Nieuws      

 

 

 

   
Uit het Vlaams Parlement  
   
13/03/2009
  Woensdag 18/03/2009 stemt het Vlaams Parlement het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening en het decreet grond- en pandenbeleid.
Bekijk hier de agenda
     
           
11/03/2009
  De uitvoeringen van het pesticidenreductiedecreet roept een aantal vragen op. Patrick Lachaert vraagt Minister Crevits om enige verduidelijking
Lees meer
     
           
17/02/2009
  De problematiek van de verkeersonveiligheid op de gewestweg N42 ter hoogta van de afrit E40 te Wetteren sleept reeds jaren aan. Patrick Lachaert nam het initiatief om hierover een voorstel van resolutie in te dienen.
Lees meer
     
           
04/02/2009
  Patrick Lachaert bevroeg op 4 februari tijdens het actueel vragenuurtje Minister Crevits over de mogelijkheden om windmolens in te planten. De Minister is het met Patrick Lachaert eens dat er nog meer duidelijkheid moet komen over hoe en waar windmolens goed kunnen worden ingeplant.
Lees meer
     
           
05/01/2009
 

Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening en het decreet op het grond- en pandenbeleid werden op 5 december 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanaf 15 januari 2009 worden deze door de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement behandeld.
Lees meer

     
           
21/11/2008
 

Na ongeveer twee jaar toepassing van het nieuwe Mestdecreet van 22 december 2006 is Patrick Lachaert van oordeel dat het noodzakelijk is verbeteringen aan te brengen aan het Mestdecreet. Daarom diende hij samen met enkele andere volksvertegenwoordigers een voorstel van decreet in ter aanpassing van het decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, een decreet waar hij 2 jaar geleden zelf héél wat tijd én energie in stak. De Commissie Leefmilieu behandelt het voorstel kortelings...
Lees hier het voorstel van decreet

     
           
24/10/2008
  Patrick Lachaert diende een voorstel van decreet in dat de grindwinning in de toekomst regelt. De voorbije jaren hebben verschillende milieu- en natuurbewegingen enerzijds en exploitanten van de grindwinningen anderzijds onderhandeld over de mogelijkheden van grindwinning in de toekomst. Het huidige Grinddecreet uit 1993 bepaalt immers dat een einde komt aan de grindwinning in Limburg, als de op voorhand bepaalde tonnages ontgonnen zijn.
In tegenstelling tot het verleden, wordt hierbij gekozen voor een projectmatige aanpak. Elk project wordt op zichzelf onderzocht. Er is geen sprake meer van globale op te halen tonnages gedurende verscheidene jaren of een koppeling van projecten aan elkaar.
Lees hier het voorstel van decreet
 
     
           
15/10/2008
 

De problematiek over het plaatsen van gsm-masten, de daaraan gekoppelde protestacties van bewonersgroepen en het gebruik van gsm-toestellen is ons genoegzaam bekend. Om hierover met grondige kennis van zake, beleidsaanbevelingen te kunnen doen werden op initiatief van Patrick Lachaert in de Commissie Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verschillende hoorzittingen georganiseerd over de niet-ioniserende stralingen.Aansluitend hierop diende Patrick Lachaert een voorstel van resolutie in, bij de diensten van het Parlement.
Lees hier het Voorstel van Resolutie in betrefende de niet-ioniserende straling.

     
           
19/09/2008
  Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening komt nu in zijn eindfase. Het advies van de Raad van State is ondertussen gegeven. Zo kan het decreet na het herfstverlof in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement worden behandeld. Dit huzarenstuk zorgt voor een transparanter, eenvoudiger, doeltreffender en humaner beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Lees meer
     
           
19/06/2008
  Aangezien het aantal imkers in Vlaanderen en bijgevolg ook het aantal bijenvolken een dalende trend vertoont (o.a. ook door de bijensterfte), diende Patrick Lachaert samen met leden van de meerderheidspartijen een resolutie in om meer aandacht te schenken aan de bijenteelt binnen het beleid van de Vlaamse overheid. Die resolutie werd vandaag in de commissie Leefmilieu goedgekeurd.
Lees meer
     
           
19/06/2008
  N.a.v. een studie over de ophaling van afvalbanden werd vastgesteld dat er bijna 11 miljoen versleten banden aanwezig zijn in de landbouwsector, waarvan 10 miljoen banden van personenwagens. De studie toonde eveneens aan dat de hoofddrempel voor de afvoer van de afvalbanden, de kosten van de verwerking zijn. Een voorstel van resolutie betreffende de ophaling van afvalbanden op landbouwbedrijven werd vandaag In de commissie Leefmilieu aangenomen
Lees meer
     
           
11/06/2008
  In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd vandaag een voorstel van decreet van Patrick Lachaert goedgekeurd houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Lees meer
     
           
28/05/2008
  Patrick Lachaert bevroeg tijdens het plenair vragenuurtje Minister Crevits over de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor de verbreding van het Schipdonkkanaal
Lees meer
     
           
22/05/2008
  Wanneer een huisdier overlijdt, zijn de mogelijkheden om met het stoffelijk overschot om te gaan beperkt. Begraven in de tuin is in principe mogelijk voor dieren die niet meer dan 10 kg wegen. Door supplementaire voorwaarden ligt die oplossing in de praktijk minder voor de hand. Patrick Lachaert diende hierover een voorstel van resolutie in.
Lees meer
     
           
08/05/2008
  Patrick Lachaert diende vandaag bij de diensten een voorstel van resolutie in betreffende het behoud en ruimte voor volkssporten op het platteland, inzonderheid het krulbolspel
Lees meer
     
           
05/03/2008
  In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd vandaag een voorstel van decreet van Patrick Lachaert goedgekeurd houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Lees meer
     
           
21/01/2008
  Patrick Lachaert schreef een voorstel van resolutie over de gemeentelijke en gewestelijke saneringsplicht, dat hij samen met collega's uit de meerderheid vorige week indiende bij het Vlaams Parlement
Lees meer
     
           
28/11/2007
 

Op vraag van Patrick Lachaert past Vlaams Minister Hilde Crevits het KB aan over het verzekeringsattest voor jagers
Lees meer

     
           
09/11/2007
  Patrick Lachaert vraagt in de commissie Binnenlandse aangelegenheden uitleg aan Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden n.a.v. een wijziging hiervan door de inwerkingtreding van het nieuw gemeentedecreet
Lees meer
     
           
24/10/2007
  Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een voorstel van Patrick Lachaert c.s. goedgekeurd betreffende de invoering van een risicobeheerssysteem voor investeringsprojecten van de Vlaamse overheid
Lees hier de resolutietekst
     
           
17/10/2007
  Uit een onderzoek van de KU-Leuven blijkt dat honderden eigenaars in de Vlaamse Ardennen een groot risico lopen dat hun huis gaat scheuren. De oorzaak hiervan is het hoge risico op grondverschuivingen in de regio. Patrick Lachaert en Marnic De Meulemeester informeerden bij Minister van Mechelen naar het plan van aanpak voor deze ricicozones.
Lees meer
     
           
10/10/2007
 

Patrick Lachaert bevraagt in de Commissie Openbare Werken Minister Hilde Crevits over het verplicht energiecertificaat bij de verkoop van woningen. Daarnaast informeert hij ook naar de stand van zaken inzak de overdracht van de provinciewegen.
Lees hier het persbericht over de vraag om uitleg over de overdracht van provinciewegen

     
           
17/09/2007
 

Heel wat waterverbruikers mogen zich aan een hogere waterfactuur verwachten. Dit heeft alles te maken met de gemeentelijke saneringsbijdrage. Patrick Lachaert ontving een recente aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over de kostenterugwinning van waterdiensten. Hij neemt het initiatief om hierover een grondige bespreking te voeren in de Commissie Leefmilieu.
Lees meer

     
           
05/07/2007
  Decreet op de Ruimtelijke Ordening: Op initiatief van Patrick Lachaert e.a. wordt een voorstel van decreet ingediend waarin wordt bepaald dat de milieuvergunning definitief is van zodra deze de volledige administratieve procedure heeft doorlopen en de overheid in laatste aanleg heeft beslist. Hierdoor moeten bouwvergunningen sneller uitvoerbaar worden.
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van decreet
     
           
14/06/2007
  In de commissie Leefmilieu wordt het Voorstel van Resolutie goedgekeurd betreffende de structuur, effectiviteit en financiële verrichtingen van de vzw KINT. Patrick Lachaert pleit voor glashelderheid.
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van resolutie
     
           
24/04/2007
  In de plenaire zitting van woensdag 25 april wordt het Voorstel van Resolutie besproken betreffende de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van resolutie
     
           
29/03/2007
  In de plenaire zitting van woensdag 28 maart pleit Patrick Lachaert voor een certifiëringssysteem voor mest en afgeleide producten.
Lees hier het persbericht
Lees hier de handelingen uit de plenaire vergadering
     
           
27/03/2007
  Patrick Lachaert heeft een onderhoud met de ambassadrice van Canada.
Foto
     
           
14/03/2007
  N.a.v. de problematiek van het fijn stof pleit Patrick Lachaert in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor een snelheidsbeperking in heel België.
Lees hier het persbericht
     
           
25/01/2007
  Patrick Lachaert was als commissievoorzitter te gast op de nieuwjaarsreceptie van de MINARAAD.
Lees hier zijn toespraak
     
           
24/01/2007
  Patrick Lachaert dient samen met andere leden van de meerderheidspartijen een Voorstel van Resolutie in betreffende de verspreiding van asbest in het milieu.
Lees meer...
     
           
17/01/2007
  "Politiek opbod komt een rationeel klimaatbeleid niet ten goede." Een visietekst van Patrick Lachaert over het klimaatbeleid.      
           
16/11/2007
 

Voorstel van resolutie betreffende de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden.
Lees meer...

     
           
  08/11/2006
  MAP III: VLD zorgt voor realistisch bodemsaneringsdecreet
Lees meer...
     
             
             
             
Uit de Regio  
 
23/10/2007
 

Patrick Lachaert beantwoordde een vraag van raadslid Van Hecke op de gemeenteraad van dinsdag 23 oktober 2007 inzake het postpunt op de Flora.

Lees meer...

   
         

10/10/2007

 

Reeds jaren is Patrick Lachaert in het getouw om de bouw van een fietshangbrug over de Ringvaart in Merelbeke rond te krijgen, zowel technisch als financieel. Deze inspanningen worden beloond...

Lees meer...

   
         
26/06/2007
  Merelbeke wil werk maken van een lokaal klimaatbeleid, o.m. door het ondertekenen van een Lokaal Kyotoprotocol. Op de gemeenteraad gaf bevoegd schepen Jan Jonckheere (Open VLD) een uiteenzetting over het Kyoto-protocol. Bekijk hier de presentatie
   
         
11/06/2007
  Op 10 juni werden de nieuwe vertegenwoordigers voor de Kamer en Senaat verkozen. Bekijk hier de verkiezingsuitslagen van het Kanton Merelbeke voor de Kamer en voor de Senaat.    
         
15/05/2007
  Op 13 en 14 mei hadden de Tweedaagse van Patrick Lachaert en Open VLD Merelbeke. Klik hier voor enkele sfeerbeelden
   
         
11/05/2007
 

Patrick Lachaert bezoekt het Air Traffic Control Centre in Gavere tijdens de tweejaarlijkse opendeurdag. Lees meer

   
         
12/03/2007
 

Patrick Lachaert informeerde bij Minister Peeters over de realisatie van de verbredingswerken aan de N42.
Lees meer

   
         
05/03/2007
  Na de sluiting van het postkantoor in de Van Goethemstraat in Merelbeke in maart 2006 verkijgt Patrick Lachaert, na onderhandelingen met De Post, dat er een nieuw postpunt komt in Merelbeke.
Lees meer