BTW  Beknopt overzicht

 

Bepaling: 4

Toepassingsgebied: 4

Indeling van de belastingplichtigen: 4

Forfaitair stelsel: 4

BTW tarieven: 4

Maatstaf van heffing: 4

Principe: 4

Geen BTW aftrek: 4

Beperkte BTW aftrek: 4

BTW regeling voor ONROEREND werk: 4

Intracommunautair verkeer: 4

BTW Listing. 4

Intrastat aangifte: 4

Faciliteiten met betrekking tot verlofregeling voor het indienen van de BTW aangifte. 4

Voorschot december voor de maandaangiften  Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

 

 

 

 

Bepaling:

·        Verbruiksbelasting(BTW valt ten laste van de consument – eindverbruiker)

·        Geen kostprijselement (voor handelaars, in het kader van hun beroepsactiviteit)

·        Zelfstandige ontvangt BTW van de klant dewelke hij dient door te storten aan de staat.

Zelfstandige betaalt BTW aan de leverancier dewelke hij kan terugvorderen bij de staat. Het verschil wordt via de BTW aangifte afgerekend met de fiscus.

Terug naar boven

Toepassingsgebied:

·        Levering van goederen en diensten die door de belastingplichtigen (BTW plichtigen) in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden worden verricht.

·        WIE is de belastingplichtige:

Ieder (fysiek of rechtspersoon) wiens werkzaamheid erin bestaat om geregeld en zelfstandig; met of zonder winstoogmerk; hoofdzakelijk of aanvullend, levering van goederen of diensten te verrichten die als belastbaar worden beschouwd.

Terug naar boven

Indeling van de belastingplichtigen:

·        Ondernemers met een omzet op jaarbasis van meer dan 20.000.000 Bfr (excl. BTW)- maandelijkse aangifte + betaling van afrekening vóór 20e van de volgende maand.

·        Ondernemers met een omzet op jaarbasis van minder dan 20.000.000 Bfr (excl. BTW)- kwartaal aangifte 20e van de maand volgend op het kwartaaleinde. Maandelijkse betaling (2 voorschotten + 1 afrekening).

·        Ondernemers met een omzet op jaarbasis van minder dan 225.000 Bfr (excl. BTW) - geen BTW aangifte; geen BTW recuperatie (aftrek).

Terug naar boven

Forfaitair stelsel:

·        Ondernemers die voor 75% van hun omzet geen factuur moeten uitreken aan hun klanten (levering aan particulieren) kunnen opteren voor de forfaitaire BTW regeling.

Enkel voor bepaalde beroepen (bakkers, slagers, kappers, caféhouders, dagbladen, …)

Terug naar boven

BTW tarieven:

0 %      dag en weekbladen (van informatieve strekking) recuperatiestoffen en producten.

6 %      levende dieren, vis, melk en zuivelproducten, groenten en andere voedingsmiddelen.

12%     margarine, sociale woningen, steenkool, banden voor tractoren.

21%     alle andere goederen en diensten.

 

Terug naar boven

 

Maatstaf van heffing:

·        Bedrag waarop de BTW wordt berekend

(Eenheidsprijs x hoeveelheid) min kortingen + aangerekende kosten.

NIET in de M.v.H. : toegestane handels- of aangerekende kortingen, nalatigheidintresten, terugstuurbare verpakking, …

Terug naar boven

 

 

Principe:

·        Aftrek (terugvordering) van BTW ALLEEN door de belastingplichtige, van de Belgische BTW (geen andere taksen: vb verzekeringen), (geen buitenlandse BTW).

·        Op een regelmatige factuur, (opgemaakt op uw naam, BTW nr., + VORM voorwaarden) voor goederen en diensten geleverd voor beroepsdoeleinden.

Terug naar boven

 

Geen BTW aftrek:

·        Uitgaven voor PRIVE gebruik

·        Tabaksfabrikaten en geestrijke dranken (tenzij dit handelsgoederen betreft (handelaars in restaurants, cafés) . Wel op wijnen, champagne, aperitieven op basis van wijn of champagne = minder dan 22°).   Kosten voor logies, spijzen en dranken. (Tenzij voor personeelsleden, op verplaatsing met een opdracht).

·        Kosten van onthaal : geschenken, maaltijden, en verblijfkosten, voor onthaal, ontvangst of vermaak van personen VREEMD aan de onderneming.

·        Handelsgeschenken:

Uitz: BTW 100% aftrekbaar indien aankoopprijs excl. BTW lager is dan 500 Bfr.

Uitz.: 100% aftrekbaar: bloemen voor versiering bedrijfslokalen.

Uitz.: Demonstratiekosten, uitdelen van handelsmonsters.

Uitz.: Kosten van sociale aard: Nieuwejaarsfeest, St Niklaas, geschenken aan personeel 100% afterkbaar, indien van algemene aard (lijst) en van toepassing op elk personeelslid.

Terug naar boven

Beperkte BTW aftrek:

·        Investeringen en bedrijfskosten die gedeeltelijk voor privégebruik en deeels beroeps zijn.

·        Personenwagens, breaks en minibussen : aankoop, brandstof, herstellingen, onderhoud.

Aftrek mag in GEEN GEVAL hoger zijn dan 50%.

·        100% beroepsmatig gebruik                 aftrekbare BTW = 50%

·        50 – 100% beroepsmatig gebruik         aftrekbare BTW = 50%

·        < 50% beroepsmatig gebruik                aftrekbare BTW = % beroepsgebruik

     Voorbeeld:  aankoop personenwagenmet 80% beroepshebruik: 800.000 + 164.000 BTW =964000

                        Privé deel: 964.000 x 20%= 192.800

                        Aftrekbare BTW = 164.000 x 50% = 82.000

                        Investering = 964.000 – 192.800 (privé) – 82.000 (BTW recuperatie) = 689.200

    OPM:          Lichte vrachtwagens zijn auto’s met een hoogst toegelaten gewicht van max 3.500 kg, en gebouwd of definitief omgevormd voor het vervoer van goederen: 1 rij zetels vooraan, géén punten voor gordels achteraan, vlakke laadvloer. Is het koetswerk afgeleid van het model van een personenwagen, dan moet er achter de voorste zetel een NIET-wegneembaar tussenschot geplaatst zijn.

 

Terug naar boven

BTW regeling voor ONROEREND werk:

·        De aannemer van werken in onroerende staat moet een factuur uitreiken zonder BTW als de klant een BTW plichtige is die BTW aangiften indient, en geheel of gedeeltelijk handelt voor zijn beroep.

·        BTW te voldoen door de medecontractant art. 20.

Opgelet: uitsluitend indien levering EN plaatsing (installatie).

·        De klant berekent ZELF de BTW (21%) en neemt deze op in zijn BTW aangifte als te betalenb BTW en onmiddellijk als aftrekbare BTW voor het gedeelte van het beroepsgebruik.

 

Werken in onroerende staat door een GEREGISTREERD aannemer voor een PRIVE persoon aan een woning ouder dan 6 jaar is 6% BTW (attest van klant aan factuur hechten).

 

 

Uitvoer buiten E.G.

Uitvoer van goederen buiten de E.G. = vrij van BTW (export document als bewijs).

Terug naar boven

Intracommunautair verkeer:

 

Terug naar boven

 

BTW Listing

·        In te dienen vóór 31 maart

·        voor afnemers BELASTINGPLICHTIGEN waaraan goederen en of diensten zijn geleverd. (boven 5000bfr/jaar)

Terug naar boven

Intrastat aangifte:

·        Maandelijkse statistische informatie.

Indien jaarlijks meer dan 4.200.000 Bfr goederen verzonden of ontvangen worden van andere EEG landen.

Terug naar boven

 

Faciliteiten met betrekking tot verlofregeling voor het indienen van de BTW aangifte

De maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni, en de kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal, en de kwartaal opgaven van de intracommunautaire handelingen m.b.t. tot het tweede kwartaal moeten uiterlijk ingediend worden op10 augustus i.p.v. 20 juli.

De maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli moeten uiterlijk ingediend worden op 10 september i.p.v. 20 augustus.

De BTW of de voorschotten daarentegen moeten wel op de normale vervaldata worden betaald, zijnde vóór de 20e van de maand

Terug naar boven

 

Voorschot december voor de maandaangiften

Bepaling van het voorschot.

Sinds december 1994 zijn er 2 manieren om dit voorschot te berekenen. De vrije keuze wordt gelaten aan de belastingplichtige.

Eerste wijze: Belasting verschuldigd voor de eerste 20 dagen van december.

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan de effectief verschuldigde belasting voor de handelingen verminderd met de aftrekbare BTW over dezelfde periode van 20 dagen. Het is dus vereist de boekhouding voorlopig af te sluiten.

Wanneer het voorschot wordt bepaald en betaald op deze wijze, dient de belastingplichtige een bijlage waarvan het model kan bekoimen worden bij de BTW controlekantoren te voegen bij zijn aangifte van december. (in te dienen tegen 20 januari)

Tweede wijze: Rooster 74 van de aangifte van november.

De belastingplichtige die dit wenst bepaalt het voorschot op het bedrag vermeld in rooster 71 van de aangifte van november. De belatingplichtige dient dan geen enkel document te voegen bij zijn aangifte van december. (in te dienen tegen 20 januari).

Het daadwerkelijk betaalde voorschot wordt vermeld in rubriek C van het kader IV van de aangifte van de maand december. (in te dienen tegen 20 januari).

Terug naar boven