Archief:

Artikels uit het tijdschrift van

Natuurreservaten

Zuiderkempen

 

Jaargang 4
driemaandelijks tijdschrift
maart 1998 Nr. 1

 


 

En weer is het Lente.

Ja, ja, ja, ze zijn weer in het land, de kieviten, de kwikstaartjes, de roodborsttapuiten, de blauwborstjes, de zwaluwen... Inderdaad, onze trouwe schare trekvogels is weer komende. Ze zijn niet allemaal terug gekomen. Een heel groot deel is op trek omgekomen of in hun winterkwartier opgegeten. De sterksten, de slimsten, de vlugsten, die met het meeste geluk, zijn er weer. Hun wacht een zware taak : een territorium zoeken en veilig stellen, voortdurend op de hoede zijn voor roofdieren, een partner zoeken, een partner veroveren, voor nakomelingen zorgen, die nakomelingen groot brengen, goed eten en dan hup, duizenden kilometers weer naar het warme zuiden.

Het zal je maar overkomen. Je bent zo'n klein blauwborstje en je geliefd moerasje van vorig jaar is volgestort met afval. Je bent zo'n vinnige boerenzwaluw en dat kleinschalige boerderijtje met zijn warme stal is gesloopt. Je bent zo'n beweeglijke watersnip maar je natte weilanden vol slakjes en pieren zijn drooggelegd ... moetje daar zo ver voor gekomen zijn ! ... Inderdaad, dagelijks verdwijnen nog leefgebieden van onze zeldzame en minder zeldzame dieren en planten. In zo verre dat het voor sommige van die dieren en planten echt te laat is, voor andere is het één voor twaalf.

En toch, Natuurreservaters geven niet op. De strategie van Natuurreservaten v.z.w. is bekend : stel de leefgebieden veilig, geef ze een aangepast beheer en dan gaat het met de planten, dieren en vogels uit die gebieden vanzelf goed. Ook in de Zuiderkempen doen we er alles aan om steeds meer gebieden aan te kopen en goed te beheren : De Netevallei-Schaapwees, De Roost-Craeywinckel, Het Goor, Het Asbroek, De Steenkesbeek, De Langdonken, ...

Belangrijk is ook de respons die we van u, beste leden, krijgen. Ook u heeft een heel belangrijke taak : overtuig anderen om ook lid te worden, kom naar wandelingen en werkdagen, spreek politiekers aan, kom naar de Open Natuurdagen, kom naar avonden (muziek en andere) ten voordele van de natuur, steun politiekere die bewijzen dat ze het goed menen met de natuur, steek ook de handen uit de mouwen ... opdat we in de Zuiderkempen meer zijn dan de reservaten alleen. Ook wij twijfelen aten toe eens, 'heeft het nog wel zin ?'
Maar als we na een koude winter de grote lijster horen zingen en de eerste kieviten boven de weilanden
zien klapwieken voelen we 'het' weer komen.
Zolang zij er elk jaar weer zijn, geven we de strijd niet op. U toch ook niet!


Nieuwjaarskaart      

We stuurden de minister van Ruimtelijke Ordening, Baldewijns Nieuwjaarswensen van onze afdeling. Het bestuur meende, dat de minister in de woelige dagen na de mediashow over de sloping van een zonder vergunning opgericht weekendverblijf best wat steun kon gebruiken. We ontvingen van de minister een kaartje met zijn wensen en de volgende tekst:

                    Eerst wil men niet geloven dat iets nieuw gedaan kan worden;
                    dan begint men te hopen dat het gedaan kan worden;
                    nadien ziet men dat het gedaan kan worden;
                    daarna is het gedaan en vraagt iedereen zich af waarom het niet eeuwen eerder werd gedaan.


Uit de Reservaten

De Langdonken

Tijdens de winter van '96-'97 werd er in de Langdonken behoorlijk gekapt. De dennenbossen werden grondig gedund. Dit jaar lag ons kaphoogtepunt in de Hoge Langdonken, waar we een zwaar kaprijp canadapopulierenbos lieten kappen.
In de Langdonken zelf bleef het deze winter relatief rustig op beheersvlak. Door de activiteiten van onze beheerswerkploeg en het geleverde werk van de gemeentearbeiders Jef en Jos waren we in het najaar immers 'op tijd' klaar met ons maaiwerk.
Begin maart waren er de voorjaarsstormen, met een overvloedige regenval. En wij heel gelukkig natuurlijk, want onze hooilandjes kwamen overal plasdras te staan. Door de gerichte aanleg van een stuwtje hier en een dammetje daar hopen we het water een ietsje langer in het reservaat te houden.
Zo zullen de wilde eenden ongetwijfeld gezelschap krijgen van andere, meer zeldzame, waterliefhebbers, als daar zijn : wintertalingen, watersnippen, waterrallen, enzovoort. We houden u op de hoogte.

 

Netevallei - Schaapwees

Als er iets is dat altijd snel rondvliegt in een natuurgebied, dan is het wel de tijd. Met het jaaroverzicht van 1996 nog vers in het geheugen moet ik mij reppen om voor het einde van 1998 een jaaroverzicht van 1997 te brengen.
Vorig jaar werden er in de Netevallei 10 percelen met een totale oppervlakte van 4 ha 85 a 40 ca aangekocht. Tevens werden er 4 percelen in huur genomen, dit met een totale oppervlakte van 2 ha 33 a 73 ca.
Alles bij elkaar geteld brengt dit de door Natuurreservaten vzw beheerde oppervlakte in het natuurgebied "Netevallei - Schaapwees" op 26 ha 66 a 43 ca.
Maar niet alleen de tijd vloog rond in het natuurgebied. Meermaals werden wij in de lente en zomer aangenaam verrast door enkele minder algemeen voorkomende vogelsoorten als Sprinkhaanrietzanger, Houtsnip, Grote gele kwikstaart,   Wielewaal,   Boomklever  en Blauwborst die hier een geschikte broedplaats vonden.
Vorig jaar werd er ook gestart met het nabegrazen van de hooilanden. Drie schapen hebben enkele maanden in het Schaapwees rondgelopen en er heel wat gras verorberd.
Om de invloed van de begrazing op de plantengroei te kunnen zien is het nog enkele jaren wachten, wel konden we de min en plus punten van ons verplaatsbaar raster onder­vinden zodat er dit jaar in een ietwat aangepaste versie zal begraasd worden. Kwestie van het onszelf wat gemakkelijker te maken.

Roost en Craeywinckel

Hoogwaardig brandhout te bekomen. Dit jaar, waarschijnlijk in het najaar worden in de Roost alle Canadapopulieren gekapt. De onderbegroeiing, vooral elzen, zal sterk lijden onder de vallende bomen. Om de ravage een beetje te beperken zullen we de elzen vooraf kappen en afvoeren als brandhout. In normale omstandigheden wordt hakhoutbeheer niet zo drastisch uitgevoerd.
Deze beheersvorm wordt in sommigen van onze bossen al honderden jaren toegepast. Zo' n hakhoutbos is een laag bos dat bestaat uit uitlopers van boomstronken. Dit hout wordt bij voorkeur afgezet met een cyclus van 10 a 20 jaar, naargelang de boomsoort. De stobbe vormt nieuwe uitlopers, die na verloop van tijd weer gekapt worden.
Een elzenbos zoals in de Roost is geschikt voor dit beheer. Deze ingreep geeft variatie in het bos en is ecologisch ietwat vergelijkbaar met het knotten van wilgen. Naar het schijnt was het in de middeleeuwen in Ierland verboden om elzen te kappen vanwege het 'bloeden'. Het is zo dat bij het kappen van de zwarte els, de kapwonden snel oranjerood  verkleuren.  Dit  zogenaamde 'bloeden' van de els sprak vroeger tot de verbeelding. Ook nu nog doet het houthakkerswerk het bloed sneller stromen. Vooral als je tot aan de knieën in het water staat. Wie interesse heeft voor dit waardevolle brandhout wendt zich tot de conservator 014/84.02.10
Tijdens de wandeling van 5 april zullen we vooral oog hebben voor de voorjaarsboeiers. We lopen als het ware over het speenkruid. Maar in geval de sporen van de werken het lentebeeld verstoren, gelieve daarvoor dan begrip op te brengen.

 

De Algemene Vergadering Zondag 18.01.1998

De Zuiderkempen is nog in slaap gehuld als het bestuur en een vijftiental leden van onze afdeling zich in het rustieke decor van het Heidehof te Westmeerbeek verzamelen voor de Algemene Vergadering.
De heerlijke geur van verse koffie vult algauw de ruimte en klein en groot schuift aan voor een lekker Kempisch ontbijt.
Menige pot koffie later dankt de voorzitter het bestuur en de leden voor hun onverdroten inzet tijdens het voorbije jaar. Drie jaar werking zorgde reeds voor heel wat vooruitgang in onze reservaten en de conservators brengen dan ook met terechte trots verslag uit over hun noeste arbeid en wat daar het resultaat van is.
Onze afdeling kijkt tevreden achterom. Talrijke activiteiten spijsden de kas (optreden Vera Coomans, Open Natuurdagen, eetdag, kalenderverkoop). Een promotiefolder bracht onze reservaten naar elk huisgezin. Erkenningsdossiers werden opgesteld (Goor en Asbroek op 18/11 als natuurreservaat erkend). Uren werd er vergaderd, gewandeld, gewerkt. Het eigen ledenblad verscheen viermaal. Negentig nieuwe leden vonden de weg naar onze afdeling. Bijna 20 ha waardevol natuurgebied werden aangekocht en 5 ha in huur genomen.
De voorzitter blikt echter ook vooruit. Een degelijke scholenwerking, een ambitieus aankoopproject, een professionele aanpak van de Open Natuurdagen, beleidsinitiatieven allerhande (o.m. voorstel voor de voorziene gewestplanwijziging); dit is maar een greep uit de jaarplanning.
Driejaar verstreken sinds de start van afdeling Zuiderkempen. Statutair is het bestuur dan ontslagnemend. Energiek stelt iedereen opnieuw zijn kandidatuur en bij eenparigheid van stemmen wordt het "nieuwe" bestuur verkozen.
Kris Dries, Lon Lommaert, Willy Vanberghen en Louis Verellen worden als stemgerechtigde leden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering van onze moedervereniging. Tot slot van het officiële gedeelte legt Louis een perfect evenwichtige balans aan de vergadering voor.
 

De koude buitenlucht lonkt. Guido loodst het gezelschap zonder natte voeten door het waterrijke Asbroek. Hij vertelt honderduit over zijn nieuwe beheerscommissie, over het plan om alle natuurwaarden gedetailleerd te inventariseren, over de evolutie naar een natuurlijk bos, over het openmaken van de grote plas, over de dotterbloem, de ijsvogel en het haviksnest. Een roestkleurig beekje ver­raadt het kwelgebied, maar een natuur­liefhebber in miniformaat doet het meer aan tomatensoep denken. Begeleid door hondengeblaf wandelt de groep langs de weekendzone tot aan de reservatiestrook voor de ring rond Herselt - doodsteek voor de stilte aldaar. Dromend van een verbinding tussen Asbroek en Goor keert iedereen huiswaarts, moe maar gelukkig om zoveel fraais.

 

LENTEROES

In een lentezon als lentezoen
elzenbellen en hazelpoezen
jong en fris hangen te soezen.
Zo begint het seksseizoen.


Als de wind weer woei
zal 't poeder fijn verbroezen.
Elzenproppen en hazelsterren in bloei krijgen
de ploeskes in hun bloezen.

Een brommende hommel zoeft
van wilgepoes naar wilgepoes.
Zo neemt ze op haar rug
de fijne ploeskes van poezesloefkes;
traag maar goed
met vele kleine toefkes.

En onder dat geroezemoes
maar meer echt niet vandoen
vordert dan in lenteroes
het zoete seksseizoen.

VICUIT DE MILIEURADEN

 

Laakdal

Laakdal gaat ernstig werk maken van afvalpreventie.

Op de milieuraad van 28 januari werd de groots opgezette afvalpreventiecampagne toegelicht. De actie werd op 11 februari aan de pers voorgesteld en zal de volgende weken met vlag en wimpel aan de bevolking worden bekend gemaakt.
Naast al die 'terechte' aandacht voor het huishoudelijk afvalprobleem kwam op de milieuraad ook het verslag van de opvolgingscommissie Tessenderlo Chemie ter sprake. Hieruit blijkt opnieuw de strakke houding van Tessenderlo Chemie. Men zwaait zelfzeker met een vergunning en is niet erg geneigd verdere investeringen te toen om het zout­gehalte in het afvalwater te reduceren. Onze burgemeester stelt voor om het idee van een nieuwe lozingspijp naar Antwerpen eens ernstig te overwegen. Het afvalwater is nu blijkbaar nog hoofdzakelijk met zouten verontreinigd waardoor men het in de Schelde zou kunnen lozen.

Herselt

De milieuraad van Herselt had de laatste vergaderingen vooral aandacht voor, hoe kon het anders, het probleem van de weekendverblijven. Ons vorig advies werd in een door het schepencollege herwerkte vorm voorgelegd aan de gemeenteraad. De essentie van het advies, het op termijn laten verdwijnen van de niet in een gebied voor verblijfsrecreatie gebouwde weekendverblijven en het niet toelaten van permanente bewoning in weekendverblijven werd behouden.
Het gemeentebestuur stelt zich wel toleranter op tegen bouwovertredingen in de gebieden voor verblijfsrecreatie, hier wordt een soepele regularisatie voorgesteld.
Ook het gemeentelijke structuurplan waarvan de opmaak over enkele weken zal starten kreeg aandacht. De schepen beloofde dat de milieuraad nauw zal betrokken worden bij de opmaak van dit plan.

 Hulshout

Het Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan of GNOP kent in 1998 het eerste jaar van uitvoering, tot in 2002 zal er elk jaar een deel van het GNOP gerealiseerd worden. Aan het opstellen van het Hulshoutse natuurontwikkelingsplan hebben, zoals het hoort, onze plaatselijke leden ijverig meegewerkt.
Het behoud en de versterking van de natuur- en landschapswaarden staan centraal. De vallei van de Nete is de ruggengraat van het GNOP, samen met gemeenten Herselt en Westerlo zal dit groene lint van de Zuiderkempen verder worden uitgebouwd.
De concrete acties voor de Netevallei worden beschreven in het plan Nachtegaal. Als doel­stelling heeft dit plan het behoud en het herstel van de valleivegetaties. Een ander initiatief is het terug uitgraven van gedempte meanders. De vallei van de Nete, hoe belangrijk ook, moet verbonden blijven of worden met de natuurgebieden langs de zijbeken, zoals : het Asbroek, de Goren, de Ritten, daarom is er gepland van ecologische corridors aan te leggen.
Een tweede belangrijk accent  in het Hulshoutse GNOP is het beekherstel en het ecologisch beekbeheer, de waterkwaliteit en kwantiteit is immers bepalend voor de natuurkwaliteit in de omliggende gebieden. Verder zijn er acties gericht op de bescherming van de zwaluwen, de vleermuizen en de kerkuilen.
Andere acties voorzien het verminderen en voorkomen van milieuhinder. En zo zal in het jaar 2002 het ganse pakket maatregelen dat het GNOP voorziet uitgevoerd zijn

  


Sponsoring

Wellicht is u in onze vorige uitgaven van Natuurreservaten v.z.w. - Afdeling Zuiderkem-pen de reclamepagina van de firma AXTRON opgevallen.

Dit milieuadviesbureau uit Tessenderlo heeft in 1997 financieel bijgedragen tot het realiseren van ons tijdschrift. Ook dit jaar hadden wij weinig moeite om natuurminnend beheerder Wemer Wülemoons te overtuigen van onze goede bedoelingen met de natuur.
Hij was onmiddellijk bereid om de volledige kosten van ons tijdschrift te sponsoren.

Bedankt Werner.

 

 Velt

Heb je in het vorig nummer van Natuurreservaten het artikel over de biologische land en tuinbouw gelezen?
Ook in onze afdeling is er in iedere gemeente een erkend biologisch land- of tuinbouw­bedrijf. Hier het lijstje:

Dirk en Nicole Bolsens-Stas
Appelen, glasgroenten en schapen
Linieweg 2, Hulshout.
016.696787

R.enW.Coeck
Glasgroenten
Westmeerbeeksesteenweg. 99A, Herselt
016.697924

Mare Naets
Groenten
Pasbrug 18, Westerlo.
014.265965

Maarten Van Gool
Groenten en aardappelen
Varendonksebaan 3, Laakdal.
014.545843

Waarom eens niet biologische producten van eigen bodem in je keuken gebruiken? Bij een eerste bezoek spreek je best telefonisch af.

 

Vallei van de Lienne.

Slechts 33 van de 45 ingeschrevenen kwamen opdagen. De afwezigen hadden echter groot ongelijk.
De geprogrammeerde winterwandeling, was in werkelijkheid een echte zomerse bedoening. De temperatuur steeg tot boven de 18° C. Was het landschap twee weken voordien nog bedolven onder een dik sneeuwtapijt, dan waren er nu alleen nog weidse groene weiden. Alleen in een schaduwrijke hoek, lagen hier en daar nog enkele restanten van het vervlogen glij en skifestijn. Nog net genoeg voor kleine Joris om Herman op een voltreffer in zijn nek te trakteren.
Onze voormiddagwandeling vertrok in La Falize en eindigde in het centrum van Liemeux. We wandelden op een hoogte tussen de 400 en 500 m. Enkele geelgorzen en een bijna witte buizerd waren de voornaamste waarnemingen. Een klein botanisch reservaat met vooral aangeplante bomen en struiken deed ons natuurlijk ook even halten.
Na het wassen van onze laarzen in een waterbron, werden we bij Claire vergast op zelfgemaakte preisoep, terwijl anderen het hielden bij enkele of meerdere trappisten. 's Namiddags bracht de bus ons naar de vallei van de Lienne. Vanuit Trou de Bra vertrokken we voor een 2,5 uur durende wandeling in deze schitterende omgeving. Via het riviertje, het dorpje Les Vilettes en een reusachtige maar ontboste heuvelrug  bereikten we opnieuw onze vertrekplaats. De prachtige natuur, het zomerse weer en het aangename gezelschap, had iedereen deugd gedaan. Jan en Willy bedankt en tot volgende keer!

  

Marterachtigen

 Aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap, loopt momenteel een onderzoek naar de verspreiding en ecologie van inheemse marterachtigen. Concreet gaat het om wezel (muishondje), hermelijn, bunzing (fis), steenmarter, boommarter, das en otter.
Natuurreservaten Zuiderkempen werkt aan dit initiatief mee. Zo worden alle waarnemingen van deze dieren genoteerd en doorgegeven. Verder worden alle dode exemplaren van deze soorten verzameld. Het gaat hier vooral om verkeersslachtoffers.
Bejaging of andere vormen van opzettelijke doding zijn verboden. Het zijn immers beschermde dieren. Om deze kadavers tijdelijk op te slaan werd door het IBW bij ondergetekende een diepvriezer geplaatst. Alle gevonden exemplaren (in min of meer goede staat) kunnen dan ook op onderstaand adres worden afgeleverd. Of ze worden, indien gewenst, ook opgehaald. Vergeet niet om steeds de juiste vindplaats en datum te vermelden. Ook bij het doorgeven van waarnemingen is dit zeer belangrijk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Natuurreservaten Zuiderkempen

Herman Bergmans
Wijngaardbos 45
2431 Laakdal
014/841604

 

Jaarthema

Op de bestuursvergadering van maart besloten v/e vanaf dit jaar te werken met een jaarthema.
Bij het begin van het nieuwe werkjaar kiezen we een onderwerp. Een jaar lang geven we in onze reservaten dan eens extra aandacht aan dit onderwerp.
Voor 1998 kozen we libellen.

Iedere conservator en zijn medewerkers bepalen hoever ze willen gaan. In het ene reservaat zal er eens iets gelezen worden over libellen, in een ander wordt een poel aangelegd (om onder andere libellen meer levenskansen te geven), in nog een ander worden de libellen gedeter­mineerd, er kan een infoavond over libellen gegeven worden, er kan een libellenspecialist uitgenodigd worden, enz.

Iedere bestuursvergadering komt dit onderwerp even aan bod (wat is er al gebeurd in verband met libellen? enz.).
Ook in ons tijdschrift krijg je een verslagje van het gedane werk. Op het einde van het jaar hebben we hopelijk dan een (weliswaar nooit volledig) zicht op de libellenwereld in onze reservaten. En om u meteen mee aan het werk te zetten, stellen we de volgende interessante vragen : is een waterjuffer een libel? of is een libel een waterjuffer? of hebben ze totaal niks met elkaar te maken?

Als je 't niet meteen weet, zoek het eens op. Zo neem ook jij meteen deel aan ons libellenproject.

Geboortebomen

Ieder jaar organiseert de Gemeente Herselt een boomplantactie. Voor iedere geboorte in 1996 werd er dit jaar een boom geplant. De plantdag ging door op zondag 22 maart. Meer dan 200 vaders, moeders, meters, peters, broers en zussen hielpen deze bomen planten. Natuurreservaten v.z.w. stelde grond ter beschikking in de Hoge Langdonken. Om een van de weilanden werden 90 knoteiken geplant. Rond de weide kan zich dan een mooie houtkant ontwikkelen.

Zo'n houtkant biedt levenskansen aan tal van vogels en dieren. Overdag doet de egel er zijn dutje, de wezel jaagt er op muizen. Als zich in de houtkant dan nog knotbomen bevinden, krijgen ook holenbroeders een kans. Het steenuiltje is een typische bewoner van knot­bomen. Ook vleermuizen kunnen zich verstop­pen in de spleten en holten van een knoteik.

We rekenen erop dat de jonge boomplanters waken over deze bomen zodat ze over meer dan 50 jaar kunnen vertellen tegen hun kleinkinderen " die stoere koteik heb ik gepland!"

 

De Beeltjens, wandelbos in Westerlo

Vlakbij het centrum van Westerlo, achter het gemeentehuis, liggen de Beeltjens. Een ruim 100 ha groot bos.De Beeltjens zijn ontstaan in de 18° eeuw; toen de familie De Merode de eerste dreven en naaldbomen liet aanplanten in een nat heidegebied. Aanleggen van parken in een "woeste natuur" was toen een mode­verschijnsel bij de adel.
Mensen uit de streek kwamen er in de dreven flaneren in hun zondagse pak en genoten van de rust en de pracht van de natuur in de omgeving.
Maar de tijden veranderen. De pittoreske dreven van weleer zijn wandelautostrades geworden voorzien van zitbanken, vuilbakken, schuilhokken, infoborden wegwijzers en een heleboel achteloos weggegooid consumptieafval. En echt rustig kan je het er op een mooie zondagnamiddag ook niet meer noemen.
Maar ondanks alles vinden wij hier nog heel wat natuurwaarden en heeft dit bos veel meer te bieden dan alleen maar een mooie omkadering om te sporten ofte recreëren. Nu nog steeds herinneren planten als struikheide, dopheide en tormentil op de kapvlaktes en bosbes in de bossen aan het nat heidegebied van weleer.
Ook enkele zeldzaamheden als dalkruid, zwarte specht en rode bosmier zijn hier aan te treffen.
Op 19 april organiseren wij een wandeling in de Beeltjens met de boswachter van de gemeente Westerlo als gids. Afspraak om 10.00 uur aan het Boswachtershuis, Papendreef 1.

 

Dag van de aarde

Op Zondag 26 april organiseert de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu de achtste editie van de Dag van de Aarde. Dit jaar met als thema "bos, boom en hout". Dit thema is in Vlaanderen best op zijn plaats. Met een bebossingsindex van amper 8% loop je in Vlaanderen weinig risico om hopeloos in één of ander bos te verdwalen. In vergelijking met Wallonië (30%) en Frankrijk (33%) scoort Vlaanderen beschamend slecht.
Ook onze vereniging levert een bijdrage aan deze wereldwijde Dag van de Aarde, dit met een geleide wandeling in het natuurgebied.

Grote delen van de vallei zijn de laatste decennia spontaan verbost met els, zomereik en wilgenstruweel en hebben een belangrijke ecologische functie als levensgemeenschap van typische planten en dieren. Percelen waar canadapopulier of Amerikaanse eik werden aangeplant, worden stelselmatig gerooid en omgevormd naar natuurlijk bos of heide.
Deze  verschillende  stadia van  bosontwikkeling, afgewisseld met braakliggende percelen of natte hooilanden, zorgen voor een grote verscheidenheid aan biotopen in het natuurgebied.

Afspraak: Zondag 26 april om 14 u aan de Netebrug op de weg Zoerle Parwijs - Herselt.

 

 

Open Natuurdagen

Op 17 mei '98 zijn er weer de jaarlijkse OPEN NATUURDAGEN.

Onze Afdeling organiseert deze happening in het kasteel HOF TER BORGHT in Westmeerbeek. Al voor de derde keer kozen we dit mooie gebouw met zijn prachtige park. En we doen het dit jaar een beetje anders dan de andere jaren. De wandelingen gaan allemaal in het park door. Verder scheren we schapen, springen we in een echt springkasteel naast het echt kasteel, buffetontbijten we, luisteren we naar muziek bij een overheerlijke pint bier of tas koffie, laten we 'ballonnen voor meer natuur' op enzovoort, enzovoort.
Het wordt een niet te missen bedoening daar in Westmeerbeek.

We verwachten veel bezoekers, dus zoeken we nog een heleboel tappers, opdieners, koffieschenkers, ballonnenopblazers, gidsen, tafelklaarzetters, broodjessmeerders, afbrekers, ... Kortom, voor iedere bereidwillige hand is er werk in overvloed. Een telefoontje naar Walter Michiels (014/26 43 37). Tenzij u niet van de overheerlijke gebakjes kunt afblijven, wordt u gegarandeerd aangenomen. Ofwel als helper, ofwel als bezoeker, tot dan!


Ontdek de JNM!

Als lezer van Natuurreservaten heb je vast al eens de naam JNM zien opduiken. Maar misschien weetje nog niet goed wat de JNM juist is. Jnm is de afkorting van Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. De JNM is actief in gans Vlaanderen, de afdeling Hageland-Zuiderkempen heeft haar werkingsgebied in de gemeenten, Aarschot, Tremelo, Rotselaar, Tielt-Winge, Heist-op-den Berg, Begijnendijk, Hulshout, Herselt, Westerio, Scherpenheuvel-Zichem, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets, Laakdal en Diest.

Als je tussen de 8 en 25 jaar jong bent en graag geniet van de natuur en de natuur met ons wil beschermen en bestuderen en bovendien ook nog graag plezier maakt dan moet je zeker een langs komen op een van onze activiteiten en misschien wel lid worden van de JNM.

Als je tussen 8 en 12 jaar bent dan ben je een pieper en kan je naar de volgende activiteiten komen :

18.04.98 …………….Bezoek aan een afvalverwerkingsbedrijf, papiermolen van Herisem.
01 tot 03.04.98 ……..Piepweekend.
25.04.98 …………….Nationale Piepdag.
17.05.98 …………….Open natuurdag "de Baggelt" in Messelbroek.
06.06.98 …………….Milieuboot Aalst.
28.06.98 …………….Waterzuivering, geleide wandeling in Rillaar.

Ben je tussen 12 en 25 jaar dan kan je deelnemen aan de volgende activiteiten :

 04 tot 07.04.98 ……....Studiekamp.
18 en 19.04.98 …….....Jubileum.
25.04.98 ………………Info avond internationale bossenprobleem.
26.04.98 ………………Dag van de aarde, thema bossen.
09.05.98 ………………Tocht van Diest naar Aarschot.
17.05.98 ………………Open natuurdag " de Baggelt" in Messelbroek.
27.06.98 ………………Excursie naar het Goor te Westmeerbeek.

Voor meer info : Ruth Aerts 013.772278