Wekelijkse bijwerking :
25 februari 2008

 


Afdeling Begijnendijk-Betekom

 • Duurzame ontwikkeling : het Federaal Planbureau publiceert zijn vierde tweejaarlijks Federaal rapport over duurzame ontwikkeling, met als titel: "De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen". Meer info (25-02-2008)
 • Gemeenteraad : 21 februari 2008 + bijkomende agenda. Meer info (20-02-2008)
 • Brandweer : omzendbrief van 1 februari 2008 met grote gevolgen voor de werking van de brandweer. Meer info (18-02-2008)
 • Dorp met toekomst : Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Plattelandsbeleid, roept de Vlaamse dorpsbewoners op om vóór 1 maart een actie in te dienen om hun dorp gezelliger en leefbaarder te maken. Dit kadert in het plattelandsproject ‘Dorp met toekomst’ dat voor de tweede maal georganiseerd wordt door de Landelijke Gilden. Meer info (11-02-2008)
 • Stedenbouwkundige vergunningen : de Vlaamse Regering helpt de gemeenten bij de ontvoogding inzake stedenbouwkundige vergunningen. Meer info (11-02-2008)
 • Interne controle of organisatiebeheersing : de leidraad reikt een raamwerk met doelstellingen en maatregelen voor het uitbouwen van een eigen intern controlesysteem. Meer info (04-02-2008)
 • Dorpskernen Begijnendijk : open oproep van de Vlaamse Bouwmeester tot het opmaken van een masterplan voor de dorpskern waarvan de haalbaarheid zal afhangen van de beschikbare middelen. Meer info (28-01-2008)

 • Premies energiebesparing : brochure van het Vlaams EnergieAgentschap. Meer info (28-01-2008)
 • Afvalwater en riolering : het optimalisatieprogramma 2009-2013 werd op 14 december 2007 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Meer info (28-01-2008)
 • IBA's : gemeenten en drinkwatermaatschappijen kunnen instaan voor de bouw en de exploitatie van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA’s). Meer info (28-01-2008)
 • Milieurapporten : MIRA-T Focusrapport, MIRA-T Indicatorrapport en MIRA-BE Beleidsevaluatierapport. Meer info (28-01-2008)
 • Gemeente- en provinciefonds : bedoeld voor de opmaak van de begroting 2008 en meerjarenplanning. Meer info (28-01-2008)

 • Netwerk klachtenmanagement : bedoeld voor klachtencoördinatoren en -behandelaars van de Vlaamse Overheid. Meer info (28-01-2008)
 • Gids van de Vlaamse Overheid : overzicht van alle diensten volgens de nieuwe structuur na de invoering in 2006 van Beter Bestuurlijk Beleid. Meer info (21-01-2008)
 • Aanhangwagens : geen verkeersbelasting meer vanaf 01 januari 2008 in het Vlaamse Gewest voor aanhangwagens en opleggers waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg niet overschrijdt en die uitsluitend getrokken worden door een personenauto, een auto voor dubbel gebruik, een minibus, een ziekenauto, een motorfiets, een lichte vrachtauto, een kampeerauto, een autobus of een autocar. Meer info (21-01-2008)

 • Procesmanagement lokale besturen : de processen en procesbeschrijvingen (hier kan u een gezipt bestand van 29 MB afladen : de processchema's zijn *.vsd bestanden en dus opgemaakt met de Microsoft toepassing Visio. Bekijken van de schema's is mogelijk met Microsoft Visio Viewer dat u gratis kan afladen) worden door de stad Antwerpen ter beschikking gesteld van de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van een protocolakkoord tussen de VVSG en de stad Antwerpen.
  In totaal werden er 104 processen uitgewerkt en 373 producten geïnventariseerd. Deze informatie kan de basis vormen voor het invoeren van procesmanagement, personeelsmanagement (bepalen van de werklast, opstellen personeelsplan, ...), integrale kwaliteitszorg, efficiënte werking, ... in uw organisatie : stad, gemeente, OCMW, ... . Zie ook linken mbt dienstverlening  
  Meer info (14-01-2008)
 • Nieuwe kentekenplaten voor auto's : vanaf 01 januari 2008. Meer info (14-01-2008)
 • EPB of EnergiePrestatieBesluit : publieke gebouwen van meer dan 1000 vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte dienen vanaf 01 januari 2009 te beschikken over een energieprestatiecertificaat. Daarom is het noodzakelijk vanaf begin december 2006 de meterstanden te noteren van electriciteit, aardgas en stookolie. Meer info (14-01-2008)
 • eGOV Monitor Lokale Besturen 2007 : gemeentelijke websites onderzocht door Indigov. Meer info (14-01-2008)
 • e-Government : presentaties e-Gov Congres van 04 december 2007. E-loket gemeente Bornem. Meer info (14-01-2008)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". (18-06-2001)
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Betekomsesteenweg, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een ( klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het telefoonnummer 1700 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)