Natuurgidsen  Schilde, afdeling van VMPA

Doelstellingen :

1.     Milieu-educatie door:

A) Inrichten van kalenderwandelingen in of aan : Schildehof , Dodoenstuin, Bloemen- en Insectentuin, Antitankgracht , Kasteel van 's Gravenwezel .

B) Op aanvraag kunnen deze wandelingen ook plaatsvinden met gids voor 30 Euro(per gids).

C) Educatieve activiteiten bij speciale gelegenheden. B.v. Dag van het Park, Week van het

Bos, Dag van de Aarde en andere .

D) Mogelijk inrichten van cursussen door eigen leden of leden van andere afdelingen .

    2.  Beheer Bloemen- en Insectentuin

Opmaken ven een beheersplan .

Uitvoering : door gemeentepersoneel .

Nog in eigen beheer:

    - plan maken voor het in driestelsel inzaaien van de akker.

    - plaatjes aanbrengen en verwijderen, reinigen en herstellen.

    -  zorgen voor snoei van de fruitbomen.

    - nieuwe aangepaste lijst maken van de bordes.

Bestuur en taakverdeling:

Voorzitter : Karl Hellemans, Oude Baan, 130 2970 Schilde tel. 03/3832658

Algemene coördinatie en leiding van de vergaderingen . Mogelijkheid van delegatie van opdrachten.

Ondervoorzitter : François Van Uffelen .

 Eerste vervangers voorzitter en verwittigen van de concierge over geplande vergaderingen in het lokaal 'Bijentuin' .

Secretaris : Georges Steger tel.: 03/2363391

Briefwisseling , verslagen van de vergaderingen , public relations naar de pers .

Penningmeester : Fonne  Dierckx

Beheer van de gelden en onderhoud van de info-panelen in het lokaal.

Feestleider : Fonne  Dierckx

Organisatie van feestelijkheden o. a. jaarlijks etentje.

Website: André Bosmans

Onderhoud van de website Natuurgidsen Schilde en de site(VMPA SCHILDE) bij Mina Vlaanderen.

Zetelen in de bestuursvergadering:

François Van Uffelen,  Karl Hellemans, Fabienne Van Gaever, Fonne Dierckx, Bob Stakenborghs, Walter Mous, André BosmansGeorges Steger, Frans Van Bavel, Fonne Bruggemans, Stefaan De Cloodt

Gedelegeerden :

Milieuraad : Frans Van Bavel, François Van Uffelen.  

Cultuurraad : Walter MousKarl Hellemans zal als plaatsvervangend lid optreden.

Volledige ledenlijst van de Natuurgidsen Schilde.

Formulieren: Model 1, Model 2, Model 3, Ontvangbewijs , Register of Gemeente

Model 2 = presentielijst, is in pdf formaat

Officiele formulieren op de VMPA website

Gebruik der Formulieren.  

Een samenvatting van het gebruik der formulieren bij het uitvoeren van een activiteit van de afdeling.

Formulier I.

-dient om de aankondiging van een activiteit aan te kondigen aan VMPA. Het bevat alle gegevens over wandelingen en andere activiteiten van de afdeling. Indien een lid van de afdeling een aanvraag binnenkrijgt voor een activiteit (voor onze afdeling zijn dit meestal aanvragen voor wandelingen) dan dient hij formulier I op te maken en aan VMPA te zenden: alleen voor volwassenen, geen scholen, minstens drie weken op voorhand naar VMPA zenden indien er minstens 10 deelnemers verwacht worden en indien de activiteit langer dan een uur duurt.

-de kalenderwandelingen worden automatisch als activiteit geklasseerd en hiervoor dient dus geen formulier ingevuld. Het volstaat dat het secretariaat bij het opmaken van de kalender aanduidt of er meer dan 10 deelnemers zullen zijn.

Formulier II

-nadat formulier I ontvangen werd door VMPA zendt dit de formulieren door naar Brussel indien aan de voorwaarden hierboven opgesomd, voldaan wordt. VMPA ontvangt dan van Brussel een formulier II dat opgezonden wordt naar de gids of de verantwoordelijke voor de activiteit. Deze dient bij de activiteit deze naamlijst te doen invullen door al de belangstellenden. Indien er te weinig  zijn (d.w.z. minder dan tien aanwezigen) dan dient de gids vooraleer de wandeling aan te vatten, te telefoneren naar het telefoonnummer dat boven op de lijst vermeld staat. Krijgt hij geen antwoord of is er geen telefoon beschikbaar dan dient hij dit later maar op dezelfde dag te doen en ‘s anderdaags het secretariaat van VMPA te verwittigen.

-voldoet de wandeling niet aan de voorwaarden, bv te laat aangevraagd of te weinig deelnemers op voorhand geweten, dan dienen de oude formulieren II gebruikt te worden. Na de wandeling dienen deze formulieren naar VMPA gezonden (of afgegeven aan secretaris of schatbewaarder bij eerstvolgende vergadering).

-niet vergeten in ieder geval het smalle formuliertje in te vullen en aan de secretaris te geven; dit strookje dient voor de subsidies van de gemeente Schilde.

Formulier III.

-als  een school of een erkende groep of een jeugdbeweging die zelf subsidies kan krijgen een wandeling aanvraagt dan wordt beschouwd dat de gids ingehuurd wordt door die groep. In dit geval moet de gids formulier III laten invullen wat een bewijs is dat VMPA de activiteit heeft gedaan.

Ontvangstbewijs.

Het kan dat de groep die 20€ dient te betalen een ontvangstbewijs vraagt. Deze bewijzen dienen door de gids afgeleverd.