Actuele vraag van 10 mei 2000

 

  Actuele vraag van de heer Patrick Lachaert tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de cijfers van Fost Plus inzake afvalscheiding  
     
 

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, geachte leden van de regering, collega's, mijn vraag heeft te maken met een algemene vergadering van Fost Plus die vorige maandag heeft plaatsgevonden. De directeur-generaal heeft zich toen behoorlijk positief uitgelaten over de efficiënte werking van Fost Plus.

Mevrouw de minister, u hebt op die vergadering echter minder positieve zaken gezegd. U hebt duidelijk kritiek geuit op de werking van Fost Plus inzake het selectief inzamelen van verpakkingsafval. U hebt onder meer gezegd dat vijf frank per blauwe zak te goedkoop is. U hebt ook terecht gewezen op de verwarring bij de gemeentebesturen en de burgers. Zij willen bijvoorbeeld te goeder trouw botervlootjes meegeven met die blauwe zak omdat ze niet weten dat dit eigenlijk niet mag, met als gevolg dat de zakken niet worden opgehaald. Het is, ook uit esthetisch oogpunt, niet echt verantwoord dat die zakken daar een tijdlang blijven staan. Samengevat kunnen er dus wel belangrijke negatieve opmerkingen worden gegeven over de werking van Fost Plus.

Mevrouw de minister, op politiek vlak bent u verantwoordelijk voor de sector. U hebt zelf al kritiek geuit op de werking van Fost Plus. Wat zult u nu doen om ook in de praktijk iets aan de bestaande problemen te verhelpen?

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, ik heb inderdaad een aantal kritische bedenkingen geplaatst bij het zegebulletin van Fost Plus tijdens de algemene vergadering. Ik had ook vooraf gezegd dat ik een aantal discussiepunten zou aanhalen. Men had dit dus wel verwacht. Dat is trouwens ook goed voor het debat.

Fost Plus haalt zeer goede resultaten op het vlak van inzameling en recyclage. Het feit dat men op een goede manier inzamelt en recycleert, betekent uiteraard nog niet dat men aan afvalvoorkoming doet. Preventie is iets totaal anders. U weet dat dit het hoofdaccent is van het afvalbeleid. Daarom heb ik bij die bewuste gelegenheid duidelijk gezegd dat ik het jammer vind dat Fost Plus zo weinig aandacht schenkt aan preventie. Het gaat zelfs zo ver dat het de gemeentebesturen verboden wordt een preventieboodschap mee te geven aan de burgers in het kader van die Fost-Plusovereenkomst. Dat gaat dus echt wel ver.

Een tweede kritische bedenking was dat er op het terrein toch wel wat problemen zijn. U hebt zelf het voorbeeld van de PMD-zak aangehaald. De inzamelboodschap aan de burgers is zeer verward. De meeste mensen weten niet wat er nu al dan niet in die zak mag. Daar moet dus zeker en vast duidelijkheid komen.

Ten slotte is er nog de kwestie van de lage prijs, een uitdrukkelijke eis van Fost Plus. De grijze zak kost echter 50 frank. De burger vertoont daardoor een soort van ontwijkgedrag door het gewone afval in die PMD-zak te stoppen. Fost Plus roept de gemeenten op om in dergelijke gevallen repressief op te treden. Dat heeft dan weer een negatieve invloed op de manier waarop de burger tegen de afvalproblematiek aankijkt. We moeten proberen om onze preventieboodschap op een zo positief mogelijke manier aan de bevolking over te brengen, vandaar mijn kritische bemerkingen.

Wat kan ik doen, en met welk resultaat? Fost Plus heeft een erkenning tot 2003. Alles wat te maken heeft met de erkenning en de werking van Fost Plus, wordt behandeld in de interregionale verpakkingscommissie, waarin de drie gewesten zetelen. Dit is geregeld door middel van een samenwerkingsakkoord. Als we willen bijsturen, moet dat dus gebeuren in een gezamenlijke actie van de drie gewesten.

Onze kritiek wordt nu verwoord in de verpakkingscommissie. We verwachten zeker de instemming van de andere gewesten, want het probleem doet zich ook bij hen voor. Het is de bedoeling in de periode voor 2003, in een positieve sfeer en in onderling overleg met Fost Plus, een aantal verbeteringen in de werking aan te brengen. In 2003 kunnen we dan de erkenningsvoorwaarden bijsturen.

Voorlopig zijn onze mogelijkheden dus relatief beperkt, maar we werken eraan, in het vooruitzicht van een eventuele aanpassing van het erkenningsbesluit.

De voorzitter : Het incident is gesloten.