Natuurpunt Grote Nete
Vallei van de Steenkensbeek                                                                         Home
 
Het Goor - Asbroek De Ritten  
   
 
Vallei van de Steenkensbeek weergeven op een grotere kaart
 
   
Vallei van de Steenkensbeek: Goor-Asbroek

Gelegen te: Herselt en Hulshout
Oppervlakte in beheer: 58 ha waarvan 7 ha in huur en 51 ha in eigendom.
Toegang: Vrij toegankelijk langs de wandelpaden
Conservators: G. Ceulemans 0475-59 05 62 en K. Dries 0495-47 64 29
Waarnemingen in Goor-Asbroek
Nieuws over dit gebied

Reservatenproject nummer 7717  . Vermeld dit nummer bij elke gift voor dit natuurgebied. Stort op naam van :
Natuurpunt Beheer vzw - Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen IBAN : BE56 2930 2120 7588 BIC : GEBABEBB
Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
 

 

Het natuurgebied Het Goor - Asbroek is gesitueerd in de driehoek Westmeerbeek-kerk, Herselt-kerk, Snepkens (kruispunt baan Mechelen Heist od Berg met Herentals Herselt), in de vallei van Asbroekloop. Deze beek geeft de grens aan tussen de gemeenten Herselt en Hulshout.
Langs de beek vinden we voedselarme struwelen en broekbossen. Naar het Oosten toe is de bodem meer voedselrijk en treft men in de onderbegroeiing voorjaarsbloeiers aan, zoals Bosanemoon en Meiklokje. Nabij de bron van de Asbroekloop zien we oude en goed ontwikkelde eiken bossen, berken en elzenbos complexen. Verder vindt men hier: Hengel, Dalkruid, Dubbelloof, Muskuskruid en Stippelvaren. 

Op grondgebied Westmeerbeek, waar de Asbroekloop van naam veranderd in Steenkesbeek, ligt een moerasgebied met een uitzonderlijk rijke en gevarieerde vegetatie, Het Goor. 
De rijkdom aan planten en dieren in Het Goor is uniek. Dit komt onder meer doordat in dit reservaat het opborrelende water kalkrijk is.  Kalk, in combinatie met eerder zure zandgrond, geeft bijzonder leefomstandigheden, waar enkel aangepaste, vaak zeldzame planten en dieren kunnen overleven zoals: Klokjesgentiaan, Galigaan, Klein glidkruid en Zonnedauw. 

 

 
   

          Nieuws over Goor-Asbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Vallei van de Steenkensbeek: De Ritten

Gelegen te: Houtvenne
Oppervlakte in beheer: 5 ha
Toegang:  toegankelijk tijdens geleide wandelingen
Conservator: Karine Arnouts  Langestraat 57, 2235 Houtvennetel 0499 / 31 50 77
waarnemingen in dit gebied
Nieuws over De Ritten

Reservatenproject nummer 7717  . Vermeld dit nummer bij elke gift voor dit natuurgebied. Stort op naam van :
Natuurpunt Beheer vzw - Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen IBAN : BE56 2930 2120 7588 BIC : GEBABEBB
Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
 

 
   

De Ritten is een valleigebied gelegen ten noordwesten van Houtvenne, in een karakteristiek kleinschalig agrarisch landschap met houtkanten, bosjes en interessante wegbermen. Delen van het gebied bestaan uit alluviale gronden met een wintergrondwaterstand vlakbij het maaiveld.  Naast de alluviale bodems hebben de meeste van de lemige zand- en licht zandleemgronden de profielontwikkeling van een “oude bosgrond”. We vinden er typische voorjaarsboeiers zoals de Bosanemoon.  

DE RITTEN te Houtvenne

Ligging, begrenzing:

noord:  het kadastergebied “De Laege Bosschen”
oost:  Stekkestraat
zuid:  het kadastergebied “De Eussels”
west:  de grens tussen Houtvenne en Booischot

Het gebied is gelegen in een vallei met natte alluviale bodem.  De oppervlakte in eigendom is 5 ha.  Volgens het gewestplan is het gelegen in bosgebied. Hydrografisch valt het onder de Eussels-Rittenloop en de Henst Mortersloop.  De begroeiing bestaat uit een tiental grote oude populieren met een onderbegroeiing van Zwarte els op het nattere deel en voornamelijk Amerikaanse eik en Acacia op het iets drogere deel.  Vroeger werd het perceel om de 4 à 5 jaar beheerd als hakhout. (telkens een paar panden per jaar!)  Dit is ondertussen een twintigtal jaar geleden voor ’t laatst gebeurd.  De directe omgeving bestaat uit een depressie met natte of matig natte podzol(achtige) bodem.  Als we “de Ritten” bekijken binnen zijn uitbreidingsperimeter dan ligt het grotendeels in agrarisch gebied (ongeveer tweederde), verder bos- en natuurgebied en een klein stukje verblijfsrecreatiegebied. Ongeveer 15 % van het bosgebied wordt momenteel gebruikt voor de preiteelt.  Bomenrijen van populier, els en wilg, houtkanten en houtwallen vormen lineaire kleinschalige landschapselementen. Opvallend is het groot aantal boomkwekerijakkers en de landbouw is dominant aanwezig.  Hetgeen zich vertaalt in het voorkomen van graasweiden, soortenarm grasland en akkers.  Sporadisch komt een soortenrijk hooiland voor.  Het is dus een karakteristiek kleinschalig agrarisch landschap met nog wat bosjes en interessante wegbermen. Delen van het gebied bestaan uit alluviale gronden met een wintergrondwaterstand vlakbij het maaiveld.  Naast de alluviale bodems hebben de meeste van de lemige zand- en licht zandleemgronden de profielontwikkeling van een “oude bosgrond”. We vinden er dan ook typische voorjaarbloeiers zoals Bosannemoon.

Belemmeringen en bedreigingen voor de ontwikkeling van het gebied zijn:

  • Stelselmatig verdwijnen kleine landschapselementen zoals broekbosrelicten, houtkanten, houtwallen en bomenrijen.
  • Steeds meer akkers worden opgeëist door boomkwekers, met veelvuldig gebruik van herbiciden en ontwatering tot gevolg.
  • Monocultuur en grootschaligere aanplant van maïs leiden tot vermesting.
  • Er is een woonuitbreidingsgebied voorzien dat volgens het gewestplan tot vlakbij het reservaatgebied komt. Dit kan afbreuk doen aan de landelijkheid van het gebied met rustverstoring en allerhande neveneffecten indien deze werkelijk wordt aangesneden.
  • In het voorjaar zorgt het verkeer op de Stekkestraat ervoor dat vele padden het leven laten .

Bijgaande informatie
Rijt: kan duiden op een grenslijn, een waterloop,een waterplant, riet en andere onkruiden die in en op het water groeien.
De Rittenloop te Houtvenne is dus een grensloop, een waterloop die de grens vormt tussen Houtvenne (Hulshout) en Booischot (Heist-op-den-Berg).
 De benaming “Ritten” werd reeds vernoemd in 1685.
Sinds 1 januari 1980 is er te Houtvenne een Rittenstraat, een zijstraat van de Stekkestraat die ging tot aan het toenmalige restaurant “De Ritten”. 
Bron: Leon Daems, Mijn dorp Oosterwijk-Houtvenne

Karine.arnouts@pandora.be
Karine Arnouts
Langestraat 57
2235 Hulshout
(0499/315077)

 

 
   
         Nieuws over de Ritten

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Info en tips:  webverantwoordelijke       terug naar>>  Natuurpunt afdeling Grote Nete       Laatste aanpassing gebeurde op: 08.11.2012 18:35:36