Voorstel van Resolutie betreffende de verspreiding van asbest in het milieu

 

De asbestproblematiek werd in de zomer van 2006 ruim aangekaart in de pers. Dit gaf aanleiding tot een grondig parlementair debat in de commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, waaraan hoorzittingen vooraf gingen.

Zo kwamen op 19 Oktober 2006 Prof. Ben Nemery van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg aan de KU Leuven en de heer Eddy Wille (Afdelingshoofd Interventies, Verwijderingen en Saneringen – OVAM) aan bod. Gevolgd door Journaliste Marie-Anne Mengeot, de heer Xavier Jonckheere (Voorzitter Vereniging van Asbestslachtoffers – Abeva), de heer Bob Ruers (Juridisch adviseur Comité van Asbestslachtoffers Nederland) en de heer André Hoste (Afgevaardigd bestuurder Eternit NV) op de hoorzitting van 26 Oktober 2006. Tenslotte waren op 7 December 2006 Dr. Corrado Magnani en Dr. Dario Mirabelli te gast van het Centrum voor kankerepidemiologie en preventie (CPO) van de Universiteit van Turijn.

Dit alles resulteerde in een uitgebreide resolutie van de meerderheid. Deze resolutie bevat 2 luiken enerzijds een federaal luik anderzijds een gewestelijk luik.

De asbestresolutie stelt een aantal maatregelen en richtlijnen voorop met als uiteindelijke doelstelling iedere bij de asbest-betrokken actor te sensibiliseren en te responsabiliseren. Het feit op zich dat het Vlaams parlement dit initiatief nam, heeft voor een bepaalde categorie van slachtoffers reeds een meerwaarde betekend m.n. een tweetal dagen voordat de afgevaardigde bestuurder van Eternit in de commissie werd gehoord, besliste de Raad van Bestuur om alle inwoners van Kapelle-op-den-Bos en Tisselt, die door asbest worden getroffen, een schadevergoeding uit te betalen. Dit was voorheen enkel beperkt tot werknemers.

De resolutie bevat o.m.

  • maatregelen om de asbestproblematiek beter in kaart te brengen (de gezondheidseffecten, de slachtoffers, de aanwezigheid in de ondergrond en in gebouwen)
  • de burger, de professioneel, de gemeente en iedereen die met asbest in contact komt, op het gevaar van asbest te wijzen.
  • via de oprichting van een asbestfonds een financieel kader te creëren om initiatieven, o.m. van lokale besturen, te ondersteunen en ook op fiscaal vlak de nodige stimuli in te bouwen voor de verantwoorde verwijdering van asbest.

Uit de hoorzittingen bleek dat er nood is aan betere coördinatie tussen de federale en de gewestelijke overheid. Daarom voorziet de resolutie ook een aantal federale maatregelen. Het gaat om een zelfde reeks maatregelen, zoals registratie, vergoeding naar de slachtoffers, invoeren van het fout-principe naar het Frans model, uitwerken van het reeds bestaande asbestfonds en voorzien van een bijzondere verjaring. Dit zal zeker een aanzet betekenen om aan deze problematiek tegemoet te komen.

Lees hier het voorstel van resolutie