal dit probleem juridisch aangepast worden om deze zaak op te lossen. Aan de andere kant zijn we blij dat Recupel er toch een bredere interpretatie aan heeft gegeven en ondertussen toch alle producten heeft opgenomen in de milieubeleidsovereenkomst. Daardoor lopen we een stuk vooruit op de wettelijke wijziging die is vooropgesteld.

In de MBO staat dat ook wie zich na 1 juli 2001 aansluit, toch een bijdrage moet betalen voor de producten die zijn verkocht sinds 1 juli 2001. Ik denk dus dat er niemand baat bij heeft te wachten op de wettelijke regeling. Ik heb ook de indruk dat de sector akkoord gaat. Het zou mij verbazen als er op het terrein op basis van deze kwestie problemen ontstaan.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Ik dank de minister voor haar antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.