Overlegmoment

       
  Overlegmoment van 28/11/2013 Overlegmoment van 17/06/2008  
  Overlegmoment van 18/09/2013 Overlegmoment van 21/03/2008  
  Overlegmoment van 06/09/2012

Overlegmoment van 11/12/2007

 
  Overlegmoment van 07/06/2012

Overlegmoment van 18/09/2007

 
  Overlegmoment van 16/03/2012

Overlegmoment van 21/06/2007

 
  Overlegmoment van 16/12/2011

Overlegmoment van 10/05/2007

 

  Overlegmoment van 16/09/2011

Overlegmoment van 25/04/2007

 

  Overlegmoment van 16/06/2011

Overlegmoment van 04/12/2006

 

  Overlegmoment van 16/12/2010

Overlegmoment van 12/09/2006

  Overlegmoment van 16/09/2010

Overlegmoment van 20/06/2006

  Overlegmoment van 16/06/2010

Overlegmoment van 23/05/2006

  Overlegmoment van 16/03/2010

Overlegmoment van 10/03/2006

 

Overlegmoment van 17/12/2009

Overlegmoment van 06/12/2005

 

Overlegmoment van 17/09/2009

Overlegmoment van 06/09/2005

Overlegmoment van 17/06/2009

Overlegmoment van 07/07/2005

Overlegmoment van 17/03/2009

Overlegmoment van 03/03/2005

 

 

Overlegmoment van 16/12/2008

Overlegmoment van 07/12/2004

 

 

Overlegmoment van 18/09/2008

Overlegmoment van 23/09/2004

 

       
     
     
     
     

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 28/11/2013

 

 

 

Brugpensioen

De werknemersafgevaardigden wensen te weten of medewerkers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt vóór eind 2014, op brugpensioen kunnen gaan conform de voorwaarden van de CAO

De werkgever zal ieder vraag individueel bekijken, dit zou maar over twee medewerkers gaan in een periode van 9 jaar, waarvan één wegens medische overmacht.

Deze dossiers zullen door de werkgever bekeken worden, waarna deze zijn antwoord formuleert en zowel de afgevaardigden als de secretaris hiervan op de hoogte brengt.

 

 

Economische werkloosheid

Via mail heeft de werkgever de werknemersafvaardiging op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot het invoeren van economische werkloosheid in het strijkatelier.

De werknemersafgevaardigden wensen te weten welke criteria de werkgever gaat handhaven wie, wanneer moet stempelen.

De teamverantwoordelijke heeft opdracht gekregen om een zo goed mogelijke planning te maken en economische werkloosheid te vermijden.

De teamverantwoordelijke zal dit samen met de betrokken medewerkers bespreken zonder dat er sprake kan zijn van enige willekeur.

Medewerkers zullen ook niet aangespoord worden verlof op te nemen omdat er een gebrek aan werk is.

 

 

Afwijking bestaand uurrooster

Een medewerker had om familiale reden gevraagd om één dag in de week het werk ½ uur vroeger te mogen starten (8:00u  -  11:30u ipv  8:30u  -  12:00u) betrokken medewerker heeft een maand op antwoord moeten wachten.

Mr.Willem Smits weerlegt dit en beweert te hebben geantwoord binnen de 14 dagen.

De werknemersafgevaardigden zal de betrokken werkneemster opnieuw contacteren met de vraag hoelang ze effectief heeft moeten wachten op een antwoord.

Als blijkt dat dit binnen de 14 dagen was wordt dit aanzien als een aanvaardbare periode, als deze medewerker echter wel een maand heeft moeten wachten is er een probleem.

Volgens de werkgever zijn er heel wat vragen tot aanpassing van uurrooster geweest, de personeelsdienst gaat hier minutieus mee om en vaak werd er een positief gevolg aan gegeven, maar niet altijd is alles mogelijk.

 

  

Hervorming omkadering ­ Wijziging invulling Sociale maribel

De werkgever informeert de werknemersafgevaardigden dat er mogelijk binnen de omkadering in de loop van het jaar 2014 een reorganisatie zal plaatsvinden.

Mogelijkerwijs zullen een aantal medewerkers een andere teamverantwoordelijke krijgen.

Momenteel wordt er gewerkt per regio, dit sluit niet altijd aan op de verschillende uurroosters binnen de organisatie.

Indien er binnen een bepaalde regio een toenemende vraag naar hulp is moeten we daar op kunnen inspelen door medewerkers daar heen te sturen.

Dit zal verder uitgewerkt worden in samenspraak met de teamverantwoordelijken.

 

Een medewerker omkadering A zal verschoven worden naar de basismedewerkers, wat neerkomt op meer basismedewerkers in de sociale maribel. De naam van de medewerker wordt niet gegeven ter bescherming van de privacy van de medewerker. Het doet er ook niet toe hoe die gefinancierd wordt, het gaat er alleen om hoe we onze doelstelling kunnen halen, aldus de werkgever.

 

 

 

Transfer medewerker Dienstencheques-) LHAT: stand van zaken

Op 1/11/2013 is één dienstencheque-medewerker overgestapt naar de logistieke hulp.

Een jaarlijkse bevraging naar nieuwe kandidaten zal gebeuren in de loop van 2014

 

 

Tewerkstellingsplan +45-jarigen

De werkgever bedeeld zijn werkgelegenheidsplan oudere werknemers voor 2014, een exemplaar voor de plaatsvervangers wordt meegegeven. (zie bijlage)

Opmerkingen, aanvullingen of suggesties kunnen door de werknemersafgevaardigden gegeven worden binnen de termijn van twee maand. Deze zullen aan de werkgever verzonden worden via mail, vervolgens zal bekeken worden of dit moet opgenomen worden in een volgend overlemoment.

 

 

De werknemersafvaardiging heeft vernomen dat een medewerker onder druk werd gezet door de personeelsdirecteur om ontslag te nemen in onderling akkoord.

Reden zou zijn dat de cursus 3030 was afgelopen en er binnen de organisatie geen plaats zou zijn voor haar. De personeelsdirecteur ontkent dit met klem.

Voorgesteld wordt dat de werknemersafgevaardigden betrokken medewerker contacteert en de klacht op papier zet.

 

Varia:

Verzending Ioonbrieven oktober 2013

 

Een koeriersdienst heeft de organisatie niet gevonden, een aantal dagen later zijn de brieven bij het postkantoor tevoorschijn gekomen en is de werkgever ze zelf gaan ophalen

Met als gevolg een laattijdige verzending naar de medewerkers, de werkgever excuseert zich hiervoor.

 

 

 

 

 

 

     
     

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 18/09/2013

 

 

 

Inleiding

De voorzitter geeft toelichting i.v.m. een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de directie en Dhr. Bennali  secretaris van het ABVV.

Van het overlegmoment van 7 december 2012 dat volgens de voorzitter door de werknemersafgevaardigden werd opgeblazen werd geen verslag opgemaakt.

De werknemersafgevaardigden wensen echter te vermelden dat dit overlegmoment niet heeft plaatsgevonden omwille van het feit het de werkgever weigerde de vergadering te laten doorgaan in de samenstelling conform het huishoudelijk reglement.

 

Het verslag van het overlegmoment van: 6 september 2012 is goedgekeurd.

 

 

Brugpensioen

De werknemersafgevaardigden wensen het standpunt van de werkgever te kennen i.v.m. de mogelijkheid van de op brugpensioenstelling van die medewerkers die voor eind 2014 de leeftijd van 58 jaar bereiken.

De werkgever zal iedere vraag naar brugpensioen individueel bekijken, maar wenst hierover geen verdere uitspraken te doen. De CAO betreffende brugpensioen loopt tot eind 2014.

 

Informatie GSM- en verplaatsingsvergoeding

De werknemersafgevaardigden wensen te vernemen welke GSM vergoedingen er momenteel betaald worden aan de medewerker.

Er wordt door bepaalde verantwoordelijken verteld dat er ook een GSM vergoeding zou betaald worden wanneer men buiten eigen wil te laat op de werkpost aankomt.

De werkgever heeft geen weet van dergelijke betaling en zal navraag doen bij de verantwoordelijken. Alleen bij het melden dat men het werk niet kan aanvatten omdat men voor een gesloten deur staat, zal een vergoeding van €0,5 betaald worden.

 

Er zijn medewerkers die niet op de hoogte zijn van de terugbetaling van het abonnement De Lijn, ook zijn er nogal wat vragen over de verplaatsingsvergoeding met de fiets, en hoe dit moet genoteerd worden op prestatieblad.

Het zou dus wenselijk zijn de medewerker beter te informeren.

De werkgever is van oordeel dat deze informatie tijdens het aanwervinggesprek en het onthaal, aan de nieuwe medewerkers uitvoerig wordt meegegeven.

 

Inhoud takenpakket

Eind vorig jaar werden de cliënten via een brief geïnformeerd dat het mogelijk was hulp te verkrijgen bij het opkuisen van grafzerken.

Volgens de werknemersafgevaardigden behoort dit niet tot het takenpakket.

Volgens de werkgever was het de bedoeling om de medewerker (buschauffeur strijkdienst) zijn baan verder en beter in te vullen.

 

 

Transfer medewerkers Dienstenchequesà LHAT: stand van zaken

Op 1/10/2012, 1/11/2012, 1/2/2013 en 1/3/2013 is telkens één medewerker overgestapt naar de logistieke hulp aanvullende thuiszorg.

2 van deze medewerkers zijn in het project 3030 gestapt.

Momenteel zijn nog 2 medewerkers kandidaat om over te stappen naar de LHAT

Werknemersafgevaardigden vragen of er een openstaande vacature is voor de medewerker die momenteel stage loopt in het kader van het project 3030

Momenteel is er geen openstaande vacature aldus de werkgever.

 

Tewerkstellingsplan +45-jarigen

In uitvoering van de CAO 104 van 27/06/2012, wordt het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers aan de afgevaardigden afgegeven.

Dit werkgelegenheidsplan loopt van 1/1/2013 tot 31/12/2013  op het volgende overlegmoment zal dit verder besproken worden. Op het 1ste overlegmoment 2014  zal een evaluatie gemaakt worden.

 

 

Bereikbaarheid medewerkers: foutief telefoonnummer

De werkgever stelt vast dat er medewerkers zijn met een gewijzigd GSM nummer indien nodig zijn deze medewerkers niet te bereiken door de dienst.

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat, aangezien men perfect weet bij welke cliënt de helpster tewerkgesteld is, deze ook steeds bereikbaar is.

De werkgever stelt vast dat wanneer de helpster boodschappen is gaan doen, en aan de cliënt gevraagd wordt de helpster contact te laten opnemen met de verantwoordelijke dit niet altijd gebeurd.

De werknemersafgevaardigden zullen zich hier verder over beraden.

 

 

Economische werkloosheid: onderzoek invoering

Op bepaalde dagen is er een tekort aan werk in het strijkatelier. De werkgever onderzoekt of het mogelijk is tijdelijke werkloosheid om economische reden in te voeren voor de betrokken medewerkers.

Mogelijks zou dit van start kunnen gaan tijdens het laatste kwartaal van 2013

 

Varia:

Gele ziekte briefje

De werknemersafgevaardigden zijn verbaast dat de “verklaringen op erewoord 1 dag ziekte” (gele briefjes) zijn afgeschaft, temeer daar de werkgever in eerste instantie vrij positief was over deze regeling.

Na een grondige evaluatie is de werkgever niet tevreden, Op maandag en vrijdag waren er teveel ziekte meldingen

 

Data voorschotten -en loonafrekening 2014

Een voorstel met de uitbetalingdata werd via mail aan de afgevaardigden bezorgd.

Na aanpassing van één data (21 mei moet 20 mei zijn) wordt dit voorstel goedgekeurd

 

Data feest- en vervangingsdagen 2014

Voor wat de feestdagen van de maand november 2014 betreft, vraagt de werkgever geen betaalde feestdagen te verplaatsen, de cliënten zouden dan 3 dagen geen hulp hebben.

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat feestdagen die in een weekend vallen dienen te worden opgenomen de eerstvolgende werkdag

 

 

 

 

 

 
     

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 06/09/2012

 

 

 

Opname VAP- dagen

De werknemersafgevaardigden hebben weet van een medewerkster die (volgens de teamverantwoordelijke) haar VAP dagen kwijt zou zijn omdat ze zich ziek had gemeld in de periode voorafgaand aan het reeds aangevraagde VAP verlof.

De werknemersafgevaardigden wensen het standpunt van de werkgever hieromtrent te kennen.

De werkgever heeft hier kennis van, deze kwestie beruste op een misverstand en werd ondertussen rechtgezet.

Gepland VAP verlof dat niet tijdig kan worden opgenomen omwille van ziekte, kan verplaatst worden naar een latere datum, aldus de werkgever.

 

Verschillende situaties mogelijk:

-          Werknemer wordt ziek op een datum vóór een geplande VAP-dag: VAP-dag(en) mogen op een ander moment terug ingepland worden in overleg met de directe leidinggevende.

-          Werknemer wordt ziek de dag dat hij VAP heeft gepland, de eerste dag VAP is de werknemer kwijt, de eventueel aansluitende VAP-dagen mogen opnieuw ingepland worden vóór het einde van het kwartaal.

-          VAP-dagen kunnen niet overgedragen worden naar een ander kwartaal, ook niet omwille van ziekte of een andere (langdurige) afwezigheid op het einde van het kwartaal.

 

 

Aanwezigheidsbeleid medewerkers

Overzicht acties; resultaten

De proefperiode met de ziektebriefjes “Verklaring op erewoord” (geel briefje) die gepland was tot eind september 2012 wordt verlengd tot eind december 2012.

In de maanden februari tot juli werden respectievelijk, 14, 22, 13, 9, 10, en 7  verklaringen op erewoord binnengebracht. (totaal: 75)

Enkele medewerkers hebben reeds gebruik gemaakt van de 3 briefjes, toch is de werkgever van oordeel dat sinds de invoering van deze attesten ± 27 dagen werden bespaard.

 

 

Thema ‘Mobiliteit': bespreking najaar 2012

Wat de problemen m.b.t het parkeren op Linkeroever betreft, zal er op 19 oktober een bijeenkomst plaatsvinden van de werkgroep parkeerproblemen.

Deze problematiek zal verder besproken worden op het volgende overlegmoment.

De werknemersafgevaardigden merken op dat wat het parkeren betreft de problemen verder reiken dan linkeroever, ook zijn ze van oordeel dat het gebruik van de fiets zou gestimuleerd kunnen worden door de kilometervergoeding voor de fiets op te trekken.

Wat betreft de al eerder gestelde vraag om de omniumverzekering uit te breiden naar alle werknemers en alle verplaatsingen, informeren de werknemersafgevaardigden nogmaals naar het standpunt van de werkgever.

De werkgever antwoord dat er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn, op het volgend overlegmoment zal meer informatie gegeven worden.

Een nieuw plannetje van Linkeroever zal in de nieuwsbrief opgenomen worden.

De werknemersafgevaardigden merken op dat deze materie reeds geruime tijd aan bod komt en dat op het vorige overlegmoment een antwoord was beloofd.

Steeds wordt het argument naar voor geschoven dat men de verplaatsingskwestie in zijn totaliteit wil bekijken, hoewel het één niks met het ander te maken heeft.

Het is dan ook betreurenswaardig vast te stellen dat de werkgever niet of nog niet wil ingaan op een voorstel dat hem geen eurocent gaat kosten.

De werkgeversafgevaardigde vraagt aan de werknemersafgevaardigden om alle vragen  i.v.m. mobiliteit gebundeld aan de werkgever te bezorgen, deze zullen mee in overweging genomen in het mobiliteitsplan.

 

 

 

Project 3030: selectie 2012-2013

Één medewerker in de aanvullende thuiszorg is geselecteerd om een opleiding als verzorgende te volgen, dit in het kader van het project 3030.

Deze opleiding start mogelijk in de loop van de maand november 2012.

Een medewerker die momenteel een opleiding volgt, zal de thuiszorgstage (gezinszorg) volbrengen bij Familiehulp vzw waar zij de opleiding volgt. Indien zij geslaagd is in de examens én de stages zal zij een diploma ontvangen en in de residentiële zorg of de thuiszorg aan de slag kunnen gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 07/06/2012  
 

 

informatie i.v.m. flexibel team verzorgenden
De werknemersafgevaardigden betreuren dat ze via via moeten vernemen dat er plannen zijn om te starten met wat men noemt een flexibel team.
Volgens horen zeggen zou het gaan over een team dat tot taak heeft, bijstand te verlenen aan mensen die het ziekenhuis net hebben verlaten, palliatieve situaties, enz.
Er zouden extra voordelen beloofd zijn zoals, extra verloning, GSM, GPS
Een medewerker zou sinds april aan het werk zijn in deze functie evenwel zonder een aanpassing van haar contract en zonder de beloofde voordelen.

De werkgever bevestigt dat er inderdaad plannen zijn tot het oprichten van een nieuwe functie. Er is wel melding gedaan van eventuele extra voordelen, maar tot op heden werden hier geen beloften over gemaakt.
Momenteel loopt er een proefperiode, toelichting hierover zal gegeven worden op het volgende overlegmoment
Ook zijn er plannen tot het oprichten van een project nachtzorg. Naar de groep van de verzorgenden is geïnformeerd wie eventueel geïnteresseerd zou zijn in deze functie.
De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat het opstarten van deze functies met zich meebrengt dat er vooreerst een aanpassing moet gebeuren van het arbeidsreglement.
De werkgeversafgevaardigde verklaart dat dit dan ook ten gepaste tijd zal gebeuren


Ontslag procedure

De laatste maanden werden de werknemersafgevaardigden meermaals via mail op de hoogte gebracht dat onze directie besloten had om de arbeidsovereenkomst van bepaalde medewerkers te beëindigen.
In het verleden is door de werknemersafgevaardigden al meermaals gevraagd dat bij een eventueel ontslag van een medewerker, de werknemersafgevaardigden vooraf worden geïnformeerd, zodat deze alsnog een gesprek kunnen hebben met de betrokken medewerker om alzo een mogelijk ontslag te voorkomen.

Antwoord werkgeversafgevaardigde
Een medewerker met een vervangingscontract van iemand die langdurig afwezig is, krijgt niet automatisch het vast contract wanneer de medewerker die vervangen wordt de dienst verlaat, daar men er de voorkeur aan geeft dit contract aan te bieden aan iemand met een hogere anciënniteit.
Een andere medewerker tewerkgesteld met dienstencheques is 3 tot 4 maal niet komen opdagen op het werk zonder te verwittigen, dit brengt de werking van de dienst in gevaar.

Op de vraag of de werkgever bereid is naar de toekomst toe de werknemersafgevaardigden vooraf te informeren over een mogelijk ontslag wordt geen duidelijk antwoord gegeven.


Telefoonvergoeding (niet correcte uitbetaling)
In het verleden zijn er afspraken gemaakt rond de uitbetaling van een telefoonvergoeding. Overeengekomen werd dat € 0.5 zou betaald worden per gesprek wanneer de medewerkster het werk niet kon aanvatten bij de cliënt. Deze vergoeding zou uitbetaald worden met het loon van de maand volgend op de maand waarin het gesprek plaats had.
Er zijn echter gevallen bekend waarbij na drie maand en na meerdere (niet vergoedbare) telefonische contacten deze vergoeding nog steeds niet werd toegekend.
De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden de telefoonvergoeding uit te betalen met het loon van de maand waarop deze betrekking heeft.

De werkgeversafgevaardigde geeft toe dat er bepaalde zaken zijn misgelopen bij de uitbetaling van deze vergoeding, maar een uitbetaling samen met het loon van de maand waarin het gesprek plaatsvond is voor de werkgever onbespreekbaar.Toelichting en resultaten bradfordfactor 2012 (top 10)
De werkgever licht de resultaten van de bradfordfactor in de periode januari2012 / mei 2012 toe.
Een lijst met de namen van de 10 medewerkers met het grootste ziekteverzuim zal via mail aan de werknemersafgevaardigden worden verzonden.
Als gevolg van hun ziekte verzuim hebben enkele medewerkers een onderhoud gehad met hun teamverantwoordelijke, geen enkele medewerker is tot nu toe uitgenodigd bij de directie.
Op het volgend overlegmoment zal dit verder toegelicht worden.


Loonverwerking arbeiders: datum uitbetaling voorschot en afrekening
De problemen met bpost blijven aanslepen, de laattijdige aflevering van de prestatiebladen zorgt voor vertraging bij de loonberekening, momenteel is het zo dat de werkgever de poststukken persoonlijk gaat ophalen op het postkantoor van Antwerpen LO om zo het tijdsverlies te beperken.
De werkgever zou het wenselijk vinden dat de lonen één dag later zouden uitbetaald worden.

Volgens de werknemersafgevaardigden liggen de problemen niet uitsluitend bij bpost, zij hebben weet van medewerkers die hun prestatieblad persoonlijk hebben afgegeven op het bureel, dagen later worden deze mensen dan gecontacteerd om hun mee te delen dat hun prestatieblad nog niet is toegekomen.
Verder zijn de werknemersafgevaardigden van oordeel dat de problemen met bpost moeten opgelost worden met bpost en dat niet de medewerker hier het slachtoffer van moet zijn.
Ook vinden de werknemersafgevaardigden het weinig ernstig dat de werkgever een latere uitbetaling van het loon wil afkopen, door te stellen dat men als compensatie voor een latere uitkering van het loon een mogelijke telefoonvergoeding van 0,5 euro dan een maand vroeger zal uitbetalen.
De lonen moeten aldus de werknemersafgevaardigden uitbetaald worden zoals omschreven in de loonbeschermingswet, een latere uitbetaling is onbespreekbaar.


Transfer medewerkers Dienstencheques -> Aanvullende Thuiszorg
Op 1 april is een dienstencheque medewerker overgestapt naar de aanvullende thuiszorg.
Mogelijks gaat er een voltijdse medewerker binnen de aanvullende thuiszorg overstappen naar een halftijdse betrekking, en kan een medewerker met vervangingscontract dit halftijds vast contract overnemen.

De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat bedoelde medewerker al meer dan 8 jaar in dienst is met een vervangingscontract, en wettelijk gezien heeft deze dus al een contract van onbepaalde duur.


Project 3030: selectie 2012-2013
Ook dit jaar is één van onze medewerkers geselecteerd om in het project 3030 te stappen.CAO Dienstencheques: wijziging CAO, artikel m.b.t. anciënniteitvakantie.
In de nasleep van wat in de CAO van 25/01/2010 was overeengekomen wordt één daganciënniteitsverlof ingevoerd voor de dienstencheque werknemers met 5 jaar of meer anciënniteit, vanaf 1 januari 2012CAO Vervoer: wijziging bedrag gereden autokilometers
Vanaf 1 april 2012 wordt de terugbetaling van de verplaatsingsonkosten verhoogd met 4 cent. De vergoeding per kilometer wordt dus opgetrokken van € 0,22 naar € 0,26.


Omniumverzekering voor aanvullende thuiszorg: antwoord
Op het overlegmoment van september zal het mobiliteitsprobleem in zijn totaliteit bekeken worden.
De werknemersafgevaardigden blijven erbij dat er geen enkele meerkost is voor de werkgever, aangezien de kostprijs van deze verzekering in mindering wordt gebracht van de kilometervergoeding.
 


Communicatie vakorganisatie ABVV naar medewerkers
De werkgever is van oordeel dat de communicatie naar de medewerkers toe te vlug plaatsvindt. Meer bepaald voor wat betreft de informatie over de extra dag verlof voor dienstencheque medewerkers met meer dan 5 jaar anciënniteit.
De betrokken medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht vooraleer de werkgever over deze informatie beschikte.

Volgens de werknemersafgevaardigden is het de taak van de vakbond de medewerkers te informeren, zoals het de taak is van de werkgeversorganisaties de werkgevers te informeren.Parkeerprobleem Antwerpen LO
Vanaf 4 juni 2012 is er een ruime uitbereiding van de blauwe zone op Linkeroever.
Bestaat er een mogelijkheid om de werknemers daar tewerkgesteld een oplossing aan te bieden zodat ze hun wagen niet om de 2 uur moeten verplaatsen?
De werkgever zal informeren bij Autonoom wat de mogelijkheden zijn, maar op dit ogenblik is er geen pasklaar antwoord.

 

 

 

 

 


 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/03/2012  
 

 

Aanwezigheidsbeleid medewerkers

Overzicht acties

Eind vorig jaar werd op het extra overlegmoment door de werkgever een voorstel gedaan tot het invoeren van een aanwezigheidsbeleid.

Dit aanwezigheidsbeleid werd op de medewerkersdag van 26 januari aan personeel toegelicht.

Om een overzicht te verkrijgen van het aanwezigheidspatroon van ieder werknemer zal gebruik worden gemaakt van de bradford methode.

 

De werkgever stelt de volgende procedure voor:

Na de 4de ziekteperiode zal er een gesprek plaatsvinden met de teamverantwoordelijke.

Na een 5de ziekteperiode zal men uitgenodigd worden bij de arbeidsgeneesheer.

Bij een 6de ziekteperiode zal een onderhoud met de directie plaatshebben.

Na een 7de afwezigheid zal een schriftelijke verwittiging volgen.

 

De werknemersafgevaardigden vinden het positief dat ook de arbeidsgeneesheer hierbij betrokken wordt.  Maar hebben wel bedenkingen bij de eventuele gespreken waarop de medewerker zal worden uitgenodigd, de werknemer hoeft op geen enkele wijze zijn of haar ziekte te verantwoorden.

Ook hebben ze bedenkingen bij een “schriftelijke verwittiging”, men zou hooguit kunnen spreken over een “schriftelijke vaststelling”  daar het hier gaat om een ziekteperiode gedekt door een doktersattest.

Binnen de categorie verzorgenden ligt het ziekteverzuim hoger dan het gemiddelde, de werkgever zal hierover communiceren met deze groep.

 

Transfer medewerkers Dienstencheques Aanvullende Thuiszorg

Drie DC medewerkers één op 1/12/2011, één op 1/1/2012 en één op 1/4/2012 werden getransfereerd naar de aanvullende thuiszorg.

 

Tijdskrediet; nieuwe wetgeving - overschrijding grens ‘sectoraIe CAO’

Omwille van de nieuwe wetgeving aangaande het tijdskrediet, zal deze materie later op het jaar besproken worden.

 

Antwoord vraag toelichting economische werkloosheid’

Dit is volgens de werkgeversafgevaardigde niet zo eenvoudig, aangezien dit 7 dagen vooraf moet gemeld worden aan de  RVA.

De werkgeversafgevaardigde is van oordeel dat de werknemer eerst zijn meeruren moet opnemen.

Dit zal verder bekeken worden.

 

 

Project 3030: deelname medewerker/ infofolder 2012-2013

Één medewerkster is met deze opleiding gestart op 05/03/2012 bij thuiszorg Familiehulp.

 

Omniumverzekering

De werknemersafgevaardigden vragen nogmaals naar de mogelijkheid tot aanbieden van een omniumverzekering voor alle verplaatsingen van medewerkers die hun wagen dagelijks ter beschikking stellen van de dienst.

Dit is volgens de CAO perfect mogelijk, en brengt voor de werkgever geen enkele meerkost met zich mee, aangezien de kostprijs per kilometer van deze verzekering minder is dan het bedrag dat volgens de CAO in mindering mag worden gebracht van de te betalen kilometervergoeding.

De werkgever zal dit verder bekijken.

 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/12/2011  
 

Naleving procedure ontslag

De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden dat ze bij een eventueel ontslag van een medewerker vooraf worden geïnformeerd, de bedoeling is dat de werknemersafgevaardigden alsnog een gesprek kunnen hebben met de betrokken werknemer om alzo een mogelijk ontslag te voorkomen.

De werknemersafgevaardigden confronteren met een beslissing die reeds genomen is, en waar men niet meer op wenst terugkomen is niet meteen datgene wat men verstaat onder goede samenwerking.

De werkgever antwoord deze beslissing genomen te hebben nadat er meerdere vruchteloze gesprekken hadden plaatsgevonden met de betrokken medewerker.

Op de vraag of aan de betrokken werkneemster voorafgaandelijk aan haar ontslag schriftelijke en aangetekende verwittigingen werden verzonden, blijft de werkgever het antwoord schuldig.

 

 

Contacteren teamverantwoordelijken

Meerdere medewerker klagen over de slechte communicatie met hun teamverantwoordelijke.

Bij afwezigheid van een teamverantwoordelijke vragen de medewerkers of de teamverantwoordelijke hun kan contacteren wanneer deze aanwezig is. Blijkbaar wordt er geen gevolg gegeven aan deze vraag.

Een zestal klachten hieromtrent werden gemeld aan de werknemersafgevaardigden.

De werkgever zal dit onderzoeken.

 

Uitbetaling Ioonvoorschot bij ziekte

Wanneer men na een ziekteperiode enkele dagen gewerkt heeft en men hervalt, wordt er blijkbaar geen loonvoorschot uitbetaald op de voorziene betaaldag.

Dit zal door de werkgever bekeken worden en als deze situatie zich voordoet zal er met betrokken medewerker contact opgenomen worden.

 

 

Aanwezigheidsbeleid medewerkers: bespreking voorstellen

De werkgever vraagt de medewerking van de werknemersafgevaardigden.

 

Een tabel van overzicht ziekteverzuim wordt rondgedeeld : daarop de percentage van ziekte verzuim per groep .  Er wordt gemeld dat er eventueel met de Bradfort methode kan gewerkt worden deze is meer gedetailleerd voor het kortverzuim.

 

Bij één dag ziekte zou geen doktersbriefje afgeleverd moeten worden, de werknemersafgevaardigden vragen hierover meer details: Er zal na een telefonische melding van ziekte, een formulier ondertekend moeten worden door de werknemer op woord van eer.

Samen met de werknemersafgevaardigden wordt afgesproken dat er een proefperiode zal zijn van 1/02/2012 tot 31/10/2012 met een max. van 3 maal één ziektedag.

 

Hierna volgt een gesprek met de teamverantwoordelijke, de werknemersafgevaardigden zeggen dat de gesprekken met de teamverantwoordelijke moeilijk zijn omdat de werknemer zich misschien genoodzaakt voelt om meer te zeggen dat nodig is, ABVV secretaris meld dat de werknemer niet verplicht is om zich te verantwoorden doordat de ziekte met een dokters attest gewettigd is.

 

Over een eventueel bezoek van een controlearts kan de werknemersafgevaardigden geen oordeel geven, daar dit wettelijk gezien een recht is waar de werkgever over beschikt.

Wel vragen de werknemersafgevaardigden om op de eerste dag ziekte geen controlearts te sturen doordat het mogelijk is dat de werknemer nog naar zijn/haar huisdokter is.

 

Op de werknemersdag van 26/01/2012 die plaatsvindt in het Theater aan de Stroom, zal dit beleid toegelicht worden.

 

 

Bedrijfs CAO middagpauze en kostenvergoeding: opvolging

Wat betreft de uitvoering van deze CAO doet zich voor de categorie “dienstencheques medewerker uit dienst” een probleem voor, meerdere medewerkers zouden niet meer op de gekende locatie wonen.

Er is aan de Arbeidsinspectie gevraagd om via het rijksregisternummer de verblijfplaats van betrokken medewerkers op te zoeken.

 

Middagpauze medewerkers dienstencheques: antwoord Toezicht Sociale Wetten

De werkgever heeft nog geen enkele informatie ontvangen  i.v.m de verplaatsingen die gemaakt worden tijdens de onbetaalde middagpauze.

De ABVV secretaris meent via het federaal secretariaat vernomen te hebben dat dit punt op de agenda stond van het paritair comité. Omdat de federatie van werkgevers niet op hoogte was wat dit agendapunt inhield zou het echter niet in behandeling genomen zijn en verdaagd naar de vergadering van januari 2012.

De federale ABVV secretaris zou de nodige toelichting hebben gegeven om alzo een oplossing te bekomen voor alle dienstencheque bedrijven.

 

 

Transfer medewerkers Dienstencheques -  Aanvullende Thuiszorg (procedure)

Een dienstencheque medewerker heeft op 1/12/2011 de plaats ingenomen van een uit dienst getreden regulaire poetshulp.

Op 1/1/2012 zal een andere regulaire poetshulp de Dienst verlaten, ook deze zal vervangen worden door een dienstencheque medewerker.

Bij het selecteren van deze medewerkers, werd rekening gehouden met de door hun opgebouwde anciënniteit.

Binnen de groep van dienstencheque medewerkers zal er jaarlijks geïnformeerd worden wie er geïnteresseerd is in een eventuele overstap naar de regulaire poetsdienst.

De werknemersafgevaardigden wensen te vermelden dat een modelbrief steeds bij hen kan bekomen worden.

 

Tijdskrediet: overschrijding grens sectoraIe CAO bespreking voorrangregels

Binnen onze sector heeft 8% van de medewerkers recht tot het opnemen van tijdskrediet, vermits er nog meerdere aanvragen zijn binnen gekomen zal er op ondernemingsvlak overwogen worden dit percentage op te trekken naar 10 %.

Een dergelijke maatregel kan aldus de werknemersafgevaardigden het ziekteverzuim doen dalen

Dit punt zal terug aan bod komen op het volgende overlegmoment.

 

Omnium verzekering: antwoord werkgever

De werknemersafgevaardigden vragen of de omnium verzekering eventueel kan worden uitgebreid naar alle medewerkers en alle kilometers.

De werkgever wenst hier niet op in te gaan.

De werknemersafgevaardigden vinden het betreurenswaardig dat aan medewerkers die dag in dag uit met hun wagen ter beschikking staan van de Dienst niet de mogelijkheid geboden wordt om in deze verzekering te stappen. Temeer daar de CAO vervoer een dergelijke instap wel mogelijk maakt, bovendien brengt dit geen enkele meerkost voor de werkgever met zich mee aangezien het premiebedrag volledig door de medewerker gedragen wordt.

De werknemersafgevaardigden zullen dit dan ook zo naar de medewerkers overbrengen.

 

Tijdelijke werkloosheid strijkatelier

De werknemersafgevaardigden menen te weten dat er momenteel weinig of minder werk zou zijn in het strijkatelier. De vraag wordt gesteld waarom men voor de betrokken werknemers geen tijdelijke werkloosheid invoert.

De werkgever is niet op de hoogte over de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid, hoe dit aanvragen, waar en wanneer.

De werkgever zal zich hierover verder informeren.

 

 

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/09/2011  
  Mededeling
De werkgever brengt de aanwezige leden van het overlegmoment ervan op de hoogte dat zowel de effectieve als de plaatsvervangende afgevaardigde van de ACV fractie hun mandaat hebben neergelegd.


Diefstalverzekering fiets en bromfiets
De werknemersafgevaardigden vragen of het niet mogelijk is om de medewerkers die zich met de fiets of bromfiets naar het werk verplaatsen een diefstalverzekering aan te bieden.
De werkgever is van oordeel dat een dergelijke verzekering niet haalbaar is en bovendien erg duur.
Bovendien geniet men bij aankoop van een nieuwe fiets in de meeste gevallen van een dergelijke verzekering voor een periode van 1 à 3 jaar.
De enige raad die men de medewerkers kan meegeven is zijn of haar fiets/bromfiets met een degelijk slot vast te leggen.


Duidelijke informatie omtrent de dekking van de omniumverzekering
De werknemersafgevaardigden werden al meermaals gecontacteerd door medewerkers die vragen hebben aangaande de omniumverzekering, medewerkers zijn blijkbaar niet op de hoogte over wie wel en wie niet verzekerd is en over wat precies gedekt is en wat niet.
Een document waarin de meest voorkomende vragen zijn opgesomd wordt aan de werkgever afgegeven (zie bijlage)
De werknemersafgevaardigden vragen of het niet mogelijk is ook de poetshulpen op te nemen in deze omniumverzekering, aangezien dit volgens de CAO vervoerskosten perfect mogelijk is.
Dit zal door de werkgever bekeken worden.


BedrijfsCAO middagpauze en kostenvergoeding
Een ontwerp van deze CAO wordt ter ondertekening aan de werknemersafgevaardigden aangeboden.
Vermits art:3 vermeld dat de vergoeding zal betaald worden voor elke gewerkte dag met volledige dagprestaties, wensen de werknemersafgevaardigden te weten of deze vergoeding werd uitbetaald voor iedere gewerkte dag waarin zich een middagpauze situeerde. Dit was immers de afspraak.
De werkgever bevestigt dat de individuele berekening voor iedere medewerker is geschied zoals overeenkomen.
Op vraag van de werknemersafgevaardigden worden in overleg enkele aanpassingen in het ontwerp gedaan en wordt de overeenkomst door alle partijen ondertekend.
Een kopie zal ter ondertekening naar de ACV secretaris worden verzonden.
Nadien zal dit document verzonden worden om geregistreerd te worden.
Na registratie zal een kopie bezorgd worden aan alle afgevaardigden.Aanwezigheidsbeleid medewerkers
Omwille van het feit dat de dienstverlening naar de cliënt toe vaak in het gedrang komt door het overmatig ziekteverzuim, zou de werkgever vanaf 2012 een nieuw soort van aanwezigheidsbeleid willen invoeren.
Bedoeling is dat dit aanwezigheidsbeleid ook gedragen wordt door de werknemersafgevaardigden, vandaar dat men via een extra overlegmoment deze problematiek verder zou willen bespreken.
De werknemersafgevaardigden vragen of de werkgever zijn suggesties hieromtrent aan hen kan bezorgen.
 

Evaluatie procedure terugvordering negatief loon
In het verleden werden afspraken gemaakt betreffende de terugvordering van teveel betaald loon.
De werkgever stelt echter vast dat sommige medewerkers, nadat tot drie maal toe een schrijven werd verzonden met te vraag het teveel betaalde loon terug te storten, hier geen gevolg aan geven.
Ook zijn er medewerkers die de personeelsdienst contacteren met de vraag of het teveel betaalde loon niet kan ingehouden worden op hun volgend loon.
De werknemersafgevaardigden stellen voor de bewuste medewerker uit te nodigen voor een gesprek om in samenspraak na te gaan op welke wijze het teveel betaald loon aan de werkgever terugbetaald zal worden.
Indien de medewerker niet reageert na een herhaaldelijk verzoek om de teveel gestorte sommen terug te betalen, zal de werkgever in een 3de schrijven vermelden dat de medewerker telefonisch gecontacteerd zal worden.
Volgens de werknemersafgevaardigden zou het wel wenselijk zijn dat de medewerker die teveel uitbetaald loon moet terug storten hiervan sneller op de hoogte zou worden gebracht, momenteel zijn er gevallen bekend van medewerkers die pas 6 maand later hierover geïnformeerd worden.


Middagpauze medewerkers dienstencheques: antwoord Toezicht Sociale Wetten
De werkgever meldt dat de arbeidsinspectie Antwerpen heeft laten weten dat er tot op heden geen antwoord is ontvangen vanuit het paritair comité, en dus kan er momenteel nog geen gevolg gegeven worden aan de problematiek van de verplaatsing tijdens de middagpauze van de dienstencheque medewerker.Data feestdagen en vervangingsdagen 2012
De betaalde feestdagen die dit jaar samenvallen met een zaterdag of zondag zullen worden opgenomen de eerstvolgende maandag.

 

 

 

     
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/06/2011  
 

Beleidsmededeling vanuit de directie ( voorzitter/plaatsvervanger)

Bij beslissing van de Raad van Bestuur, wordt vanaf 1 mei de dagelijkse leiding toevertrouwd aan  Dhr Straetmans, vanaf heden zal Dhr Straetmans ook het voorzitterschap van het overlegmoment op zich nemen.

De functie van plaatsvervangend voorzitter wordt vanaf heden toegewezen aan Dhr Smits.  

Dhr straetmans wil streven naar sociale vrede en doet een oproep aan eenieder om naar de toekomst toe op een positie wijze verder te werken.

 

Vergoeding voor de met de wagen gereden kilometers in opdracht van de cliënt.

De ABVV afvaardiging vraagt al geruime tijd dat de autokilometers gereden door de verzorgende in opdracht van de cliënt om boodschappen te doen zouden vergoed worden conform de CAO.

Omwille van het feit dat het praktisch gezien onmogelijk is te achterhalen hoeveel kilometers, en door wie, er gereden werden in opdracht van de cliënt, wordt na overleg door alle partijen het volgende overeengekomen:

opsommingsteken

Medewerkers die in dienst waren vóór 01/01/2011 en minstens 20 uur per week tewerkgesteld waren zullen een forfaitair bedrag van 75 euro ontvangen.

opsommingsteken

Medewerkers die in dienst waren vóór 01/01/2011 en minder dan 20 uur per week tewerkgesteld waren zullen een forfaitair bedrag van 50 euro ontvangen

De kilometers gereden in opdracht van de cliënt  zullen vanaf  01/01/2011 tot 31/07/2011 vergoed worden overeenkomstig de CAO.

De betrokken werknemers zullen een verklaring op eer moeten tekenen voor het aantal kilometers dat zij in deze periode gereden hebben.

Deze betaling zal gebeuren samen met de loonafrekening van de maand augustus.

 

Problematiek van de middagpauze

De  werkgever informeert de afgevaardigden dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met mevr. Segers en dhr. Van De Putten  van de arbeidsinspectie Antwerpen.

Deze hebben vastgesteld dat de verplaatsing van de ene naar de andere werkpost moet gebeuren tijdens de arbeidtijd, en dat er een financiële regeling moet komen voor alle betrokken medewerkers. 

De werkgever stelt voor om in fases naar een oplossing toe te werken, vandaag zal getracht worden een oplossing uit te werken voor de medewerkers binnen de regulaire dienst.

Tijdens een extra overlegmoment op 28 /07/2011 zal dan naar een oplossing voor de dienstencheque medewerker gezocht worden.    

Na overleg en diverse schorsingen wordt het volgend akkoord gesloten:

opsommingsteken

Aan alle medewerkers binnen de regulaire diensten alsook aan de helpsters met dienstencheques zal een forfaitair bedrag van 2 euro per verplaatsing tijdens de middagpauze betaald worden, en dit voor de periode van 01/02/2006 tot 31/01/2011.

opsommingsteken

Voor ieder medewerker zal een afzonderlijke berekening gemaakt worden.

opsommingsteken

Deze vergoeding wordt betaald als kosten eigen aan de werkgever, en zal uitbetaald worden samen met de loonafrekening van de maand augustus.

opsommingsteken

Deze regeling is evenzeer van toepassing voor de medewerkers die gedurende deze periode uit dienst zijn getreden met als enige afwijking dat deze zullen uitbetaald worden uiterlijk 31/12/2011

opsommingsteken

Dit akkoord zal meegedeeld worden aan de arbeidsinspectie Antwerpen.

Er wordt afgesproken een extra vergadering rond de bespreking medewerkers dienstencheques te laten plaatsvinden op 28 juli 2011 om 13.30uur

 

Project 30 30

De ABVV afvaardiging zegt dat de bedoeling van het project 3030 is, om aan niet verzorgenden de mogelijkheid te bieden een opleiding tot verzorgende te volgen.

We stellen echter vast dat medewerkers niet op de hoogte gebracht werden door de werkgever.

Antwoord van de werkgever

Dit spreken we formeel tegen iedereen die in aanmerking kwam, en aan de voorwaarde voldeed is hiervan op de hoogte gebracht.

Één medewerker is in dit project gestapt.

De ABVV afvaardiging zegt enkele medewerkers gecontacteerd te hebben, en deze hadden er geen weet van.

De werkgever vraagt om met deze mensen terug contact op te nemen of het correct is  dat ze geen informatie hieromtrent ontvangen zouden hebben.

 

Gezinszorg:vergoeding wagen voor boodschappen i.o.v. cliënt

Voor verplaatsingen in opdracht met de wagen die het gevolg zijn van afspraken tussen de cliënt en de dienst zal een vergoeding betaald worden van 0,3038 €/km, dit bedrag is gelijk aan de 0,3178 € bepaald door de CAO (index juli2010) en verminderd met 0.014 € ter financiering van de omniumverzekering.

 

opsommingsteken

De verzorgende mag boodschappen doen met eigen wagen doch dit is geen verplichting en zij beslist zelf of ze de cliënt meeneemt in haar wagen of niet.

opsommingsteken

De verzorgende mag echter geen boodschappen doen met de wagen van de cliënt.

opsommingsteken

Er zal een document ondertekend moeten worden waarin de verzorgende verklaart dat ze een autoverzekering heeft afgesloten.

opsommingsteken

Een afzonderlijk formulier zal opgesteld worden waarop de afgelegde km dienen vermeld te worden om alzo de berekening naar de cliënt en aan de verzorgende te voldoen.

opsommingsteken

Deze verzekering is zowel voor boodschappen als voor verplaatsingen tussen cliënten.

 

Op de vraag of naar de wasserij rijden met de wagen ook wordt aanzien als boodschappen doen, Antwoord de werkgever positief

De ABVV afvaardiging vraagt indien er zich een ongeval zou voordoen, wie is verantwoordelijk voor de schade die de eventueel meerijdende cliënt oploopt ?

 

Antwoord werkgever:

De schade van de cliënt die aanwezig is in de auto tijdens het ongeval word gedragen door de verzorgende(bestuurder)

De omniumverzekering is alleen voor de schade aan de wagen.

 

Voor de regio Beveren zal door de werkgever een parkeerkaart aangekocht worden op naam van de verzorgende, deze kost 25 €. Deze kaart is 2 jaar geldig en zal vanaf 1 Augustus 2011 in voege gaan

Dit zal op de wijkwerking verder besproken worden.

De nieuwe regeling wordt voor eind juni meegedeeld aan de betrokken werknemers en zal starten vanaf 1 augustus 2011.

 

 

Tewerkstellingsinformatie:

DMFA- rapport 1ste kwartaal 2011 is aan alle afgevaardigden bedeeld, voor de plaatsvervangende leden werd een exemplaar meegegeven.

Er is 1 medewerker op rust gesteld, en 1 medewerker is uit dienst getreden op raad van de arbeidsgeneesheer (medisch overmacht).

ABVV afgevaardigde zegt, regelmatig worden in het strijkatelier meer uren gewerkt naargelang de hoeveelheid werk.

Is het niet mogelijk om medewerkers die dit wensen een contract van meerdere uren te geven.

Antwoord werkgever

De medewerkster die dit echt wensen kunnen eventueel een contract krijgen van maximaal 25 à  28uur, meer niet gezien het werk te zwaar is.

  

Varia:

Er wordt vastgesteld dat via een brief aan de medewerkers gevraagd wordt zelf de cliënt op de hoogte te brengen van de dagen dat men geen arbeidsprestatie levert.

Dit is echter niet altijd mogelijk, vaak hoeft de helpster niet meer aan de slag vóór de geplande afwezigheid en kan men dus ook niet vooraf de cliënt op de hoogte brengen. 

De verantwoordelijke en niet de medewerkster, zou de cliënten op de hoogte moeten brengen.

De werkgever zal dit verder onderzoeken

 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/12/2010  
 

Verslaggeving:
De werkgever wenst dat naar de toekomst toe het verslag door iemand anders wordt gemaakt. De werkgever wil een juist en objectief verslag welke een weergave is van de vergadering en de gemaakte afspraken.

Vanuit werknemersafvaardiging word er gevraagd wat hier mee bedoeld word, het verslag is altijd correct is geweest. Meer dan 7 jaar lang wordt het verslag van het syndicaal overlegmoment opgemaakt door de werknemersafvaardiging (ABVV). Bij het opstellen van het verslag werd steeds getracht een zo correct mogelijke weergave van de besproken materie weer te geven.

De verslagen waarop van werkgeverszijde geen opmerkingen werden gemaakt waren eerder uitzonderlijk. Als enig argument voor het niet goedkeuren van het verslag werd steeds aangehaald dat het verslag niet objectief was. In het merendeel van de gevallen wenste of weigerde de werkgever enige commentaar te geven bij wat precies aangepast zou moeten worden.

Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat de verslaggeving misschien wel te objectief was, en dat de werkgever bepaalde door hem gedane uitspraken liever niet in het verslag vermeld staan.


Na onderling overleg tussen de verschillende vakbondsfracties wordt beslist dat de verslaggeving beurtelings zal gemaakt worden door ABVV en ACV.


Recht van staken :

Er is een opmerking geweest van een teamverantwoordelijke dat de namen van de stakende werknemers te laat worden doorgegeven.
Volgens het huishoudelijk reglement dienen de namen één dag op voorhand doorgegeven te worden. Dit is zowel nu als in het verleden altijd zo gebeurt.

Diezelfde teamverantwoordelijke is van mening dat de delegees kunnen staken, maar dat het moeilijker is als andere werknemers deelnemen aan een vakbondsactie.

Antwoord werkgeversafvaardiging : De werkgever erkent het recht op staking en beloofd dit na te vragen bij de teamverantwoordelijke.Boodschappen doen met eigen wagen:

Op het vorige overleg deelde de werkgever mee dat er geen boodschappen mogen gedaan worden met eigen wagen. In de takenafspraak staat echter vermeld dat dit wel toegelaten is in samenspraak met de teamverantwoordelijke. E zijn nog altijd teamverantwoordelijke die wel toestemming geven om boodschappen te doen met eigen wagen. Er zal dus duidelijkheid hieromtrent moeten komen.

Antwoord werkgeversafvaardiging : Er mogen GEEN boodschappen gedaan worden met de wagen
Dit staat nu in de nieuwe takenafspraken. De teamverantwoordelijken zullen op de hoogte gebracht worden.

De werknemersafvaardiging gaat ervan uit dat die kilometers gereden met toestemming van de teamverantwoordelijke vergoed te worden.

Antwoord van de werkgeversafvaardiging: dit zal verder bekeken worden.
 


Overgang van medewerkers van dienstencheques naar reguliere poetsdienst :

Tijdens het overlegmoment van juni 2010 deelt de werkgever mee dat zich 7 medewerkers kandidaat hebben gesteld via de modelbrief van het ABVV.
Tijdens het overlegmoment van september hebben zich plots maar 2 medewerkers kandidaat gesteld via diezelfde modelbrief.

Vraag: welke informatie is de juiste ?

Antwoord werkgever: Aanvankelijk hebben zich 7 medewerkers kandidaat gesteld via de ABVV brief, 5 medewerkers stelden zich ook kandidaat via de brief van de werkgever, deze zijn opgenomen bij de kandidaten van de werkgever.

Conclusie: 15 werknemers hebben hun aanvraag gedaan. (13 via de werkgever en 2 via de ABVV-fractie) aldus de werkgever.
M.a.w. indien zich 7 medewerkers kandidaat stellen via een modelbrief van het ABVV, en 5 maand later stellen deze zich opnieuw kandidaat via een brief van de werkgever, dan gaat de werkgever ervan uit dat geen enkele medewerker zich kandidaat stelde via de modelbrief van het ABVV.

 

Middagpauze voltijdse medewerkers :

Na jaren van onderhandelen gaat de werkgever dan eindelijk toch de verplaatsingstijd (tussen twee werkposten) van de voltijdse medewerker betalen als arbeidstijd, met een maximum van 2 maal 15 minuten.
De werknemers zullen hierover geïnformeerd worden via de werkgeversnieuwsbrief, deze maatregel gaat in vanaf 1/02/2011 en dit voor alle medewerkers inclusief dienstencheques.

De ABVV fractie wenst dat er een financiële tegemoetkoming komt voor die medewerkers die zich jarenlang onbetaald verplaatst hebben tijdens hun vrije tijd.
De werkgever vraagt wat de tegemoetkoming dan dient te zijn.
Het voorstel van het ABVV is om 15 minuten per gewerkte dag te betalen met terugwerkende kracht.
Volgens de wetgeving kan men tot 5 jaar terugvorderen.

Antwoord werkgeversafvaardiging: dit zal bekeken worden en een antwoord zal gegeven worden half januariHevige sneeuwval

Enkele werknemers melden ons dat ze wegens de hevige sneeuwval te laat op het werk waren, en voor de keuze werden geplaatst ofwel de verloren tijd inhalen ofwel onbetaald afwezig.

Antwoord werkgeverafvaardiging : de sneeuw was duidelijk aangekondigd, dus kan er geen sprake zijn van overmacht.

 

 


 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/09/2010  
 

Goedkeuring verslag van 16-06-2010

De werknemersafvaardiging vind de door de werkgever gedane opmerkingen fel overdreven. 

Het zou dan ook wenselijk zijn dat de werkgever zich bij het verstrekken van opmerkingen zou beperken tot het geven van tekstwijzigingen of aanvullingen die inhoudelijk iets betekenen, en niet zozeer over hoofdlettergebruik, punten of komma’s.

 

De werkgever merkt op dat hij een objectief verslag wenst te ontvangen dat op een correcte wijze de besproken materie weergeeft.

De werknemersafvaardiging heeft hier totaal geen probleem mee, maar stelt tegelijkertijd vast dat het merendeel van de door de werkgever gedane opmerkingen ook geen exacte weergave is van wat besproken werd.

Een schrijven waarin de ABVV fractie haar mening omtrent de door de werkgever gedane 168 opmerkingen op het vorige verslag laten weten, wordt samen met het door de werkgever gewijzigde verslag eveneens aan de werkgever afgegeven, deze zullen als bijlage bij het verslag worden gevoegd.

 

Recuperatie negatieve lonen ,reactie medewerkers

De werkgever wenst een oplossing i.v.m. het terugvorderen van kleine bedragen aan teveel betaald loon.

Er wordt afgesproken dat voor bedragen tot € 10 het personeelslid op de hoogte gebracht zal worden dat er een kleine afhouding op het volgend loon zal gebeuren.

 

De werknemersafvaardiging  werd door meerdere medewerkers gecontacteerd n.a.v. een schrijven dat ze hadden ontvangen i.v.m. de terugvordering van te veel betaald loon.

In dit schrijven wordt de werknemer gevraagd het teveel betaalde loon terug te storten vóór een bepaalde datum.

Dit is volgens de werknemersafvaardiging niet conform het arbeidsreglement (art.13:…. De te veel betaalde sommen worden na overleg tussen werkgever en werknemer terugbetaald aan de werkgever)

 

De werknemersafgevaardigden vragen waarom er in deze brief niet verwezen wordt naar dit artikel?

De werkgever zal uiterlijk tegen 1/10/2010  een modelbrief opmaken, die ter goedkeuring zal worden verzonden naar beide vakbondssecretarissen.

 

 

Middagpauze

De werkgever is van oordeel dat dit een sectoraal probleem is, en wenst dan ook dat het op sectoraal vlak wordt behandelt

Volgens de werkgever is dit probleem sectoraal en dringend voor alle diensten binnen de gezinszorg.

In de eerste week van oktober is een vergadering gepland met de bevoegde instanties.

 

De werknemersafvaardiging zou het maar normaal vinden als hier iets tegenover zou staan,  het antwoord van de werkgever is negatief, hij wenst uitsluitend een afwachtende houding aan te nemen tot er een oplossing is op sectoraal vlak.

De werknemersafvaardiging vindt dit heel spijtig maar kan hier niet op blijven wachten, het personeel kan zich niet blijven verplaatsen tijdens hun rustpauze, temeer daar ook de arbeidswet duidelijk omschrijft wat geen en wat wel arbeidstijd is.

 

 

Administratieve  afhandelen documenten C131A –C131B

Het betreft hier de formulieren waarmede bepaalde deeltijdse medewerkers een bijpassing op het loon kunnen ontvangen ten laste van de RVA

Deze documenten zullen vanaf oktober of te laatste vanaf januari 2011 elektronisch ingevuld en verzonden worden. Er zullen dan geen papieren documenten meer  afgeleverd worden aan de werknemer.

De werkgever merkt op dat RVA controle die nagaat of de betrokkene nog steeds voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op deze uitkeringen blijft bestaan.

 

 

Resultaten bevraging overschakeling medewerker dienstencheques

In navolging van de CAO van 25/01/2010 werd door de werkgever aan alle dienstencheque medewerkers een brief verzonden waarin de betrokken medewerkers werden geïnformeerd dat geïnteresseerden in een mogelijke overstap naar de reguliere poetsdienst zich  hiervoor kandidaat konden stellen.

Volgens de werkgever hebben 15 medewerkers hun kandidatuur ingediend.

 

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures binnen de reguliere poetdienst, aldus de werkgever.

Wanneer een plaats vrij komt zullen de kandidaten uitgenodigd worden om gescreend te worden.

De werkgever zal de werknemersafvaardiging verder op de hoogte houden.   

 

 

Bedragen vrijstelling verzekering omnium voor boodschappen dienst

In navolging van wat op het vorige overlegmoment is afgesproken deelt de werkgever het volgende mee.

Wat de vrijstelling betreft zijn er twee bedragen van toepassing.

Indien een derde partij betrokken is bij het ongeval is een vrijstelling van € 370 van toepassing.

Indien geen derde partij betrokken is bij het ongeval is een vrijstelling van € 620 van toepassing.

 

Verder wenst de werknemersafvaardiging te weten hoeveel de werkelijke kostprijs van deze verzekering bedraagt, aangezien dit bepalend is voor het aandeel dat de werknemer moet betalen. 

De werkgever zegt niet te weten hoeveel het bedrag van de premie bedraagt aangezien dit een   globale verzekering betreft.

Wel heeft de werkgever weet van het feit dat sommige medewerkers door de cliënt betaald worden om boodschappen te doen.

 

De werknemersafvaardiging merkt op men volgens de CAO niet noodzakelijk in de omnium verzekering moet stappen om van de kilometervergoeding te genieten.

 

Volgens de werkgever heeft geen enkele medewerker de toelating om boodschappen met de wagen te doen.

 

 

Aanpassing bijlage 4 v/h arbeidsreglement

De werknemersafvaardiging zou het wenselijk vinden om bijlage 4 van het arbeidsreglement te vervangen door een exemplaar met de namen van de huidige afgevaardigden.

 

De werkgever zal een bijlage waarin de vernieuwde samenstelling van de werknemersafvaardigings opgenomen bedelen onder het personeel.vervangen door een exemplaar  is opgenomen bedelen onder het personeel.

 

 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/06/2010  
 

Middagpauze

De werknemersafgevaardigden heeft in het verleden reeds meermaals het probleem van te weinig tijd tijdens de middagpauze van de voltijdse medewerkers om de maaltijd te gebruiken en zich te verplaatsen ter sprake gebracht (zie verslag 25/04/2007,   21/06/2007,  en 18/09/2007)

Een document met vermelding van de Belgische arbeidstijdreglementering wordt overhandigd aan de werkgeversafvaardiging.

Als ABVV afgevaardigden zijn we van oordeel dat:

-          Een middagpauze geen arbeidstijd is

-          Dat verplaatsingen bijgevolg niet kunnen gevraagd worden binnen de middagpauze

-          Indien verplaatsingen gevraagd worden dient dit binnen de arbeidstijd en bijgevolg vergoed te worden als arbeidstijd

De werknemersafgevaardigden wensen een oplossing tegen het volgende overlegmoment.

De werkgeversafvaardiging belooft het document te bekijken en meldt de stand van zaken op het volgende overlegmoment

 

 

Voorschottenregeling: invoege vanaf april 2010

Tot nu toe is de invoering van de nieuwe voorschottenregeling probleemloos verlopen.

In juli 2011 volgt zoals afgesproken een evaluatie van het voorschotbedrag.

Één medewerker had vragen bij het feit dat haar loonafrekening lager was. De werkgever heeft deze medewerker meer informatie gegeven omtrent deze nieuwe regeling.

 

 

Bevraging CAO 25/01/2010 DC:  interne vacature DC medewerkers

De  werkgeversafvaardiging meldt dat de formulieren tot kandidaatstelling voor bovenstaande vacature tegen de zomer van 2010 aan het personeel zullen worden bezorgt.

De resultaten hiervan worden voorgesteld op volgend overlegmoment. Er zijn op dit moment geen vacatures in de reguliere poetsdienst.

Volgens de werkgeversafvaardiging hebben zich zeven medewerksters kandidaat gesteld via een modelbrief van het ABVV.

Op de vraag of iedere DC medewerker deze modelbrief ontvangen heeft, kunnen de afgevaardigden niet 100% positief antwoorden, daar zij alleen maar die medewerkers kunnen aanschrijven over wiens adresgegevens ze beschikken.

 

 

Verzekering omnium i.f.v. boodschappendienst

De werkgever wenst te weten of er nog vragen zijn i.v.m. deze verzekering.

Volgens de werkgever (die zich bevraagd heeft bij zijn makelaar) dient er voor de eerste 2000 km in opdracht die het gevolg zijn van afspraken tussen de cliënt en de dienst, geen enkele meerprijs betaald te worden door de medewerker aan zijn verzekeringsmaatschappij.

De werknemersafgevaardigden wensen te weten of ingeval van ongeval alle kosten vergoed worden, en of er een vrijstelling is, en zo ja hoeveel deze bedraagt ?

Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de maximaal toegelaten afstand.

Tegen het volgende overlegmoment zal de werkgever meer informatie  meedelen.

 

 

Vergoeding gebruik GSM

De werkgeversafvaardiging deelt mee dat na de evaluatieperiode die van start ging op 01/06/2009, hij de GSM vergoeding in zijn huidige vorm (0,5 € per gesprek) wil verder zetten.

De ABVV afgevaardigden zouden het wenselijk vinden indien de huidige regeling zou uitgebreid worden naar alle GSM gebruik dat rechtstreeks te maken heeft met het werk.

Zowel de werkgeversafvaardiging, als de ACV fractie steunen dit voorstel niet.

De werkgever wenst bijgevolg ook niet in te gaan op dit voorstel.

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/03/2010  
 

Praktische informatie aangaande CAO 25/01/2010 (voorrang bij interne vacature DC medewerkers)

De werknemersafgevaardigden wensen te weten hoe men concreet te werk gaat gaan bij de uitvoering van deze CAO.

Hoewel deze situatie zich in de toekomst niet vaak zal voordoen, aldus de werkgever, dienen de medewerkers die interesse hebben in deze vacatures aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Enkel kandidaten met een contract van onbepaalde duur komen in aanmerking, verder dienen de eventuele kandidaten akkoord te zijn met de regio waarin ze moeten werken en met het uurrooster.

Vanuit werknemerszijde stelt men voor nu reeds met de selectie te starten vermits de CAO reeds van kracht is.

Er zal door de werkgever een modelbrief opgemaakt worden die samen met de loonbrief in de maand april aan de dienstencheque medewerkers zal verzonden worden.

Verder zouden de werknemersafgevaardigden het wenselijk vinden dat ze op regelmatige basis (maandelijks)  op de hoogte worden gehouden van de kandidaatstelling.

Bij een eventuele overstap van een dienstenchequer naar de logistieke poetsdienst, zal de sectorale CAO loon en arbeidsvoorwaarden voor de logistieke hulp van toepassing zijn. 

 

Omweg bij woon werkverkeer (eventuele gevolgen)

De werknemersafgevaardigden wensen enige informatie omtrent de dekking van de arbeidsongevallenverzekering bij het woon werkverkeer wanneer de medewerker een omweg maakt.

vb.  een medewerker van Burcht rijd s’morgens met de fiets naar een werkpost in Zwijndrecht, na de middag verplaatst deze zich met het openbaarvervoer naar LO , na beëindiging van de dagtaak gaat deze via een omweg (Zwijndrecht) omdat ze daar haar fiets moet ophalen, naar huis. In Zwijndrecht raakt ze betrokken bij een ongeval. 

Kan deze situatie voor problemen zorgen ?

Wanneer dergelijke situatie zich voordoet zal het de arbeidsongevallenverzekering zijn die zal oordelen, maar men gaat ervan uit  dat dit geen problemen met zich zal meebrengen, verder wijst de werkgever er ook op dat de kortste weg niet altijd de veiligste weg is. 

 

Arbeidsreglement: procedure na informatieronde

Het ontwerp van arbeidsreglement heeft 15 dagen ter inzage van het personeel op beide locaties (bureel en strijkatelier) gelegen.  Op één van de locaties werden een aantal opmerkingen in het register neergeschreven.

De arbeidsinspectie zal nu verder in de zaak bemiddelen.

De werknemersafgevaardigden merken op, dat hun tot op heden geen ontwerp van het nieuwe reglement bezorgd werd.

Vermits de besprekingen i.v.m. de voorgestelde wijzigingen in overleg werden genomen,  vinden de werknemersafgevaardigden het logisch dat de afgevaardigden het uiteindelijke ontwerp vooraf  hadden kunnen inzien.

De werkgever zal na de bemiddeling van de arbeidsinspectie het aangepaste reglement  aan de werknemersafgevaardigden bezorgen. 

 

Voorschotten: bespreking gewijzigd voorstel ABVV-ACV

Het door de werknemersafgevaardigden uitgewerkte voorstel wordt door de werkgever aanvaardt.

Deze nieuwe regeling treed in werking vanaf april 2010.

Verder is overeengekomen dat jaarlijks in de maand juli (vanaf 2011) zal herbekeken worden voor welke werknemers het loonvoorschot moet aangepast worden.

Wat betreft de uitbetalingdata blijft de huidige regeling van kracht (loonafrekening op de 4de

werkdag van de maand, voorschot 16 kalenderdagen vóór de 4de  werkdag) 

de werknemersafgevaardigden vragen om de nieuwe voorschotregeling alsnog op te nemen in het ontwerp van nieuw arbeidsreglement.

 

Nieuwe sectorale CAO’s dd 25/01/2010: van toepassing in de Dienst

werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

in navolging van de sectorale CAO van 25/01/2010 zal vanaf 01/02/2010 de verplaatsingsvergoeding voor de fiets, motor- of bromfiets 0,15 eur/km bedragen.

Vanaf 1/07/2010 worden alle met de wagen afgelegde kilometers vergoed aan 0,22 eur/km.

 

dienstencheque werknemers

vanaf 2012 kan mogelijk een dag anciënniteitverlof toegekend worden aan dienstencheque werknemers met 5 jaar anciënniteit,  voorwaarde is dat het ziekteverzuim daalt.

De werknemersafgevaardigden merken op dat dit alles duidelijk omschreven is in de CAO.

 

Informatie “Project 30-30”

Bedoeling van dit project is, niet verzorgend personeel een opleiding tot verzorgende te laten volgen.

De werkgever zal de medewerkers die voldoen aan de voorwaarden om zich kandidaat te stellen, hierover informeren.

 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 17/12/2009  
 

Werkgroep diversiteit

Momenteel loopt er een proefproject waarbij werkneemsters (meters) op vrijwillige basis nieuwe medewerkers meenemen naar de cliënt, met als bedoeling deze een beter inzicht in hun job te bezorgen.

De werknemersafgevaardigden zouden het maar meer dan logisch vinden dat hier een extra verloning tegenover zou staan.

De werkgever bevestigt dat deze medewerkers momenteel een kleine attentie (dankkaartje) ontvangen. De werkgever zal een eventuele behoefte naar verloning later mee opnemen in de volledige evaluatie van het peter- en meterschap .

 

Op vraag van de afgevaardigden zullen de namen  van de meters aan de afgevaardigden bezorgd worden.

  

Discriminatie onder de werknemers

De werknemersafgevaardigden vinden het min of meer discriminerend wanneer bepaalde medewerkers bevoordeeld worden met een kleine attentie en anderen niet.

Volgens de werkgever is het zeker niet de bedoeling geweest een onderscheid te maken tussen de medewerkers, en was dit een initiatief van de teamverantwoordelijke.

Naar de toekomst toe zal men deze ongelijkheid trachten te vermijden.

 

Communicatie via e-mail en SMS

De werknemersafvaardiging maakt melding over het feit dat meerdere werkneemsters via e-mail of SMS op de hoogte gebracht worden als zich een verandering in hun werkschema voordoet.

De werknemersafgevaardigden vrezen dat alzo het telefonische contact verkleint, en dat dit dikwijls het enige middel is om al eens iets te melden aan de verantwoordelijke.

De werkgever antwoordt dat dit enkel gebeurt in samenspraak met de werkneemster,  bijvoorbeeld bij allochtone werkneemsters, omdat ze het via de telefoon soms moeilijk hebben het adres van de cliënt te begrijpen en te noteren.    

 

Arbeidsreglement opmerkingen versie 1/12/2009

De werknemersafgevaardigden vragen de volgende aanpassingen bij het ontwerp van het arbeidsreglement.

Art 13: het loon van de bediende uitbetalen zoals het momenteel in de praktijk plaats heeft (zijnde de laatste werkdag van de maand)

De te veel betaalde sommen (ongeacht het bedrag) dienen , aan de werkgever terugbetaald te worden binnen een termijn, af te spreken tussen werkgever en werknemer.

Art 17: Afwijkingen hierop worden jaarlijks besproken tussen werkgever en de syndicale afvaardiging.

Art 18:  dit artikel anders formuleren, duidelijk vermelden dat de hoofdvakantie minimaal één volledige week moet bedragen.

Bijvoorbeeld als volgt:
Periode 1/5 – 31/10  verplicht om minimaal 1 week aaneensluitende vakantie te nemen.

Behoudens andersluidend verzoek van de werknemer, moet er een ononderbroken vakantieperiode van minimaal 2 weken (3 weken voor de werknemers die jonger zijn dan 18 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar) gewaarborgd worden.

bijlage 3:   uurroosters,   aanvullen met extra uurrooster van twee volledige en één halve dag.

Indien mogelijk zou het wenselijk zijn bij de opmaak van het nieuwe arbeidsreglement een groter lettertype te gebruiken.
Het huidige formaat is handig en zouden we wel willen behouden.

De werkgever zal rekening houden met deze opmerkingen.

De wijzigingsprocedure arbeidsreglement kan dan in gang worden gezet.

 

 

Voorschotten: bedragen deeltijdse-voltijdse medewerkers

Na tussenkomst van de arbeidsinspectie dienen de bedragen van het loonvoorschot aangepast te worden.

De werkgever wenst het voorstel van de werknemersafgevaardigden te weten.

Vooreerst wensen de afgevaardigden te melden het betreurenswaardig te vinden dat geen akkoord in onderling overleg kon bereikt worden, en dat hun bijgevolg geen andere mogelijkheid restte dan beroep te doen op het advies van de arbeidsinspectie.

De  werknemersafgevaardigden stellen voor een loonvoorschot te betalen in verhouding met het aantal gepresteerde dagen en rekeninghoudend met het individuele uurloon van de medewerker.

Een voorschotberekening zowel voor voltijdse als voor deeltijdse medewerkers met verschillende uurlonen wordt aan de werkgever ter illustratie afgegeven.

Volgens de werkgever is het niet haalbaar om elke maand de precieze voorschotten van elke individuele werknemer te berekenen en uit te betalen. Hij wil de bestaande voorschotbedragen wel verhogen en eventueel meerdere categorieën onderscheiden, maar dan steeds met vaste bedragen.

De werknemersafgevaardigden wensen de vergadering even te schorsen voor verder overleg.

De werknemersafgevaardigden zijn bereid mee te zoeken naar een oplossing en stellen voor om een voorschot te betalen in verhouding tot het uurrooster van de medewerker.

Voorstel:

Arbeidsduur
% van voltijds

Bedrag loonvoorschot

33%

300 €

50%

450€

60%

500€

80%

600€

100%

700€

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgever zal dit voorstel bekijken en zijn eventuele opmerkingen ter kennis brengen van de werknemersafgevaardigden.

 

Evaluatie vergoeding gebruik GSM: 1/06/2009 – 30/11/2009

De huidige situatie wordt met 6 maand verlengd (tot 30/6/2010)

 

 

Polis “vervoer in opdracht”:opmerkingen werknemersafvaardiging

De werkgever informeert naar de opmerkingen van de werknemersafgevaardigden.

De werknemersafgevaardigden antwoorden dat alle tot nu toe gecontacteerde medewerkers niet bereid zijn ook maar één cent hiervoor te betalen.

De werkgever zal dit verder bekijken.  

 

 

Vervangdagen feestdagen 2010

De drie betaalde feestdagen die in een weekend vallen, zijnde 1 mei, 15 augustus en 25 december worden opgenomen op 3 mei, 16 augustus en 27 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 17/09/2009  
 

Aanpassing arbeidsreglement (art. 17 – jaarlijkse vakantie )

De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden om de verplichte aaneensluitende 14 dagen vakantie te veranderen naar 7 dagen.

De rest van de vakantie kan de medewerkster dan vrij bepalen.

De werkgeversafgevaardigden gaat het bekijken en tijdens de bespreking van aanpassing van het arbeidsreglement een antwoord geven.

 

Naleving procedure bij ontslag

De werknemersafgevaardigden vraagt om eerst op de hoogte gebracht te worden voordat medewerkster haar ontslag krijgt. De werkgever meldt dat hij bij het laatste ontslag , de medewerkster bij hem op gesprek geweest is op vrijdag 3 juli om over haar onwettige afwezigheden te praten. Zij was door de werkgever  uitgenodigd in een aangetekend schrijven.  Op 8 juli heeft werkgever een E-mail gestuurd naar de werknemersafgevaardigden over ontslag van medewerkster. eveneens op 8 juli is er een aangetekende brief verstuurd naar medewerkster haar ontslag.

De werknemersafgevaardigden vragen ook hoe het komt het dat medewerkster haar C 4 nog niet heeft ontvangen? Haar laatste werkdag was op 17augustus. De C4 wordt bezorgt door het sociaal secretariaat, aldus de werkgever.

 

Informatie i.v.m. doorstromingsmogelijkheden logistieke helpsters en dienstenchequers

Er was een project 3030 dat afliep op 20/08/2009 dat de kans gaf aan logistieke helpsters en dienstenchequers  om een opleiding te volgen om verzorgende te worden.

Waarom werden de medewerksters hiervan niet op de hoogte gebracht?

De werkgeversafgevaardigden zegt dat hij hier zelf niet van op de hoogte was. Hij vraagt dat de werknemersafgevaardigden volgende keer als zij op tijd op de hoogte zijn van andere projecten hem op te hoogte te brengen. Er was 1 medewerkster die meer informatie is komen vragen , de werkgever heeft haar naar de VDAB doorgestuurd om daar meer informatie te vragen.

 

Verslaggeving syndicaal overlegmoment dd. 17/06/2009

Werknemersafgevaardigden hebben geen opmerkingen.

Werkgeversafgevaardigden wenst een aanpassing  bij het punt van GSM vergoeding. De werkgever volgt op van 1 juni tot december en niet  september.

Ook bij het punt varia,  Het fietsenrek van de Trechter in plaats van Trefpunt

 

Aanwerving chauffeur

Op 04/09/2009 is er een nieuwe chauffeur  begonnen voor 14 uur per week. Dat na verloop van tijd kan worden uitgebreid naar deeltijds . Zijn taak bestaat voornamelijk uit het ophalen van de strijk en de klanten vervoeren naar het seniorenrestaurant. Hij heeft een  contact van bepaalde  duur in de dienst gezinszorg.

 

Afsluiting contract derdebetalersregeling NMBS

De medewerkers die met de trein naar het werk komen moeten het abonnement aan de werkgever vragen. De werkgever bezorgt medewerker abonnement zonder dat ze het zelf moeten betalen.

 

Derdebetalersregeling De Lijn

Er is een nieuwe CAO in onderhandeling die de terug betaling van De Lijn zou optrekken van 75% tot 80%. De CAO wordt nog verder onderhandeld.

De werkgeversafgevaardigden gaat wachten tot CAO getekend is  en daarna zien of het ook mogelijk is om het derdebetalerssysteem  bij de lijn toe te passen. Wordt het volgend overleg terug bekeken.

 

Varia

 

Roken tijdens de pauze : opvolging synd. overleg 17/06/2009

Tijdens de pauze mag er niet gerookt worden (staat in het arbeidsreglement ). De 10 min. pauze is         

arbeidstijd. Tijdens de middagpauze mag er wel worden gerookt maar niet in het gebouw of op de    

parking.  

 

Vervangdagen feestdagen 2010 op synd. overleg /12/2009

De werkgeversafvaardiging  vragen de werknemersafvaardiging om een voorstel te doen voor het verzetten van de  3 feestdagen in 2010 die in een weekend vallen.

 

 

 

 

 
 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 17/06/2009  
 

 

Verslaggeving syndicaal overlegmoment dd. 17/03/2009

De werkgever wenst een aanpassing bij het punt GSM vergoeding. “Werk  niet  kan aanvatten” veranderen “als je voor de deur staat”. Omdat er nog andere reden zijn dat het werk niet  kan aangevat worden. Daarom was er een vermelding in de nieuwsbrief. WG volgt het op van 1 juni tot september. Verder geen opmerkingen. 

 

Informatienota afspraken ‘gebruik eigen wagen voor boodschappen’ : bespreking

De informatie die de werknemersafgevaardigden gekregen hebben is niet volledig duidelijk. Ondermeer welk  soort verzekering er is afgesloten?

Wat is de vrijstelling? Wat is de waarde van de polissen?

De werkgever zal iedere verzorgende er op wijzen dat vooraf bij de eigen verzekeraar moet worden nagegaan of een toeslag betaald moet worden bij het aangaan van deze verzekering voor het gebruik van de eigen wagen voor boodschappen.

De werkgever zal op de volgende vergadering een polis bezorgen. De werknemersafgevaardigden vragen om polis op voorhand te bezorgen zodat ze deze vooraf kunnen inzien.

 

 

Onderzoek derdebetalingsregeling De Lijn – NMBS : stand van zaken

De werkgever vraagt aan de secretarissen of er al afspraken gemaakt zijn op sectoraal vlak.  Secretarissen antwoorden dat ze zullen nagaan of er op sectoraal niveau een nakend akkoord is. Dit agendapunt wordt uitgesteld tot het volgend overlegmoment.

 

Varia
 

Fietsenrek stand van zaken
De werknemersafgevaardigden vragen of het gesprek met de voorzitter van het OCMW al heeft plaats gevonden. Het antwoord is dat het is  goedgekeurd . De fietsen van de medewerkers mogen in de fietsenstalling van het Trefpunt.

Federale jobkorting
De federale jobkorting is niet apart aangegeven op de loonbrief. De werkgever antwoord dat de federale regering te laat mee deelde over de korting. Wellicht kon het sociaal secretariaat daarom het programma niet op tijd aanpassen om het apart op de loonbrief te vermelden. WG vraagt bij het sociaal secretariaat of het in de toekomst toch mogelijk is om dit duidelijk te vermelden.

Loonbrieven vroeger versturen
De werknemersafgevaardigden vragen of het niet mogelijk is om de loonbrieven altijd vroeger te versturen zoals deze maand. De werkgever antwoordt dat ze soms wachten op de nieuwsbrieven om ze samen te versturen.

Ontslag medewerkster
Bij het vorige overleg is er een afspraak gemaakt om een gesprek te hebben met een ontslagen medewerkers die ziek was. De werkgever meldt dat het gesprek  nog altijd niet kan doorgaan omdat medewerkster  nog steeds ziek is  en dat het nog lang kan duren. De werknemersafgevaardigden  vragen om hun toch op de hoogte te brengen wanneer medewerkster terug gaat werken.
 
Roken tijdens de pauze strijkatelier
De werknemersafgevaardigden  vragen een oplossing om tijdens de pauze te roken in het strijkatelier omdat ze dat niet buiten mogen doen. De werkgever antwoordt dat hij het arbeidsreglement  zal nakijken, om na te gaan of er al dan niet tijdens de pauze  gerookt mag worden.

 


 

 
 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 17/03/2009  
 

GSM vergoeding (stand van zaken)

De werkgever is bereid een vergoeding van € 0.5 per gesprek te betalen, enkel en alleen voor die gesprekken die de werkneemster voert wanneer deze door omstandigheden het werk niet kan aanvatten.
De werkneemster zal dit gesprek moeten registreren op het prestatieblad met vermelding van datum, tijd, naam van de cliënt en reden van het gesprek.
Een proefperiode zou in voege kunnen gaan op 01/06/2009 tot 31/12/2009 waarna een evaluatie volgt.


Aanpassing loonvoorschot (stand van zaken)

De werknemersafgevaardigden wensen de visie van de werkgever te horen i.v.m. hun vraag over een eventuele verhoging van het bedrag van het loonvoorschot.
Volgens de werkgever komen er nog steeds teveel prestatiebladen te laat binnen, een verhoging van het loonvoorschot zou aldus de werkgever enkel maar mogelijk zijn als er ook een akkoord is over een latere uitbetaling.
 

De werknemersafgevaardigden vragen zich af wat de verhoging van het loonvoorschot te maken heeft met het binnenbrengen van prestatiebladen.
Na een korte onderbreking op vraag van de werknemersafgevaardigden, zijn deze van oordeel dat, een latere uitbetaling onaanvaardbaar is, en dat de uitbetaling op de vierde werkdag gehandhaafd moet worden.
De verhoging van het voorschot kan aldus de werkgever niet doorgaan.

Uurrooster strijkatelier

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat zij niet op de hoogte gebracht waren, dat bij de jaarwisseling de medewerkers van het strijkatelier 2 dagen verlof moesten nemen omdat het strijkatelier gesloten was.
Volgens de werkgever was er geen sprake van een sluiting, maar was er door alle medewerkers verlof aangevraagd.
De werknemersafgevaardigden hebben echter andere informatie te horen gekregen, volgens hun zou er verlof genomen zijn op vraag van de werkgever.
De werkgever ontkent dit formeel.


Fietsenrek (aan nieuw bureel)

De werknemersafgevaardigden vragen of het mogelijk is een fietsenrek te plaatsen aan het nieuwe bureel.
Dit is aldus de werkgever bij politiebevel verboden. De werkgever zal contact opnemen met de voorzitter van het OCMW met de vraag of de fietsenstalling van het Trefpunt mag gebruikt worden door de medewerkers van De Regenboog.
Dit is voor de werknemersafgevaardigden een aanvaardbare oplossing.


Onthaal nieuwe medewerkers

De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden dat de nieuwe medewerkers die bij het onthaalmoment in december 2008 afwezig waren opnieuw zouden worden uitgenodigd op het eerstkomend onthaal.
De werkgever zal dit nagaan.


Varia

- De werknemersafgevaardigden vragen het syndicaalbord in het strijkatelier te vervangen door een degelijker en groter exemplaar.
De werkgever zal nagaan of een oplossing mogelijk is.


- De werknemersafgevaardigden vragen naar de mogelijkheid om het formulier voor de verlofaanvraag in dubbel te bezorgen.
De werkgever is van oordeel dat ieder voor zich de door hun aangevraagde dagen moet noteren.
Hoe dan ook zal ieder werknemer vóór 1 april geïnformeerd worden of de verlofaanvraag al dan niet goedgekeurd is.


- Bij die medewerkers waarbij het totale bedrag van de jobkorting in februari niet in mindering is gebracht, zal het restsaldo verrekend worden in de maanden april en of mei.


- Via e-mail heeft de werkgever de werknemersafgevaardigden geïnformeerd dat ze de arbeidsovereenkomst van één van de medewerkers heeft beëindigd.
De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat ze hier vooraf over geïnformeerd diende te worden.
De werknemersafgevaardigden wensen een gesprek met de betrokken medewerker te kunnen hebben.
Dit is mogelijk aldus de werkgever.


Verslaggeving syndicaal overlegmoment dd.18/09/08 en 16/12/08

De werkgever merkt op dat hij het verslag van 18/09/2008 niet heeft goedgekeurd, daar hij dit verslag niet kon afdrukken.
De werknemersafgevaardigden antwoorden, dat:
- de werkgever het verslag wel heeft kunnen inzien.
- Er geen enkele opmerking gemaakt werd over de inhoud
- Het de afspraak was dat de werkgever zijn opmerkingen vooraf via mail zou meedelen.

Bijgevolg beschouwen de werknemersafgevaardigden het verslag als goedgekeurd

De werkgever stelt dat het verslag geen correcte weergave is van wat er gezegd wordt op de vergadering. De werknemersafvaardiging zal extra aandacht besteden aan het verslag.
De werknemersafvaardiging vraagt dat de goedkeuring van het verslag een vast agendapunt aan het begin van de vergadering wordt.Informatienota ‘gebruik eigen wagen voor boodschappen’ (gezinszorg)

De werkgever bedeeld een informatiedocument i.v.m. het gebruik van de eigen wagen ten behoeve van de gebruiker. (zie bijlage:3)
De werknemersafvaardiging merkt echter op dat de 0,04€/km (zie vorig verslag) die in rekening zou worden gebracht voor de financiering van de omniumverzekering, niet conform de sectorale CAO is, aangezien hier maar sprake is van max. 0,03€/km.
Volgens de werkgever gaat dit om een voorbeeld en mag men zich niet vastpinnen aan deze cijfers.
De werknemersafgevaardigden zullen de hun ter beschikking gestelde informatie tegen het volgende overlegmoment bekijken.


Onderzoek derde betalers regeling NMBS – De Lijn

Vanaf 1/02/2009 wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het sociaal abonnement opgetrokken naar 75 % van de kostprijs.
Bij gebruik van een jaarabonnement zou een derde betalersregeling tot de mogelijkheid behoren. De werkgever zal zich hier verder over informeren, tegen het volgend overleg zal dit verder uitgewerkt worden.

 

 


 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 16/12/2008  
 

Aanpassing loonvoorschot

Op het overlegmoment van 10/05/2007 werd overeengekomen dat, na één jaar een evaluatie zou plaatsvinden om tot een eventuele verhoging van het loonvoorschot bedrag te komen.

De werknemersafgevaardigden stellen voor het voorschotbe­drag van een deeltijdse medewerker te verhogen van 300 naar 400€ en voor een voltijdse van 500 naar 600€. Deze bedragen zijn meer dan realistisch, en beantwoor­den beter aan het bedrag dat de medewerker zou moe­ten ontvangen voor een halve maand loon.

De werkgever wil een eventuele verhoging van het voorschot koppelen aan een latere uitbetaling van de afrekening.

Dit is voor de werknemersafgevaardigden onbespreekbaar aangezien de medewerkers zich al meermaals hebben uitgesproken voor een uitbetaling op de vierde werkdag.

De werkgever zal tegen het volgende overlegmoment zijn standpunt hieromtrent bekendmaken.

 

Syndicaal bord

Aangezien de dienst momenteel over drie locaties beschikt (zwijndrecht, Antwerpen LO en het strijkatelier) zouden de werknemersafgevaardigden het wenselijk vinden dat ze op iedere locatie over een syndicaal informatiebord zouden beschikken.

De werkgever zal dit bekijken en voor het jaareinde zijn beslissing mededelen.

 

Afspraken rond “gebruik eigen wagen voor boodschappen” (gezinszorg)

De werkgever meldt de dienstverlening naar de cliënten toe uitgebreid te hebben.

Voortaan mogen de verzorgenden die dit wensen, boodschappen doen met eigen wagen.

Aan de cliënt wordt voor deze dienst een bijdrage van 0,30€/km in rekening gebracht.

De helpster zou 0,26€/km ontvangen. De resterende 0,04€/km dient voor de financiering van een omniumverzekering ten gunste van de medewerker.

Het gebruik van eigen wagen voor boodschappen gebeurt op vrijwillige basis, de verzorgende beslist dus zelfstandig over het gebruik van haar eigen wagen.

Aangezien de werknemersafgevaardigden nog geen enkele informatie hieromtrent ontvangen hebben, wensen ze een gedetailleerde uiteenzetting hierover te ontvangen. Zodat dit eventueel in een CAO kan opgenomen worden.

Tegen het volgende overlegmoment zal de werkgever meer informatie hierover verstrekken. 

 

Vergoeding gebruik GSM

Het onderzoek naar een eventuele GSM vergoeding vordert aldus de werkgever.

Op het volgende overlegmoment zullen meer details medegedeeld worden.

 

Varia

Eindejaarspremie

De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden dat op de loonbrief van de eindejaarspremie, een gedetailleerd overzicht zou worden weergegeven van de verschillende gedeelten waaruit de premie is samengesteld.

Volgens de werkgever is het onmogelijk hieraan gevolg te geven. Wie een verduidelijking wenst kan contact nemen met de loondienst.

 

Uitnodiging syndicaal overlegmoment

De uitnodiging en het agenda werden aldus de werknemersafgevaardigden te laat ontvangen.

De werkgever neemt de verantwoordelijkheid op zich , daar hij die dag met verlof was.

 

Jaarabonnement

Momenteel loopt er een onderzoek met De Lijn en de NMBS  i.v.m. de aanschaf van een (voordeliger) jaarabonnement.

Omwille van de hoge aankoopprijs van dit abonnement zou de werkgever een eventuele voorafbetaling overwegen. 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 18/09/2008  
 

 

Dienstenchequers tewerkgesteld in de regulaire dienst

De werknemersafgevaardigden vragen zich af of er nog steeds dienstenchequers tewerkgesteld worden in de regulaire dienst, of dit wettelijk kan, en hoe deze betaald worden.

De werkgever bevestigt dat dit nog steeds gebeurt,  dat dit wettelijk perfect in orde is, en dat deze  medewerkers voor hun prestaties binnen de regulaire dienst niet betaald worden met dienstencheques, maar het gewone loon ontvangen ten laste van de werkgever.

 

Uurroosters in het arbeidsreglement

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat, meerdere medewerkers tewerkgesteld worden volgens allerlei uurroosters die niet voorkomen in het arbeidsreglement.

Zij merken op dat zij voorafgaandelijk in kennis dienen gesteld te worden over afwijkende uurroosters of overuren.

De werkgever antwoord dat het niet altijd mogelijk is te werken volgens de bestaande uurroosters.

Deze afwijkende uurroosters zijn meestal maar tijdelijk of volgens de gezinssituatie van de medewerker.

In 2009 zullen deze aanpassingen gebeuren in het arbeidsreglement.

De werknemersafgevaardigden gaan er vanuit dat dit dan gebeurt op de eerste vergadering van 2009.

 

Aanpassing arbeidsovereenkomst medewerkers strijkatelier

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat de medewerkers van het strijkatelier, op een uitzondering na, allemaal meer uren dienen te presteren dan dat hun arbeidscontract vermeld.

Zij stellen zich de vraag of deze medewerkers geen arbeidscontract kunnen krijgen van meer uren.

De werkgever merkt op dat medewerkers die dit wensen een contract van meer uren kunnen krijgen, voorwaarde is wel dat er voldoende werk moet zijn. 

 

De werknemersafgevaardigden zouden het ook wenselijk vinden dat de medewerkster die thuis bij de cliënten gaat strijken, over een vervoermiddel zou kunnen beschikken. Volgens de werkgever zijn er twee fietsen beschikbaar.

 

Informatie naar de cliënt i.v.m. de gepresteerde uren

Bejaardenhelpsters worden door hun cliënten herhaaldelijk geconfronteerd met vragen over hun factuur, de cliënten blijken niet goed te begrijpen dat 1,25 uur gelijk is aan 1 uur 15 min, 1,5 uur gelijk is aan 1 uur 30 min enz. de helpsters zijn van oordeel dat deze herhaaldelijke verduidelijking naar de cliënt toe ten koste is van hun andere taken.

De vraag is de cliënten beter te informeren over de inhoud van de factuur.

De werkgever meent zich te herinneren dat dergelijke informatie in het verleden reeds aan de cliënt werd medegedeeld. Momenteel werkt men echter aan een nieuwe methode van facturatie als dit systeem in gebruik is zou dit probleem opgelost moeten zijn, in afwachting blijft alles bij het oude.   

 

Onthaalmoment nieuwe medewerkers (data)

De werknemerafgevaardigden vinden het niet kunnen, dat de directie éénzijdig en zonder enige vorm van overleg bepaald wanneer de ontvangst plaats heeft. En vragen dan ook naar de toekomst toe hier betere afspraken rondom te maken. De werkgever is van oordeel dat er we degelijk een afspraak was.

Notities van de vorige vergadering bevestigen evenwel dat niet alle partijen akkoord waren met het voorstel van de werkgever.    

 

Verslaggeving syndicaal overlegmoment dd. 17 juni 2008-09-20

De werkgever keurt het verslag van de vorige vergadering niet goed, daar hij het niet objectief vindt.

De werknemersafgevaardigden merken op dat:

Het verslag door alle afgevaardigden is goedgekeurd  alvorens het aan de werkgever wordt bezorgt.

Dat er steeds vanuit werkgeverszijde eenzelfde mail ontvangen wordt met de vraag het verslag aan te passen conform de inhoud van het overleg, maar dat nooit vermeld word wat men aangepast wil zien.

De vraag naar de werkgever toe is dan ook dat hij zijn opmerkingen verduidelijkt.

Dit zal naar de toekomst toe gebeuren aldus de werkgever.

 

Vergoeding voor gebruik GSM vanaf 01/01/2009

Momenteel zijn er contacten met verschillende operatoren m.b.t. de mogelijkheden die er zijn, i.v.m. het GSM gebruik.

Op het volgende overlegmoment zullen meer details medegedeeld worden, zodat dit eventueel kan starten op 01/01/2009

 

Sociale tewerkstellingsinformatie

De werkgever heeft hieromtrent informatie aangevraagd bij de federale overheid, deze werd echter nog niet ontvangen.

De verantwoordelijken van de vakorganisaties merken op dat deze informatie jaarlijks moet herbekeken worden.

Wat de controle op de  financiële informatie betreft dient er minimum 8 uur te worden voorzien, is er een dient die de t herbeken worden merkenop dat deze rekt.et over geinformeert

Binnen de vakorganisaties is er een dienst die de afgevaardigden hierbij kan begeleiden,  eventueel kan een medewerker van de dienst ondernemingen meekomen.

 

Varia

Toelichting diversiteitplan

Volgens de informatie verkregen via de diversiteitconsulent zou de doorstroom van informatie zeer beperkt zijn. De diversiteitlijst is bekeken maar is echter heel vaag.

De werkgever merkt op dat de werknemervertegenwoordigster in de werkgroep dit opvolgt, maar dat momenteel geen verdere informatie beschikbaar is, op de volgende vergadering van de diversiteitswerkgroep  zal hier verder op ingegaan worden. 

 

Informatie syndicale delegatie

De werknemersafvaardiging stelt vast dat eerder dit jaar een subsidieaanvraag werd gedaan, de werknemersafvaardiging is hier echter niet over geïnformeerd alsook over het werkplan in het algemeen is geen enkele informatie verstrekt.

De werkgever deelt mee dat deze aanvraag werd gedaan rond de vakantieperiode en dat de uitvoering hiervan voorzien is tegen september. 

 

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 17/06/2008  
 

 

Uitbetaling loon april  ( niet volgens afspraak + foutieve informatie)

De werknemersafgevaardigden kregen meerdere reacties van misnoegde medewerkers die vaststelden dat het loon van de maand april niet uitbetaald werd op de afgesproken data zijnde 07/05/2008. Maar wel met twee dagen vertraging op 09/05/2008.

 

De werkgever antwoord dat bij het opstellen van de betaalkalender een misrekening gebeurt is waardoor de betaling van de lonen verkeerdelijk op de derde werkdag was voorzien i.p.v. op de vierde.

Doordat tezelfdertijd de RMZ bijdrage gestort moest worden, werd hier prioriteit aan gegeven.

 

Naar de toekomst toe werd door de werkgever een regeling getroffen om dergelijke toestanden te voorkomen, en zal de uitbetaling plaatsvinden zoals afgesproken.

 

 

Arbeidsverhoudingen  (houding van teamverantwoordelijke)

In de voorbije maanden werden de afgevaardigden meermaals gecontacteerd door medewerkers met klachten over hun teamverantwoordelijke o.a. 

bullet

dat de verlofaanvraag van medewerkers wordt afgewezen, om dan achteraf al lachend te verklaren dat je het wel zouden verkregen hebben.

bullet

Ook gaat deze verantwoordelijke een tijd plakken op de verplaatsingen van de medewerkers m.a.w. de teamverantwoordelijke gaat bepalen op welke tijd de medewerker zich van punt A naar punt B  moet verplaatsen.

Dit is voor de afgevaardigden onverantwoord, de medewerkers moet zich op een veilige manier rekeninghoudend met de verkeersomstandigheden kunnen verplaatsen.

 

De werkgever antwoord dat m.b.t. dit probleem een afvaardiging van beide vakbonden werd uitgenodigd. Dat er naar hun argumenten werd geluisterd, en dat dit probleem in alle discretie zal behandeld worden.

 

 

Onthaalmoment nieuwe medewerkers  (data)

Aangezien er maar één nieuwe medewerker in dienst is gekomen, is de werkgever van oordeel dat er geen onthaalmoment moet plaatsvinden in het tweede kwartaal.

 

De ABVV afgevaardigde is van mening dat in het huishoudelijk reglement de nodige tijd voor de syndicale ontvangst is voorzien, en dat   art.: 4 vermeld:    

 

“De syndicale informatie verstrekt aan alle nieuw in dienst getreden medewerkers wordt voorzien in een

Onthaalmoment voor medewerkers dat elk kwartaal wordt ingericht door de werkgever.”

 

De werkgever wenst het betreffende artikel van het huishoudelijk reglement niet na te leven, en hier niet verder op in te gaan.

 

Aangezien er geen akkoord kan bereikt worden, zal het eerstvolgende onthaalmoment maar plaatsvinden op 18/12/2008 aldus de werkgever.

 

 

Varia

GSM gebruik

De werkgever zou dit punt terug op het agenda geplaatst hebben. Aangezien dit niet is gebeurt wensen de afgevaardigden te informeren naar de stand van zaken.

De werkgever antwoord bezig te zijn dit te onderzoeken, en zal dit op het agenda plaatsen van de volgende vergadering.

 

Dienstencheques

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat dienstencheque medewerkers worden ingezet in de regulaire dienst. De afgevaardigden vragen zich af of dit wettelijk is, aangezien de cliënt betaald voor een medewerker in de regulaire dient

 

De werkgever antwoord dat dit uitzonderlijk gebeurt en dat dit perfect wettelijk is.

 

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 21/03/2008  

 

 

Ontvangst nieuwe medewerkers

De werkgever stelt voor, de ontvangst van de nieuwe medewerkers te laten plaatsvinden gedurende een ganse voormiddag (4 uur)

De eerste 2 uur van de ontvangst (van 8:00 uur tot 10:00 uur) wordt verzorgd door de werkgever.

De volgende 2 uur (van 10:00 uur tot 12:00 uur) zal de ontvangst door de syndicale delegatie plaatsvinden.

Tussen deze twee gedeelten beschikken de medewerkers over een pauze van 10 minuten.

 

Dit voorstel houd ook in dat de werkneemsters verplicht aanwezig dienen te zijn op het onthaal.

 

Het voorstel van de werkgever voorziet een onthaalmoment in het eerste, tweede en vierde kwartaal. Vanwege de verlofperiode zou er geen onthaal plaatsvinden in het derde kwartaal.

De werknemersafgevaardigden vinden het niet kunnen dat werkneemsters reeds 6 maand in dienst zouden zijn vooraleer zij kennis maken met hun afgevaardigden.

 

De afgevaardigden zien het als hun plicht de werkneemsters te contacteren en te informeren, en zouden het dan ook maar billijk vinden dat zij over de adresgegevens van de medewerkers zouden kunnen beschikken.

De werkgever zal zich hierover beraden.

 

Het eerstvolgend onthaalmoment zal plaatsvinden op dinsdag 08/04/2008 overeenkomstig de hierboven vermelde uurregeling.   

 

Contacteren werkneemsters buiten de normale arbeidsduur

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat meer en meer werkneemsters tijdens hun vrije tijd door de werkgever telefonische gecontacteerd worden.

De werknemersafgevaardigden zijn de mening toegedaan dat de werkneemsters buiten de normale arbeidstijd niet ter beschikking van de werkgever moeten staan.

 

Schriftelijke vermaningen

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat verschillende werknemers (sommigen met meer dan 20 jaar trouwe dienst) schriftelijke vermaning ontvangen hebben.

De vraag is welke procedure wordt gevolgd ?  wordt er met de werkneemsters eerst gecommuniceerd over de eventuele problemen, of wordt bij de eerste misstap een aangetekend schrijven verzonden ?

De werkgever bevestigt dat het enkel tot een schriftelijke vermaning komt, nadat alle andere middelen werden aangewend.

 

Afspraken i.v.m. GSM-gebruik

De teamverantwoordelijken zetten de werkneemsters er toe aan om:

bullet

Om ingeval van file of te laat, (vanuit de wagen !!!) het bureel te verwittigen via de GSM.

bullet

Ook wanneer werkneemsters het werk niet kunnen aanvatten, of vroegtijdig dienen te beëindigen wordt er verwacht dat ze die dienst hier onmiddellijk van op de hoogte brengen.

 

De werknemersafgevaardigden zijn van mening dat het bezitten van een GSM toestel geen verplichting is, en dat wanneer de dienst wil profiteren van het privé toestel van de werkneemster het ook maar normaal zou zijn dat hier dan een vergoeding tegenover staat.

 

De werkgever zal dit verder onderzoeken en terug op het agenda plaatsen.

 

 

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 11/12/2007  
   

Uitbetaling eindejaarspremie 2007
De eindejaarspremie zal uiterlijk op 21/12/2007 op de rekening van de werknemer gestort worden.


Feestdagen 2008 (antwoord)
De werknemersafgevaardigden vragen om de betaalde feestdag van zaterdag 01/11/2008 te gebruiken als brugdag en deze te verplaatsen naar maandag 10/11/2008.
De werkgever wenst hier geen gevolg aan geven. Wel zou de mogelijkheid bestaan deze dag te verplaatsen naar vrijdag 26/12/2008.
Dit is voor de werknemersafgevaardigden onaanvaardbaar, aangezien deze dag dan zou verplaatst worden naar een dag waarop normaal maar 3,5 gepresteerd moet worden.
Besluit: de feestdag van zaterdag 01/11/2008 wordt opgenomen op maandag 03/11/2008

Strijkatelier: wat bij werk tekort?
De werknemersafgevaardigden vragen zich af welke taken de werkneemsters van het strijkatelier moet uitoefenen wanneer er onvoldoende strijkwerk voorhanden is.
Hoewel het strijkatelier nog maar één jaar actief is, heeft volgens de werkgever deze situatie zich nog niet voor gedaan.


Medisch onderzoek: uitbetaling na de werkuren
De werknemersafgevaardigden stellen vast dat die werknemers die zich buiten de normale arbeidstijd naar het medisch onderzoek moesten begeven, hier maar een vergoeding van één uur loon hebben voor ontvangen.
De werknemersafgevaardigden zouden het opportuun vinden dat de werkelijke duur zou vergoed worden evenals de verplaatsingskosten.
Het antwoord van de werkgever is positief, de betrokken werkneemsters ( een zevental ) zullen schriftelijk gecontacteerd worden met de vraag de nodige informatie (tijd en kilometers) mee te delen. Dit zal nog voor het einde van het jaar rechtgezet worden aldus de werkgever.

Betaling vervoerskosten CAO
De werknemersafgevaardigden stellen uitdrukkelijk de vraag of de werkgever bereid is de sectorale CAO vervoer na te leven en de vergoeding van 0,197 €/km te betalen vanaf 01/01/2006.
De werkgever stelt voor de 0,197€/km te betalen vanaf 01/01/2009. aangezien dit voor de werknemersafgevaardigden niet aanvaardbaar is, doet de werkgever een tweede voorstel waarbij de 0,197€/km zou betaald worden vanaf 01/01/2008.
De werknemersafgevaardigden van beide vakbonden, blijven erbij dat de sectorale CAO correct dient toegepast te worden, dit houd in: 0,197€/km vanaf 01/01/2006, dit was trouwens ook de aanbeveling van het verzoeningsbureau.

 

 


 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 18/09/2007  
 

 

Huishoudelijk reglement (nog niet in bezit)

De werknemersafgevaardigden merken op dat, er door de werkgever steeds naar wordt verwezen dat het huishoudelijk reglement correct moet nageleefd worden.

Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op het overlegmoment van 20/06/2006 , volgens  art.6: zou ieder effectief en plaatsvervangend lid van de syndicale delegatie een exemplaar ontvangen moeten hebben.

Echter tot op vandaag (18/09/2007) heeft geen enkele afgevaardigde dit reglement ontvangen.

De werkgever antwoordt, dat hij meteen na deze vergadering een kopie van het huishoudelijk reglement aan de aanwezige afgevaardigden zal bezorgen, aan de niet aanwezige afgevaardigden zal dit met de post verzonden worden.

 

Syndicaal onthaal (voorstel uitnodigingsbrief)

In navolging van wat op het vorige overlegmoment besproken was, hebben de werknemersafgevaardigden een ontwerp van uitnodigingsbrief aan de werkgever overgemaakt.

De werkgever zou plannen hebben om het onthaal van de nieuwkomers te reorganiseren, in afwachting wenst hij echter de huidige regeling te behouden.

De werknemersafgevaardigden dringen erop aan dat het syndicaal onthaal van de nieuwkomers zou plaatsvinden zoals eerder afgesproken van 10:00 tot 12:00 uur

 

Verzenden activakaart (n.a.v. later versturen van loonbrieven)

Daar de werkgever besloten heeft dat in toekomst de loonbrieven later zullen worden verzonden, dan dat vroeger het geval was, vragen de werknemersafgevaardigden zich af, of de medewerkers die met een activakaart werken deze nu ook later ontvangen.

De werkgever antwoordt, dat de activakaart eerder en dus niet samen met de loonbrief wordt verzonden.

 

Statuut strijkatelier (318.02)

De werknemersafgevaardigden vragen of de werkneemsters tewerkgesteld in het strijkatelier, eveneens onder het paritair comité 318.02 vallen dan wel onder een ander.

De werkgever bevestigt dat ook deze medewerkers onder het paritair comité 318.02 vallen.

 

Feestdagen 2008 (opname 1 mei en 1 november)

Aangezien volgend jaar de betaalde feestdagen van 1 mei (feest van de arbeid) en Hemelvaartdag op dezelfde dag vallen. Is er beslist de tweede feestdag te verplaatsen naar 2 mei.

Daar deze feestdagen op een dag vallen waar normaal 4 uur gewerkt wordt, en er op vrijdag 2 mei maar 3,5 uur gepresteerd zou moeten worden, vragen de werknemersafgevaardigden om het overblijvende half uur toe te voegen aan het door de werkneemster nog op te nemen aantal uren verlof.

Volgens de werkgever is dit niet mogelijk aangezien deze feestdag door de overheid collectief werd verplaatst naar 2 mei. 

Wat de feestdag van zaterdag 1/11/2008 betreft vragen de werknemersafgevaardigden deze te gebruiken als brugdag en te verplaatsen naar maandag 10/11/2008.

De werkgever wenst hier nog geen gevolg aan te geven, en dit verder te bepreken op het volgende overlegmoment.

 

Antwoord op de gestelde vragen i.v.m. middagpauze

De werknemersafgevaardigden brengen opnieuw het probleem van de middagpauze bij voltijdse medewerkers ter sprake.

De werkgever is van oordeel dat er reeds eerder een antwoord op deze vraag is gegeven.

Voor de werknemersafgevaardigden is dit probleem ver van opgelost, zij blijven de mening toegedaan dat een middagpauze niet dient om (verre) verplaatsingen te maken, en vragen zich terecht af waar en in welke omstandigheden deze medewerkers hun middagmaal moeten nuttigen.

Wanneer een werknemersafgevaardigde opmerkt dat het onaanvaardbaar is dat medewerkers zouden moeten eten terwijl ze zich met de fiets of de bus verplaatsen, is het antwoord van de werkgever  “ ze kunnen altijd afstappen of voor mijn part kunnen ze ook niet eten” 

 

Wanneer de ABVV secretaris de vergadering vervoegt, vragen de werknemersafgevaardigden een korte onderbreking van de vergadering. Waarop werkgeversafvaardiging het lokaal verlaat

De werknemersafgevaardigden stellen echter vast dat de werkgever niet meer naar de vergadering terugkeert, en sluiten na 30 minuten de vergadering

 

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 21/06/2007  
 

 

Bedrijfs CAO vervoerskosten

 

De werkgever heeft in een schrijven zijn voorstel laten weten aan de voorzitter van het paritair comité.

Op vraag van de secretarissen wordt hun een kopie van dit schrijven overhandigd.

De werknemersafgevaardigden  wensen dat de betreffende CAO correct word toegepast.

m.a.w. alle kilometers aan € 0.197 vanaf 01/01/2006.

Aangezien ook hier geen oplossing mogelijk blijkt zal ook dit meegenomen worden naar de verzoening.

 

Medisch onderzoek tijdens de arbeidstijd

 

Een zevental werkneemsters zou zich buiten de normale arbeidstijd naar het medische onderzoek in Antwerpen hebben moeten begeven. De tijd hieraan besteed zal samen met het loon van de maand juni aan de betrokken werkneemsters vergoed worden, aldus de werkgever.

 

Ontvangst nieuwe medewerkers

 

De werknemersafgevaardigden zijn teleurgesteld over het feit dat zo weinig nieuwkomers ingaan op de uitnodiging voor het syndicaal onthaal.

Ze zouden het dan ook wenselijk vinden dat de uitnodiging voor dit gebeuren enigszins zou aangepast worden, en dat de nieuwkomers  zouden aangezet worden aanwezig te zijn op dit onthaal.

Ook wordt verwezen naar de uitnodiging waarin vermeld staat dat het onthaal plaatsvindt van 10:30 uur tot 12:00 uur , terwijl de afspraak was van 10:00 uur tot 12:00 uur.

De werkgever vraagt dat de werknemersafgevaardigden zelf een uitnodigingsbrief zouden opstellen.

 

Voorschotregeling

Aanpassing arbeidsreglement

 

De werkgever zou enkele wijzigingen willen aanbrengen in het arbeidsreglement i.v.m. het uurrooster.

De werknemersafgevaardigden zouden het ook wenselijk vinden dat de gewijzigde situatie i.v.m. de uitbetaling van de lonen zou worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Dit zal tegen de volgende vergadering uitgewerkt worden.

 

Middagpauze

 

De werknemersafgevaardigden wensen het standpunt van de directe te kennen i.v.m. een eerder gestelde vraag met betrekking tot verplaatsingen tijdens de middagpauze.

De werkgever antwoord dat de medewerkers de keuze hebben tussen een middagpauze van ½ uur of 1 uur.

De werknemersafgevaardigden herhalen dat een middagpauze ongeacht de duur niet dient om verplaatsingen te maken, en vragen zich dan ook af, waar, wanneer en in welke omstandigheden de medewerkers hun middagmaal moeten nuttigen.   

 

 

Overzicht medewerkers uit dienst

 

Enkele weken geleden informeerde de werkgever de syndicale afgevaardigden dat hij beslist had de  arbeidsovereenkomst van een medewerksters te beëindigen.

De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat in opvolging van eerder gemaakte afspraken, het wel de bedoeling was dat de syndicale afvaardiging hiervan in kennis gebracht werd vóór het ontslag en niet er na, zodat ze eventueel in deze zaak kon bemiddelen.

Aangezien de werkgever geen informatie m.b.t. adres of telefoonnummer van betrokken medewerkster wenst te geven, vragen de werknemersafgevaardigden zich af op welke wijze zij de betrokken medewerkster kunnen spreken.

 

 

Evaluatie werking syndicale afvaardiging

 

De vakbondssecretarissen zijn van oordeel dat de syndicale delegatie goed werk levert.

De werkgever ziet dit enigszins anders, en maakt ongedetailleerde opmerkingen i.v.m. het huishoudelijk reglement, de blijvende aanwezigheid van de secretarissen en het verslag.   

 

 

Varia

Controle op ziekte verzuim

 

Via de werkgeversnieuwsbrief hebben de werknemersafgevaardigden moeten vernemen dat de werkgever sedert 1 april beroep doet op de diensten van een controle dokter om het ziekteverzuim te verminderen, de werknemersafgevaardigden hebben hier geen bezwaar tegen, wat hun echter wel zorgen baard is het feit dat een medewerkster met drie ziekte afwezigheden door de teamverantwoordelijke zal uitgenodigd worden voor een gesprek.

De werkgever wil op deze mannier een oplossing geven aan het ziekte probleem.

De vakbonden zullen een pamflet bedelen onder het personeel, waarin ze informatie geven over wat wel en niet kan gevraagd worden op dergelijk gesprek.

 

 

 

 
     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 10/05/2007  

 

Op de personeelsvergadering van 07/05/2007 heeft een grote meerderheid van de medewerksters zich via referendum niet akkoord verklaard met de loonafrekening op de zevende werkdag.

De werknemersafgevaardigden vragen dan ook de loonafrekening terug te laten plaatsvinden op de vierde werkdag.

 

Het probleem aldus de werkgever is het feit dat nogal wat prestatiebladen niet bijtijds binnen zijn.

Hij vraagt dan ook de medewerksters ertoe aan te zetten hun prestatieblad zo snel mogelijk te posten.

De werknemersafgevaardigden zullen tijdens het syndicaal onthaal met de nieuwe medewerkers hier de nadruk op leggen.

 

Bij een loonafrekening op de vierde werkdag, is aldus de werkgever de voorschot van € 500 en € 700 waarvan sprake in een vorig voorstel niet meer realistisch.

 

De vervoersvergoeding zou terug uitbetaald worden met het loon van de volgende maand.

Indien de prestatiebladen sneller ter beschikking van de werkgever zijn, kan dit later herbekeken worden.

 

 

De werkgever doet het volgende voorstel:

·       Een voorschot op het loon wordt uitbetaald 16 kalenderdagen vóór de vierde werkdag.

·       Het voorschot bedraagt € 300,00 voor een deeltijdse en € 500,00 voor een voltijdse medewerker.

·       De loonafrekening gebeurt op de vierde werkdag.

·       Uitbetaling van vervoerskosten, één maand later.

 

 

Wat betreft de uitbetaling van het loon van de maand mei.

op 6 juni zal de loonafrekening plaatshebben, een voorschot zal op 21 mei betaald worden.

 

Na één jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij het voorschotbedrag eventueel kan herbekeken worden.

 

De werknemersafgevaardigden verklaren zich akkoord met dit voorstel.

 

De werkgever zal dit akkoord in een brief neerschrijven, na goedkeuring van de syndicale afgevaardigden zal dit schrijven samen met de loonafrekening van de maand april aan de medewerkers verzonden worden.

 

 

     
  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 25/04/2007  
 

 

CAO vervoer

De secretarissen wensen op te merken dat i.v.m. deze CAO, reeds in de loop van de maand maart een schrijven verzonden werd naar de Directie. Waarop tot op vandaag geen antwoord ontvangen werd.

De werkgever antwoord dat hij contact houd via de afgevaardigden.

Toch hadden de secretarissen op zijn minst een repliek van de Directie verwacht, nu moet er geconcludeerd worden dat de werkgever geen onderhoud wenst met de vakbondssecretarissen.

 

Een brief waarin het standpunt van de vakbonden i.v.m. de CAO vervoer wordt toegelicht, wordt aan de werkgever overgemaakt. 

 

Uitbetaling loon

De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat voor wat de uitbetaling van de lonen betreft, er geen akkoord was om deze te verschuiven naar de zevende werkdag. Maar dat dit een voorstel van de werkgever betrof.

 

De werknemersafgevaardigden wijzen er ook op dat na de personeelsvergadering van december, het de wens was van het personeel dat de uitbetaling op de vierde werkdag behouden bleef.

En dat dit na de vergadering ook zo werd overgebracht naar de Directie.

 

De werkgever doet een nieuw voorstel voor de uitbetaling

-          Het voorschot zal 2 dagen vroeger betaald worden, zijnde op de 23ste van de maand

-          Het voorschot wordt opgetrokken naar 500€ voor een deeltijdse en 700€ voor een voltijdse werknemer

-          De afrekening heeft plaats op de zevende werkdag.

 

De werknemersafgevaardigden vragen een korte onderbreking van de vergadering, om zich hierover te beraden.

 

De werknemersafgevaardigden stellen voor een personeelsvergadering te houden, waarbij de medewerkers zich via een referendum kunnen uitspreken over dit voorstel.

De uitslag van dit referendum zal gerespecteerd worden.

 

Op deze personeelsvergadering zal de werkgever een toelichting geven bij zijn voorstel.

Na deze toelichting zal de werkgever op vraag van de afgevaardigden de zaal verlaten, zodat de medewerkers hun afgevaardigden kunnen raadplegen.

Deze personeelsvergadering zal plaats hebben op 07/05/2007 de werkgever zal de uitnodigingen versturen.

 

Ontslag medewerker

Ondanks eerder gemaakte afspraken (zie verslag 03/03/2005 ) stellen de werknemersafgevaardigden vast, dat medewerkers ontslagen werden zonder dat de syndicale afgevaardigden eerst werd ingelicht.

De afgevaardigden staan erop dat in de toekomst eerder gemaakte afspraken worden nageleefd, zodat zij eventueel in deze zaak kunnen bemiddelen.

De werkgever bevestigt dat naar de toekomst deze afspraken nagekomen zullen worden.

 

Middagpauze

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat een middagpauze  niet dient om verplaatsingen te maken, de medewerksters moeten de gelegenheid hebben over een rustperiode te beschikken waarbinnen ze hun middagmaal op een normale manier kunnen nuttigen.

De werkgever antwoordt dat de medewerksters de keuze hebben tussen een half of een vol uur pauze.

De werknemersafgevaardigden zij echter van oordeel dat een middagpauze ongeacht de duurtijd niet dient om verplaatsingen te maken.

De werkgever zal dit probleem verder bekijken.

 

Vervuilde posten

Een bejaardenhelpster zou problemen hebben met een cliënt met incontinentieproblemen.

Dit zou volgens de werkgever niet mogen aangezien een bejaardenhelpster voor dit soort taken opgeleid is.

Dit probleem zal verder op het CPBW aan bod komen.

  

Allerlei

Medisch onderzoek

Volgens de werknemersafgevaardigden is het niet correct dat nieuwe medewerkers zich buiten de normale arbeidstijd naar het medisch onderzoek in Antwerpen moeten begeven.

Ze wensen dan ook dat er voor dit probleem een oplossing uitgewerkt wordt.

 

Werkgeversnieuwsbrief

De werknemersafgevaardigden willen met klem protesteren tegen het feit dat de werkgever, via zijn nieuwsbrief de syndicale afvaardiging ervan beschuldigt foutieve informatie te verspreiden onder het personeel.

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat de gegeven informatie wel degelijk correct is, en zullen de beschuldigingen van de werkgever naar het personeel toe weerleggen.

 

 

 

     
Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 04/12/2006

 

De werkgever kan akkoord gaan met het voorstel van de werknemersafgevaardigden om de lonen twee maal per maand uit te betalen, m.a.w. een voorschot en een afrekening.

Wat het voorschot betreft stellen de werknemersafgevaardigden een bedrag voor van 900€ voor een voltijdse en 600€ voor een deeltijdse werkneemster.

De werkgever vind deze bedragen niet realistisch en is bereid 400€ voor een voltijdse en 250€ voor een deeltijdse werkneemster te betalen.

De werknemersafgevaardigden van hun kant vinden dat het voorschot min of meer moet overeenkomen met het nettoloon van de gepresteerde dagen.

De werkgever stelt een tussenoplossing voor van 300€ en 500€

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat de standpunten van beide partijen te ver uit elkaar liggen en zullen zich hier verder over beraden.  

 

 

Uitwerking sectorale CAO

Vervoer

 

In opvolging van de sectorale CAO vervoer van 22 maart 2006, doet de werkgever het volgende voorstel voor wat de betaling van de afgelegde kilometers betreft.

 

 

poetsdienst

Vanaf 01/01/2007

Vanaf 01/01/2008

Vanaf 01/01/2009

Vanaf

01/01/2010

½ van de afgelegde kilometers aan:

0,197 €/km

0,197 €/km

0,197 €/km

Alle kilometers aan

0,197 €/km

½ van de afgelegde kilometers aan:

0,1618 €/km

0,1735 €/km

0,1853€/km

 

 

 

 

verzorgenden

¾ van de afgelegde kilometers aan:

0,197 €/km

0,197 €/km

0,197 €/km

¼ van de afgelegde kilometers aan:

0,1618 €/km

0,1735 €/km

0,1853 €/km

 

Alle vervoersonkosten zouden dan samen met de loonafrekening van de betreffende maand betaald worden

De werknemersafgevaardigden zullen zich over dit voorstel beraden.

 

 

ADV dagen

 

In opvolging van de sectorale CAO van 22 maart 2006 voor  wat betreft de opname van de dagen vrijstelling van arbeidsprestatie met behoud van loon wordt het volgende overeengekomen.

De opname van deze dagen gebeurt per kwartaal.

Tijdens het laatste syndicaal overlegmoment van 2007 zal deze regeling geëvalueerd worden.

 

 

Regeling feestdagen 2007

 

De werkgever vraagt om enkele feestdagen die op een inactiviteitdag vallen te verplaatsen en te gebruiken als brugdag.

Aangezien er in het verleden bij de syndicale delegatie verschillende klachten gekomen zijn van misnoegde medewerkers die niet tevreden waren over het feit dat een dag van 4 uur verschoven werd naar een dag van 3,5 uur en als dusdanig ook zo werd vergoed. Kunnen de werknemersafgevaardigden hier niet mee akkoord gaan.

 

 

Varia

 

Nieuwe medewerker regulaire poetsdienst

De werknemersafgevaardigden betreuren dat er nieuwe medewerkers aangeworven worden in de reguliere poetsdienst, zonder deze vacature eerst ter kennis te brengen aan de reeds in dienst zijnde dienstenchequers.

De werkgever antwoordt dat het moeilijk is om een dienstenchequer een vervangingscontract aan te bieden in de reguliere poetsdienst. 

 

 

Roken tijdens de pauze

Bepaalde medewerkers klagen over het feit dat er cliënten zijn die niet wensen dat hun helpster tijdens haar pauze buiten gaat roken.

De werkgever verwijst naar het arbeidsreglement dat voorziet dat er niet mag gerookt worden tijdens de arbeidstijd.

De werknemersafgevaardigden zijn van oordeel dat een pauze geen arbeidstijd is, en dat wanneer de helpster tijdens haar pauze buiten wenst te gaan roken dit dan ook moet kunnen.

 

Opname ADV dagen 

Een werkneemster zou van haar teamverantwoordelijke maar één ADV dag per maand mogen genomen hebben.

Dit is aldus de werknemersafgevaardigden niet volgens de afspraak, volgens de bestaand CAO dienen de ADV dagen opgenomen te worden per kwartaal.

De werkgever zal dit nagaan.

 

 

Uitbetaling lonen

Er doen geruchten de ronde dat een gewezen bestuurder van de dienst, rondstrooit dat het laattijdig uitbetalen van de lonen de schuld zou zijn van de vakbonden. De werknemersafgevaardigden wensen duidelijk te stellen dat zij hier geen enkele verantwoordelijkheid in dragen.

 

 

 

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 12/09/2006

 

Mogelijkheid van voorschot op het loon

De werkgever stelt voor om op de 25ste van de maand een voorschot te betalen van € 250 voor een deeltijdse werknemer en € 400 voor een voltijdse.

Op de zevende werkdag van de maand zou dan de loonafrekening plaatsvinden samen met de verplaatsingsvergoeding en de schortvergoeding.

De werknemersafgevaardigden vinden deze bedragen eerder aan de lage kant, de werkgever zou eventueel bereid zijn deze bedragen op te trekken naar  € 300 voor een deeltijdse werknemer en € 500 voor een voltijdse medewerker.

De werknemersafgevaardigden zullen zich hier verder over beraden.

 

Uitwerking sectorale CAO’s:

ADV

De werkgever gaat akkoord dat deze dagen per kwartaal vrij opgenomen worden, op voorwaarde dat:

-         Ten laatste de 21ste van de laatste maand van het lopend kwartaal, de op te nemen dagen voor het volgend kwartaal vastgelegd worden.

-         Er voldoende bezetting is om de dienst te garanderen, dit laatste zeker voor wat de bejaardenhelpsters betreft.

 

Dit zal door de werknemersafgevaardigden bekeken worden.

 

 

Vervoer

Volgens de werkgever is het voorstel van de werknemersafgevaardigden niet conform de CAO.

Aangezien er vóór 31/05/2005 reeds een kilometervergoeding uitbetaald werd, zouden alle kilometers vanaf 01/01/2006 dienen vergoed te worden aan  € 0.197.

Dit zal door beide partijen verder worden bekeken.

Ook wordt door de werknemersafgevaardigden voorgesteld aan iedereen ongeacht het vervoermiddel (uitgezonderd openbaar vervoer)  € 0.197 te betalen.

 

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 20/06/2006

Mogelijkheid van voorschot op loon

De werkgever gaat in principe akkoord om de lonen 2 maal in de maand uit te betalen, een voorschot de 23ste  en een afrekening de 7de van de maand.

Valt de betaaldag echter samen met een zaterdag dan zal de betaling plaatsvinden de vrijdag voordien, valt de betaaldag samen met een zondag dan zal de betaling plaatsvinden de maandag nadien.

 

De werknemersafgevaardigden vragen dit aan te passen in het arbeidsreglement.

 

Als de afrekening plaats heeft de 7de van de maand, mag er aldus de werknemersafgevaardigden wel worden verwacht dat ook de verplaatsingsvergoeding wordt uitbetaald samen met het loon van de maand waarop deze betrekking heeft.

 

Op vraag van de werknemersafgevaardigden zal de werkgever een simulatie maken van de uitbetaling van de lonen, van de verschillende arbeidsregimes.   

 

 

Uitwerking sectorale CAO’s:

ADV 2006

De werkgever gaat akkoord met de opnamemodaliteiten van het CAO verlof zoals weergegeven in het verslag van 23/05/2006.

Maar vraagt de 3,5 dagen in het derde kwartaal voor de +50 jarige te wijzigen in 4 dagen. Volgens de werknemersafgevaardigden is dit niet van belang, daar het CAO verlof in uren en niet in dagen dient opgenomen te worden.

 

ADV 2007

De werkgever stelt voor het aantal CAO dagen gelijkelijk te verdelen over de 12 maanden.

m.a.w.: een +45 jarige, 1 dag per maand.

            een +50 jarige, 2 dagen per maand.

            een +55 jarige, 3 dagen per maand.

 

De werknemersafgevaardigden doen het volgend voorstel:   

            een +45 jarige, 3 dagen per kwartaal vrij te nemen.

            een +50 jarige, 1 dag per maand en de resterende 3 dagen per kwartaal vrij te nemen.

            een +55 jarige, 1 dag per maand en de resterende 6 dagen per kwartaal vrij te nemen.

 

De werknemersafgevaardigden vragen ook, dat die dagen die door omstandigheden niet kunnen worden opgenomen (b.v. ziekte) zouden kunnen worden verschoven

 

De werkgever zal dit voorstel onderzoeken.

 

 

Vervoer

De werknemersafgevaardigden overhandigen hun voorstel i.v.m. de kilometervergoeding aan de werkgever (zie bijlage)

De werkgever zal ook dit verder onderzoeken.

 

 

Vermelding naam v/d medewerker op de factuur

Na navraag bij de teamverantwoordelijken blijkt dat er tot op heden geen klachten van medewerkers gemeld zijn. Om deze reden ziet de werkgever niet in waarom de naam van de medewerker van de factuur zou moeten verdwijnen. Maar de werkgever zal dit wel verder onderzoeken.

De werknemersafgevaardigden stellen eventueel voor om alleen de voornaam en de initialen van de achternaam te vermelden.

 

 

 

  Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 23/05/2006  

Mogelijkheid van voorschot op loon

Na verschillende negatieve reacties van misnoegde medewerkers, vragen de werknemersafgevaardigden meer uitleg i.v.m. de later dan normale uitbetaling van het loon.  

De werknemersafgevaardigden zouden het wenselijk vinden, dat de lonen  tweemaal per maand (voorschot en afrekening), met een interval van maximum 16 dagen zouden uitbetaald worden. Indien mogelijk zou ook de verplaatsingsvergoeding kunnen uitbetaald worden samen met het loon van de maand waarop deze betrekking heeft.

De werkgever antwoord, dat vanaf 2006 er een nieuwe berekening van het loon plaatsvindt als gevolg hiervan zullen de lonen niet meer betaald worden vóór het einde van de maand. Wel zal er een extra inspanning gedaan worden om de lonen zo snel mogelijk te betalen. Volgens het arbeidsreglement bestaat de mogelijkheid om een voorschot te ontvangen. De mogelijkheid om in de toekomst de lonen uit te betalen met voorschot en afrekening zal bekeken worden. Ook zal de werkgever de mogelijkheid onderzoeken om tot een globaal akkoord te komen i.v.m. uitbetalingtijdstip, voorschot en afrekening, schort- en verplaatsingsvergoeding.   

 

 

Opname CAO dagen

De werkgever vraagt hoe de resterende dagen CAO verlof  (vrijstelling van arbeidsprestaties 45 +)

In het derde en vierde  kwartaal opgenomen gaan worden.

De werknemersafgevaardigden stellen voor:

 

Voor wat de verzorgenden en de helpsters betreft,

De +45 jarigen, 3 dagen in het derde kwartaal, en drie dagen plus het eventuele restsaldo in het vierde kwartaal.

De +50 jarigen, 3,5 dagen in het derde kwartaal, en 6 dagen plus het eventuele restsaldo in het vierde kwartaal.

 

De werkgever stelt nu reeds voor om in 2007 alle maanden 1 dag CAO verlof op te nemen.

De werknemersafgevaardigden zullen zich hierover beraden.

 

 

Invullen prestatiebladen

Verschillende medewerkers hebben het moeilijk met het uitrekenen en optellen van de maandelijkse prestatiebladeren, aldus de werknemersafgevaardigden.

Daarom werd in overleg met de werkneemsters besloten dat vanaf heden enkel nog de gepresteerde uren en de verplaatsingsafstand zullen genoteerd en opgeteld worden.

 

 

Naam van helpster weghalen op factuur

Omdat in het verleden verschillende medewerkers na de werkuren door de cliënt werden benaderd,

vragen de werknemersafgevaardigden of het mogelijk is, op de factuur die aan de cliënt wordt verstuurd de naam van de helpster weg te laten, en deze eventueel te vervangen door een nummer.

De werkgever heeft hier geen weet van, maar dit zal verder onderzocht worden.

 

 

CAO vervoer

Een globaal voorstel, ook voor wat de verplaatsing met de fiets en bromfiets betreft, zal tegen het volgend overlegmoment uitgewerkt worden.

 
Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 10/03/2006  
 

Opname CAO–dagen 2006-2007

In afwachting van ondertekening van de nieuwe Vlaamse intersectorale CAO, stelt de werkgever voor: dat tijdens het tweede kwartaal van 2006, de +45 jarigen drie CAO dagen opnemen, en de +50 en +55 jarigen vier dagen

 

CAO vervoer

Volgens het ontwerp akkoord van CAO zouden vanaf 01/01/2006 alle afgelegde kilometers met de wagen vergoed moeten worden aan minimaal 0,197 € per kilometer, aangezien er momenteel 0,15 € per kilometer betaald wordt zal het eventuele verschil door de werkgever betaald worden na goedkeuring van de  nieuwe Vlaamse intersectorale CAO.

 

 

Planning syndicaal onthaalmoment

Het syndicaal onthaalmoment met de nieuwkomers zal plaatsvinden op dinsdag 28 maart vanaf 10:00 uur.

De werknemersafgevaardigden stellen vast dat er bij de nieuwe medewerkers enige terughoudendheid is om aanwezig te zijn op het syndicaalonthaal, en zouden het op prijs stellen dat de werkgever de nieuwe medewerkers zou aanzetten deel te nemen aan dit onthaalmoment.

 

Varia

De arbeidersafgevaardigden vragen meer informatie over de medewerkers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques, hoeveel medewerkers zijn er thans in dienst, hoe worden deze geselecteerd, en zijn er nog plannen voor verdere aanwervingen.

Momenteel zijn er 17 personen half-tijds (20uur/week) aan de slag. Wat de selectie betreft, deze worden geselecteerd uit alle werkwilligen van alle beroeps en leeftijd categorieën. Naargelang de wachtlijst van onze cliënten zijn aanwervingen mogelijk.

 

Het uitbetalen van de verplaatsingsvergoeding met één maand vertraging zorgt bij verschillende medewerkers voor verwarring, aldus de werknemersafgevaardigden. Er wordt gevraagd of het mogelijk is de maand waarop de vergoeding betrekking heeft te vermelden op de loonbrief. De werkgever zal dit bekijken.

 

Volgens de werknemersafgevaardigden behoort administratief werk, zoals het optellen en uitrekenen op de prestatiebrief van: de afgelegde kilometers, de gepresteerde uren, betaald verlof ,anciënniteitverlof, CAO verlof en ziekte verlof niet tot de taak van de medewerkers, maar tot deze van de personeelsdienst. De werkgever antwoord dat op een uitzondering na alle prestatiebrieven correct worden ingevuld. Voor de werknemersafgevaardigden blijft de vraag, of dit tot het takenpakket van de arbeidster behoort.  

 

Enkele bejaardenhelpsters (bedienden) zouden van de werkgever een schrijven ontvangen hebben om vrijwillig over te stappen naar een arbeidsregime van 19 uur/week. De afgevaardigden vragen wat dit precies inhoud, dienen deze medewerkers eerst ontslag te nemen en behouden deze hun bediendestatuut.

Volgens de werkgever dient er geen ontslag genomen te worden en wordt aan het bediendestatuut niet geraakt, maar wordt enkel een bijlage gevoegd bij het arbeidscontract.

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 06/12/2005.  

Dienstencheques (binnenbrengen documenten)

De werknemersafgevaardigden brengen dit punt terug ter sprake.

De werkgever antwoordt dat dit proefproject eind december afloopt, wat betreft het binnen brengen van de cheques start vanaf januari een proefperiode van 3 maand, waarin de werkneemster niet meer verplicht is zich wekelijks naar het bureel te begeven voor het binnenbrengen van de dienstencheques, maar haar de mogelijkheid wordt geboden de documenten wekelijks per post op te sturen. De werkneemsters zullen hiervoor de nodige enveloppen ontvangen. Wel wordt van de medewerkers verwacht dat ze hun documenten zo snel mogelijk zouden versturen. 

 

Modaliteiten opname CAO-dagen 2006-2007

Aangezien de besprekingen i.v.m. een nieuw Vlaamse intersectorale CAO nog niet rond zijn, stelt de werkgever voor tijdens het eerste kwartaal van 2006, drie CAO dagen op te nemen.

   

 

Planning syndicaal onthaalmoment

Het syndicaal onthaalmoment met de nieuwkomers zal plaatsvinden op donderdag 15 december vanaf 10:00 uur.

 

CAO vervoer (verdere afspraken)

Daar op 31 /12/2005 de CAO vervoersonkosten afloopt, wordt overeengekomen, in afwachting tot er een nieuwe Vlaamse intersectorale CAO is, de bestaande CAO met twee maand te verlengen.

 

Feestdagen 2006 (vraag tot aanpassing)

De werkgever gaat akkoord de feestag van zaterdag 11/11/2006 te verplaatsen naar maandag 14/08/2006.

 

GSM gebruik medewerkers (terugkoppeling)

De afgelopen maanden is vastgesteld dat dit probleem weinig frequent voorkomt (een tiental telefoons in de periode september / oktober). Ook volgens de werkgever zijn er geen gelijkaardige diensten gekend, waar een vergoeding betaald wordt voor het gebruik van de GSM of telefoon. Bijgevolg kan hier geen positief gevolg aan gegeven worden. Bij de werknemersafgevaardigden zijn wel diensten gekend waar een telefoonvergoeding wordt betaald. En vermits het in bezit zijn van een GSM geen verplichting is zal de werkneemster indien nodig zich naar het bureel moeten begeven.

 

Document taakafspraken

De werkgever zegt te streven naar een gelijkvormigheid van de takenlijst van bejaardenhelpsters, poetsdienst en dienstencheques voor zover dit wettelijk toegelaten is.

 

varia

De werkgever deelt mee  dat om misverstanden te vermijden, vanaf januari 2006 de schortvergoeding betaald zal worden samen met het loon van de gepresteerde maand.

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 06/09/2005.

De werkgever deelt zijn antwoord mee i.v.m. de punten besproken op de vorige vergadering,

Wat betreft:

Boodschappenploeg

De werkgever is van oordeel dat:

Volgens de reglementering enkel bejaardenhelpsters boodschappen mogen doen.

Op het voorstel van de afgevaardigden, “boodschappen te laten doen door medewerkers die om medische reden aangepast werk dienen te verrichten”, niet kan worden ingegaan aangezien dit zal gebeuren in overleg met de arbeidsgeneesheer.

 

Mannenploeg (voor zware taken)

De werkgever is van oordeel dat:

Hier voorlopig niet op ingegaan kan worden

Eventuele vragen van de cliënten doorgegeven kunnen worden aan de verantwoordelijken.

Er binnen het OCMW een dergelijke dienst zou bestaan (maar naar verluid zou deze in de toekomst ophouden te bestaan) 

 

Wet op de Privacy

De werkgever is van oordeel dat:

Hij het recht heeft bepaalde informatie i.v.m. huwelijken, geboorten, enz. te publiceren in zijn nieuwsbrief, tenzij de betrokken werkneemster zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Hij deze informatie niet kan doorgeven aan de syndicale delegatie voor eventuele publicatie in hun nieuwsbrief.

 

Dienstencheques

De afgevaardigden stellen dat ook de medewerksters tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques hun prestatie documenten dienen binnen te brengen volgens de bepalingen van het arbeidsreglement.

De werkgever is van oordeel dat de volledige werkduur dient gepresteerd te worden omdat ook de cliënt hiervoor betaald.       

Het blijft voor de afgevaardigden onaanvaardbaar dat deze medewerkers, wekelijks na de werkuren (stipt tussen 12:00 uur en 12:30) en onbetaald zich naar het bureel moeten begeven, om hun documenten binnen te brengen, en vervolgens in de wachtrij te gaan staan voor een gesprek met de verantwoordelijke.

De afgevaardigden wensen dan ook dat er op korte tijd een oplossing komt voor dit probleem.

 

Vervoersonkosten

Omwille van de verschillende tarieven voor het berekenen van de vervoersonkosten, zouden de werknemersafgevaardigden graag de berekening hiervan in detail op de loonbrief zien staan.

Dit is aldus de werkgever niet haalbaar, de medewerkers dienen hun verplaatsingsonkosten zelf op te tellen en te berekenen.

Volgens de afgevaardigden zou gezien het feit dat er toch een berekening moet gebeuren, deze berekening desnoods als een aparte nota bij de loonbrief gevoegd kunnen worden.

Ook dit is voor de werkgever niet haalbaar.  

 

Modaliteiten opname CAO-dagen 2006-2007

De werkgever vraagt om tegen de volgende vergadering een regeling uit te zoeken voor de opname van de CAO dagen 2006 - 2007.

De werknemersafgevaardigden stellen, dat aangezien het feit dat de sectorale CAO er nog niet is, er ook geen verdere afspraken kunnen gemaakt worden.  

 

Varia

De werkgever vraagt in de toekomt geen kopieën meer te nemen in het WZC Regenboog. Kopieën nodig voor vakbondswerk kunnen steeds genomen worden op het bureel van de dienst. Verder wijst de werkgever erop dat het niet meer toegelaten is binnen de dienst kopieën te maken van prestatiebrieven en dergelijke.

De werknemersafgevaardigden vragen om de feestdag van zaterdag 11 november 2006 te verplaatsen naar maandag 14 augustus 2006. De werkgever zal dit bekijken en tegen de volgende vergadering zijn antwoord meedelen. 

De werknemersafgevaardigden wijzen erop dat er in het verleden reeds herhaaldelijk aangedrongen is, om alle medewerkers in het bezit te stellen van een takenlijst. Steeds werd door de werkgever erop gewezen dat alle cliënten in het bezit zijn van dit document. De afgevaardigden vragen zich dan ook af, waarom de nieuwkomers wel in het bezit zijn van dit document, en het bestaande personeel niet. Dit zal door de werkgever bekeken worden. 

De werknemersafgevaardigden vragen, welke procedure er gevolgd moet worden om het bureel op de hoogte te brengen, wanneer een werkneemster om gelijk welke reden buiten haar wil om, haar dagtaak niet kan starten. Volgens de werkgever zijn er mogelijkheden genoeg (GSM, telefoon bij de buren, in de supermarkt, enz.) De afgevaardigden zouden het dan ook maar billijk vinden dat hier een (GSM, telefoon) vergoeding zou tegenoverstaan. De werkgever is niet bereid hierop in te gaan. Maar zal door de teamverantwoordelijken laten opvolgen hoe frequent dit probleem zich voordoet

Het gebeurt dat medewerkers in het bijzonder bejaardenhelpsters, wegens onvoorziene omstandigheden hun werkpost niet tijdig kunnen verlaten. De werkgever wijst erop dat het uurrooster gerespecteerd moet worden, en dat er zeker geen sprake kan zijn van overuren. Bij onvoorziene omstandigheden zal de teamverantwoordelijke op de hoogte gebracht worden om tot een oplossing te komen.

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 07/07/2005.

 

 

 

 

 

CAO vervoersonkosten

Vanaf 1 juli 2005 zullen alle afgelegde kilometers vergoed worden zoals overeengekomen in een ontwerp van CAO. Ook vanaf 1 juli 2005 dienen op de prestatiebladen alle afgelegde kilometers vermeld te worden, alsook de manier van verplaatsing.

Omwille van de lange onderhandelingsperiode die aan dit ontwerp akkoord vooraf gegaan is, vragen de werknemersafgevaardigden, de vervoersonkostenvergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2005 te betalen. Volgens de werkgever is dit gezien het feit dat hij niet over alle gewenste gegevens beschikt niet gemakkelijk.

De werknemersafgevaardigden stellen dat een eventuele tegemoetkoming ook kan gebeuren onder te vorm van een cadeaucheque. De werkgever wenst zich hierover te beraden, en deelt later mee dat na beraadslaging is besloten, om in de loop van de maand oktober 2005 een cadeaucheque van 35 €  te overhandigen aan alle vol - en deeltijdse werkneemsters die zich met de fiets, bromfiets of auto verplaatsen.

Verder wordt gevraagd dat wanneer de sectorale CAO vervoerskosten er komt, deze ook zou gelden voor die werkneemsters die zich met de fiets of bromfiets verplaatsen. De werkgever antwoordt dat wanneer deze CAO er is, deze op ondernemingsvlak verder zal bekeken worden. 

 

 

Opname CAO verlof

Op vraag van de werkgever zal op het overlegmoment van de maand september, de opname van de CAO dagen voor 2006 en 2007 besproken worden.

 

 

Boodschappenploeg

Om de bejaardenhelpsters minder te belasten, wordt door de werknemersafgevaardigden voorgesteld om medewerkers van de poetsdienst die tijdelijk aangepast werk moeten doen (b.v. om medische reden) boodschappen te laten doen.

Dit zal door de werkgever bekeken worden.

 

 

Mannenploeg ( voor zware taken)

De werknemersafgevaardigden vragen of de mogelijkheid bestaat, om voor het uitvoeren van zwaardere taken, een ploeg van mannelijke medewerkers aan te werven.

De werkgever zal dit verder bekijken.

 

 

Overleg bejaardenhelpsters / poetsdienst

Om tot een betere samenwerking te komen tussen bejaardenhelpsters en poetshulp, wordt door de werknemersafgevaardigden aangedrongen op meer contact en een betere communicatie tussen beiden.

De werkgever antwoordt  dat de nodige middelen niet zijn voorzien om communicatievergaderingen tussen poets en bejaardenhelpsters te organiseren, momenteel loopt er een proefperiode om via een boek informatie uit te wisselen. 

 

 

Uitbereiding dienstverlening naar ander gemeenten

De werknemersafgevaardigden vragen of het zo is dat de dienstverlening in de toekomst nog zal uitgebreid worden naar andere gemeenten. (Kruibeke, Kieldrecht)

Dit wordt door de werkgever bevestigd.

De werknemersafgevaardigden  vragen rekening te houden met de verplaatsingafstand en tijd, ook dient vermeden te worden dat het vervoersonkostenplafond wordt overschreden.

Hier zal rekening mee gehouden worden, aldus de werkgever 

 

Varia

De werknemersafgevaardigden vragen uitleg over de 5 € die zal aangerekend worden in geval van verlies van de belastingfiche.

De werkgever antwoordt, dat voor het opvragen van een dubbel een administratieve kost van 5 € aangerekend word door het sociaal secretariaat.

 

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 03/03/2005.

 

 

 

 

 

 

Vervoerskosten

De werkgever blijft bij zijn eerder gedane voorstel t.t.z.:

Voor verplaatsingen met:        openbaarvervoer: de wettelijke bijdrage

                                               Auto:    0.15 € / km

                                               Motorfiets: 010 € / km

                                               Fiets:   0.05 € / km

Met een plafond van 120 € voor een voltijdse en 90 € voor een halftijdse medewerker.

   

Algemene personeelsvergadering

 

Er zal een algemene personeelsvergadering plaatsvinden op 11 april 2005 om 11:30 uur

Deze zal door gaan in het cafetaria van De Regenboog.

Op deze vergadering zullen de medewerkers zich kunnen uitspreken over het voorstel van de kilometervergoeding.

 

 

Regeling feestdagen 2005

 

De werkgever stelt voor de betaalde feestdag van zondag 1 mei te verplaatsen naar vrijdag 6 mei;

De werknemersafgevaardigden kunnen hier niet met akkoord gaan, aangezien hieromtrent geen enkele vraag gesteld werd door de medewerkers.

 

 

 

Proefproject dienstencheques

 

De werkgever deelt mee dat er momenteel, een proefproject is gestart van zes maand.

twee werkneemsters zijn op 1maart 2005 begonnen, met een tijdelijk contract van drie maand. Deze medewerkers zullen enkel tewerkgesteld worden bij cliënten woonachtig in Zwijndrecht of Burcht. Deze contracten vallen voor wat loon en arbeidsvoorwaarden betreft onder het P.C.318

 

 

Ontslag medewerker

 

De werknemerafgevaardigden wensen meer uitleg over het ontslag van één van onze medewerksters.

Volgens de werkgever is deze beslissing niet lichtzinnig genomen, en leek dit voor beide partijen de beste oplossing.

De werknemerafgevaardigden wijzen er wel op, dat de Syndicale Delegatie eerst diende op de hoogte gebracht te worden zodat ze eventueel in deze zaak kon bemiddelen. Dit zal naar de toekomst toe gebeuren aldus de werkgever.

 

 

Opnemen CAO dagen 45+

 

De werknemerafgevaardigden vragen, of de werkgever bereid is om aan die medewerkers die in de onmogelijkheid zijn hun CAO dagen op te nemen (b.v. wegens ziekte) toe te staan deze dagen alsnog te kunnen opnemen. Volgens de afgevaardigden biedt de CAO deze mogelijkheid aan de werkgever.

De werkgever zal zich hierover beraden en binnen de 14 dagen zijn beslissing hierover mededelen aan de afgevaardigden.

 

 

Ophalen en terug brengen huissleutel

 

De medewerkers die een huissleutel moeten afhalen en terug brengen op het bureel, kunnen dit doen tijdens de normale werktijd.

 

 

Varia:

 

Op het overlegmoment van 7/12/2004 werd door de werknemersafgevaardigden de vraag gesteld in welk kader een medewerkster een uurrooster van 15.2 uur zou hebben.

De werkgever antwoord hierop: Een uurrooster op basis van invulling uren tijdskrediet,opgenomen door andere werknemers.

 

 

De werknemerafgevaardigden vinden het onterecht dat medewerkers die te laat komen op het werk door omstandigheden buiten hun wil, door de teamverantwoordelijken voor de keuze worden geplaatst : de verloren tijd inhalen of onbetaald afwezig.

Te laat komen wegens overmacht dient door de werkgever vergoed te worden als zijnde gepresteerde uren aldus de werknemersafgevaardigden. De werkgever bevestigt dit naar de toekomst. 

 

 

De nieuwe schorten zijn met enige vertraging binnen gekomen, en kunnen worden afgehaald door de werkneemsters.

 

 

 

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 07/12/2004.

 

 

 

 

 

 

 

Vervoerskosten

 

In verband met de vervoerskosten werd een voorstel gedaan aan de werkgever, om een personeelsvergadering te organiseren in de loop van de maand januari, omdat het wenselijk zou zijn de menig te horen van de medewerkster, de werkgever zal zo snel mogelijk een antwoord geven.

 

 

Feestdagen 2005

 

Voor het jaar 2005 worden er geen betaalde feestdagen verplaatst.

Het opnemen van de betaalde feestdagen van 2006 zal besproken worden op het  syndicaal overlegmoment later dit jaar.

 

 

Arbeidsritmes

 

De werkgever wenst voorlopig niet in te gaan op een flexibeler uurrooster zoals op de vorige vergadering was voorgesteld door de afgevaardigden. 

De werkgever zal de mogelijkheden nog bekijken, en er zal nagaan worden waarom 15,2u werken voor de ene wel kan, en voor de andere dan weer niet. Ook voor wat betreft het ouderschapverlof zou volgens de werknemersafgevaardigden meer flexibiliteit gewenst zijn.

 

 

Data syndicaal overleg 2005

 

De syndicale overlegmomenten zullen dit jaar plaatsvinden op 03/03/05  07/06/05  06/09/05 en  06/12/05

 

 

Varia

 

Tot nu toe zijn er vier nieuwkomers, half december en begin Januari zouden er nog twee nieuwe medewerkers in dienst komen. Op vraag van de werkgever, wordt het syndicaal onthaal van de nieuwkomers verplaatst naar 10/01l/2005. De syndicale delegatie gaat hier mee akkoord

 

De werking van het CPBW verloopt nog steeds niet zoals dit zou moeten.

De vakbondssecretarissen hebben nog eens uitgelegd hoe het zou moeten zijn.

Wat het opmaken van de verslagen betreft, tot nu toe werden de verslagen door de werknemersafgevaardigden opgemaakt. De preventieadviseur zou hiervoor geen tijd gehad hebben, alhoewel dit wettelijk tot zijn taak behoort. Dit probleem is nu opgelost en sedert de laatste CPBW vergadering maakt de preventie adviseur de verslagen op.

Verder is de Arbeidsgeneesheer nog nooit aanwezig geweest. Alhoewel de werkgever beweert dat deze steeds volgens de modaliteiten van het huishoudelijk reglement uitgenodigd werd.

Ook worden nogal wat agendapunten opgeschoven naar de volgende vergadering, omdat er niet voldoende tijd word voorzien.

Er word opaangedrongen de nodige tijd te nemen om te vergaderen. Het kan gebeuren dat uitzonderlijk niet alle agendapunten aanbod komen, maar dit kan zeker geen maandelijkse gewoonte worden. De werknemersafgevaardigden stellen dat indien er geen verbetering komt in de werking van het CPBW de sociale Inspectie zal ingelicht worden.

 

Het syndicaal bord is zoals belooft op een beter zichtbare plaats gekomen. Ook  het CPBW bord zou op een zichtbare plaats moeten komen, hier zal volgens de werkgever gevolg aan gegeven worden.

 

Het aantal uren verlof zou afgerond worden naar boven toe, dit is niet bij iedereen zo, er zijn medewerksters waarbij de uren afgerond is naar beneden! Dit zal onderzocht worden. Volgens de werkgever zijn er geen afrondingen naar beneden gebeurd.

 

Wanneer het overschot aan uren verlof minder dan een halve dag bedraagt, wordt geen onbetaald verlof toegestaan, Tenzij de uren die men te weinig werkt worden ingehaald, dit is voor de werknemersafgevaardigden onaanvaardbaar. Teveel gewerkte uren dienen trouwens betaald te worden als overuren.

 

Er is door de werknemersafgevaardigden reeds herhaaldelijk op gewezen dat het onaanvaardbaar is dat, werkneemsters buiten de normale werkuren  de huissleutel van de cliënt moeten komen afhalen en terugbrengen op het bureel. Maar toch gebeurt dit nog, de werkgever zal dit nog eens controleren en belooft een oplossing tegen het volgende overlegmoment.

 

De nieuwe schorten moeten volgens de werkgever afgehaald worden na de werktijd.

de werknemersafgevaardigden stellen dat, alles wat rechtstreeks verband houd met het uitoefenen van arbeidstaak moet gebeuren tijdens de normale werkuren.

 

Het arbeidsreglement zou mits enkele aanpassingen volgens de vakbondssecretarissen kunnen worden uitgegeven. Dit zou volgens de werkgever reeds gebeurd zijn. En zou momenteel bij de drukker zijn. Normaal zou dit door de afgevaardigden moeten ondertekend zijn maar hier was de werkgever blijkbaar niet van op de hoogte.

 

 

 

 

 

Volgende punten werden besproken op het overlegmoment met de werkgever op 23/09/2004.

 

 

Vervoerskosten

 

De werkgever doet een nieuw voorstel i.v.m. de vergoeding van de vervoerskosten.

Hij zou bereid zijn om vanaf 01/01/2005 alle kilometers te vergoeden dus ook van aan de laatste cliënt tot thuis. Aan het volgende tarief:

€ 0.15 voor vervoer met de auto

                                   € 0.10 voor vervoer met de bromfiets en

                                   € 0.05 voor vervoer met de fiets.

 

Weliswaar met behoud van het plafond zoals vermeld in het vorige voorstel  dit wil zeggen: € 120 voor een voltijdse en € 90 voor een deeltijdse werkneemster.

Men stelt voor om deze bedragen voor 2006 aan te passen aan het index cijfer.

De werkgever antwoord dat hier geen ruimte voor is.

De ABVV afgevaardigden wijzen op het feit dat er aanzienlijke besparingen zouden kunnen gebeuren, als er een betere organisatie van de verplaatsingen zou plaats vinden.

Op de vraag: of er een CAO kan gemaakt worden, als we tot een akkoord zouden komen, is het antwoord van de werkgever negatief. Wat voor de werknemersafgevaardigden betekent, dat er geen garantie is voor de volgende jaren.

 

Varia

 

Op het vorig overlegmoment werd door de ABVV afgevaardigden de vraag gesteld of het zo was, dat de werkgever of iemand anders van de verantwoordelijken, aan de familie XXXX toegezegd had dat de helpster met de wagen boodschappen zou mogen doen. de werkgever heeft dit nagezien en het is zo dat deze toelating niet gegeven is m.a.w. er mogen geen boodschappen gedaan worden met eigen wagen.

 

De ABVV afgevaardigden vinden het onaanvaardbaar dat iemand die met de fiets gaat werken, zich tijdens haar middagpauze van 30 minuten moet verplaatsen van Antwerpen LO naar Melsele.

de werkgever zegt dat hier in de toekomst rekening mee zal gehouden worden.

 

De ACV afgevaardigden vragen of de mogelijkheid bestaat (om de mensen die het wensen) in de toekomst te laten werken in een deeltijds systeem tussen de 19 en de 38 uur.

de werkgever zal onderzoeken of deze mogelijkheid bestaat.

 

de werkgever is van oordeel dat er te veel uren vrijstelling worden opgenomen door de afgevaardigden.

En zou het wenselijk vinden dat de kernvergaderingen en de voorbereidende vergaderingen zowel voor het overlegmoment als voor het CPBW op één voormiddag zouden plaatsvinden.

De werknemersafgevaardigden willen zich op een degelijke manier,en met kennis van zaken, kunnen voorbereiden, en wensen hier dan ook de nodige tijd aan te besteden.