Begijnendijk-Betekom                                 Bijgewerkt : 18 augustus 2000

GEMEENTERAAD 2000  
(Voor het jaar 1999 klik hier)

Hierin zullen wij proberen u een goed en actueel overzicht te geven van de genomen beslissingen in de gemeenteraad en bezorgen wij u de agenda van de komende gemeenteraad.
Graag ontvangen wij uw commentaar of suggesties.

Agendapunten

18-08-2000

Gemeenteraad door CDB/CVP/SP samengeroepen :

 • beslissing : verbod van het plaatsen van verkiezingsmateriaal op het openbaar domein uitgezonderd de door het gemeentebestuur geplaatste verkiezingsborden
 • goedkeuring overeenkomst met De Lijn over de organisatie van de marktbus 
 • beslissing tot het geven van de opdracht aan het schepencollege om de bevolking te informeren over de marktbus (uurregeling, traject, bushaltes en gratis gebruik)
 • bekrachtiging van het beroep bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant ingediend door de tien gemeenteraadsleden van CVP,CDB en SP op 8 augustus 2000 tegen de weigering door ROHM Vlaams-Brabant van de bouwvergunning voor de renovatie van het complex "De Wringer", Baalsesteenweg 10, Begijnendijk (agendapunt is ingetrokken cfr brief van 18 augustus 2000 van de provincie) 
 • handhaving van de beslissing van de gemeenteraad van 20 mei 2000 houdende bekrachtiging van beslissingen door schepen Magda Van Goolen en de betaalbaarstelling van rekeningen voortvloeiende uit beslissingen van bestellingen door schepen Magda Van Goolen
 • interpellatie aan de schepen van openbare werken ivm de plannen van Aquafin voor de zone Sleutelbaan-Mechelbaan

30-06-2000

Gemeenteraad door MGB samengeroepen (over agendapunten met een * werden reeds voorheen gemeenteraadsbeslissingen genomen)  :

 • goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 1999
 • goedkeuring toekenning van een grafconcessie op het kerkhof
 • goedkeuring projectsubsidie jeugdwerkbeleidsplan 2000. Muziekschool
 • goedkeuring statuten van de milieu-adviesraad
 • goedkeuring aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op de Gewestweg N10 te Begijnendijk (inhaalverbod)
 • akteneming van de aanduiding van gecoöpteerde leden van de participatieraad school te Betekom
 • * beslissing tot heropening van de haalbaarheidsstudie, renovatie en/of nieuwbouw zwembad te Betekom. Volmacht aan het schepencollege dit dossier voor te bereiden en af te werken en nadien ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad (niet goedgekeurd)
 • * beslissing tot het toekennen van een éénmalige extra toelage van 50.000,-fr aan het feestcomité van Betekom en aan het feestcomité van Begijnendijk (niet goedgekeurd)
 • definitief ontwerpdossier aanpassen van verhoogde verkeersplateau Gelroodsesteenweg, Prof.Scharpélaan en Mechelbaan. Raming basisvoorstel 2.168.701,-fr en raming variante 3.119.791,-fr. Vaststellen wijze van gunnen (niet goedgekeurd)
 • intentieverklaring tot invoering van een gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.
 • openstellen vacante betrekking van onderwijzer(es) met 24 lestijden per week in de gemengde gemeentelijke basisschool te Begijnendijk (afgevoerd)
 • openstellen vacante betrekking van onderwijzer(es) met 17 lestijden per week in de gemengde gemeentelijke basisschool te Begijnendijk (afgevoerd)
 • * openstellen vacante betrekking van ploegbaas bij bevordering (niet goedgekeurd)
 • bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs (geheime zitting)
 • beslissing aanstelling van een tijdelijke medewerker tijdens de maanden juli en augustus in de sportdienst (geheime zitting)
 • samenstelling jury voor het bevorderingsexamen van de betrekking van hoofdinspecteur eerste klas (geheime zitting)
 • aanstelling op proef van een administratieve deskundige B1-B3 bij aanwerving (geheime zitting)
 • aanstelling op proef van een administratieve medewerker C1-C3 bij aanwerving (geheime zitting)
 • aanstelling van twee stagedoende politieagenten (geheime zitting)

Bijkomende agendapunten door CDB/CVP/SP aangebracht :

 •  interpellatie van de schepen van ruimtelijke ordening ivm de chaotische situatie bij de behandeling van bouwdossiers nav de klachten van kandidaat-bouwers
 • de opdracht gegund door het College van Burgemeester en Schepenen bij beslissing van 29 november 1999 aan de N.V. GEDAS voor het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Begijnendijk vanaf 01 augustus 2000 stopzetten tot bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad
 • aanstelling van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren : vaststelling van het aantal. Toelichting : uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten
 • beslissing tot opmaak van een nieuwe haalbaarheidsstudie : renovatie / nieuwbouw gemeentelijk zwembad Betekom en volmacht aan de gemeenteraad om dit dossier volledig te behandelen
 • beslissing tot opmaak van een behoeftenstudie : uitbouw gemeentelijk sportcomplex "De Tumkens", exclusief zwembad. Volmacht aan de gemeenteraad om dit dossier volledig te behandelen.
 • beslissing tot manueel reinigen van alle door de gemeente te onderhouden greppels, grachten en beken 
 • beslissing tot organiseren van een wekelijkse marktbus binnen onze gemeente naar de donderdagmarkt in Begijnendijk
 • beslissing beperkt reglement inwendige orde : "Een agendapunt dat reeds driemaal door de gemeenteraad is verworpen, kan tijdens dezelfde bestuursperiode niet meer behandeld worden"
 • beslissing aanvullend gemeentelijk advies aan stedenbouw betreffende de bouwaanvraag van het gemeentelijk complex "De Wringer"

31-05-2000

Gemeenteraad door MGB samengeroepen (over alle agendapunten werden reeds voorheen gemeenteraadsbeslissingen genomen)  :

 • intrekking gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2000 houdende intrekking van de door de gemeenteraad (16.01.1995) aan het College van Burgemeester en Schepenen verleende delegatie betreffende artikel 234 tweede lid van de nieuwe gemeentewet en herbevestiging van de delegatie toegekend door de gemeenteraad in zitting van 16.01.1995 (Gewijzigd agendapunt goedgekeurd : bevoegdheid College beperkt tot uitgaven van maximum 100.000,-fr inclusief BTW per bestelling)
 • beslissing vaststelling wijze van gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking over de in bijlage bij de agenda gevoegde bestelaanvraagformulieren 
 • beslissing toekenning van 50.000,-fr aan beide feestcomités met gelden van de gelden van de rekening van de milleniumwerkgroep 2000  (niet goedgekeurd)

20-05-2000

Op voorstel van CVP/SP/CDB storten alle raadsleden hun zitpenning van deze gemeenteraad aan de slachtoffers van de gemeente Enschede in Nederland

Gemeenteraad door MGB samengeroepen (over bijna alle agendapunten werden reeds voorheen gemeenteraadsbeslissingen genomen)  :

 • intrekking gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2000 houdende intrekking van de door de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen verleende delegatie betreffende artikel 234 tweede lid van de nieuwe gemeentewet (niet goedgekeurd)
 • beslissing waarbij de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen bij artikel 234 tweede lid van de nieuwe gemeentewet bedoelde delegatie verleent  (niet goedgekeurd)
 • beslissing heropening van het dossier haalbaarheidsstudie nieuwbouw / renovatie zwembad. Volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om het dossier verder af te handelen (niet goedgekeurd)
  Op vraag van CVP/CDB/SP werd een gewijzigd agendapunt toegevoegd : beslissing tot opmaak van een nieuwe haalbaarheidsstudie renovatie / nieuwbouw gemeentelijk zwembad Betekom en volmacht aan de gemeenteraad om dit dossier volledig te behandelen
 • beslissing aanpassing (voor de veiligheid van de kinderen) aan de schuifdeuren die toegang geven tot de speelplaats in de gemengde gemeentelijke basisschool te Betekom. Vaststelling wijze van gunnen.
 • intrekking gemeenteraadsbeslissing dd. 29 maart 2000 houdende beslissing vernieuwen ramen en deuren in PVC achtergevel Buurthuis (kinderopvang en bibliotheek) met een indicatieve raming van 600.000,- fr BTW excl. Vaststelling wijze van gunnen.
 • intrekking gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2000 houdende beslissing vernieuwen van ramen en deuren in PVC achtergevel Buurthuis (kinderopvang en bibliotheek) met een indicatieve raming van 600.000,- fr BTW excl. Vaststelling wijze van gunnen door middel van de onderhandelingsprocedure.
 • beslissing vernieuwen van ramen en deuren in PVC achtergevel Buurthuis (kinderopvang en bibliotheek) met een indicatieve raming van 600.000,- fr BTW excl. Vaststelling wijze van gunnen. Goedkeuring bestek.
 • goedkeuring ontwerpdossier wegmarkeringen. Goedkeuring ereloonovereenkomst
 • definitief vaststelling tracé mbt verkaveling Prof.Scharpélaan
 • toekenning grafconcessie 
 • goedkeuring werkingsverslag 1999 in uitvoering van het  jeugdwerkbeleidsplan 1999-2000-2001
 • goedkeuring opmaak van "Het gemeentelijk Minabeleidsplan". Vaststelling wijze van gunnen. Goedkeuring ereloonovereenkomst.
 • goedkeuring chemisch kwaliteitsonderzoek van het oppervlaktewater. Vaststelling wijze van gunnen. Goedkeuring ereloonovereenkomst.
 • Goedkeuring huurovereenkomst tot het plaatsen van één pyloon of mast van 40 meter hoogte, gelegen Pastoor Pitetlaan te Betekom (Kadaster afdeling 2, sectie B nr 208/G)

Bijkomende agendapunten door CDB/CVP/SP aangebracht en goedgekeurd :

 • bekrachtiging van beslissing van bestellingen (o.a. voor herstelling schoolbus)
 • betaalbaarstelling van rekeningen voortvloeiende uit beslissing van bestelling (voor o. a. herstelling schoolbus)
 • interpellatie aan het College van Burgemeester en Schepenen waarom zij de gemeenteraad geen goedkeuring vragen over betaalbaarstelling van rekeningen
 • beslissing om de procedure tot aankoop van een voertuig voor de dienst sport, jeugd en cultuur open te trekken en ook leveranciers van buiten de gemeente te laten deelnemen aan de prijsofferte (geen stemming)
 • interpellatie aan het College van Burgemeester en Schepenen :
  a) gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  b) BPA-zonevreemde bedrijven
  c) BPA-zonevreemde terreinen

27-04-2000

Gemeenteraad door MGB samengeroepen , beslissingen genomen door de wisselmeerderheid   CDB/CVP/SP:

 • openstellen  vacante betrekking van ploegbaas bij bevordering (niet goedgekeurd)
 • definitieve vaststelling tracé der wegen in de O.L.Vrouwstraat en in de Prof. Scharpélaan
 • akte nemen van de samenstelling van de vertegenwoordiging van ouders en personeel in de participatieraad in de gemengde gemeentelijke basisschool te Begijnendijk en te Betekom
 • kerkfabriek St. Laurentius : goedkeuring rekeningen 1999 en kennisneming samenstelling bureel der kerkmeesters en leden van de kerkraad
 • kerkfabriek St. Lucia : goedkeuring rekeningen 1999 en kennisneming samenstelling bureel der kerkmeesters en leden van de kerkraad
 • goedkeuring volgende projectsubsidies jeugdwerkbeleidsplan 2000 : roefel en 6-jarig bestaan jeugdraad
 • beslissing tot het toekennen van een éénmalig extra toelage van 50.000,- fr aan het feescomité Betekom en aan het feestcomité Begijnendijk (niet goedgekeurd)
 • goedkeuring overdracht grond met toebehoren, zijnde een deel van de openbare wegen en infrastructuur van de Tumkensberg
 • goedkeuring overeenkomst basismilieuconvenant 2000-2001
 • goedkeuring subovereenkomst optie 1 "Het gemeentelijk Minabeleidsplan"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 3 "Vlaamse Milieudatabank"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 4 "Preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 5 "Hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 6 "Uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 10 "Geïntegreerd rioleringsbeleid"
 • goedkeuring subovereenkomst optie 11 "Geluidsactieplan"

Bijkomende agendapunten door CDB/CVP/SP aangebracht en goedgekeurd :

 • beslissing intrekking van de door de gemeenteraad aan het College verleende delegatie betreffende artikel 234, tweede lid van de nieuwe gemeentewet mbt wijze van gunnen van opdrachten, leveringen en diensten
 • beslissing vernieuwen van ramen en deuren in PVC, achtergevel buurthuis (kinderopvang en bibliotheek) met een indicatieve raming van 600.000,- fr, excl. BTW. Wijze van gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.
 • beslissing om de bevoegdheid om de woningen voor kansarmen toe te wijzen, toe te kennen aan het OCMW
 • beslissing om het bestuur van de VZW De Wringer toelating te verlenen gebruik te maken, voor hun bestuursvergaderingen, van het gemeentelijk lokaal aan de Kleinesteenweg 4, dat ook gebruikt wordt door de gepensioneerden en door de wielertoeristenclub "De Ware Vrienden" met ingang van 16 mei 2000
 • beslissing om de twee ontbrekende deurbladen in voornoemd lokaal terug te plaatsen door de gemeentelijke diensten vóór 15 mei 2000
 • beslissing over het opgemaakt ontwerp van het complex "De Wringer" 
 • interpellatie aan het College betreffende de stand van zaken aankoop van een voertuig voor de dienst sport, jeugd en cultuur

30-03-2000

Gemeenteraad door MGB samengeroepen , beslissingen genomen door de wisselmeerderheid   CDB/CVP/SP:

 • beslissing opmaak plannenregister en vergunningenregister (digitaal) overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999 ruimtelijke ordening. Vaststelling wijze gunnen
 • vaststelling tracé wegen Pandhoevestraat 66
 • vaststelling tracé wegen Strooiselhoeve 23
 • openstellen betrekking ploegbaas bij bevordering (niet goedgekeurd)
 • toekenning grafconcessie
 • kennisgeving schrijven vd Provincie inzake aanstelling van Josse Spits, gewestelijk ontvanger Begijnendijk
 • goedkeuring eindafrekening wegmarkeringen deel 1999
 • goedkeuring overeenkomst tussen Libost en de gemeente Begijnendijk (overdracht van de bestaande overeenkomst tussen GEDAS en de gemeente Begijnendijk) ivm het rioleringsdossier Aarschotsesteenweg (werken uit te voeren door NV Aquafin waarvan de geraamde kosten : 61.000.000,-fr)
 • goedkeuring overeenkomst tussen OMOB-gemeente Begijnendijk en toekennen mandaat om de statistische elementen over te maken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • bekrachtiging collegebeslissing ivm onderwijs (geheime zitting)
 • benoeming stagedoend politieagent Steven Verelst als vast benoemd politieagent met volledige prestaties bij de gemeente Begijnendijk (geheime zitting)
 • beheersorgaan bibliotheek : kennisname verslagen 07.04.99, 26.10.99 en 16.02.2000 

29-03-2000

Gemeenteraad door de wisselmeerderheid CDB/CVP/SP samengeroepen :

 • beslissing aanpassing gemeentelijk personeelsstatuut
 • beslissing aankoop voertuig voor de dienst sport, jeugd en cultuur. Goedkeuring bestek. Vaststelling wijze gunning
 • beslissing over punt 1 van het verslag gemeenteraad van 28 december 1999 mbt begrotingswijziging OCMW
 • voorlezing verslag gemeenteraden 22.02.2000, 25.02.2000, 28.02.2000 en 06.03.2000
 • goedkeuring OCMW-rekening 1999
 • goedkeuring reglement gemeentelijke geboortepremie
 • goedkeuring jaarplan 2000 jeugdwerkbeleidsplan
 • bespreking en beslissingen complex "De Wringer" (over dit punt is niet gestemd)
 • beslissingen ivm toelagen aan de gemeentelijke feestcomité's (eerst verslag rekeningen)
 • beslissing tot het terug invoeren van gedetailleerde GSM-rekeningen van alle toestellen in dienst vd gemeente
 • beslissing tot individuele aansluiting van elk gemeenteraadslid bij de vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
 • openstellen betrekking van hoofdinspecteur eerste klas bij bevordering
 • beslissing vernieuwen ramen en deuren in PVC, achtergevel buurthuis (kinderopvang en bibliotheek met een indicatieve raming van 600.000,-fr excl. BTW. Vaststellen wijze gunnen
 • beslissing uitvoering slotenplan in de gemeentelijke basisschool te Begijnendijk

28-02-2000

Alle punten van de agenda werden door de wisselmeerderheid CDB/CVP/SP weggestemd :

 • toekenning grafconcessie
 • definitieve vaststelling tracé der wegen in de Rogaarden, in de Puttestraat en de Sint-Luciastraat
 • milieuactieplan 2000
 • aanpassing politiereglement aangaande ophaling van huishoudelijke afvalstoffen
 • beslissing aankoop van een lichte vrachtwagen nodig voor de sportdienst met een indicatieve raming van 1.000.000,-fr BTW incl. Goedkeuring bestek. Vaststelling wijziging van gunning
 • aanpassing reglement infoborden
 • subsidiëringsprogramma inzake openbare riolen andere dan prioritaire riolering voor de kalenderjaren 2001-2005
 • toezicht en kwaliteitsborging door Aquafin NV op de uitvoering van de hydronautstudie voor de gemeentelijke rioleringen
 • rekening vzw De Tumkens, dienstjaar 1999
 • openstellen van een betrekking van ploegbaas bij bevordering
 • reglement inzake de halftijdse vervroegde uittreding van personeelsleden
 • vormingsreglement
 • gemeentebegroting dienstjaar 2000

Een nieuw agendapunt werd voltallig goedgekeurd : voorlopige twaalfden voor de maanden maart en april 2000 zodat de gemeente haar normale uitgaven kan verrichten

25-02-2000

 • gemeenteraad kon niet geldig vergaderen aangezien CVP/SP/CDB afwezig waren

22-02-2000

 • geen enkel punt van de agenda werd goedgekeurd aangezien over de begroting 2000 geen eensgezindheid bestond en de MGB-leden alleen in de raadszaal achter bleven

NAAR BOVEN