ENKELE BEDENKINGEN BIJ DE CONCORDE CRASH.

Waarom nu pas een artikel?
Wat belangrijk cijfermateriaal.
De meest frappante vaststellingen bij het ongeval.
De vaststellingen van het onderzoek.  
Enkele discussiepunten.
Enkele kritische bedenkingen bij vorige ongevallen met de Concorde.
De aërodynamica van de deltavleugel erg belastend voor de vliegtuigband bij het opstijgen.
Was de lamel op de startbaan echt de oorzaak?
Het opstijgen van de Concorde, op de limiet van het mogelijke.
Advies van militaire onderzoekers van vliegtuigongevallen niet gewenst.
Na twijfelachtig onderzoek toch een vernieuwde Concorde met jarenlang vliegpotentieel.

Waarom nu pas een artikel?
De meeste onder ons herinneren zich waarschijnlijk nog wel de crash op 25 juli 2000 van de Concorde van Air France, die met bestemming New York onmiddellijk na het opstijgen van Paris Charles de Gaulle neerstort op een hotel. In totaal komen 113 personen om het leven. Het verslag van de onderzoekscommissie is sedert begin 2002 voor iedereen toegankelijk. Ondertussen wordt de meer dan dertig jaar ononderbroken en relatief veilige inzet van de Concorde door British Airlines en Air France voor ruim een jaar opgeschort. Tijdens deze periode wordt alle ingenieurscapaciteit gemobiliseerd om zo vlug mogelijk een verbeterde maar vooral meer veilige Concorde te laten vliegen. Op 6 november 2001 kiest de Concorde opnieuw het luchtruim met bestemming New York. Het aangetaste Concorde-prestige behoort tot het verleden. De burgerluchtvaart, in felle crisis, is tevreden.
Men kan zich afvragen waarom nu pas mijn bedenkingen over de Concorde-crash geformuleerd worden. Vooreerst wou ik mijn persoonlijk inzicht over de omstandigheden van het ongeval en over de diverse verklaringen omtrent de waarschijnlijke oorzaken toetsen aan de resultaten van het onderzoek. Tevens heb ik enkele kritische artikels en getuigenissen geraadpleegd, gepubliceerd voor en na de publicatie van de officiële onderzoeksresultaten. Dit alles, samen met mijn persoonlijke bedenkingen, geeft aanleiding tot het hiernavolgend artikel.

BEGIN PAGINA.

Wat belangrijk cijfermateriaal.
Vooreerst volgen enkele cijfers om de aandacht te vestigen. De maximale structurele massa van de Concorde bij het opstijgen is vast gelegd op 185,07 ton. Het zwaartepunt mag zich op maximaal 54 % naar achter bevinden. Er is normaal 94,47 ton brandstof (A1) aan boord die verdeeld is over 13 afzonderlijke inwendige brandstoftanks. Om 16 Hr 42’31" lokale tijd, het ogenblik van het lossen van de remmen, blaast de wind op startbaan 26R met 8 Kts (knopen) in de rug. De startbaan is 4215 meter lang. De volgende relevante snelheden bij het opstijgen worden tijdens de voorbereiding van de vlucht weerhouden. V1 (vanaf deze snelheid kan men het opstijgen veilig verder zetten; tot aan deze snelheid kan de piloot zijn toestel op een veilige manier doen stoppen op de overblijvende startbaan indien hij besluit, om welke reden dan ook, het opstijgen te onderbreken) is 150 Kts. VR (is de rotatiesnelheid waarbij de piloot de neus omhoog brengt zodat het vliegtuig op een veilige manier de startbaan kan verlaten) is 198 Kts.

De meest frappante vaststellingen bij het ongeval.
Vooraleer tot de meest frappante vaststellingen van het onderzoek over te gaan zijn de volgende observaties belangrijk. Omwille van een kleine technische ingreep zal de Concorde vertrekken met een vertraging van 45 minuten. Voor het verlaten van het parkeerplatform wordt nog 300 liter brandstof bijgetankt. Tijdens het taxiën naar de startbaan wordt 800 in plaats van 1000 kilogram brandstof verbruikt. Het totaal gewicht bij het vertrek bedraagt 185,7 ton. Na ongeveer 1200 meter en 32 seconden wordt V1 bereikt. 600 meter verder komt band Nr 2 (vooraan rechts op linker hoofdwiel) tot ontploffing. Een stuk rubber van 100 op 33 cm, met een gewicht van nagenoeg 4,5 kg, slaat in op de onderzijde van de vleugel ter hoogte van brandstofreservoir Nr 5 waaruit een stuk van 32 op 32 cm wordt gekatapulteerd.Rolling and on fire De wegvloeiende brandstof vat direct vuur. Er volgt onmiddellijk een sterk en een licht stuwkrachtverlies op respectievelijk motor Nr 2 en motor Nr 1. Een luchtverkeersleider meldt de aanwezigheid van vuur. Bij 183 Kts en ongeveer 1900 meter en 42 seconden na het lossen van de remmen wordt met de rotatie begonnen. Inmiddels is de Concorde onderhevig aan een moeilijk te controleren beweging naar links. Juist voor het loskomen van de startbaan, bij 205 Kts en na ongeveer 2800 meter te hebben afgelegd, volgt een tweedeJust airborne stuwkrachtverlies op de motoren Nr 1 en Nr 2. Tevens wordt door één van de linkse hoofdwielen een startbaanlicht afgerukt. De Concorde kan na het opstijgen nauwelijks hoogte en snelheid winneOn fire after take offn. Deze situeren zich respectievelijk maximaal op 200 voet en 210 Kts. De situatie verergert na het afgaan van het signaal "motor in brand" van motor Nr 2. De boordmecanicien start, na bevestiging door de boordcommandant, de procedure om motor Nr 2 stil te leggen. Ondertussen levert ook motor Nr 1 nog nauwelijks stuwkracht. Met een asymmetrisch motorvermogen, dat de weerstand van het vliegtuig niet te boven komt, en met een landingsgestel dat niet kan worden ingetrokken, wordt de Concorde oncontroleerbaar.Pitchup Na een bruuske steile bocht naar links gaat de neus plots de hoogte in. Het begin van een autorotatie eindigt zeer vlug in een catastrofe. Impact on hotel De Concorde heeft op dat moment een tiental kilometer afgelegd en op anderhalve seconde na 2 minuten gevlogen.
Laten we nu de meest opvallende vaststellingen van het finaal onderzoek door BEA (Bureau Enquêtes-Accidents) overlopen (1).

BEGIN PAGINA.

De vaststellingen van het onderzoek.  
Volgens de onderzoekers is de hoofdoorzaak van het ongeval de aanwezigheid van een metalen lamel (43 cm lang; 29 à 34 mm breed; 1,4 mm dik; gewicht niet gepubliceerd; van lichte legering; voorzien van rivetgaten) op de startbaan die band Nr 2 heeft doen uiteen spatten.Tyre and spacer Experimenten door onder meer de bandenfabrikant Goodyear met een identiek stuk metaal, zouden deze theorie moeten bevestigen. Alhoewel tijdens deze testen de lamel een eerste maal door de band wordt plat gedrukt, wordt bij een volgende test de hoge druk band ook volgens de vorm van de dwarsliggende lamel ingesneden. De lamel zou losgekomen zijn van de stuwkrachtomkeerder van een DC 10 van Continental Airlines, die vijf minuten voor de Concorde opsteeg.
De wijze, waarop de lekkende benzine kan ontvlammen, levert bij de onderzoekers geen eensluidend antwoord op. Men is het wel akkoord over het ontstaan van het lek in de brandstoftank. De inslag van het stuk rubber zou aanleiding hebben gegeven tot een binnenwaartse vervorming van de tank. Hierdoor ontstaat een schokgolf binnen de brandstofmassa. De overdruk heeft een breuk door uitstoting tot gevolg met als resultaat een nagenoeg vierkante opening met 30 cm zijde, waardoor de kerosine uit het reservoir Nr 5, met een inhoud van nagenoeg 9000 liter, met een debiet van 50 à 100 liter per seconde naar buiten stroomt. Een eensluidende verklaring geven voor het ontbranden van de lekkende benzine lijkt voor de onderzoekers niet eenvoudig. Hoe kan immers A1-kerosine in brand schieten, wetende dat er een lucifer en een brandende sigaret in uitdoven? De theorie over de ontvlamming naar aanleiding van het loshaken (stall) van de compressor vindt geen gehoor. Dit laatste fenomeen kan weliswaar een drukgolf naar voor veroorzaken met een vlamontwikkeling via de primaire en secundaire luchtinlaten. Nochtans staat het vast dat de ontbranding van de kerosine plaats had voor de stall van de compressor. Een tweede mogelijkheid is de ontvlamming van de kerosine in de ligplaats van het landingsgestel. Door de beschadiging van de aanwezige elektriciteitskabels zou een kortsluiting de brandstof in brand kunnen steken. Verschillende testen bevestigen deze mogelijkheid, die door enkele experts als de meest waarschijnlijke wordt beschouwd. Nochtans stemmen de meeste onderzoekers in met een derde mogelijkheid namelijk de ontvlamming van de kerosine door de hete delen van de motor en/of de hete gassen van de naverbranding (1100 °C). Alhoewel deze thesis moeilijk in een laboratoriumopstelling is na te bootsen, lijkt de stroom van kerosine, opgezogen via de secundaire luchtinlaten van de motor, de brand hebben doen ontstaan. Verschillende onafhankelijke getuigen bevestigen trouwens dat er eerst een kleine vlam, als van een brander van een lasser, achter aan het vliegtuig zichtbaar was. Het hoge debiet van het lek en de turbulenties onder de vleugel vergemakkelijken nadien het onderhouden van de brand.

BEGIN PAGINA.

Enkele discussiepunten.
Een volgende belangrijk punt van het onderzoek, dat trouwens het voorwerp uitmaakt van veel discussie, is het probleem van het niet-gemonteerde tussenstuk (spacer, entretoise) op de hoofdas van het linkerlandingsgestel. Tijdens onderhoudswerkzaamheden (A01 check) van 17 tot 20 juli 2000 werd het tussenstuk niet gemonteerd. Alhoewel door BEA wordt vermeld dat de afwezigheid van het tussenstuk een asymmetrisch traject, een opwarming van de banden en een tragere versnelling dan normaal van de Concorde tot gevolg zou kunnen hebben, besluit BEA dat niets in het geheel van de uitgevoerde onderzoeken heeft aangetoond dat de afwezigheid van het tussenstuk ook maar iets heeft bijgedragen tot het ongeval.
Een volgende topic, die in het onderzoek, maar ook nadien, aandacht krijgt is het overgewicht van de Concorde bij het opstijgen. Alhoewel de maximale structurele massa van de Concorde bij het opstijgen 185070 Kg bedraagt, beoordeelt men met het werkelijk gewicht van 185880 Kg als een licht overgewicht dat geen significante invloed heeft gehad noch op de afstand nodig voor het opstijgen, noch op de versnelling. Toch stelt men vast dat het werkelijke gewicht moet gecorrigeerd worden tot 180300 Kg omwille van de wind in de rug en dit om binnen de snelheidslimiet van de banden te blijven. In zijn verslag is BEA verrast dat elke commentaar van de bemanning ontbrak aangaande deze noodzakelijke correctie.
Het onderzoeksverslag vermeldt ook enkele slordigheden tijdens de voorbereiding van de vlucht (19 geladen valiezen ontbreken op de bagagelijst), is verrast over het ontbreken van een regelmatige startbaaninspectie, is van mening dat de registratie van de communicatie in de cockpit mank verloopt, wijst met de vinger naar de exploitatie van de Concorde bij Air France en dringt aan op een meer reagerende houding in het definiëren en het nemen van correctieve acties. De verbetering van de onderdelen van de Concorde die tekenen van zwakte vertoonde, namelijk de banden en de brandstoftank, wordt met aandrang aanbevolen.
Om volledig te zijn moeten we opmerken dat de Britse AAIB (Air Accidents Investigation Branch) met ernstige beperkingen, opgelegd door de Franse gerechtelijke autoriteiten, aan het onderzoek mag deelnemen. Zo wordt hen, naast talrijke andere weigeringen, niet toegestaan de metalen lamel te onderzoeken. Tevens is het vermeldenswaardig dat het BEA-dossier volledig voor het grote publiek toegankelijk is met uitzondering van de bijlage 5 die spreekt over de vroegere incidenten met de Concorde.

BEGIN PAGINA.

Enkele kritische bedenkingen bij vorige ongevallen met de Concorde.
Deze laatste vaststelling kan best de overstap zijn naar het laatste luik van mijn analyse namelijk de bedenkingen die we kunnen formuleren naar aanleiding van de Concorde crash en het gevoerde onderzoek. Een vraag die ongetwijfeld bij velen opkomt heeft te maken met de veiligheid van de Concorde sedert zijn in gebruik name ruim 30 jaar geleden. In de lijst van incidenten is het aantal voorvallen waarbij de banden een rol spelen vrij indrukwekkend. In de periode van 1976 tot 2000 zijn er 57 incidenten omwille van een klapband of een platte band waarbij 32 maal de structuur, de motor of het hydraulisch systeem wordt beschadigd. In 6 gevallen is er zelfs een doorboring van één of meerdere brandstoftanks. Tot deze laatste categorie behoort het incident op Washington Dulles Airport op 14 juni 1979, waar een Concorde van Air France bij het opstijgen twee klapbanden krijgt van het linker hoofdwiel. De brandstoftank wordt op meerdere plaatsen doorboord. Zelfs de bovenkant van de vleugel vertoont een gapende scheur.Hole in wing at Dulles airport De adembenemende getuigenis van een passagier (2) over het voorval en over de vrij apathische houding van het cabinepersoneel spreekt boekdelen. Na vergeefse pogingen om de wielen op te halen (een niet erg veilige procedure na een klapband) en nadat de getuige uiteindelijk het cockpitpersoneel kan wijzen op de aangerichte schade landt het toestel zonder verdere problemen 24 minuten later terug op Dulles. De studie, uitgevoerd door Aerospatiale met de gegevens van het onderzoek, besluit dat er weinig kans is tot het uitbreken van brand bij een klapband en dat men de constructie en het onderhoud van de banden moet optimaliseren. De reden waarom tijdens dit incident de lekkende brandstof geen vuur vatte, heeft alles te maken met het debiet van de kerosine die 10 à 20 maal lager was dan bij het ongeval in Parijs. 

BEGIN PAGINA.

De aërodynamica van de deltavleugel erg belastend voor de vliegtuigband bij het opstijgen.
Wat tevens opvalt in het feitenonderzoek is de vaststelling, dat in 50% van de gevallen, de problemen met de banden te maken hadden met voorwerpen op de startbaan. Over de overige 50 % wordt echter nergens een woord gerept, althans niet rechtstreeks. De verklaring is te vinden in de aërodynamische karakteristieken van de deltavleugel. In tegenstelling tot gewone vliegtuigen produceert de deltavleugel nauwelijks enige vorm van draagkracht (lift), totdat de stuurknuppel naar achter wordt gebracht tijdens de rotatie. Het vliegtuig roteert rond de hoofdwielen die als het ware in de grond worden gedreven. Ze zijn onderhevig aan een erg hoge belastingspiek bij het begin van de rotatie. Dit fenomeen moesten wij trouwens destijds in onze Luchtmacht aan den lijve ondervinden bij de ingebruikneming van onze Mirages. Tijdens het opstijgen met volle uitwendige brandstoftanks vielen er plots regelmatig klapbanden te noteren. Een onderzoek, geïllustreerd met filmbeelden, bracht aan het licht dat de uitzonderlijk sterke neerwaartse druk op de lage druk banden van de Mirage tijdens de rotatie de band tot bijna tegen de velg samendrukte. Een te snelle rotatie had bijgevolg soms kwalijke gevolgen die duidelijk voelbaar werden door een klapband. Voortaan werd tijdens vliegveiligheidsbriefings regelmatig gewezen op het belang van een langzame rotatie, werd het opstijgen in gesloten formatie met volle tanks niet meer toegestaan en nam men alle maatregelen die men nodig achtte in kritieke situaties. Zo werd trouwens het opstijgen met volle tanks van op Brustem met Mirage voor een tijdje verboden omdat een knik in de startbaan een bijkomende druk op de banden van de hoofdwielen tijdens de rotatie tot gevolg had. Ook de F16 band bleek soms niet bestand tegen de overdruk tijdens de rotatie. Ik herinner me levendig het voorval van een klapband tijdens de rotatie, waarbij een stuk van de band eindigde in de luchtinlaat, op enkele centimeters van de compressor, met gelukkig geen kwalijke gevolgen voor mens en machine.

BEGIN PAGINA.

Was de lamel op de startbaan echt de oorzaak?
Uit het onderzoek van BEA blijkt dat de klapband zich voordoet in de buurt (op 100 meter) van het begin van de rotatie van de Concorde, op een plaats waar zich ook de lamel bevindt. We stellen ook vast dat band Nr 2 (met 37 cycli waar 30 à 35 cycli het normale maximum zijn) ook onderhevig is aan een mogelijke waggelbeweging van 3° naar links of naar rechts omwille van het ontbreken van het tussenstuk op de hoofdas van het linkerlandingsgestel. Verschillende getuigenissen bevestigen dat de kerosine vuur vat op een plek die zich merkelijk situeert voor de plaats waar de lamel gevonden wordt. De theorie van de opwarming van de banden van het linkerlandingsgestel wordt bovendien in een omvangrijk verslag beschreven door een voormalig piloot en een gewezen boordmecanicien op Concorde (3). Zij beweren onder meer heel terecht dat de foto, die de bandensporen weergeeft aan de linkerrand van de startbaan, duidelijk illustreert dat het linker landingsgestel slipte. Men kan immers duidelijk de sporen zien van vier banden. De slipbeweging naar links zou trouwens ook hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door het ontbreken van het tussenstuk alhoewel ook de linkse klapband en de verminderende stuwkracht van de twee linkse motoren tot de gierbeweging naar links hebben bijgedragen.

Het opstijgen van de Concorde, op de limiet van het mogelijke.
Dat het opstijgen een hachelijke onderneming zou worden, heeft de bemanning volgens sommigen ten dele aan zichzelf te danken. Met een wind in de rug, met een gecorrigeerd overgewicht van 6 ton en met een zwaartepunt dat geen 54,2 % maar wel 54,5 % (de limiet voor testpiloten) naar achter zou liggen, en dat zich bovendien nog verder naar achter verplaatst door de lekkende brandstoftank Nr 5, wordt het opstijgen sowieso zeer kritiek. De beslissing om al met de rotatie te beginnen bij 183 Kts (15 Kts vroeger dan gepland) is te begrijpen, gezien de ongewone gewaarwordingen bij de bemanning op dat ogenblik. De sterke afwijking naar links en het feit dat een B747 van Air France, met president Chirac aan boord bij zijn terugkeer van de G7-top in Tokio, op ongeveer 1800 meter links stond te wachten om de baan 26 R over te steken, heeft misschien ook een rol gespeeld. Een vroegtijdige rotatie heeft echter geen gunstige invloed noch op de opstijgafstand, noch op de acceleratie, integendeel.
Op dit moment kan men zich overigens afvragen of het afbreken van het opstijgen geen betere keuze geweest was voor de bemanning. Een simulatie heeft aangegeven dat indien de bemanning bij 183 Kts (dus nog met 2300 meter startbaan voor de neus) deze beslissing zou genomen hebben, de Concorde met 74 Kts het einde van de startbaan zou verlaten, met alle catastrofale gevolgen van dien. Dat V1 een heilige snelheid is, die te allen tijde moet gerespecteerd worden, moge blijken uit een incident met een vol getankt NAVO AWACS vliegtuig begin juli 1996. Crash AWACS AktionHet afbreken van het opstijgen na V1, na een vogelaanvaring, eindigde op een pier in zee. De AWACS was nadien niet meer bruikbaar. Slechts één bemanningslid liep als bij wonder lichte verwondingen op.

BEGIN PAGINA.

Advies van militaire onderzoekers van vliegtuigongevallen niet gewenst.
Alvorens af te ronden is er nog één punt dat enige persoonlijke toelichting verdient. Hoe kwam de lekkende brandstof van de Concorde tot ontbranding? Het antwoord op deze vraag is voor mij vanaf het eerste moment glashelder geweest: de naverbranding van de Concorde. Twee voorvallen met F16 sterken mij in mijn overtuiging. Een eerste voorval had plaats bij het opstijgen van een F16, die na het binnenhalen van het landingsgestel doorzakte, met de centrale benzinetank van 1300 liter de startbaan raakte waardoor een ovale opening van ongeveer 30 bij 10 cm ontstond waarlangs de lekkende benzine achter de F16 een indrukwekkende vuurzee deed ontstaan. Een tweede voorval situeert zich in Villafranca, Italië, waar een uitwendige brandstoftank doorboord wordt door een via het hoofdwiel weg gekatapulteerde bout, die zich op de startbaan bevindt. Ook hier ontstaat een vuurzee achter de zwaar geladen F16, die klaar was voor een opdracht boven het voormalige Joegoslavië. Het wekt enige verbazing te moeten vaststellen dat het onderzoek van BEA in feite geen gewag maakt van enige raadpleging van militaire informatiebronnen. Of  toch, een onderzoeker herinnert zich een voorval met een Fouga Magister in 1980, waarbij een lekkende stop van een brandstoftank aanleiding geeft tot een vernielende brand aan boord. F111 with zippo trick Ook herinnert zich iemand een artikel in Flug Revue van april 2001 waar de "zippo trick" tijdens vliegmeetings wordt toegelicht. Het gaat hierbij over de ontbranding van vrijwillig over boord gepompte brandstof die achter aan een F111 bomenwerper door de naverbranding wordt in brand gestoken, met een spectaculaire vlam als resultaat. We kunnen ons dus niet van de indruk ontdoen dat tijdens het onderzoek naar de oorzaken van de crash van de Concorde vlug nuttige en zelfs relevante informatie zou beschikbaar geweest zijn indien de militaire experts, die vliegtuigongevallen onderzoeken, waren geraadpleegd. Deze samenwerking tussen burgerlijke en militaire experten loopt in de meeste landen mank of is zelfs onbestaande. In de Verenigde Staten maakte de General Accounting Office eerder dit jaar in haar rapport GAO-02-77 gewag van ernstige tekorten in dit domein (4).  Een markant gemis aan communicatie tussen de DOD (Department of Defense) en de FAA (Federal Aviation Administration) kan aan de basis liggen van enkele ernstige vliegtuigongevallen. In ons land kan men nauwelijks van enige samenwerking spreken. Zo blijkt dat voor het onderzoek naar de oorzaken van de crash tijdens de airshow van Oostende militaire expertise niet noodzakelijk was. Het onderzoek werd uitgevoerd door Belgocontrol (5) die hiervoor beroep doet op experts, wiens kwalificatie door geen enkel reglement of verplichte vorming wordt geregeld. Dat het ook anders en ietwat professioneler kan bewijzen onze noorderburen die sedert 2 jaar met hun Raad Van Transport en Veiligheid (6) alle belangrijke transportongevallen op het Nederlandse grondgebied onderzoekt. Het is trouwens de RVTV die momenteel het onderzoek uitvoert, samen met de Nederlandse en Belgische militaire specialisten, aangaande de botsing tussen een Nederlandse ULM en een Belgische F16 boven Selllingen, eerder dit jaar. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat een goede samenwerking tussen burgerlijke en militaire vliegveiligheidsexperts mensenlevens kan redden.

BEGIN PAGINA.

Na twijfelachtig onderzoek toch een vernieuwde Concorde met jarenlang vliegpotentieel.
Het tragische ongeval met de Concorde was, zoals het vaak het geval is, niet het gevolg van één catastrofale factor alleen. De ware weerslag van al deze factoren kwantificeren is uitermate moeilijk. Bovendien kan ik me niet van de indruk ontdoen dat niet al deze factoren op de juiste manier door BEA in beeld zijn gebracht..
Ondertussen vervaagt bij de meeste onder ons de Concorde-crash, behalve bij diegenen die een dierbare bij het ongeval verloren. De Concorde vliegt immers opnieuw,  met nieuwe Michelin banden en met matten in kevlar in de brandstoftanks. Flying again with Red Arrows Het nationaal prestige staat niet meer op het spel. Niets wordt nochtans onverlet gelaten om dit prestige te bewieroken. Het mag trouwens gezegd dat de Concorde, geflankeerd door de Red Arrows, in de jubileumformatie ter gelegenheid van het gouden jubileum van koningin Elisabeth op 4 juni 2002, een opvallend en sierlijk sluitstuk vormde.
De Concorde zal in principe nog kunnen vliegen tot 2010. Voor zij die het wensen kan nog steeds een vlucht naar New York geboekt worden tegen een prijs van ruim 6000 euro (vlucht enkel) per persoon. Vanuit Parijs is het nog steeds minder dan vier uur vliegen tegen een topsnelheid van meer dan mach 2, een schijnbaar onvergetelijke belevenis, maar met een vliegveiligheidsregister, dat niet meer zo vlekkeloos is als voor 25 juli 2000. Voor alle gegadigden wacht een aangename en veilige vlucht.

Deze laatste vrome wens heeft spijtig genoeg maar een kort leven gekend. Enkele maanden na de publicatie van deze bijdrage kondigen zowel Air France als British Airways op 10 april 2003 aan dat zij respectievelijk op 31 mei en 31 oktober de Concorde uit gebruik zullen nemen. Economische redenen zouden aan de basis liggen van deze beslissing. Toch heb ik sterk de indruk dat de voorzorgslanding van een Concorde in Halifax Canada van 18 februari 2003 een belangrijk element was in deze beslissing. Met een ernstig brandstoflek moest de Nr 3 motor worden stil gelegd en landde de Concorde te Halifax met een minimum aan brandstof. Het einde van het supersonische passagiersverkeer betekende meteen ook het einde van een economische ramp maar bleef wel een technisch succes tot de allerlaatste landing van de Concorde. De laatste vlucht van een Concorde heeft plaats op 26 november 2003 door een exemplaar van British Airways, die vanuit Heathrow een laatste korte uitstap maakt naar de Golf van Gascogne. De herinnering aan de Concorde zal ongetwijfeld bewaard blijven in ondermeer de talrijke musea, die wereldwijd pronken met een exemplaar van dit technologisch vernuft.
  

BEGIN PAGINA.

Referenties.

(1) Eindverslag onderzoek naar crash van Concorde door BEA (Bureau Enquêtes-Accidents)
(2) Concorde accident report.
(3) The real story of flight 4590: special investigation.
(4) FAA and DOD response to similar safety concerns.( GAO-02-77 van januari 2002)
(5) Homepage van Belgocontrol.
(6) Homepage Raad Van Transport en Veiligheid.
     Officieuze homepage van de Concorde.
     Andere officieuze homepage van de Concorde.
     Concorde theories finger human errors.
     The Concorde redemption: can the superplane make a comeback.


Updated 16 januari 2004.