Nieuws uit Brussel

 

   
     
     
05/01/2009
  Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening en het decreet op het grond- en pandenbeleid werden op 5 december 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanaf 15 januari 2009 worden deze door de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement behandeld.
Lees meer
     
19/09/2008
  Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening komt nu in zijn eindfase. Het advies van de Raad van State is ondertussen gegeven. Zo kan het decreet na het herfstverlof in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement worden behandeld. Dit huzarenstuk zorgt voor een transparanter, eenvoudiger, doeltreffender en humaner beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Lees meer
     
19/06/2008
  Aangezien het aantal imkers in Vlaanderen en bijgevolg ook het aantal bijenvolken een dalende trend vertoont (o.a. ook door de bijensterfte), diende Patrick Lachaert samen met leden van de meerderheidspartijen een resolutie in om meer aandacht te schenken aan de bijenteelt binnen het beleid van de Vlaamse overheid. Die resolutie werd vandaag in de commissie Leefmilieu goedgekeurd.
Lees meer
   
19/06/2008
  N.a.v. een studie over de ophaling van afvalbanden werd vastgesteld dat er bijna 11 miljoen versleten banden aanwezig zijn in de landbouwsector, waarvan 10 miljoen banden van personenwagens. De studie toonde eveneens aan dat de hoofddrempel voor de afvoer van de afvalbanden, de kosten van de verwerking zijn. Een voorstel van resolutie betreffende de ophaling van afvalbanden op landbouwbedrijven werd vandaag In de commissie Leefmilieu aangenomen
Lees meer
   
11/06/2008
  In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd vandaag een voorstel van decreet van Patrick Lachaert goedgekeurd houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Lees meer
   
28/05/2008
  Patrick Lachaert bevroeg tijdens het plenair vragenuurtje Minister Crevits over de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor de verbreding van het Schipdonkkanaal
Lees meer
   
22/05/2008
  Wanneer een huisdier overlijdt, zijn de mogelijkheden om met het stoffelijk overschot om te gaan beperkt. Begraven in de tuin is in principe mogelijk voor dieren die niet meer dan 10 kg wegen. Door supplementaire voorwaarden ligt die oplossing in de praktijk minder voor de hand. Patrick Lachaert diende hierover een voorstel van resolutie in.
Lees meer
   
08/05/2008
  Patrick Lachaert diende vandaag bij de diensten een voorstel van resolutie in betreffende het behoud en ruimte voor volkssporten op het platteland, inzonderheid het krulbolspel
Lees meer
   
05/03/2008
  In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd vandaag een voorstel van decreet van Patrick Lachaert goedgekeurd houdende wijziging van het Gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden
Lees meer
     
21/01/2007
  Patrick Lachaert schreef een voorstel van resolutie over de gemeentelijke en gewestelijke saneringsplicht, dat hij samen met collega's uit de meerderheid vorige week indiende bij het Vlaams Parlement
Lees meer
     
28/11/2007
  Op vraag van Patrick Lachaert past Vlaams Minister Hilde Crevits het KB aan over het verzekeringsattest voor jagers
Lees meer
     
09/11/2007
  Patrick Lachaert vraagt in de commissie Binnenlandse aangelegenheden uitleg aan Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden n.a.v. een wijziging hiervan door de inwerkingtreding van het nieuw gemeentedecreet
Lees meer
     
16/10/2007
  Uit een onderzoek van de KU-Leuven blijkt dat honderden eigenaars in de Vlaamse Ardennen een groot risico lopen dat hun huis gaat scheuren. De oorzaak hiervan is het hoge risico op grondverschuivingen in de regio. Patrick Lachaert en Marnic De Meulemeester informeerden bij Minister van Mechelen naar het plan van aanpak voor deze ricicozones.
Lees meer
     
10/10/2007
 

Patrick Lachaert bevraagt in de Commissie Openbare Werken Minister Hilde Crevits over het verplicht energiecertificaat bij de verkoop van woningen. Daarnaast informeert hij ook naar de stand van zaken inzak de overdracht van de provinciewegen.
Lees hier het persbericht betreffende de overdracht van de provinciewegen

     
17/09/2007
  Heel wat waterverbruikers mogen zich aan een hogere waterfactuur verwachten. Dit heeft alles te maken met de gemeentelijke saneringsbijdrage. Patrick Lachaert ontving een recente aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over de kostenterugwinning van waterdiensten. Hij neemt het initiatief om hierover een grondige bespreking te voeren in de Commissie Leefmilieu.
Lees meer
     
05/07/2007
  Decreet op de Ruimtelijke Ordening: Op initiatief van Patrick Lachaert e.a. wordt een voorstel van decreet ingediend waarin wordt bepaald dat de milieuvergunning definitief is van zodra deze de volledige administratieve procedure heeft doorlopen en de overheid in laatste aanleg heeft beslist. Hierdoor moeten bouwvergunningen sneller uitvoerbaar worden.
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van decreet
     
14/06/2007
  In de commissie Leefmilieu wordt het Voorstel van Resolutie goedgekeurd betreffende de structuur, effectiviteit en financiële verrichtingen van de vzw KINT. Patrick Lachaert pleit voor glashelderheid.
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van resolutie
     
24/04/2007
  In de plenaire zitting van woensdag 25 april wordt het Voorstel van Resolutie besproken betreffende de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen
Lees hier het persbericht
Lees hier het voorstel van resolutie
     
29/03/2007
  In de plenaire zitting van woensdag 28 maart pleit Patrick Lachaert voor een certifiëringssysteem voor mest en afgeleide producten.
Lees hier het persbericht
Lees hier de handelingen uit de plenaire vergadering
     
27/03/2007
  Patrick Lachaert heeft een onderhoud met de ambassadrice van Canada.
Foto
     
14/03/2007
  N.a.v. de problematiek van het fijn stof pleit Patrick Lachaert in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor een snelheidsbeperking in heel België.
Lees hier het persbericht
     
25/01/2007
  Patrick Lachaert was als commissievoorzitter te gast op de nieuwjaarsreceptie van de MINARAAD.
Lees hier zijn toespraak
     
24/01/2007
  Patrick Lachaert dient samen met andere leden van de meerderheidspartijen een Voorstel van Resolutie in betreffende de verspreiding van asbest in het milieu.
Lees meer...
     
17/01/2007
  "Politiek opbod komt een rationeel klimaatbeleid niet ten goede." Een visietekst van Patrick Lachaert over het klimaatbeleid.
     
16/11/2007
 

Voorstel van resolutie betreffende de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden.
Lees meer...

     
  08/11/2006
  MAP III: VLD zorgt voor realistisch bodemsaneringsdecreet
Lees meer...