Met Reden Omklede Moties

 

 
2004 - 2009
 
 

Met redenen omklede motie van mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert, mevrouw Stern Demeulenaere, de heer Bart Martens en de dames Tinne Rombouts en Hilde Crevits tot besluit van de op 15 juni 2006 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de resultaten van het biomonitoring-onderzoek bij jongeren in Vlaanderen
Nr. 889 (2005-2006)
Tekst

   
  Beleidsnota Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen 2004-2009. Met redenen omklede motie van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Joke Schauvliege en de heren Bart Martens, Jan Loones, Bart Caron en Jos Bex
Nr. 92 (2004-2005)
Tekst
   
  Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009. Met redenen omklede motie van de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert en Jos Bex, mevrouw Hilde Crevits, de heer Bart Martens en mevrouw Stern Demeulenaere
Nr. 139 (2004-2005)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Joke Schauvliege en de heren Jan Loones, Bart Martens, Herman Lauwers en Patrick Lachaert tot besluit van de op 3 februari 2005 door mevrouw Joke Schauvliege in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 en de verjaring van bouwmisdrijven
Nr. 191 (2004-2005)
Tekst
   
 

Met redenen omklede motie van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Jos Bex, Patrick Lachaert, Erik Matthijs, Bart Martens en Karlos Callens tot besluit van de op 24 februari 2005 door mevrouw Tinne Rombouts in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over enkele knelpunten in verband met de Mestbank
Nr 222 (2004-2005)
Tekst

   
  Met redenen omklede motie van de heer Jan Loones, mevrouw Hilde Crevits en de heren Patrick Lachaert en André Van Nieuwkerke tot besluit van de op 21 april 2005 door de heer Jan Loones in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het duinenbeleid
Nr 302 (2004-2005)
Tekst
   
 1999 - 2004
 
  Met redenen omklede motie van de heren André Denys, Patrick Lachaert, Dany Vandenbossche en Jan Roegiers tot besluit van de op 27 januari 2004 door de heer Erik Matthijs in commissie gehouden interpellatie tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de onteigeningen voor de aanleg van het Kluizendokcomplex in het Gentse havengebied
Nr 2066 (2003-2004)
Tekst
   
 

Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Jos Bex tot besluit van de op 6 februari 2003 door mevrouw Isabel Vertriest in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de omzendbrief RO/2002/03 betreffende de woonuitbreidingsgebieden
Nr 1570 (2002-2003)
Tekst

   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jacky Maes en Jos Bex tot besluit van de op 20 maart 2003 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over het rapport van de Verenigde Naties betreffende de waterkwaliteit in België
Nr 1631 (2002-2003)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert, Jacky Maes, Jos Bex en Johan Malcorps tot besluit van de op 20 maart 2003 door de heer Erik Matthijs in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de verdere uitvoering van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de ermee verbonden uitbouw van de gemeentelijke rioleringsnetten
Nr 1633 (2002-2003)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jacques Timmermans en Jos Bex tot besluit van de op 8 november 2001 door de heren Erik Matthijs en Jef Van Looy in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, respectievelijk over de aanpassing van Vlarem met betrekking tot afstandsregels voor veeteeltinrichtingen in de nabijheid van bos- en natuurgebieden en natuurreservaten en over de ammoniak-emissiemaatregelen
Nr 928 (2001-2002)
Tekst
   
 

Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jacques Timmermans en Jos Bex tot besluit van de op 29 januari 2002 door de heer Jef Van Looy in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de gehanteerde criteria bij de afbakening van bijkomende kwetsbare gebieden en de economische en sociale gevolgen hiervan
Nr 1030 (2001-2002)
Tekst

   
  Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert, Jacky Maes, Johan Malcorps en Jos Bex tot besluit van de op 16 april 2002 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de eindconclusie van het onderzoek naar een mogelijk sluitingsscenario voor de Isvag-oven
Nr 1157 (2001-2002)
Tekst
   
 

Met redenen omklede motie van de heren Jan Roegiers, Patrick Lachaert en Jacky Maes, mevrouw Ann De Martelaer en mevrouw Trees Merckx-Van Goey tot besluit van de op 24 juni 2002 door de heer Jan Roegiers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over een gecoördineerde aanpak van de problematiek van permanente campingbewoners
Nr 1263 (2001-2002)
Tekst

 

   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Bruno Tobback, Patrick Lachaert en Jos Bex tot besluit van de op 8 november 2000 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over maatregelen om wateroverlast te helpen voorkomen
Nr 478 (2000-2001)
Tekst
   
   Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren Patrick Lachaert, Jacques Timmermans en Jos Bex tot besluit van de op 22 februari 2001 1° door mevrouw Marijke Dillen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de resultaten van de milieustudie van het Wereld Economisch Forum wat Vlaanderen en België betreft ; 2° door mevrouw Isabel Vertriest in commissie gehouden interpellatie tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, en tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over het beleid inzake duurzame ontwikkeling na de milieustudie van het Wereld Economisch Forum
Nr 599 (2000-2001)
Tekst
   
  Beleidsnota Leefmilieu 1999-2004. Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Jos Bex
Nr 141 (1999-2000)
Tekst
   
  Beleidsnota Ruimtelijke Ordening 1999-2004. Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert en Bruno Tobback, mevrouw Isabel Vertriest en de heer Herman Lauwers
Nr 152 (1999-2000)
Tekst
   
 1995 - 1999
 
  Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwe, Patrick Lachaert, Freddy De Vilder, Herman Lauwers, Johan Malcorps en Jacky Maes tot besluit van de op 6 oktober 1998 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de begeleidende maatregelen bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de operationalisering van de randvoorwaarden
Nr 1146 (1998-1999)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert en Karel De Gucht tot besluit van de op 6 oktober 1998 door de heren Frans Wymeersch en Jos Stassen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over het sociaal begeleidingsplan voor Doel
Nr 1154 (1998-1999)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Francis Vermeiren, Jacques Devolder en Patrick Lachaert tot besluit van de op 11 februari 1999 door de heer Francis Vermeiren in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de plannen voor de realisatie van een gewestelijk expresnet rond Brussel tegen 2005 en de gevolgen hiervan voor Vlaams-Brabant
Nr 1308 (1998-1999)
Tekst 
   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan Malcorps en Patrick Lachaert tot besluit van de op 23 oktober 1997 door de heer Bruno Tobback in commissie gehouden interpellatie tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over het SERV-rapport betreffende de sociale gevolgen van de nieuwe maatregelen inzake waterheffing en waterprijs
Nr 789 (1997-1998)
Tekst 
   
  Met redenen omklede motie van de heer Patrick Lachaert tot besluit van de op 10 december 1997 door de heer Bruno Tobback in commissie gehouden interpellatie tot de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, over de aanstelling van de nieuwe directeur-generaal van AROHM als kabinetschef van minister Grouwels
Nr 866 (1997-1998)
Tekst
   
 

Met redenen omklede motie van de heren Ward Beysen, Jaak Gabriels en Patrick Lachaert tot besluit van de op 15 januari 1998 door de heer Ward Beysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de moeilijkheden en de behandelingstermijn bij de afhandeling van bouwdossiers
Nr 894 (1997-1998)
Tekst

   
  Met redenen omklede motie van de heren Ward Beysen, Patrick Lachaert en Jaak Gabriels tot besluit van de op 17 februari 1998 door de heer Ward Beysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de hindernissen voor de luchtvaart bij de luchthaven van Antwerpen
Nr 944 (1997-1998)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heer Patrick Lachaert tot besluit van de op 24 maart 1998 door de heer Mark Van der Poorten in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de regularisatie-mogelijkheid voor niet-vergunde weekendverblijven van 9 september 1974
Nr 989 (1997-1998)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heer Ward Beysen, mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche, de heren Jacques Timmermans, Leonard Quintelier en Patrick Lachaert tot besluit van de op 19 mei 1998 door de heer Ward Beysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de problematiek van de zonevreemde voetbalterreinen
Nr 1060 (1997-1998)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Ward Beysen en Patrick Lachaert tot besluit van de op 20 maart 1997 door de heer Ward Beysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de behandelingstermijn bij de afhandeling van bouwdossiers
Nr 601 (1996-1997)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Carl Decaluwe, Patrick Lachaert, Bruno Tobback, Michel Doomst en mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche tot besluit van de op 20 maart 1997 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over het uitblijven van de inherzieningstelling van de gewestplannen
Nr 602 (1996-1997)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heer Patrick Lachaert tot besluit van de op 8 mei 1996 door de heren Patrick Lachaert, Jos Stassen, Bruno Tobback, Herman Lauwers en Paul Deprez gehouden interpellaties tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, en de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, respectievelijk over de economische aspecten van het ruimtelijke-ordeningsbeleid, over het pleidooi van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen voor soepeler procedures in de milieuregelgeving, over de vraag naar aanpassing en versoepeling van de procedures inzake milieu- en bouwvergunningen, over het beleid inzake ruimtelijke ordening en over het stimuleren van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid door de vereenvoudiging van de wetgeving op milieu en ruimtelijke ordening
Nr 309 (1995-1996)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van mevrouw Sonja Becq, de heren Patrick Lachaert en Fred Dielens en mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche tot besluit van de op 30 mei 1996 door de heer Francis Vermeiren in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, en mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, over het heropenen van het vliegveld in Grimbergen
Nr 337 (1995-1996)
Tekst
   
   Met redenen omklede motie van de heren Johan Malcorps, Patrick Lachaert en Herman Lauwers tot besluit van de op 4 juni 1996 door de heren Johan Malcorps, Herman Lauwers, Patrick Lachaert en Jan Penris gehouden interpellates tot de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie en de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, respectievelijk over de beslissing inzake het tracé voor de HST ten noorden van Antwerpen en de bijkomende eisen voor het binnenlands treinverkeer, over het HST-dossier voorbij Antwerpen, over de beslissing betreffende het tracé van de HST ten noorden van Antwerpen en over het HST-tracé langs de E19
Nr 341 (1995-1996)
Tekst
   
  Met redenen omklede motie van de heren Patrick Lachaert en Jaak Gabriels tot besluit van de op 8 juli 1996 door de heren Jaak Gabriels en Ludo Sannen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, en tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, respectievelijk over een mogelijke beslissing aangaande het Fenix-project en over de inplanting van het Fenix-project
Nr 391 (1995-1996)
Tekst