Actuele vraag van 6 juni 2001

 

  Actuele vraag van de heer Patrick Lachaert tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de timing en de communicatie met betrekking tot het Vlaams Mobiliteitsplan  
     
 

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, dames en heren ministers, collega's, ik heb in het regionaal dagblad De Gentenaar, maar ook in de serieuze krant De Morgen, gelezen dat een goede Gentse collega van socialistische strekking, de heer Schalck, een wetsvoorstel klaar heeft in verband met de organisatie van het goederenvervoer en het personenvervoer van de NMBS. Hij haalt allerlei concrete gegevens aan. Om zijn voorstel van wet te motiveren en te steunen, haalt hij ook de verworvenheden, de kennis en de strekking van het Mobiliteitsplan Vlaanderen aan.

Ik heb het regeerakkoord erop nageslagen. In het voorjaar van 2001 zou een Mobiliteitsplan Vlaanderen moeten worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Ik heb er geen weet van dat dat reeds gebeurd zou zijn, maar misschien is dat een vergissing. Het verwondert me ten zeerste dat een collega van het federale parlement over het Mobiliteitsplan Vlaanderen beschikt, en er zijn wetsvoorstel op fundeert, terwijl we er in het Vlaams Parlement nog geen kennis van hebben mogen nemen.

Mijnheer de minister, wanneer denkt u het Mobiliteitsplan Vlaanderen aan het Vlaams Parlement ter kennis te brengen? Vindt u het deontologisch verantwoord dat wij het pas nadien kennen?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, het Mobiliteitsplan Vlaanderen zal conform de afspraken in de commissie, die gisteren nog opnieuw werden bevestigd, aan het parlement worden voorgelegd voor het zomerreces.

Ongeveer honderd personen zijn betrokken bij de voorbereiding van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Daaronder bevindt zich een aantal mensen van de NMBS, in verband met het federaal gedeelte. Ik heb niet aan de heer Schalck gevraagd waarop hij zijn voorstel heeft gebaseerd, maar ik heb de indruk dat hij het decreet basismobiliteit heeft gebruikt om te komen tot een federale wet basismobiliteit.

Mogelijk beschikt hij als federaal parlementslid ook over informatie over het gedeelte van het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat de NMBS aanbelangt, wat overigens correct is. Het zou me sterk verwonderen dat hij nog voor het Vlaams Parlement over de volledige informatie zou beschikken. Het totale rapport is immers nog steeds niet neergelegd. Dat zal gebeuren voor de zomer.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de minister, de heer Schalck begint zijn tekst als volgt : 'Het vertrek voor het toekomstbeeld is het Mobiliteitsplan Vlaanderen.' Het is mogelijk dat hij niet goed is ingelicht, maar de heer Schalck is niet een van onze minst bekwame collega's.

De voorzitter : Het incident is gesloten.