Voorstellen van Decreet

 

 
2004 - 2009
       
  Voorstel van decreet van de heren Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren en Patrick Lachaert, mevrouw Else De Wachter en de heer André Van Nieuwkerke betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen
Nr 2145 (2008-2009)
   
  Voorstel van decreet van de heer Bart Martens, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van Nieuwkerke houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuulijk milieu en tot interpretatie van artikel 17, §1, van ditzelfde decreet
Nr 2087 (2008-2009)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Patrick De Klerck en Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten
Nr 2053 (2008-2009)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Ludo Sannen en Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
Nr 1893 (2008-2009)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en Jos Bex houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Nr 1892 (2008-2009)
Tekst
   
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Else De Wachter, de heer Jan Peumans, mevrouw Laurence Libert, de heer Jacky Maes en mevrouw Joke Schauvliege houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Stuk 1458 (2007-2008)
Tekst

   
  Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Else De Wachter, de heer Jan Peumans, mevrouw Laurence Libert, de heer Jacky Maes en mevrouw Joke Schauvliege houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Stuk 1650 (2007-2008)
Tekst
   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs en Karlos Callens, mevrouw Hilde Crevits en de heer Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de verhouding tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning betreft
Nr 1239 (2006-2007)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van Nieuwkerke houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Nr. 1007
(2006-2007)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Paul Wille, Bart Martens, Erik Matthijs, Mark Demesmaeker, Jos Bex en Patrick Lachaert betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Nr. 867
(2005-2006)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Ludo Sannen, Jos De Meyer, Patrick Lachaert en Jan Loones houdende wijziging van diverse decreten, wat het paalkamperen en het hoevekamperen betreft
Nr. 467
(2004-2005)

Tekst

         
   
 1999 - 2004
       
 

Voorstel van decreet van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Jacky Maes en Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft
Nr. 1831
(2003-2004)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Bruno Tobback, Johan Malcorps en Herman Lauwers houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft
Nr. 2007
(2003-2004)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Johan De Roo, Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen en Herman Lauwers houdende wijziging van bepaalde wetgevingen inzake huisvesting, wat de autonome gemeentebedrijven betreft
Nr. 2057
(2003-2004)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Gerald Kindermans, Bruno Tobback, Johan Malcorps en Jos Bex houdende het verlenen door de Vlaamse Milieumaatschappij van gegevens aan gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in opdracht van de gemeenten belast met de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke rioleringen
Nr. 2059
(2003-2004)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Nr. 2179
(2003-2004)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 192 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Nr. 2180
(2003-2004)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Jacky Maes, Johan Malcorps en Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat de geïntegreerde milieu- en stedenbouwkundige vergunning betreft

Nr. 2181
(2003-2004)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 15bis van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Nr. 1365
(2002-2003)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Jo Vermeulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers en Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 263sexies, §1, van de nieuwe gemeentewet, wat de onteigeningsbevoegdheid van de autonome gemeentebedrijven betreft
Nr. 1433
(2002-2003)

Tekst

         
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Paul Wille en Jacques Devolder, mevrouw Dominique Guns en de heer Karel De Gucht houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft
Nr. 1566
(2002-2003)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jacky Maes en Herman Lauwers houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen
Nr. 1642
(2002-2003)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren André Denys en Karlos Callens, mevrouw Dominique Guns en de heren Patrick Lachaert, Cis Schepens en Jul Van Aperen houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest (opschrift gewijzigd door de Commissie : Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen)
Nr. 1695
(2002-2003)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Vera Dua en de heer Herman Lauwers houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Nr. 1802
(2002-2003)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Jacky Maes, Patrick Lachaert en Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 houdende de bescherming van landschappen, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (opschrift gewijzigd door de Commissie : Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968)
Nr. 967
(2001-2002)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Paul Wille en Jacques Devolder, mevrouw Dominique Guns en de heer Karel De Gucht houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 1203
(2001-2002)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert, Bruno Tobback en Jos Bex houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, wat de sanering van sites betreft
Nr. 524
(2000-2001)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Johan Malcorps, Bruno Tobback, Patrick Lachaert en Jos Bex houdende vermindering van het gebruik van pesticiden door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (opschrift gewijzigd door de Commissie : Voorstel van decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest)
Nr. 611
(2000-2001)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert en Paul Wille betreffende de NV Vlaamse Milieuholding
Nr. 663
(2000-2001)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Herman Lauwers houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 720
(2000-2001)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heren Jos Bex, André Denys en Jacques Timmermans houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Nr. 130
(1999-2000)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Ludo Sannen, Patrick Lachaert, Bruno Tobback en mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen houdende wijziging van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990
Nr. 297
(1999-2000)

Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Jacques Timmermans en Herman Lauwers en mevrouw Isabel Vertriest houdende wijziging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Nr. 58
(1999)
Tekst

   
   
1995 - 1999
 
 

Voorstel van decreet van mevrouw Patricia Ceysens c.s. houdende scheidings- of omgangsbegeleiding en scheidingsbemiddeling
Nr. 1140 (1998-1999)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 73 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 1145 (1998-1999)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht en de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wat de beschermde gebouwen betreft
Nr. 849 (1997-1998)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wat de door overmacht vernielde gebouwen betreft
Nr. 947 (1997-1998)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wat de opvang en het gebruik van regenwater betreft
Nr. 956 (1997-1998)
Tekst

   
 

Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Karel De Gucht en Didier Ramoudt houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1993 betreffende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
Nr. 994 (1997-1998)
Tekst

   
  Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Karel De Gucht en Didier Ramoudt houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 995 (1997-1998)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, André Denys, Jacques Laverge, Jacques Devolder en Karel De Gucht houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 1065 (1997-1998)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert en André Denys en mevrouw Yolande Avontroodt houdende wijziging van artikel 59 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996
Nr. 1079 (1997-1998)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heer Guy Swennen c.s. houdende wijziging van artikel 48 van het Wetboek der Successierechten inzake in partneriaat samenwonenden (overgenomen door de heren Patrick Lachaert, Karel De Gucht en Ludo Sannen)
Nr. 488 (1996-1997)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heren Ward Beysen en Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning
Nr. 725 (1996-1997)
Tekst
   
  Voorstel van decreet van de heren Karel De Gucht, Ludo Sannen en Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 48 van het Wetboek der Successierechten
Nr. 347 (1995-1996)
Tekst