Wekelijkse bijwerking :
04 december 2006

 


Afdeling Begijnendijk-Betekom

 • Beter Bestuurlijk Beleid : communicatie + huisstijl + adressen van de nieuwe departementen en agentschappen bij de Vlaamse Overheid. Meer info (04-12-2006)
 • Gemeente- en provinciedecreet : Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Zie Agentschap Binnenlands Bestuur. Meer info (04-12-2006)
 • Vol van Water : de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkensecretariaten organiseren van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 een openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in Vlaanderen. Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de ontwerpen van deze plannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd in de gemeenten. Meer info (27-11-2006)
 • Gemeenteraad : 23 november 2006 . Meer info (20-11-2006)

 • Overheidsopdrachten : de Federale Overheid meldt dat gemeenten, scholen, universiteiten en iedere andere organisatie die onderworpen is aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten de toepassing JEPP voortaan ook kan gebruiken. Via JEPP, de federale portaalsite voor elektronische publicaties, worden uw aankondigingen van opdrachten gepubliceerd en automatisch verstuurd naar het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en naar het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEG). Het gebruik van JEPP en bijgevolg ook de publicatie in het BDA zijn gratis.
  Om zich te registreren kunt u contact opnemen met de JEPP-helpdesk
  - via het e-mailadres jepp-cpp@p-o.be of
  - door een registratieaanvraag in te vullen op www.jeppft.be. U kunt daar eveneens een gebruiksaanwijzing raadplegen.
  Bij de FOD Personeel en Organisatie worden er opleidingen (2 uur) georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk.

  Helpdesk e-procurement
  FOD Personeel en Organisatie
  Wetstraat 51
  1040 Brussel

  www.jepp.be
  www.jeppft.be
  jepp-cpp@p-o.be  Meer info (13-11-2006)
 • Watertoets : op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 - pag 58326), treedt in werking op 1 november 2006. Meer info (13-11-2006)
 • eID of elektronische Identiteitskaart : op 14 oktober 2005 organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken een contactdag voor de overheid. Op 12 juni 2006 werd hetzelfde gedaan voor de bedrijfswereld, zelfstandigen, enz… met betrekking tot de laatste ontwikkelingen en toepassingen inzake het gebruik van de elektronische identiteitskaart. Meer info (13-11-2006)
 • Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois geeft 10.000 euro subsidies aan de gemeente Begijnendijk voor de aanleg van een natuurleerpad bij de Begijnenwandeling. Meer info (13-11-2006)
 • Wetsmatiging : de Vlaamse Overheid wil de papierberg wegwerken en streeft naar meer kwaliteitsvolle regelgeving. Deze website is niet alleen vernieuwd maar is te gelijkertijd aangevuld met de formulierenwebsite waarop u alle elektronische formulieren van de Vlaamse overheid aan de burger, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en lokale besturen terugvindt. Hoe maak ik een goed formulier ? Meer info (06-11-2006)
 • E-government en multigov : in de moderne informatiesamenleving heeft de burger / consument een steeds groter aantal communicatiekanalen ter beschikking: van klassieke telefoon, computers in netwerken, smartphones, PDA.s, interactieve digitale televisie, tot publieke kiosken. Deze kanalen bieden de overheid nieuwe mogelijkheden om met de burger te interageren. Onderzoek uitgevoerd door het IBBT. Meer info (06-11-2006)
 • Omzendbrief : start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen van 8 oktober 2006 - benoeming van de burgemeester - installatie van de gemeenteraad - verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de OCMW-raad. Meer info (30-10-2006)
 • VKBO of Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen : wordt door de Vlaamse Overheid ter beschikking gesteld van de lokale besturen. Meer info (30-10-2006)
 • Kwaliteit gemeentelijke websites : Indigov legde voor de vijfde keer  de websites van alle 327 Vlaamse en Brusselse gemeenten op de testbank. Dit levert de onderzoekers materiaal om de gemeentelijke websites te analyseren aan de hand van 7 verschillende indexen: usability, eAdministration, eCommunity, eDemocracy, Interactiviteit, gebruik van eLoket en ePrivacy. Meer informatie VVSG. Meer info (30-10-2006)
 • Scholen bouwen : uitvoering decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur. Meer informatie AGION    Meer info (23-10-2006)
 • Verkiezingen 2006 : Wist u dat de fusiegemeente Begijnendijk bestaat uit slechts 2 dorpen met name Begijnendijk en Betekom. Nochtans bestaat de meerderheid tijdens de bestuursperiode 2007-2012 uit een burgemeester, 4 schepenen en een voorzitter OCMW die allemaal wonen in de kleinste deelgemeente Betekom. Dit zegt veel over het stemgedrag van de inwoners van beide dorpen. Meer info (23-10-2006)
 • Op 12 oktober 2006 ondertekende MGB het bestuursakkoord 2007-2012 met coalitiepartner Leef. Daardoor heeft de meerderheid 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad. Meer info (23-10-2006)
 • Veiligheidscampagne : laat remmen, banden, schokdempers, lichten, ruitenwissers, ... van auto tijdig nakijken. Van 2 tot 31 oktober kunt u uw auto gratis laten onderzoeken bij de deelnemende garagisten. Meer info (16-10-2006)
 • Kwaliteitsnetwerk : gemeenschappelijk initiatief van het netwerk lokale besturen en het netwerk Kwaliteit Vlaamse Overheid in samenwerking met het Instituut voor de Overheid en het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie VlaanderenMeer info (09-10-2006)
 • GOCA of Groepering van ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs + Autoveiligheid (autokeuring en -stations met online beelden van wachtrijen) Meer info (02-10-2006)
 • Veilige schoolroutes : een werkboek voor de gemeenten. Meer info (02-10-2006)
 • Vlaanderen Kiest : verkiezingen 08 oktober 2006. U vindt er de ingediende lijst van de kandidaten, de kieswetgeving met "hoe kan ik een volmacht geven", Begijnendijk telt 7611 kiesgerechtigden, ... Programma, websites kandidaten, ... CD&V . Meer info (25-09-2006)
 • Rapport gemeentebestuur periode 2000-2006 : in het voorjaar 2006 werd een enquête onder de plaatselijke bevolking verricht door Professor Carl Devos en Dries Verlet van de Universiteit Gent in opdracht van Het Nieuwsblad (Kranten van 02 september 2006 tot en met 21 september 2006). De mening van ongeveer 400 inwoners van de gemeente Begijnendijk is gevraagd met als resultaat : een slecht rapport voor het gemeentebestuur Begijnendijk. Meer info (25-09-2006)
 • Studietoelagen : kan u nu online aanvragen. Persbericht . Meer info (25-09-2006)
 • Fietspaden : Vlaams minister van Mobiliteit Katleen Van Brempt investeert dit jaar 3,8 miljoen en vanaf 2007 jaarlijks 10 miljoen euro in de aanleg van gemeentelijke fietspaden. Vlaams minister Leefmilieu en Openbare Werken Kris Peeters ondersteunt het gemeentelijk fietsbeleid. Meer info (18-09-2006)
 • Gemeenteraadsverkiezingen en kerncijfers van alle Vlaamse gemeenten zoals aantal kiezers, inwoners, aantal voertuigen en ongevallen, ... Meer info (18-09-2006)
 • In de vuilbak : campagne tegen zwerfvuil is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid, FOST Plus en de lokale overheden, met OVAM als coördinator. Meer info (18-09-2006)
 • Competentieprofiel van burgemeester en schepenen : onderzoek uitgewerkt door Hay Group en VVSG. Meer info (18-09-2006)
 • Rijbewijs : op 1 september 2006 treden belangrijke hervormingen in verband met de rijopleiding in voege. Informatie op de website "Ik ben voor" van het BIVV. Meer info (28-08-2006)
 • Verkiezingen 2006 : op 01 augustus 2006 telt onze gemeente in totaal 7611 kiezers. Zie Rijksregister. Meer info. (28-08-2006)
 • Mijnramp Marcinelle 1956 : herdenking van onze overleden mijnwerkers (21-08-2006)

 • Verkiezingsjaar 2006 : haal even herinneringen boven van het verkiezingsjaar 1976 waarbij fietspaden werden "hersteld" langs de Aarschotsesteenweg, ... De zwakke weggebruiker heeft gedurende dertig jaar de slechte staat van de fietspaden moeten trotseren. Niet alleen de prijs maar ook de kwaliteit van de uitgevoerde werken was zeer slecht. Laat ons ten minste nog hopen dat de huidige meerderheid in 2006 de noodzakelijke besteksvoorwaarden oplegt aan de aannemers en de uitvoering der werken op een professionele manier controleert. (14-08-2006) Meer info (14-08-2006)
 • Vlaanderen proper : CD&V werkt aan een proper Vlaanderen met minder afval en zwerfvuil. Meer info (07-08-2006)
 • Omzendbrief : instructies voor het opstellen begrotingen, budgetten en meerjarenplannen 2007 gemeenten en OCMW's. Meer info (01-08-2006) 
 • Wegenbouw : versie 2.1 van Standaardbestek 250 beschikbaar. Meer info (10-07-2006)
 • Energie : subsidies, premies en fiscale maatregelen ivm rationeel gebruik van energie + premies bij PBE of Provinciale Brabantse Energiemaatschappij + overzicht alle premies en subsidies. Meer info (03-07-2006)
 • Verkiezingsjaar 2006 : de huidige meerderheid heeft 9 miljoen euro (= 360 miljoen Belgische franken) ingeschreven in de begroting 2006 om nog voor de verkiezingen te investeren in openbare werken terwijl tussen 2000 en 2005 geen werken van betekenis werden uitgevoerd. Gezien de aanbestedingsprijzen tot 20% hoger liggen in het verkiezingsjaar 2006 ten opzichte van de voorbije periode, betekent dit dat de huidige meerderheid zo'n slordige 1,8 miljoen euro of 72 miljoen Belgische franken weggooit. Dan spreken wij nog niet over de kwaliteit van de uitvoering der werken. Meer info (19-06-2006)
 • Milieujaarprogramma 2006 : Vlaanderen beschikbaar via de website milieubeleidsplan. Meer info (19-06-2006)
 • Ozon : algemeen => Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu + actuele meetresultaten Vlaamse MilieuMaatschappij. Meer info (19-06-2006)

 • SAMEN.BE : CD&V, CDB, SPa en enkele verkozenen van MGB hebben de handen in mekaar geslagen om van Betekom en Begijnendijk twee veilige, aangename en gezellige dorpen te maken. Wij wensen hen voor de komende verkiezingen alle succes toe. Meer info (12-06-2006)
 • Personenbelasting : voor de aangifte van uw personenbelasting 2006 geeft de FOD Financiën u informatie. Meer info (12-06-2006)
 • Vakantie : de Federale Overheid geeft u info om uw reis goed voor te bereiden. Meer info (05-06-2006)
 • Verkiezingen 2006 : wat deed CD&V in uw gemeente ? Meer info (05-06-2006)

 • Fietsknooppuntennetwerk : na de provincies Limburg en Antwerpen nu ook in de provincie Vlaams-Brabant. Officiële opening op 17 juni 2006 met vertrek om 10 uur onder andere vanuit Begijnendijk, Kerkplein. Meer info (29-05-2006) 
 • Snelheidsbeperking tot 90 km/u : bij overschrijding luchtkwaliteitsnorm op welbepaalde autosnelwegstroken. Meer info (29-05-2006)

 • Media : nieuwe wegen voor overheidscommunicatie. Meer info (29-05-2006)
 • Vaste fietslichten : niet langer verplicht. Het licht mag voortaan knipperen én de fietser heeft zelf de keuze waar hij/zij het licht bevestigt : op de fiets, zijn lichaam, kledij of rugzak. Meer info (22-05-2006)
 • E-government : CORVE (Coördinatiecel Vlaams E-government) brengt meer dan 430 Vlaamse e-governmentprojecten in kaart. Deze lijst is een eerste aanzet tot een Vlaamse kennisdatabank voor e-governmentprojecten.  Meer info (22-05-2006)
 • Beter Bestuurlijk Beleid : BBB is het vernieuwingsproject om de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger te maken. U vindt er de nieuwe organogrammen van de verschillende beleidsdomeinen. Meer info (22-05-2006)
 • Compost : juni = compostmaand . Meer info (22-05-2006)

 • Verkeersreglement : moet er nog een bord  zijn ? Meer info (08-05-2006)
 • Week van de zwakke weggebruiker van 06 tot 14 mei 2006 (08-05-2006)
 • Gemeente- en provinciedecreet : Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente en van het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente. Meer info (08-05-2006)
 • Europees Parlement houdt Opendeurdag op zaterdag 06 mei 2006 te Brussel. Meer info (01-05-2006)

 • V-ICT-OR of de Vlaamse Vereniging voor Informatie- en CommunicatieTechnologieverantwoordelijken in het lokale bestuur heeft een aantal interessante documenten op zijn website staan ivm communicatie, beleid, ICT,... Meer info (01 mei 2006)
 • Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen : ministeriële omzendbrief van 19 april 2006. Meer info (24-04-2006)

 • Mobiel Vlaanderen : wie bekommerd is om de veiligheid van de zwakke weggebruiker kan hier inspiratie opdoen. Het vademecum fietsvoorzieningen is vernieuwd. De Nieuwsbrief 75 handelt over 10 jaar mobiliteitsconvenanten met de gemeenten. Meer info (17-04-2006)

 • Ruimtelijke Ordening : GIS project - inventaris onbebouwde percelen in de maak. Meer info (17-04-2006)
 • Beter Bestuurlijk Beleid : op 1 april 2006 is de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid vrijwel volledig in werking getreden. Tien van de dertien beleidsdomeinen gaan op die datum officieel van start. Op vrijdag 7 april gaf secretaris-generaal ir. Fernand Desmyter van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de stand van zaken voor zijn departement. Meer info (17-04-2006)
 • Waterbeleid :  de Vlaamse Regering heeft op 20 januari 2006 het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. Tevens werd de Leidraad en Code van Goede Praktijk Bagger Bagger- en Ruimingsspecie goedgekeurd door minister PEETERS en op 9 maart 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer info (17-04-2006)

 • Milieujaarprogramma : 2006 voor Vlaanderen. Meer info (17-04-2006)

 • Kwaliteitscongres voor lokale besturen op 26 april 2006 te Hasselt. Meer info (17-04-2006)
 • Gemeente- en provinciedecreet : omzendbrief BA 2006/05 van 17 maart 2006 betreffende het gemeentedecreet van 15 juli 2005 – art. 102 tot en met 117 – Personeel en het Provinciedecreet van 9 december 2005 – art. 98 tot en met 113 – Personeel. Meer info (03-04-2006)
 • Vlaamse overheid : operationalisering van het beleidsdomein Bestuurszaken en oprichting van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. Meer info (03-04-2006)
 • Personeel : het besluit van 10 maart 2006 van de Vlaamse Regering legt de minimale voorwaarden voor het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel vast (B.S. 21 maart 2006). Er zijn twee soorten functies bij mandaat :
  1° de functies van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel beheerder van de gemeente, provinciegriffier en financieel beheerder van de provincie;
  2° functies in statutaire betrekkingen van niveau A of niveau B. Meer info (27-03-2006)

 • Riolering en zonering : op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering op 10 maart 2006 het uitvoeringsbesluit zoneringsplannen voor rioleringen definitief goedgekeurd. De zoneringsplannen bepalen waar nog rioleringsprojecten in een gemeente zullen moeten worden uitgevoerd en waar individuele behandelingsinstallaties (door burgers of bedrijven) moeten worden geïnstalleerd. Meer info (20-03-2006)

 • Snelwegparkings : op woensdag 15 maart 2006 heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, het Kwaliteitsmerk 2006 uitgereikt aan de autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid. Meer info (20-03-2006)
 • Mobiliteit en Verkeersveiligheid : Vademecums voor een veilig voetgangers- en fietsverkeer zijn gratis af te laden + Mobiel zijn in de provincie Vlaams-Brabant geeft plannen voor de toekomst. Meer info (13-03-2006)
 • Verkeersveiligheid : het nummer 50 van het tijdschrift Mobiliteit en Verkeer : flitspalen, trage wegen, het nieuwe boetesysteem waarbij de verkeersovertredingen vanaf 31 maart 2006 worden ingedeeld in vier graden. Hoe gevaarlijker de overtreding, hoe hoger de graad en hoe hoger de boete. Een volledig overzicht van de overtredingen in de vier verschillende graden vindt u op www.wegcode.be.  U kan meewerken aan verkeersveiligheid via Mobiel4Real, een initiatief van de Vlaams minister voor mobiliteit. Bekijk ook de website "Ik ben voor" van het BIVV of Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid. Meer info (06-03-2006)
 • Riolering : op 01 april 2006 starten de rioleringswerken in de Tremelosesteenweg en de Tolhuisstraat. Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 11 jaar onze inzet wordt beloond. Meer info (27-02-2006)

 • Aquafin : vandaag starten de werken voor de aansluiting van het rioolwater van de Mechelbaan. De tweede fase van de werken in de Schavotstraat en de Mechelbaan op grondgebied van Begijnendijk is voorzien voor de tweede helft van 2006. Sedert 1995 ijveren wij voor de uitbouw van het rioleringsnet én de zuivering van afvalwater in Begijnendijk-Betekom. Wij zijn dan ook verheugd dat na 11 jaar onze inzet wordt beloond. Meer info (27-02-2006)

 • MAGDA : staat voor MAximale GegevensDeling tussen Administraties. Een eerste reeks van web-services met gegevens over burgers en bedrijven zijn beschikbaar via het Vlaams Integratie Platform. Via e-government wil de Vlaaamse Overheid een toegankelijke vraaggestuurde, geïntegreerde en vereenvoudigde dienstverlening aanbieden aan burgers en bedrijven. Meer info (27-02-2006)
 • Vogelgriep : uitgebreide informatie zie Influenza   Meer info (27-02-2006)

 • Verkaveling : verschil tussen een verkavelingsvergunning en een -akkoord ? Bent u eigenaar van een stukje grond bekijk dan dit vóór eind april 2006 . Meer info (20-02-2006)
 • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen : omzendbrief van 03 februari 2006 van de Vlaams minister van Binnenlandse Zaken : gemeentelijke informatiebladen, websites,... mogen niet gebruikt worden om politiek te bedrijven. Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Meer info (20-02-2006)
 • Gemeente- en provinciedecreet : de Vlaamse Regering keurt op 10 februari 2006 een besluit goed waarbij het mandaatsysteem voor alle betrekkingen van de niveaus A en B wordt ingevoerd in het kader van de invoering van een modern personeelsbeleid in gemeenten en provincies. Zie voor meer informatie op de websites van  VVSG , MVG  en ABA . Meer info (13-02-2006)
 • Geluidsisolatie : studiedag op 24 maart 2006 in het Markiesgebouw te Brussel gratis bij te wonen voor architecten, ambtenaren, ... Meer info (13-02-2006)
 • Energiezorg : u kan de teksten afladen van de studiedag "Energiezorg in kantoorgebouwen". Meer info (13-02-2006)

 • Fietsbeleid : de Vlaamse Regering stelt meer middelen ter beschikking voor het aanleggen van fietspaden. Meer info (06-02-2006)
 • Samen vereenvoudigen : de Vlaamse overheid wil al wie onderneemt in Vlaanderen bevrijden van overtollige administratieve rompslomp en onnodig belastende regels en procedures. Meer info (06-02-2006)
 • Bouwpremie : de premiezoeker brengt u op het juiste spoor ivm mogelijke premies voor het bouwen / verbouwen / huren /kopen van een woning. Gezien de ingewikkeldheid van de verschillende procedures is het aangewezen dat u informatie vraagt via de gemeentelijke diensten. Aangepaste versie : u kan per gemeente / stad de mogelijke premies opvragen. Meer info (23-01-2006)

 • Watertoets :  de Vlaamse Regering heeft op 20 januari 2006 het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. Meer info (23-01-2006)

 • Nieuwsbrief : van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met betrekking tot het Binnenlandse Bestuur en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Meer info (23-01-2006)

 • BSC : BurgerServiceCode. Op 7 maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. EGEM wil in de aanloop naar die verkiezingen de aandacht van de lokale politici voor de meerwaarde van ICT-vernieuwingen voor burgers en bedrijven. Het ‘Verkiezingsprogramma e-gemeente’ geeft hen tien aandachtspunten. Meer info (16-01-2006).
 • DIV : gratis inschrijving voertuigen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer vanaf 1 januari 2006. Meer info (09-01-2006)
 • Rijbewijs : vanaf 1 januari 2006 is het gebruik van fiscale zegels als betaalmiddel bij de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de procedures rond de rijbewijzen afgeschaft. Op dat moment kan u de verschuldigde bedragen via overschrijving, op elektronische wijze of cash betalen. Meer info (09-01-2006)
 • Rookverbod : vanaf 01 januari 2006 gelden nieuwe regels in openbare gebouwen,... Meer info (09-01-2006)

 • Rijbewijs : vanaf 1 januari 2006 is het gebruik van fiscale zegels als betaalmiddel voor de procedures rond de rijbewijzen afgeschaft. Op dat moment kan u de verschuldigde bedragen via overschrijving, op elektronische wijze of cash betalen. Meer info (09-01-2006)
 • Eenvoudigste gemeente :  teksten colloquium voor lokale besturen op 6 juni 2005. Meer info (09-01-2006)
 • Werking lokale besturen : mbt mandatarissen, burgemeester, schepenen, OCMW, ... Meer info (09-01-2006)
 • Mobiliteitsplan : het gemeentelijk mobiliteitsplan en bijhorende kaarten op de website Begijnendijk. Meer info (02-01-2006)
 • Tijdschrift WATER : nummer 20 van december 2005. Meer info (24-12-2005)

 • Batibouw : opent zijn deuren tussen 02 en 12 maart 2005. (24-12-2005)

 • Milieuinfo : volledig vernieuwd en overzichtelijk. Meer info (19-12-2005)

 • Overzicht : zoekmachines + duizenden linken. (19-12-2005)

 • Trage wegen : praktijkboek voor lokale besturen kan u gratis afladen. Meer info (12-12-2005)
 • HOOP : of Help Ons Overwinteren in Pakistan. Solidariteitsactie opgezet door de Vlaamse media samen met het Rode Kruis Vlaanderen en Artsen Zonder Grenzen ten voordele van de slachtoffers aardbeving in Pakistan. (12-12-2005)
 • Gemeenten ontdekken fiscale spitstechnologie: aldus een artikel in de krant De Morgen van 09 december 2005. Het aantal autonome gemeentebedrijven, fiscale constructies waarmee gemeenten BTW kunnen recupereren, is het afgelopen jaar opvallend gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden die De Morgen kon inkijken. Of het nu voor de exploitatie van het lokale zwembad of de bouw van een nieuw dienstencentrum is, de lokale besturen lijken de weg naar de fiscale spitstechnologie gevonden te hebben. Ze richten een autonoom bedrijfje op dat onder hun toezicht een bepaalde taak uitvoert. Het grote voordeel is dat een bedrijf de betaalde BTW kan recuperen, iets wat een lokaal bestuur niet kan. Het principe van de autonome gemeentebedrijven bestaat al meer dan tien jaar, maar pas onlangs hebben consultancybureaus zich op de zaak gegooid. De constructies blijken volkomen wettelijk te zijn. Alle Vlaamse gemeenten samen kunnen op die manier jaarlijks ettelijke miljoenen euro's besparen. Meer info (12-12-2005)
 • Openbaarheid van bestuur :  Jaarverslag 2004-2005. De beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur legde op 9 december 2005 haar jaarverslag 2004-2005 voor aan de Vlaamse Regering. Het jaarverslag geeft een benaderend overzicht van de aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten (passieve openbaarheid van bestuur) die tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2005 werden geregistreerd en verwerkt. De beroepsinstantie verzamelde daarvoor gegevens bij de verschillende overheidsinstanties waarop het openbaarheidsdecreet van toepassing is: het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen, het Vlaams Parlement, de provinciale overheden, lokale overheden.
  Wat betekent openbaarheid voor mij als burger ? Heb ik toegang tot milieuinformatie ? Ook de gemeenten en provincies zijn onderworpen aan de toepassing van dit decreet. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en de begeleidende omzendbrief van 4 juni 2004 zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2004. Dit decreet treedt in werking op 01 juli 2004.
  Zie websites : ABA (Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) + ABA regelgevingVVSG  Meer info (12-12-2005)
 • Ruimtelijke Ordening : atlas van de woonuitbreidingsgebieden van alle gemeenten in het Vlaamse gewest. Meer info (05-12-2005)

 • Mobiliteitsconvenants : de Mobiliteitsbrief nr 71op MobielVlaanderen bevat de relatie tussen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Meer info (05-12-2005)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Betekomsesteenweg, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)