Voorstellen van Resolutie

 

 
2004 - 2009
       
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Kurt De Loor, de dames Cindy Franssen en Anne Marie Hoebeke, de heer Bart Van Malderen en mevrouw Joke Schauvliege betreffende de herinrichting van de N42 ter hoogte van de E40-afrit Wetteren op het grondgebied van Oosterzele
Nr 2106 (2008-2009)
   
  Voorstel van resolutie van de heren Erik Matthijs, Bart Martens en Patrick Lachaert betreffende de export van illegale afvalstromen naar ontwikkelingslanden
Nr 2099 (2008-2009)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van mevrouw Joke Schauvliege, de heren Patrick Lachaert en Bart Martens, mevrouw Else De Wachter en de heren Rudi Daems en Jan Peumans betreffende niet-ioniserende straling
Nr 1996 (2008-2009)
Tekst
   
 

Voorstel van resolutie de heer Patrick Lachaert, mevrouw Joke Schauvliege, de heren Bart Martens en Karlos Callens, mevrouw Tinne Rombouts en de heer Jos Bex betreffende de invoering van een risicobeheerssysteem voor investeringsprojecten van de Vlaamse overheid
Stuk 1321 (2007-2008)
Tekst

   
 

Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert, Karlos Callens, Erik Matthijs, Jan Peumans, Bart Martens en Jos Bex betreffende de saneringsplicht voor afvalwater
Stuk 1504 (2007-2008)
Tekst

   
 

Voorstel van resolutie van de heer Frans Peeters, mevrouw Veerle Heeren en de heren Mark Demesmaeker, Patrick Lachaert, Karlos Callens en Bart Martens betreffende aandacht voor de bijenteelt binnen het Vlaamse beleid
Stuk 1648 (2007-2008)

Tekst

   
 

Voorstel van resolutie van de heren Erik Matthijs, Patrick De Klerck, André Van Nieuwkerke en Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heer Jan Peumans betreffende het behoud en ruimte voor volkssporten op het platteland, inzonderheid het krulbolspel
Stuk 1682 (2007-2008)

Tekst

   
 

Voorstel van resolutie van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs betreffende de ophaling van afvalbanden op landbouwbedrijven
Stuk 1683 (2007-2008)
Tekst

   
 

Voorstel van resolutie van mevrouw Laurence Libert, de heer Patrick Lachaert, mevrouw Joke Schauvliege en de heren Jan Peumans, Jos Bex en André Van Nieuwkerke betreffende het creëren van een regelgevend kader voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen
Stuk 1699 (2007-2008)
Tekst

   
  Voorstel van resolutie van de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert en Bart Martens, mevrouw Joke Schauvliege en de heren Karlos Callens en Jos Bex betreffende de structuur, effectiviteit en financiële verrichtingen van de vzw KINT
Nr 1226 (2006-2007)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Marnic De Meulemeester, Marcel Logist, Jos Bex en Erik Matthijs betreffende de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen
Nr 1134 (2006-2007)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert, de dames Hilde Crevits en Anne Marie Hoebeke en de heren Bart Martens en Jos Bex betreffende de verspreiding van asbest in het milieu
Nr 1078 (2006-2007)
Tekst
   
 

Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Bart Martens en de dames Caroline Gennez, Dominique Guns, Veerle Heeren en Joke Schauvliege betreffende de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden
Nr. 1012 (2006-2007)
Tekst

         
  Voorstel van resolutie van de dames Hilde Crevits en Tinne Rombouts en de heren Jos Bex, Bart Martens, Patrick Lachaert en Rudi Daems betreffende het beleid inzake verpakkingsafval
Nr. 486 (2005-2006)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van mevrouw Hilde Crevits, de heren Patrick Lachaert, Bart Martens en Rudi Daems en mevrouw Tinne Rombouts betreffende de selectieve inzameling van luierafval
Nr. 523 (2005-2006)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert, mevrouw Stern Demeulenaere, de heer Bart Martens en de dames Tinne Rombouts en Hilde Crevits betreffende milieu en gezondheid
Nr. 731 (2005-2006)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de dames Hilde Crevits, Tinne Rombouts en Stern Demeulenaere en de heren Patrick Lachaert, Bart Martens en Mark Demesmaeker betreffende het wegwerken van knelpunten inzake de reductie van bestrijdingsmiddelen
Nr. 808 (2005-2006)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van mevrouw Hilde Crevits en de heren Erik Matthijs, Jos Bex, Patrick Lachaert, Bart Martens en Rudi Daems over de milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlarea-aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Nr. 214 (2004-2005)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Carl Decaluwe en Patrick Lachaert betreffende het opnieuw toepassen van de opvulregel
Nr. 336 (2004-2005)
Tekst
   
 1999 - 2004
       
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert, Jacques Timmermans, Johan Malcorps en Dirk De Cock betreffende het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 2003 tot voorlopige vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Nr. 1896 (2003-2004)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Jos Bex, Jacky Maes en Gerald Kindermans betreffende de promotie van alternatieven voor vogelschrikkanonnen
Nr. 1981 (2003-2004)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de heren Jos Bex, Jacky Maes, Johan Malcorps, Patrick Lachaert en Jan Loones betreffende aanbevelingen in verband met de nieuwe erkenning van FOST Plus door de Intergewestelijke Verpakkingscommisie
Nr. 2121 (2003-2004)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Johan Malcorps, Jacky Maes en Patrick Lachaert betreffende aanbevelingen in verband met het ontwerp van uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007
Nr. 1468 (2002-2003)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Herman Lauwers betreffende de problematiek van de weekendverblijven
Nr. 1484 (2002-2003)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Jacky Maes en Jos Bex betreffende het gebruik van milieubeleidsovereenkomsten in het Vlaamse afvalbeleid
Nr. 1550 (2002-2003)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Jacky Maes, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Jos Bex betreffende het gebruik van waterdoorlatende betonproducten
Nr. 1227 (2001-2002)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jef Van Looy, Jacques Timmermans en Jos Bex betreffende de aanbevelingen inzake milieu en ruimtelijke ordening uit het jaarverslag 2001 van de Vlaamse Ombudsdienst
Nr. 1251 (2001-2002)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van de heren Johan Malcorps, Joachim Coens, Patrick Lachaert, Bruno Tobback, Jos Bex en mevrouw Isabel Vertriest betreffende de aanscherping van de milieubeleidsovereenkomsten oud papier
Nr. 572 (2000-2001)
Tekst
         
  Voorstel van resolutie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex betreffende maatregelen tegen illegale houtkap
Nr. 782 (2000-2001)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Jacques Timmermans, Jos Bex en Erik Matthijs betreffende de heronderhandeling van de beheersovereenkomst met Aquafin
Nr. 789 (2000-2001)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Jacques Timmermans, Patrick Lachaert, Jef Van Looy, Johan Malcorps, Jos Bex en Paul Wille betreffende de aanbevelingen inzake milieu en ruimtelijke ordening uit het jaarverslag 2000 van de Vlaamse Ombudsdienst
Nr. 823 (2000-2001)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Herman Lauwers betreffende de problematiek van de weekendverblijven
Nr. 256 (1999-2000)
Tekst
   
   
1995 - 1999
 
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en André Denys betreffende de zonevreemde bedrijven
Nr. 1287 (1998-1999)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Karel De Gucht, Patrick Lachaert en André Denys betreffende de toekenning en het beheer van de scheepskredieten
Nr. 905 (1997-1998)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Paul Dumez, Jaak Gabriels, Robert Voorhamme, Jan Penris, Herman Lauwers en Patrick Lachaert betreffende het Vlaamse zeehavenbeleid
Nr. 673 (1996-1997)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert, Jaak Gabriels en Ward Beysen betreffende de vaststelling van het standpunt van het Vlaams Parlement aangaande het ontwerp van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Nr. 732 (1996-1997)
Tekst
   
  Voorstel van resolutie van de heren Joachim Coens, Bruno Tobback, Patrick Lachaert, Johan Sauwens en Johan Malcorps betreffende het advies van de Vlaamse regering aan de federale regering over het investeringsprogramma van de NMBS 1996-2005
Nr. 305 (1995-1996)
Tekst