Kostenterugwinning van de waterdiensten

 

Commissie Leefmilieu zal zich over waterfactuur buigen


Heel wat waterverbruikers mogen zich aan een hogere waterfactuur verwachten. Dit heeft alles te maken met de gemeentelijke saneringsbijdrage. Deze gemeentelijke saneringsbijdrage werd in het leven geroepen om de riolen in de Vlaamse gemeenten te vernieuwen en uit te breiden.

De algemene verwachting is dat de Vlaamse gemeenten de komende jaren zwaar zullen moeten investeren in hun rioolsystemen, wat met andere woorden zijn invloed zal hebben op de gemeentelijke saneringsbijdragen en de waterfactuur, door de verplichting van de Europese Kaderrichtlijn Water om tegen 2010 alle watergebruikers een redelijke bijdrage te laten leveren in de kosten van de waterdiensten.

Patrick Lachaert, Voorzitter van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur in het Vlaams Parlement, ontving een recente aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over de kostenterugwinning van waterdiensten. In zijn aanbeveling vraagt de SERV aan de overheid zich dringend te buigen over de evolutie van de waterfactuur. Vandaag is het immers totaal onduidelijk welke kosten verrekend mogen worden in de waterfactuur. Het is evenmin duidelijk welk gedeelte van de rekening verhaald zal worden op de gebruiker, stelt de SERV.

Patrick Lachaert neemt het initiatief om hierover een grondige bespreking te voeren in de Commissie Leefmilieu, waardoor een beleidskader kan worden geschapen om deze problematiek op te lossen. Hierbij dient rekening gehouden met de beleidsprioriteiten in de gemeentelijke sanering van het water, de financiële draagkracht van de gemeenten en een daarbij aansluitend realistisch investeringsritme, en de mogelijke herdefiniëring van de gewestelijke en de gemeentelijke taak rekening houdende met de duur van de taak van Aquafin.