Trainingspakket van Monuc detachement


Vooraleer men aan boord kan stappen van een C-130 richting Kisangani moet elke deelnemer, zonder uitzondering, wel de specifieke training hebben gevolgd die een ontplooiing in Centraal-Afrika, met toch wel een bijzondere werk- en leefomgeving, met zich meebrengt.

Een hele reeks trainingsaspecten kunnen we onder de noemer van ICCS (Individual Common Core Skills) klasseren, vaardigheden waarover elke militair in zijn werkdomein moet beschikken maar die voor MONUC toch wel enkele noodzakelijke supplementen bevatten.

De EHBO of Eerste Hulp Bij Ongevallen omvat de eerste hulp die moet kunnen worden geboden bij een ongeval te velde.

CBRN staat voor Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair en heeft te maken met incidenten die zich in één van de vernoemde domeinen kunnen voordoen in de industrie of in het militaire sector. Het is in feite de geactualiseerde versie van het acroniem NBC (Nucleair, Biologisch, Chemisch) dat tijdens de Koude Oorlog van toepassing was en dat zich vooral richtte op het militaire domein. Nu hoort zowel oorlogvoering als industrieel materiaal thuis onder CBRN, een duidelijke accentverlegging maar met een quasi identieke training als toen NBC het kernbegrip was.

Brandpreventie omvat een hele waaier van soorten brandbestrijding en blusmiddelen, waarover elke deelnemer zo goed mogelijk dient te worden geïnformeerd.

EOD-IED (Explosive Ordnance Disposal - Improvised Explosive Device) en Mine awareness vormen "de" bedreiging van de 21ste eeuw die zich vooral in Irak en Afghanistan manifesteert maar die ook langzaam maar zeker uitdijt naar andere contreien op onze aardbol. Bermbommen zaaien in beiden conflictgebieden dood en vernieling en getuigen van steeds meer vindingrijkheid. De grootst mogelijke waakzaamheid is bijgevolg overal geboden en een uitgebreid trainingspakket kan veel onheil voorkomen. Springstoffen en mijnen herkennen, beveiligen en met de gepaste informatie aan het werk van specialisten overlaten, hoort eveneens thuis in de trainingsbundel.

RGC-ROE (Recht Gewapende Conflicten - Rules Of Engagement) is een domein waar deskundige training wordt verschaft in verband met het gebruik van geweld, het nationaal en het internationaal recht. Ook krijgen de spelregels die moeten gehanteerd worden tijdens de specifieke MONUC-opdracht, onder UNO-vlag, de nodige aandacht.

Militaire veiligheid en anti-terrorisme zijn aandachtspunten die nauw met mekaar zijn verbonden en die in feite bevestigen dat men nooit ogen en oren genoeg heeft om een aanvaardbaar niveau van veiligheid te bekomen. Elementaire regels te velde toepassen en aandachtig zijn voor alles wat er in de naaste omgeving gebeurt, kan al veel onheil voorkomen.

De gedragsregels en waarden is een onderwerp waarbij een algemene vorming, over de diversiteit van een samenleving en hoe men er mee moet omgaan,centraal staat.  

De nieuwe techniek gevechtsschieten of NTGS is onlosmakelijk verbonden met de training van elke militair. Vermits de techniek nieuw is en pas sedert 2005 in de Belgische Krijgsmacht wordt toegepast, is extra aandacht zeker op zijn plaats. Het schrander schieten is ontstaan uit de noodzaak om op een andere manier met schietveiligheid om te gaan. In elke situatie waar gevaar dreigt, is het belangrijk dat de schutter zijn of haar wapen goed kent. Het vermindert de kans op ongevallen en geeft een veiliger gevoel, zowel aan jezelf als aan je collega's. Niet het wapen is gevaarlijk, wel de onervaren schutter. Deze mentaliteitswijziging heeft al overduidelijk bewezen dat de veiligheid tijdens opdrachten er baat bij vindt. De beste score behalen bij het olympisch schieten betekent immers niet dat die schutter dezelfde prestaties levert in een crisissituatie. Tijdens een missie moet men immers met stress kunnen omgaan. De NTGS-training helpt daarbij in belangrijke mate.