Nieuw decreet Ruimtelijke Ordening & Grond- en pandenbeleid

 

Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening en het decreet op het grond- en pandenbeleid werden op 5 december 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanaf 15 januari 2009 worden deze door de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement behandeld.

Deze decreten, waaraan Patrick Lachaert sedert lange tijd meewerkte, vormen één geheel en zijn een antwoord op vele vragen i.v.m. de ruimtelijke ordening en het leefmilieu, zowel naar de procedure als naar de inhoud. Ze vormen het sluitstuk van Vlaams woonbeleid dat jaren geleden is ingezet. Het nieuw decreet op de ruimtelijk ordening beoogt voornamelijk meer rechtszekerheid (vb. verjaring van bouwmisdrijven worden aangepast) en administratieve vereenvoudiging (vb. het toepassingsgebied van het planologisch attest wordt uitgebreid).

Het doel van het decreet grond- en pandenbeleid is drieledig. Vooreerst de verkrotting en leegstand tegengaan en dus ook de leefbaarheid van de steden verbeteren, daarnaast het aanbod betaalbare kavels en koopwoningen vergroten en tenslotte het aanbod sociale huurwoningen vergroten om niemand in de kou te laten staan. In Vlaanderen is 76 % van de mensen eigenaar van zijn woning. Dit zal de komende jaren met de reeds genomen maatregelen (zoals de verlaging registratie-, schenkingsrechten, renovatiepremie en de goedkope leningen via het Vlaams Woningsfonds) zeker stijgen tot 80 %. 20 % procent van de mensen is dus aangewezen op de huurmarkt. De private huurmarkt neemt slechts een klein deel voor zijn rekening. De rest van de mensen is aangewezen op sociale verhuur. In een kleine regio als Vlaanderen moeten we er naar streven dat iedereen kwalitatief kan wonen.

Lees hier de ontwerpen van decreet

- Decreet op de Ruimtelijke Ordening

Memorie van toelichting
Ontwerp van decreet

- Decreet Grond- en Pandenbeleid

Memorie van toelichting
Ontwerp van decreet