Uittreksels verslagen commissie Landsverdediging.
15 september 2004: diepgaand debat over defensie of niet.

"Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de minister, ik denk dat wij als commissie, ik richt mij dan ook tot de voorzitter, misschien wel eens een volledige sessie of toch een aantal uren moeten wijden aan het sectoraal akkoord. Ik denk dat de personeelsproblematiek van het leger, naast de investeringen en de werking, een diepgaand debat vergt. ...
"Mijnheer de minister, u heeft dit niet vermeld maar ik vind het een zeer goede zaak dat het statuut van het personeel op zending wordt herbekeken. Wij hebben talrijke militairen in het buitenland die gezondheidsrisico's lopen en die het risico lopen om te sterven. Ik denk dat wij hen goed moeten verzorgen en beschermen.
Ik zou u willen vragen ons de volledige tekst over te maken. Als de commissie het ermee eens is, kunnen we daarover dan een aantal uren debatteren om eventuele noden te bekijken."

"Minister André Flahaut: We zetten alles op alles om het investeringsplan uit te voeren. We wachten de resultaten van de begrotingsbesprekingen af. Elk jaar worden bedragen geschrapt. Indien de regering beslist dat andere domeinen dan defensie, buitenlands beleid of ontwikkelingssamenwerking voorrang moeten krijgen, dan moeten wij ons daarbij neerleggen. De toegestane begrotingsmiddelen moeten natuurlijk wel voldoende zijn om naar behoren te functioneren. De vraag van mevrouw Vautmans verdient wellicht meer aandacht. Het is jammer dat slechts drie kamerleden en een minister aanwezig waren toen ze die vraag stelde."
"Le président: C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, j'ai dit que les débats sur le sujet évoqué tout à l'heure étaient clos. Nous devons avancer, sinon dans trois mois, nous parlerons encore du dernier huissier qui entrera à Neder-over-Heembek. Cela n'est plus acceptable."

20 oktober 2004: afschaffing DAS.

"Minister André Flahaut: Aangezien de begroting van het departement Buitenlandse Zaken voor in het buitenland ingezette militairen en rijkswachters werd teruggeschroefd en het DAS-personeel door dat departement wordt betaald, zal ik het afschaffen."

27 oktober 2004: besparingen en ontsnapte Congolese militairen.

"Karel Pinxten (VLD): De cijfers zijn bekend: volgend jaar een besparing van 83 miljoen euro, aankoop fregatten uitgesteld, verhoging van het budget met 0,5% ook geschrapt en dan een versterking van - ik citeer - “goed pragmatisch beheer”, wat gaat over optimalisatie van verkoop van overtollig materieel en van infrastructuur."

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): De reden dat ik daarover een vraag stelde is niet die hele aanleiding, maar wel het interview dat op een bepaald moment door generaal Van Dingenen werd gegeven. Generaal Van Dingenen is een zeer intelligent man. Daarom stoorde het mij zo, mijnheer de minister, dat ik die generaal op een bepaald moment op de televisie zag verschijnen. Het herinnerde mij aan het beeld van die andere generaal: "There are no Americans in Bagdad", terwijl de tanks achter zijn rug reden. Uiteraard moest die militair iets komen zeggen dat hij niet zelf geloofde. Dat straalde gewoon van hem af. Hij was daar in bevolen opdracht, zoals men dat noemt. Ik vraag mij af wie daarmee is gediend. Als er dan toch iemand de clown wilt komen uithangen, dan moet de minister dat maar komen doen. Daar bent u voor. U mag daar geen militair voor sturen, mijnheer de minister, want dat vind ik helemaal niet correct van u."

"André Flahaut, ministre: La prochaine fois, j'installerai les Congolais à Kleine Brogel…
Theo Kelchtermans (CD&V): Dat zal het streektoerisme enorm bevorderen."

17 november 2004: beschamende 11-novemberviering en Mme Lizin ontevreden.

"André Flahaut, minister: Het is een dramatische ontwikkeling dat er zo weinig scholen aan de 11-novemberviering hebben deelgenomen. Als ik burgemeester was zou ik hen verplichten aanwezig te zijn op deze viering, ook als die op een zaterdag of een zondag valt. Ze zouden dit op vrijwillige basis moeten doen en ik zou er rekening mee houden bij het verlenen van promoties."

"Le président: Tous les parlementaires ne sont pas présents non plus le 11 novembre, malheureusement. J'en sais quelque chose."

"Minister André Flahaut: Desondanks is men erin geslaagd om drie van mijn collega’s en de voorzitster van de Senaat in een
oncomfortabel vliegtuig naar de begrafenis van de heer Arafat te brengen, omdat de twee andere Embraer-vliegtuigen met VIP-configuratie bestemd waren voor de koninklijke familie. Dit kwam me op felle kritiek te staan en op ideeën om een nieuw vliegtuig aan te schaffen, maar ik ben niet bereid in een nieuw toestel te investeren.
Le président: Dommage que vous ne leur avez pas donné un C-130, c'eût été beaucoup plus drôle. Voir Mme Lizin en C-130, c'eût été historique! Je trouve que vous avez été trop bon."

08 december 2004: werkbezoeken een fiasco en partijgenoten stellen dezelfde vraag.

"De voorzitter: We zouden in alle rust en op een goed georganiseerde manier een bezoek aan het hospitaal en het Centrum kunnen brengen. Ik verlies er echter de moed bij. Telkens wanneer we een bezoek afleggen, nemen daar twee leden van het Vlaams Belang en een of twee andere leden aan deel, wat erg povertjes is. Dat is niet zo prettig voor de mensen die ons ontvangen. Ik ben bereid nog werkbezoeken te organiseren, maar als er niet voldoende leden komen opdagen, zal ik me genoodzaakt zien die bezoeken af
te gelasten."

"Ingrid Meeus (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik zou er nog iets aan willen toevoegen, vooral voor de minister. Ons bezoek aan ACOS IS was enorm goed georganiseerd en was zeer interessant.
Ik vind het spijtig dat de heer Neel niet aanwezig is. Wat hij daar heeft gedaan, vond ik persoonlijk ondermaats. Of dat nu in het Nederlands of in het Frans is, maakt mij niet uit. Of de discussie daarover gaat, gaat mij ook niet aan. De discussie over Nederlands of Frans moet hier in de commissie gebeuren en mocht niet daar ter plaatse gebeuren. De militairen waren serieus gegeneerd. Zij hebben zich dan ook ontelbare keren geëxcuseerd. Ik vond het ook heel lastig. Ik wil enkel zeggen dat ik heel gelukkig was met hun voordracht en dat het bezoek pico bello in orde was. Ik vind het incident dat de heer Neel daar heeft veroorzaakt heel spijtig.

"Hilde Dierickx (VLD): Mijnheer de minister, het zal u misschien verwonderen dat twee vrouwen van dezelfde fractie ongeveer
dezelfde vraag stellen. Wij hebben met elkaar overlegd en mijn collega, mevrouw Meeus, heeft het probleem in het algemeen belicht,
terwijl ik veeleer het medische aspect zal toelichten vanuit mijn functie in de commissie voor de Volksgezondheid."


12 januari 2005: defensie wordt strafkamp, onze piloten zijn virtuozen en minister als tankcommandant.

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): ... Het is in het nieuws gekomen doordat u met uw partijgenoot een akkoord hebt afgesloten, heel
formeel, om Landsverdediging mee in te schakelen in het strafbeleid van onze maatschappij. Met andere woorden, als wij niet meer
terechtkunnen bij Justitie zal Landsverdediging het wel gaan doen. Nu, ik vind dat Landsverdediging geen strafkamp is. Het is voor mij gewoon een schakel in onze maatschappij. Het is niet omdat wij ergens problemen hebben dat Landsverdediging alles maar moet
gaan oplossen, vooral niet zulke problemen."

"Minister André Flahaut: ...Onze piloten zijn echte virtuozen, en dat geldt zowel voor de vrouwelijke als de mannelijke piloten. Ik heb met een vrouwelijke F-16-instructeur gevlogen en ik kan u zeggen dat dat zeer snel gaat."

"Theo Kelchtermans (CD&V): Ik hoop, mijnheer de minister, dat als er ooit een gewapend conflict is waar onze troepen ook naartoe moeten u ook in de eerste lijn zit, ook in de eerste tankcolonne zit en dat de minister van Defensie daar ook het bevel gaat voeren.
De voorzitter: Een beetje kalmte op dit late uur.
Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat iedereen honger heeft en dat werkt natuurlijk altijd op het gevoel."

26 januari 2005: te lange vragen in de commissie en luchtshow van Koksijde blijft.

"Le président: Je rappelle que les présidents de commission ont reçu une note du président de la Chambre signalant les excès constatés quant à la longueur des questions posées en commission. Pour rappel, le temps global pour une question orale pour l'auteur et la réponse du gouvernement est le suivant: 3 minutes pour l'intervenant, 2 pour le ministre et 2 au maximum pour les éventuelles répliques. Point final! Je me dois de faire respecter cette note du président De Croo. Je ne peux plus accepter qu'une question devienne une interpellation de 20 minutes. Dès lors, le travail législatif ne pourrait plus s'exercer correctement, ni certains débats d'actualité se dérouler sereinement."

"Minister André Flahaut: ... We onderzoeken alle begrotingsposten om na te gaan of bepaalde uitgaven niet kunnen worden beperkt. Er moet verplicht worden bespaard op de arbeidsorganisatie. ... Maar wees niet bang, de luchtshow blijft behouden."

16 februari 2005: overwoekerde begraafplaatsen, minister heeft goed geslapen en het echte probleem van het militair hospitaal.

"Dirk Claes (CD&V): ... Mijnheer de minister, u zult naar alle waarschijnlijkheid een serieus budget voor het onderhoud nodig hebben. Wij vragen ons af of u daar wel over beschikt. De staat van enkele van de Belgische militaire begraafplaatsen laat nog steeds te wensen over. Struikgewas woekert over de graven heen. Er zijn beschadigde gedenkstenen. Anonieme soldaten worden nog anoniemer. Het gras wordt slechts sporadisch gemaaid. Bovendien is van verschillende graven het naamplaatje afgevallen zodat men niet meer kan zien wie er eigenlijk begraven ligt."

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb de minister nog nooit zo kalm en sereen weten te
antwoorden als vandaag. Er moet iets gebeurd zijn. Hij heeft wellicht goed geslapen vannacht. Hij is echt niet uit zijn tent te lokken! Zeer opmerkelijk!"

"Robert Denis (MR): Ik neem nota van uw bedoeling om van dat hospitaal (opnieuw) een referentiecentrum te maken en ik wens u daarbij alle succes. Gelet op mijn ervaring - als reserveluitenant-kolonel en als dierenarts-ambtenaar verkeerde ik vaak in die middens – zou ik u volgende raad willen geven. De voltijdse geneesheren botsen voortdurend met de artsen die cumuleren.
Die cumulatiemogelijkheid is tegelijkertijd goed en slecht. Ze is goed omdat ze de militaire arts of de geneesheer-ambtenaar de
gelegenheid biedt zich te vervolmaken, maar ze heeft ook haar nadelen: de officiergeneesheer behoudt immers zijn wedde naast zijn ereloon, dat heel wat hoger kan oplopen, zodat de arts geneigd kan zijn meer tijd aan zijn privé-praktijk dan aan zijn militaire of administratieve functie te besteden.
Mijn raad luidt als volgt: de cumulatiemogelijkheid moet blijven bestaan, maar zij moet duidelijk aan banden worden gelegd. Het is
mijn overtuiging dat de problemen in het militair hospitaal met de wrijvingen tussen de voltijdse artsen en de cumulerende artsen
samenhangen. De artsen die met het militair hospitaal verbonden zijn, moeten in de eerste plaats hun ambt waarnemen."

09 maart 2005: afwezige commissieleden en defensie in de problemen.

"Le président: Mme Vautmans n'est pas présente pour nous parler de l'uniforme des femmes militaires."

"Le président: Monsieur Kelchtermans, vous venez d'arriver. Le ministre a répondu à la question de M. T'Sijen sur la sécurité des missions nucléaires."

"Pieter De Crem (CD&V): Ter informatie: komt collega Vautmans?
Le président: Oui, elle vient."

"Le président: Monsieur le ministre, chers collègues, M. Geerts est en commission des Affaires économiques pour poser ses questions; il arrivera un peu plus tard. Même remarque pour Mme Vautmans."

"Pieter De Crem (CD&V): ... Mijnheer de minister, ik zou graag eens weten wat uw communicatielijn is. Hoe wordt de objectiviteit en daarmee bedoel ik de neutraliteit, van VOX en Direct gegarandeerd? Hoe verklaart u - dit is de kern van mijn vraag - dat zoveel mensen, en niet de eersten de besten, op zo'n korte tijd de dienst hebben verlaten? ... Laat ons eerlijk zijn, we hebben vandaag gezien dat met betrekking tot defensie de hemel zwaar overtrokken is. Dat er een ongelofelijk zware en drukkende sfeer hangt boven heel het militaire gebeuren. Het sneeuwt niet maar de militaire hemel is zwanger van zware en vernietigende neerslag."

23 maart 2005: 90 mm voor nieuw kanon is onaanvaardbaar en samenwerking met Nederland.

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): ... Ten eerste, het kaliber 90 mm zijn niet aangepast aan de opdrachten die worden toegekend aan een tankeenheid. Een kaliber van 105 mm wordt algemeen beschouwd als een strikt minimum.
Ten tweede, het kaliber 90 mm is enerzijds, overgedimensioneerd om de bepantsering te doorboren van infanterievoertuigen en lichte
pantservoertuigen. Daarvoor zou bijvoorbeeld een kaliber 30 of 40 mm beter geschikt zijn. Anderzijds, is dat kaliber weer
ondergedimensioneerd om de bepantsering te doorboren van de moderne tanks. De meeste NAVO-legers hanteren daarvoor een
kaliber 120 mm en de Oost-Europese landen hanteren zelfs een kaliber 125 mm.
Ten derde, de maximale draagwijdte van een kanon van 90 mm is uiteraard kleiner dan die van de wapens waarmee men andere tanks uitrust, wat onze bemanningen in gevaar kan brengen bij een directe confrontatie.
Ten vierde, in Europa zou België het enige land zijn dat dit kaliber nog zou gebruiken. De andere landen hebben dat kaliber een voor een opgegeven of doen dat op dit moment. Van enige interoperabiliteit tussen de Europese legers kan dus geen sprake zijn. En wij zijn toch, zo heb ik begrepen, de voortrekkers van een Europese defensie.

...Mijnheer de minister, de Verenigde Staten hebben Nederland uitverkoren om toe te treden tot een select clubje van trouwe
bondgenoten waarmee de komende vier jaar militair nauw wordt samengewerkt. Washington wil met die landen afspraken maken over een taakverdeling in de strijd tegen het terrorisme, bij een nieuw conflict en vredesmissies. ... Mijnheer Flahaut, ik weet dat u een zeer uitgesproken mening hebt over de Amerikanen. U ventileert die ook heel graag. Ik heb ook al verscheidene keren kunnen horen – u kunt dit vandaag tegenspreken of bevestigen – dat u een "undesired person" bent geworden in Amerika en dat dit zijn resultaten begint op te leveren in een aantal gesprekken op hoger niveau. Ik heb in mijn vraag ook verwezen naar het symbolische conflict toen Bush hier was. Blijkbaar was hij niet echt opgezet met uw aanwezigheid. ... Mijnheer de minister, u weet dat ik een uitgesproken fan ben van onze goede samenwerking met Nederland. Wij hebben dit vorig jaar nog kunnen vaststellen bij ons bezoek aan Den Helder. Ik zou het uiteraard zeer spijtig vinden als dit een wig zou drijven in de samenwerking tussen België en Nederland."

13 april 2005: vervanging Seaking en minister roept en tiert in de commissie.

"Minister André Flahaut: ... Het dossier voor de vervanging van de helikopters ligt momenteel ter studie. De aankoop is opgenomen in een nog voorlopige planning in 2008. Defensie staat steeds open voor synergieën met andere departementen. Meer specifiek kan het perspectief van de inzet van de helikopters ten voordele van de kustwacht als voorbeeld aangehaald worden. ... Daar hangt een prijskaartje aan. De helikopters kunnen niet voor alles en nog wat worden ingezet. De SAR-dienst (Search and Rescue) was oorspronkelijk bedoeld om in zee gevallen piloten op te vissen. Maar soms moeten we zelfs gaan zoeken naar onvoorzichtige badgasten die de aanwijzingen van de kustwacht in de wind slaan. Privé-firma's zouden die reddingsoperaties waarschijnlijk
op een veel minder humane en minder filantropische manier uitvoeren."

"Hilde Vautmans (VLD): Men vraagt zich af of ook bij de andere helikopters de ribben hersteld zullen worden. Daarop heb ik geen
antwoord gekregen. Ik weet niet of er onderzoek naar gebeurt. Van die helikopters vreest men namelijk ook dat de ribben zullen kraken. Mijn concrete vraag is of ook die hersteld zullen worden. Is dit gepland?
André Flahaut, ministre: Je suis incapable de répondre. Vous êtes une vraie spécialiste en matière d'hélicoptères Seaking."

"Josée Lejeune (MR): Monsieur le ministre, vous répondez toujours que vous êtes agacé ou vous hurlez en commission.
André Flahaut, ministre: J'ai changé: cela fait longtemps que vous n'êtes plus venue."

27 april 2005: militair hospitaal als tijdbom, onschendbaarheid van parlementsleden die over draad klauteren, 90 mm kanon zonder humor en A400M is de militaire versie van de A 380.

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): ... Mijnheer de minister, u hebt die tijdbom daar zelf geplaatst. Het komt u toe om ze te ontmantelen. U doet dat blijkbaar niet en u blijft telkenmale de kat uit de boom kijken. Ik denk daarom dat de verantwoordelijkheid van het militair hospitaal u beter kan worden ontnomen. Daarom zal ik dan ook een motie indienen."

"Theo Kelchtermans (CD&V): ... Zoals elke burger, ben ik de mening toegedaan dat opgetreden moet worden tegen iemand die een militaire basis binnendringt terwijl dit strikt verboden is. De procureurs delen dit standpunt. Het blijft evenwel bij een zuiver administratieve afhandeling. Voor de rest worden deze feiten geseponeerd. Wordt het niet tijd dat het departement van Landsverdediging zich burgerlijke partij stelt in deze gerechtelijke of administratieve aanhoudingen?"

"Walter Muls (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. Ik was daar inderdaad. Ik dank
collega Kelchtermans voor de hospitaliteit op het grondgebied van zijn gemeente. ... Als een parlementslid over de draad klimt, dan is dat inderdaad een vaststelling die men onmiddellijk kan doen en dan geldt de parlementaire onschendbaarheid niet. ...
Le président: Cela suffit! Dommage que le duel soit interdit, sinon je vous demanderais d'aller faire un tour dehors."

"Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de minister, aansluitend op het plan Investering in Defensie en Veiligheid, dat op 9 januari
jongstleden aan de Ministerraad werd voorgelegd, wordt binnenkort het bestek voor de aankoop van 324 gepantserde voertuigen AIV voor Defensie op de Ministerraad gebracht. ... Het gaat om 7 verschillende AIV-versies, waarvan slechts 52 exemplaren zullen uitgerust worden, althans volgens mijn huidige informatie, met het 90 mm anti-tank- en anti-bunkerkanon. ... Niet iedereen bij de
Krijgsmacht is zo hard tegen het 90 mm-kanon gekant als men soms in de pers liet geloven. ... – ik kan het niet helpen, maar dat is nog een overblijfsel van de Rwanda-commissie, dat nog ik nog niet uit mijn hoofd kan zetten – is dat onze manschappen tijdens hun operaties minstens met gelijkaardige en gelijkwaardige wapens en middelen moeten strijden als de bondgenoten met wie wij op het terrein optreden. Ik spreek mij niet uit over het kaliber. Ik zeg alleen dat de manschappen die wij inzetten gelijkaardige en  gelijkwaardige middelen moeten hebben om te vechten."

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): ... Blijkbaar zijn er ook verschillende generale staven, één die tegen u spreekt en één die tegen de parlementsleden spreekt. Het enige wat ik heb gehoord, is dat men een beetje bezorgd is dat men nu het kind met het badwater zou kunnen weggooien en dat er uiteindelijk niets meer overblijft. Wanneer u zegt dat wij geen 105 millimeter nodig hebben en dat we voldoende kunnen doen met 90 millimeter, dan zijn we toch vrij snel van gedachten veranderd. Ik meen toch te weten dat we enkele jaren geleden nog met onze Leopards in de Balkan zaten. Wanneer wij binnenkort met een AIV-90 millimeter tegenover een
Leopard staan, moeten we maken dat we weg zijn, want daar maken we geen kans tegen. U hebt ineens een andere visie. U hebt blijkbaar een glazen bol, want u kunt bepalen aan welk soort van conflictbestrijding wij zullen moeten deelnemen."
 

"Walter Muls (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, als u als politicus kunt steunen op de militaire ervaring van mevrouw Vautmans, dan zult u een gelukkig man zijn.
(…):(…)
Walter Muls (sp.a-spirit): Ik merk dat humor niet aan u besteed is, collega."

"Marie-Christine Marghem (MR): ... D'abord, la compétence des Régions en matière de recherche scientifique ne prive pas pour autant le pouvoir fédéral de ses prérogatives en matière de politique scientifique. Rappelons que c'est grâce à des aides financières du Service fédéral de programmation de Politique scientifique, en liaison avec la Direction aéronautique Défense du SPF Economie, que la Belgique contribue au programme Airbus 380 - voilà que ce programme refait son apparition – dont la version militaire A400M est appelée à remplacer nos C-130. Par conséquent, le gouvernement fédéral peut être amené à participer à un programme tel que le démonstrateur technologique de drone de combat Neuron."

25 mei 2005: snelle militaire loopbaan via kabinet en bijenkasten op militair domein.

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang):  ... Maar het blijkt duidelijk dat het kabinet een springplank is en snelle carrières doen de wenkbrauwen fronsen.
Wellicht haalt de minister precies die mensen naar zijn kabinet die hij later tot generaal wil benoemen."

"Mark Verhaegen (CD&V): ... Een jaar geleden had ik het hier over de retributie van 25 euro voor het plaatsen van bijenkasten op militair domein. De minister verklaarde toen dat gewerkt werd aan het uniform maken van alle accijnzen op het gebruik van de militaire domeinen door derden. Studies tonen het uitzonderlijk economisch belang aan van de bijenteelt. ...  Ik had meer
inschikkelijkheid verwacht voor wat de cijns betreft. We zitten immers in een win-win-situatie. De bijenteelt bevindt zich in een diepe crisis. Ik wil de minister erop wijzen dat in het buitenland de imkers integendeel worden betaald voor het plaatsen van bijenkasten."

08 juni 2005: geen Nederlands tijdens ceremonie in Eurokorps.

"Pieter De Crem (CD&V): De militairen van het Eurokorps werden bij hun terugkomst uit Afghanistan officieel onthaald in Straatsburg. De Belgische minister van Defensie heeft daarbij de richtlijn van 14 november 1994 op het taalgebruik in het Eurokorps gewoon naast zich neergelegd en, ondanks de aanwezigheid van ook Nederlandstalige militairen, geen woord in het Nederlands gesproken. ...  Ik begrijp niet waarom de minister op zo’n belangrijk moment niet even de tijd neemt om in het Nederlands te praten.
(Frans) “Pour les Flamands, la même chose”."

"Minister André Flahaut (Frans): Ik bevond me in Frankrijk. Mijn collega’s hadden er wellicht aanstoot aan genomen als ik Nederlands had gesproken. Het spijt me, maar zo is het nu eenmaal!"

22 juni 2005: voorzitter bijt van zich af en helikopters ten nadele van de AIV.

"De voorzitter: Wij zullen trachten een datum te vinden waarop wij een vergadering over defensie, Europa en de NAVO kunnen
houden."

"Le président: ... En attendant, de grâce, que les parlementaires présents n'aillent pas dans une autre commission sinon il n'y aura jamais moyen d'avoir le nombre requis pour débattre du projet de loi et de la proposition de loi. Restez là et dès que nous sommes en nombre, j'ouvre la discussion. ... Je ne sais pas si M. De Crem porte de l'intérêt à ce sujet. En tout cas, il n'est plus là. ... Lors des questions et interpellations, il serait bon que les collègues ne s'en aillent pas. Cela devient totalement ingérable. ... Où est M. De Crem? Un collaborateur veut-il bien aller le chercher? J'attends encore une minute, ensuite, M. le ministre donnera sa réponse. M. De Crem s'est absenté à partir du moment où on commençait l'interpellation et les questions. Vous avez soixante secondes pour aller le chercher."

"Pieter De Crem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik merk dat de minister haastiger is om vragen af te wimpelen dan om ons  correcte antwoorden te geven op interpellaties. Andere collega’s zullen de vragen hebben gesteld."

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, ik spreek wel Nederlands maar geen Chinees."

"André Flahaut, ministre: Parfois je me le demande!"

"Luc Sevenhans (Vlaams Belang): ... Mijnheer de minister, de helikopters, dat was misschien een ideetje van Verhofstadt. Was dat samen met u besproken of ging het gewoon om een inval van het moment? Ik heb wel begrepen van sommige personen op de aankoopdienst dat, mochten er helikopters worden aangekocht, er zal worden beknibbeld op het AIV-dossier, althans als mijn informatie juist is. Het zou dus ten nadele zijn van een ander dossier. ...  Mijnheer de minister, u zegt: “Ieder heeft zijn plaats”. Dat is juist. Mijn plaats is te controleren, zo goed en zo kwaad mogelijk. Dat doe ik dus ook.
Mijnheer de minister, als ik een beetje tussen de lijnen doorlees in uw laatste antwoord in verband met het dossier AIV, dan begrijp ik dat het dossier AIV zal worden afgeslankt naar een nog verder minimum. Mij goed. Ik denk dat u toch de bedoeling had het investeringsaandeel te verhogen. In 2015, uiteraard. Dat is nog vrij ver weg, maar we zullen er toch eens mee moeten beginnen. Als de noodzaak aan helikopters er is – volgens mij is ze er – dan moet het maar, maar op termijn en zeker niet ten koste van het dossier AIV."

29 juni 2005: Peutie wordt belangrijk en militair hospitaal wordt niet gesloten.

"Hans Bonte (sp.a-spirit): Sinds enkele weken zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang op het militair domein van Peutie. Wat is de bedoeling van deze werken en wanneer is het einde ervan gepland?"

"Minister André Flahaut (Frans): Peutie zal een belangrijke militaire plaats worden. De werken zijn noodzakelijk voor de verhuis van een aantal diensten uit het kwartier Albert I in Evere, dat aan de Navo wordt geschonken voor zijn nieuwe hoofdkwartier. Ze
zouden moeten klaar zijn in het tweede semester van 2006."

"Minister André Flahaut (Frans): Ik ben niet van plan het hospitaal te sluiten, vermits de gespecialiseerde geneeskunde onontbeerlijk blijft voor Landsverdediging. Ik bevestig bovendien mijn voornemen om het hospitaal tot een Europees referentiecentrum uit te bouwen, wat natuurlijk investeringen zal vergen."