Wekelijkse bijwerking :
25 juni 2007

 


Afdeling Begijnendijk-Betekom

CD&V-campagne voor de Federale verkiezingen op 10 juni 2007. Meer informatie

Uitslagen Federale Verkiezingen 2007

 • Vakantie en uw reisvoorbereidingen : wat mag u meenemen in het vliegtuig ? wat als u met de wagen gaat of met de autocar reist ? Meer info (02-07-2007)
 • Gemeenteraad : 02 juli 2007. Meer info (25-06-2007)
 • Overstromingsvoorspeller : voor de komende 48 uur. Gegevens van de VMMMeer info (25-06-2007)
 • GSM : gebruik en elektromagnetische straling van gsm-antennes. Meer info (25-06-2007)
 • Rustverstoorders : informatie over de eikenprocessierups, berenklauw, teken, insecten, ... van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer info (18-06-2007)
 • Verkeersboetes voor te snel rijden : campagne van het Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid. Meer info (11-06-2007)
 • Police on web : u kan een elektronische aangifte doen van een winkeldiefstal, fietsdiefstal, vandalisme of schade door graffiti. U registreert zich met behulp van uw elektronische identiteitskaart of een token . Meer info (11-06-2007)
 • Omgevingsvergunning in Nederland : met het nieuwe wetsvoorstel voor de omgevingsvergunning (Wabo) worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven moet het straks mogelijk zijn om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan integraal worden aangevraagd en na behandeling van de aanvraag zal er één besluit volgen. Project gestart in 2005 : één loket op gemeentelijk niveau mbt het vergunnen voor bouwen, wonen, milieu, natuur, ruimtelijke ordening, ... Meer info (11-06-2007)
 • CORVE of Coördinatiecel Vlaams e-government : vernieuwde portaalsite met uitgebreide product- en diensteninformatie. Deze informatie laat toe om gegevens die CORVE ontsluit over personen en ondernemingen in uw toepassing in te bouwen. Als (toekomstige) afnemer van deze diensten krijgt u nu een handig overzicht van alle beschikbare diensten. Op die manier wil CORVE verder bijdragen tot de realisatie van een maximaal hergebruik van gegevens over o.a. personen en ondernemingen. Meer info (11-06-2007)

 • Rioleringen : na lang aandringen van VLARIO en VVSG heeft de minister van Financiën het standpunt over de gemeentelijke BTW-plicht voor afvalwaterbeheer versoepeld. Meer info (04-06-2007)
 • Zwerfvuil : analyse uitgevoerd in opdracht van OVAM in 2005 en 2006 van de hoeveelheid en samenstelling van het zwerfvuil in Vlaanderen. Locaties zoals wegbermen, op- en afritten, winkelstraten, glasbolsites, de omgeving van stations, winkels, scholen,.... Meer info (04-06-2007)
 • Zwakke weggebruiker : dit is onverantwoord, maar helaas dagelijkse kost. Waar blijft het politioneel toezicht. Meer info (28-05-2007)
 • My Minfin : online toepassing om uw fiscaal dossier elektronisch te beheren. Meer info (28-05-2007)
 • Energieprestatiecertificaten : volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007 (B.S 25.05.2007) moet vanaf 1 januari 2009 in elk publiek toegankelijk overheidsgebouw een energieprestatiecertificaat uithangen. Meer info (28-05-2007)
 • Heraanleg klaverblad Lummen : wordt tussen 2007 en 2012 omgebouwd. Meer info (28-05-2007)
 • Legionella : best beschikbare technieken voor het beheersen van legionella in nieuwe sanitaire installaties. Meer info (28-05-2007)
 • Zonering : de zoneringsplannen, opgesteld door de VMM of Vlaamse MilieuMaatschappij, bepalen waar nog rioleringsprojecten in een gemeente zullen moeten worden uitgevoerd en waar individuele behandelingsinstallaties (door burgers of bedrijven) moeten worden geïnstalleerd. Op de website van de VMM vindt u allerlei informatie omtrent het opstellen van deze zoneringsplannen : het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, een toelichting en de methologie, veel gestelde vragen, ... Het ontwerp van zoneringsplan van de gemeente Begijnendijk wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van donderdag 12 april 2007 tot maandag 11 juni 2007. Meer info (21-05-2007)
 • Duurzame Mobiliteit : hoe kun je de groeiende mobiliteitsbehoefte van je inwoners in goede banen leiden ? Meer info (14-05-2007)
 • VLAREM-milieuvergunningsaanvraag : op initiatief van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering op 11 mei 2007 haar principiële goedkeuring gehecht aan een ontwerpbesluit waarmee het mogelijk wordt de VLAREM-milieuvergunningsaanvragen vanaf 01 januari 2008 nog in slechts één enkel schriftelijk exemplaar en één elektronisch exemplaar (dvd of cd-rom) in te dienen. Meer info (14-05-2007)
 • Basisonderwijs : de Vlaamse Regering heeft de lijst goedgekeurd met materialen die de basisschool vanaf volgend schooljaar zélf ter beschikking moet stellen. Omdat ze nodig zijn om de eindtermen te behalen, zullen bv. leerboeken, schriften en schrijfgerief voor alle kinderen gratis zijn. Om dit te realiseren krijgen scholen nog dit schooljaar 45 euro per leerling extra. Meer info (14-05-2007)
 • E-government : brochure voor provinciale en lokale besturen en bevat de kerninformatie over CORVE en haar producten. Meer info (14-05-2007)
 • Interne Milieuzorg bij de Vlaamse Overheid : instrumenten, handleiding, tips milieu- en energiezorg,... Meer info (14-05-2007)
 • Eenvoudigste gemeente : wilt u uw gemeentebelastingen inventariseren of harmoniseren? Wilt u werk maken van eenvoudige formulieren en een kwaliteitsvol formulierenbeheer? Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 1 juni 2007 Meer info (06-05-2007)
 • Klimaatverandering : met toncontract kan elke Vlaming bijhouden hoeveel CO2-besparing zijn acties opbrengen. Meer info (06-05-2007)
 • Vrijwilligerswerk : Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de subsidies autonoom vrijwilligerswerk met 32% verhoogd. Meer informatie. Nog meer info (06-05-2007)
 • Zonering : de zoneringsplannen, opgesteld door de VMM of Vlaamse MilieuMaatschappij, bepalen waar nog rioleringsprojecten in een gemeente zullen moeten worden uitgevoerd en waar individuele behandelingsinstallaties (door burgers of bedrijven) moeten worden geïnstalleerd. Op de website van de VMM vindt u allerlei informatie omtrent het opstellen van deze zoneringsplannen : het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, een toelichting en de methologie, veel gestelde vragen, ... Het ontwerp van zoneringsplan van de gemeente Begijnendijk wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van donderdag 12 april 2007 tot maandag 11 juni 2007. Meer info (06-05-2007)
 • Verkeersveiligheid : de gemeente Begijnendijk neemt deel aan de actie 'Met belgerinkel naar de winkel' tussen 28 april en 16 juni 2007, een actie op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM. Momenteel is de voetganger en fietser in onze dorpen echter een zééééééééér zwakke weggebruiker. Parkeren in de dorpskernen zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal en komt eindelijk de zwakke weggebruiker daadwerkelijk op de voorgrond bij : de noodzakelijke dorpskernvernieuwingen, het aanleggen van veilige voet- en fietspaden, de naleving van de verkeersreglementering, ... wij kijken er alvast naar uit. (30-04-2007)
 • iPublish : contentmanagementsysteem van EDS in gebruik bij de Vlaamse Overheid voor het intranet / extranet. Meer info (23-04-2007)
 • Veilig kopen op het internet  : informatie van de Federale Overheid. Meer info (16-04-2007)
 • VMM of Vlaamse Milieumaatschappij vernieuwde haar website.Info over water-, lucht- en waterbodemkwaliteitsmetingen, riolering, afvalwater, ... voor de gemeenten, bedrijven, landbouwers, ...  Meer info (16-04-2007)
 • <
 • Vlaanderendag : de Vlaamse Overheid opent haar deuren voor het publiek tijdens de Vlaanderendag op 22 april 2007. Meer info (16-04-2007)
 • Federaal Ambtenarentoken dat toegang verleent tot bv. online applicaties als Digiflow (openbare aanbestedingen) en de VKBO (Verrijkte KruispuntBank voor Ondernemingen) beschikbaar van het personeel van de lokale besturen. VVSG Meer info (02-04-2007)
 • Zwerfvuil : actieplan OVAM, projecten gemeenten, studie ivm hoeveelheid, samenstelling en verspreiding zwerfvuil in Vlaanderen.
  Zie tevens CD&V Nationaal   Meer info (02-04-2007)
 • De VVSG heeft een website gepubliceerd waar u kan nagaan in welke bedrijven en entiteiten zoals Dexia, Suez, Distrigas, Telenet, Elia, Fluxys, enz. elke gemeente participeert. Meer info (02-04-2007)
 • Kwaliteitsnetwerk : nieuwsbrief nr 2 maart 2007. Meer info (26-03-2007)
 • De gemeenteBegijnendijk heeft haar website volledig laten vernieuwen. Meer info (26-03-2007)
 • OCMW's van Begijnendijk, Herent, Hoegaarden, Kampenhout, Kortenberg, Landen en Rotselaar gaan samenwerken. Meer info (26-03-2007)
 • Decreet lokaal sportbeleid : is door het Vlaams parlement op 28 februari 2007 goedgekeurd. Nadat een sportbeleidsplan is goedgekeurd, kunnen gemeente- en provinciebesturen subsidies verkrijgen voor het voeren van een 'Sport voor Allen-beleid'. Meer informatie : VVSG . Meer info (19-03-2007)
 • Fietspaden : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, en Patrick D'haese, directeur van deFietsersbond, hebben de brochure Fietspaden in Vlaanderen - Goede praktijkvoorbeelden voorgesteld. De voorbeelden in deze brochure tonen hoe kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er uit ziet. Op 07 maart 2007 ondertekenden de vijf Vlaamse Provincies de oprichting van het Fietsfonds dat de aanleg van fietspaden op gemeentewegen zal subsidiëren. Dit Fonds beschikt jaarlijks over een budget dat door de Provincies, het Vlaamse Gewest en de lokale besturen wordt samengelegd. Fietsbeleid en kaart fietsnetwerk Provincie Vlaams-Brabant. Vlaams minister van Mobiliteit investeert vanaf 2007 jaarlijks 10 miljoen euro in de aanleg van gemeentelijke fietspaden. Meer info (12-03-2007)
 • Nieuwe verkeersregels : vanaf 01 maart 2007 gelden nieuwe verkeersregels voor motorfietsen en voorrang van rechts. De FOD Mobiliteit en Verkeer, het BIVV of Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid en Wegcode geven hierover meer informatie. Meer info (12-03-2007)
 • Zuivering en verzameling afvalwater van Begijnendijk door AQUAFIN N.V.  Meer info (12-03-2007)
  • Begijnendijk : en de afvoer van het afvalwater naar 4 afvalwaterzuiveringsgebieden + -installaties
 • CORVE of Coördinatiecel Vlaams e-government, de VVSG en de VVP onderzoeken samen welke initiatieven nodig zijn opdat e-Government bij de lokale besturen kan ondersteund worden. Meer info (12-03-2007)
 • Liersesteenweg : de werken aan de kruispunten met de Haltestraat-Kleinesteenweg en met de Veldstraat-Kerkstraat worden door het IVA Infrastructuur op 05 maart 2007 aangevat. Op de website van het Verkeerscentrum kan u de verwachte verkeershinder bekijken. Op http://www.vlaanderen.be/bestekken  ziet u dat de werken aan de Liersesteenweg zijn aanbesteed op 06 juli 2006. Klik op "werken" en daarna op de "i" en u krijgt het volledig dossier te zien. Meer info (05-03-2007)
 • Bouwen en verbouwen : informatie over milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen, premies en subsidies, successierechten, ...  Meer info (05-03-2007)
 • Gemeentefonds : raming 2007-2011 bedoeld voor de opmaak van de begroting en de meerjarenplanning. Meer info (05-03-2007)
 • Wetsmatiging : de Vlaamse Overheid ondersteunt de lokale besturen met betrekking tot de vereenvoudiging van de toepassing van de regelgeving voor de burger en de ondernemer. Meer info (05-03-2007)
 • Snelwegparkings : op 27 februari 2007 heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, hetKwaliteitsmerk 2007 uitgereikt aan de autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid. Meer info (05-03-2007)
 • Gemeentedecreet : vragen en antwoorden over belangrijke artikelen van het decreet die op 01 januari 2007 in werking treden. Deze artikelen handelen over de meerjarenplanning, het budget, de taken van de secretaris en van de financieel beheerder, het dagelijks bestuur, de invoering van interne controle en van een klachtenbehandelingssysteem, ...  Meer info (26-02-2007)
 • GGIS :open source software platform dat toelaat om uw geografische data (Register Onbebouwde Percelen in uitvoering van het decreet ruimtelijke ordening) te ontsluiten en te beheren via een browser. Meer info. (26-02-2007)
 • Binnenland : introductieprogramma voor de nieuw gekozen gemeenteraadsleden. Meer info (05-02-2007)
 • AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen heeft ingescande kadastrale perceelplannen (KADSCAN) beschikbaar via een beveiligd loket. Meer info (05-02-2007)
 • Gemeente- en provinciefonds: definitieve aandelen voor 2006 en voorschotten voor 2007. Meer info (29-01-2007)
 • Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant vanaf 5 februari 2007 naar het nieuwe adres: Philipssite 5, 1ste verdieping, 3001 Leuven. Meer info (29-01-2007)
 • Aarschotsesteenweg : Aquafin start de werken voor de aanleg van kollektoren die afvalwater van Betekom afvoeren naar de afvalwater-zuiveringsinstallatie te Aarschot. Meer info (22-01-2007)
 • Liersesteenweg : de werken aan de kruispunten met de Haltestraat-Kleinesteenweg en met de Veldstraat-Kerkstraat worden door het IVA Infrastructuur aangevat. Op de website : http://www.vlaanderen.be/bestekken  ziet u dat de werken aan de Liersesteenweg zijn aanbesteed op 06 juli 2006. Klik op "werken" en daarna op de “i” en u krijgt het volledig dossier te zien. Meer info (22-01-2007)
 • Woningrenovatie : de Vlaamse Regering beslist principieel tot tegemoetkoming in de kosten bij een renovatie van een woning. De renovatiepremie dient voor structurele of bouwfysische werken die de toestand van de woning fundamenteel kunnen verbeteren en verschilt dus van de reeds bestaande tegemoetkoming voor verbeterings- en aanpassingswerken. De premie moet de grondige renovatie en de algemene opwaardering van een woning aanmoedigen. Het subsidiebedrag wordt berekend op 30% van de totale kostprijs, exclusief btw, met een maximum van 10.000 euro. Meer info (22-01-2007)
 • Gemeente- en provinciedecreet : statuut van de lokale en provinciale mandataris goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Meer info (22-01-2007)
 • Wetsmatiging : wegwijs voor lokale besturen, kwaliteitsvolle formulieren voor lokale besturen, ... Meer info (22-01-2007)
 • Gemeentedecreet : artikel 146 verplicht de gemeenten om een strategisch meerjarenplan op te maken tegen 31 december 2007. De bevoegde minister heeft de besturen uitstel verleend voor de opmaak van dit beleidsplan, namelijk voor het college beraadslaagt over het budget van 2008 (en uiterlijk tot 31/12/2007). Voorbeeld Algemeen BeleidsProgrammaMeer info (15-01-2007)
 • OKRA : neemt deel aan het beleid van mijn gemeente en stelt de "zilverboeken" samen met de volgende prioriteiten : 1) veilig verkeer met betere voetpaden en oversteekplaatsen 2) goede busverbindingen 3) betaalbaar wonen 4) ondersteuning verenigingen. Er is dus nog werk aan de winkel voor het nieuwe bestuur van de gemeente Begijnendijk. Zie onder andere volgende foto's. Meer info (15-01-2007)
 • Agentschap voor Binnenlands Bestuur : brief van 9 januari 2006 + bijlage betreffende operationalisering van het agentschap en de nieuwe huisvesting vanaf 16 januari 2007. Meer info (15-01-2007)
 • KORTOM vzw : Vereniging voor Overheidscommunicatie te Antwerpen. Meer info (15-01-2007)
 • Gemeente- en provinciedecreet : Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. + Ministeriële Omzendbrief. Zie verder Agentschap Binnenlands Bestuur. Meer info (22-12-2006)
 • Tijdschrift Water : wat zijn de taken voor de gemeenten in verband met de zonering en wat zijn de gevolgen ? Meer info (22-12-2006)
 • Integriteit : en het dienstverleningscharter Vlaamse overheid weerspiegelt de principes waar de Vlaamse overheid voor staat: respect voor de rechtsstaat, gelijkheid en neutraliteit van de administratie, efficiëntie, effectiviteit, respect voor de persoonlijke levenssfeer en klantvriendelijkheid. Gemeenten en provincies als lokale overheden kunnen zich hieraan spiegelen. Meer info (22-12-2006)
 • MilieuAdviesRaad : jaarverslag 2006 + presentatie Riobra . Hopelijk schuift de gemeente de verantwoordelijkheid voor het uitblijven van de uitvoering van een rollend meerjarenprogramma riolering, wegen, fietspaden,...niet van zich af en stemt Riobra zijn prioriteiten af op de noodzakelijke waterverzuivering te Begijnendijk. Meer info (22-12-2006)
 • Provincie Vlaams-Brabant : verhoogt de subsidie voor het aanleggen van fietspaden door de gemeenten naar 40%. Daardoor kunnen gemeenten, samen met de 40% subsidies van de Vlaamse overheid, tot 80% subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Meer info (22-12-2006)
 • Vlaanderen : bel gratis 1700 met betrekking tot de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Meer info (11-12-2006)
 • Beter Bestuurlijk Beleid : communicatie + huisstijl + adressen van de nieuwe departementen en agentschappen bij de Vlaamse Overheid. Meer info (04-12-2006)
 • Vol van Water : de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkensecretariaten organiseren van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 een openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in Vlaanderen. Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de ontwerpen van deze plannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd in de gemeenten. Meer info (27-11-2006)
 • Overheidsopdrachten : de Federale Overheid meldt dat gemeenten, scholen, universiteiten en iedere andere organisatie die onderworpen is aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten de toepassing JEPP voortaan ook kan gebruiken. Via JEPP, de federale portaalsite voor elektronische publicaties, worden uw aankondigingen van opdrachten gepubliceerd en automatisch verstuurd naar het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en naar het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEG). Het gebruik van JEPP en bijgevolg ook de publicatie in het BDA zijn gratis.
  Om zich te registreren kunt u contact opnemen met de JEPP-helpdesk
  - via het e-mailadres jepp-cpp@p-o.be of
  - door een registratieaanvraag in te vullen op www.jeppft.be. U kunt daar eveneens een gebruiksaanwijzing raadplegen.
  Bij de FOD Personeel en Organisatie worden er opleidingen (2 uur) georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk.

  Helpdesk e-procurement
  FOD Personeel en Organisatie
  Wetstraat 51
  1040 Brussel

  www.jepp.be
  www.jeppft.be
  jepp-cpp@p-o.be  Meer info (13-11-2006)
 • Watertoets : op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 - pag 58326), treedt in werking op 1 november 2006. Meer info (13-11-2006)
 • eID of elektronische Identiteitskaart : op 14 oktober 2005 organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken een contactdag voor de overheid. Op 12 juni 2006 werd hetzelfde gedaan voor de bedrijfswereld, zelfstandigen, enz… met betrekking tot de laatste ontwikkelingen en toepassingen inzake het gebruik van de elektronische identiteitskaart. Meer info (13-11-2006)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". (18-06-2001)
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Betekomsesteenweg, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een ( klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)