Begijnendijk-Betekom                                 Bijgewerkt : 15 mei 2000

GEMEENTERAAD (Overzicht 1999)                                            

Hierin zullen wij proberen u een goed en actueel overzicht te geven van de genomen beslissingen in de gemeenteraad en bezorgen wij u de agenda van de komende gemeenteraad.
Graag ontvangen wij uw commentaar of suggesties.

Samenstelling gemeenteraad en OCMW-Raad Begijnendijk-Betekom

Datum

Agendapunten

28.12.1999

 

 

 

 

 


 • goedkeuring door wisselmeerderheid CVP/SP/CDB van intrekking volmacht aan het schepencollege om de aanwervingsprocedure te behandelen van statutair personeel en deze toe te kennen aan de gemeenteraad
 • goedkeuring grafconcessie op het kerkhof
 • goedkeuring begroting 2000 van de vzw Tumkens
 • goedkeuring begrotingswijziging dienstjaar 1999 OCMW
 • goedkeuring begroting 2000 OCMW
 • goedkeuring toelage voor 2000 aan de vzw De Begijn / Muziekschool
 • goedkeuring voorlopige twaalfden voor het begrotingsjaar 2000
 • goedkeuring belastingen 2000
 • eindafrekening vernieuwingswerken Plankenbrug, Hoekheide, Kruisstraat
 • goedkeuring overeenkomst Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij voor het bouwen van 9 appartementen (kansarme woningen) op de gronden vh oud gemeentehuis te Betekom
 • openstellen ve betrekking van administratieve deskundige B1-B3 bij aanwerving
 • openstellen ve betrekking van administratief medewerker C1-C2 bij aanwerving
 • goedkeuring toewijzing werken aan kruispunt Mechelbaan / Liersesteenweg aan de aannemer DSV voor 1.687.767,-fr
 • goedkeuring eindafrekening tweelaagse bestrijkingswerken Kasteelstraat / 't Goed
 • goedkeuring beslissing uurprogramma's 2000 openbare verlichting
 • vaststelling tracé der wegen ter hoogte van verkavelingsaanvraag Peeters
 • goedkeuring beleidscontract tussen gemeentelijke basisschool te Begijnendijk en het vrij CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding Aarschot, voorheen PMS)
 • goedkeuring ontwerpdossier ramen en deuren school (geraamd op 4.904.432,-fr) Begijnendijk
 • goedkeuring door wisselmeerderheid CVP/SP/CDB aanstellen ontwerper en ereloonovereenkomst voor de renovatie van het gebouw Baalsesteenweg 10 (naast GB Contact, vroegere UNIC) tbv Jeugdhuis "De Wringer", de Wereldwinkel, Civiele Bescherming, e.a.
 • goedkeuring eindejaarstoelage 1999 en volgende jaren tbv het gemeentepersoneel (geheime zitting)
 • benoeming onderwijzer(es) 15 lestijden per week in Begijnendijk (geheime zitting)
 • benoeming onderwijzer(es) 10 lestijden per week in Begijnendijk (geheime zitting)
 • benoeming onderwijzer(es) 12 lestijden per week in Begijnendijk (geheime zitting)
 • benoeming leermeester niet-confessionele zedenleer in Betekom (geheime zitting)
 • bekrachtiging collegebeslissing inzake onderwijs (geheime zitting)
14.12.1999


 • Goedkeuring door wisselmeerderheid CVP/SP/CDB van de renovatie van het gebouw Baalsesteenweg 10 (naast GB Contact, vroegere UNIC) tbv Jeugdhuis "De Wringer", de Wereldwinkel, Civiele Bescherming, e.a.
28.10.1999
 • wijziging nr. 3 begroting gemeente, gewone dienst
 • wijziging nr. 4 begroting gemeente, buitengewone dienst
 • projectsubsidie (Chiro-Begijnendijk) jeugdwerkbeleidsplan
 • bijdrage gemeente aan hulpverlening brandweer gewestelijk groepscentrum : afrekening 1998 : 1.241.029,- fr
 • bijkomende overeenkomst tot samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PREMED vzw)
 • levering en installatie nieuwe server door de firma Schaubroeck voor 1.000.000,- fr (excl. BTW)
 • vaststelling voorwaarden voor een lening voor aankoop grond en woonhuis (kostprijs 13.000.000,- fr en gelegen tegenover de kerk in de Dorpstraat Begijnendijk), met bestemming openbaar nut
 • goedkeuring S.I.F. programma 2000-2002 en addendum S.I.F. convenant 1999
 • bekrachtiging Collegebeslissingen inzake onderwijs (geheime zitting)  
01.10.1999

 

 

 • jaarverslag 1998 goedgekeurd
 • tracé verkavelingen in Puttestraat en Dorpstraat/Mechelbaan goedgekeurd
 • princiepsbeslissing genomen voor bouw kleuterklassen in school Betekom. Vaststelling wijze gunnen en volmacht aan schepencollege dossierafhandeling
 • benoeming 3 politieagenten (geheime zitting)
 • ontslag onderwijzer (geheime zitting)
09.09.1999

 

 

 

 

 

 

 

 • advies begroting dienstjaar 2000 kerkfabriek St. Lucia Begijnendijk goedgekeurd
 • OCMW-begrotingswijziging goedgekeurd
 • definitieve vaststelling tracé wegen ter hoogte van Hulstsestraat, Willekenslaan, Beekstraat, Spoorweg en Soelstraat goedgekeurd
 • beslissing aanstelling studiebureau voor een onderzoek en eventuele aanpassing van alle verkeersdrempels in de gemeente
 • beslissing aanstelling studiebureau voor het onderzoek voor het droogmaken kelder in de gemeentelijke basisschool te Begijnendijk
 • goedkeuring VERA-project (netwerk voor de elektronische verbinding van gemeenten en OCMW's in de provincie)
 • aankoop grond voor bedding fietspad Meetshovenlaak goedgekeurd
 • aankoop grond en woonhuis (kostprijs 13.000.000,- fr en gelegen tegenover de kerk in de Dorpstraat Begijnendijk), met bestemming openbaar nut, goedgekeurd
 • dossier ivm meeruitgaven asfaltoverlagingswerken fase III goedgekeurd
 • goedkeuring door de gemeente van het pact tussen de Vlaamse regering en de gemeenten / OCMW's
 • goedkeuring schoolwerkplan gemeentelijke basisschool Begijnendijk
22.07.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 • akkoordverklaring ontbinding ontwerpbureau "Gemeentedienst van België"
 • princiepsbeslissing vernieuwing dorpscentrum Begijnendijk met een indicatieve raming van 25.000.000,-fr BTW incl.
 • goedkeuring eindafrekening overlagingswerken Tremelosesteenweg gedeelte Begijnendijk en Tremelo
 • goedkeuring eindafrekening overlagingswerken in verschillende wegen in asfalt
 • beslissing definitief ontwerpdossier overlagingswerken in verschillende straten Beekstraat (tussen Werchtersesteenweg en P.Damiaanstraat), Beemdstraat en verbinding naar de Heuvelstraat, zijweg Mechelbaan naar huisnrs 50-56, O.L.Vrouwstraat, Hannekensstraat zijweg, Leemstraat, speelplaats kinderopvang buurthuis Joos Vissenaekens, met een indicatieve raming van 3.126.791,-fr BTW incl
 • ondertekening bijakte 18a mobiliteitsconvenant (herinrichting kruispunt Mechelbaan)
 • beslissing bevestiging delegatie schepencollege (schrijven provincie)
 • advies begroting dienstjaar 2000 kerkfabriek St. Laurentius Betekom
 • advies begroting dienstjaar 2000 kerkfabriek St. Lucia Begijnendijk
 • geheime zitting : aanvaarding ontslag politie-agent
 • geheime zitting : openstelling betrekking politie-agent bij aanwerving
01.07.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 1998
 • goedkeuring OCMW-rekening dienstjaar 1998
 • goedkeuring gemeentebegrotingswijziging nr 1 en 2 dienstjaar 1999
 • aangaan leningen-vaststellen voorwaarden opdracht raming en keuze procedure
 • goedkeuring afstand grond kerkhof
 • goedkeuring werkingsverslag 1998 jeugdwerkbeleidsplan 1996-1997-1998
 • goedkeuring evaluatie en saldo-aanvraag sociaal impulsfonds
 • beslissing aankoop leveren en plaatsen speeltoestellen met een indicatieve raming van 1.000.000,-fr BTW incl. Vaststellen wijze gunnen.
 • beslissing aankoop grasmachine met een indicatieve raming van 600.000,-fr BTW incl. Goedkeuring lastenboek. Vaststelling wijze gunnen.
 • beslissing toetreding tot vzw "Toeristische Federatie provincie Vlaams-Brabant" en aanduiding vertegenwoordiger
 • advies voorstel indeling voor de hulpverleningszones of brandweerzones, afgekort BWZ : Begijnendijk BWZ Aarschot-Diest-Scherpenheuvel-Zichem (8 gemeenten)
 • goedkeuring dienstverleningsovereenkomst met Aquafin inzake toezicht op de herrekening van het Totaal Rioleringsplan Begijnendijk door het studiebureau Libost
 • beslissing definitief ontwerpdossier overlagingswerken in verschillende straten (Soelstraat, Merestraat, Hoekje nr 63-77, Heidestraat, Vaessevinneweg, Meetshovenstraat, Kleinesteenweg nr 16, met een indicatieve raming van 6.500.000,-fr BTW en erelonen incl.
 • beslissing definitief ontwerpdossier renovatie buitenschrijnwerk gemeenteschool De Bruynlaan met een indicatieve raming van 5.523.988,-fr BTW incl.
 • beslissing overlagingswerken in verschillende straten nl. koolwaterstofverharding Beekstraat tussen Werchtersesteenweg en P. Damiaanstraat, Beemstraat en verbinding naar de Heuvelstraat, Hannekensstraat zijweg, Leemstraat, Speelplaats kinderopvang Buurthuis Joos Vissenaekens, Tolhuisstraat met een indicatieve raming 3.947.974,-fr BTW en erelonen incl. Vaststelling wijze gunnen. Goedkeuring ereloonovereenkomsten.
 • princiepsbeslissing vernieuwing dorpscentrum Betekom (+riolering) indicatieve raming van 20.000.000,-fr BTW incl.
 • beslissing aanstelling studiebureau met als opdracht : onderzoek naar renovatie en/of nieuwbouw gebouw Baalsesteenweg 10 (naast Unic)
12.05.1999

 

 

 • jobstudenten voor de sportdienst !
 • examen voor jeugdconsulent  !
 • 2 bijkomende politieagenten !
 • aanpassing personeelsstatuut !
 • renovatie jeugdhuis !
 • voor 18.000.000,- wegenwerken !
01.04.1999

 

 

 

 • Vernieuwing ramen en deuren in de gemeentelijke basisschool Begijnendijk
 • Wegenis- en rioleringswerken Jagerstraat
 • Wegenis- en rioleringswerken Pandhoevestraat
 • Opmaken BPA zonevreemde bedrijven
 • Politiereglement ophaling huisvuil
 • Projectsubsidies Gabbers en Roefel
 • Bestemming schoolhuis te Betekom
 • Tewerkstellingsconvenant (o.a. werkinformatie op WIS computer)
25.02.1999

 

 

 

 

 • Beslissing omtrent voorstel weekendverblijven in de Van Gestelstraat
 • Opmaken BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten. Goedkeuring wijze gunning ereloonovereenkomst.
 • Goedkeuring Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 en jaarplan 1999
 • Goedkeuring subsidiëringsprogramma inzake openbare riolen voor de jaren 2000-2004
 • Bespreking problematiek omtrent bepaalde hondenrassen
 • Goedkeuring aanpassingen belastingsreglementen dienstjaar 1999
 • Vaststelling nieuwe verkoopprijs compostvaten

Samenstelling gemeenteraad :

Meerderheid : MGB / CVP

 • CVP (De Vlaamse Christen Democraten) : 1 schepen (Magda Van Goolen) + 2 (Annitta Peeters en Willy Van Diest)
 • MGB (Modern Gemeentebeleid) : Burgemeester + 8  (waarvan 3 schepenen)

Oppositie : CDB / SP

 • CDB (Christen Democraten Begijnendijk-Betekom) : 4
 • SP (Socialistische Partij) : 3

Samenstelling OCMW-Raad :

Meerderheid : MGB / CVP

 • CVP (De Vlaamse Christen Democraten) : Voorzitter (Marcel Van Dyck) + 1 (Paul Discart)
 • MGB (Modern Gemeentebeleid) : 4

Oppositie : CDB / SP

 • CDB (Christen Democraten Begijnendijk-Betekom) : 2
 • SP (Socialistische Partij) : 1  

NAAR BOVEN