betogingHalle

verderterugFladderaars

Vredesconcert op het soldatenkerkhof in Passendale. Mooie melodieŽn, te vergeefs. Luisteraars strekken zich lang uit in het gras, één vadem onder hun luie kont blijven de oude lijken van Britse soldaten roerloos liggen.
Op de 75-ste IJzerbedevaart bezweert Lionel Vandenberghe de Vlaamse vredeswil. Mooie woorden voor al te weinig achterban, soldaten zonder geweer. De regering moet vallen ! Woorden, slechts woorden.

In Herstal zijn ze netjes verpakt, 5500 minimi, machinegeweren van de hardste kwaliteit, voorzien van het trotse stempeltje van de Fabrique Nationale. Eén van deallerzwaarste voorvechters van mensenrechten en democratie, Zijne Excellentie père Michel, hoogomhooggeprezen Minister van Buitenlandse bemoeienissen met andermans Zaken, heeft de nodige Belgische zegels op de FN-pakketjes geplakt. Het hele kernkabinet heeft hem duchtig helpen likken. Luchtpost van het Royaume de Belgique naar het Koninkrijk aan de Himalaya, een hemels geschenk voor een dodelijk arm land .

Met de tong nog stijf van de lijm, heeft geen Belgisch regeringslid een bezwarend woord over de kleverige lippen kunnen brengen. Nepal betaalt contant. Van een burgeroorlog of een ondemocratisch bestuur aldaar, heeft niemand weet. De oude blauwe strijders voor vorst en vrijheid van het kapitaal staan niets anders toe, de Euro die ze ontvangen stinkt nog steeds niet. De blauwtjes als Vankrunkelsven zullen in Herstal wel geen prikkeldraad meer gaan zoeken om er hun nieuwe broek aan stuk te scheuren.

Het viel eveneens te voorspellen dat de balans waarmee de PS het brood van de Waalse metaalarbeider afweegt tegen de dood van een Nepaleesje, gewoontegetrouw overhelt naar de kant van de obligate solidariteit met hun eigen zichzelf. Hoe Anders de Sp.a geworden is blijkt uit het honds gekwispel en gekwijl waarmee de kameraden zich nogmaals aan de wensen van hun grote rode staatskapitalistische vrienden van FN onderwerpen. Een onvermijdbare kwestie van moeten.

Met hun dwars verzet tegen de herinvoering van tabaksreclame op de omloop in Francorchamps, heeft Ecolo de Waalse heersers al meer dan genoeg getergd. Het ecologische onheil dat zou kunnen uitgaan van 5500 mitrailleurs betrachten ze dan ook als louter speculatief. De minimi zijn milieuvriendelijk verpakt, de vervoerdocumenten op chloorvrij papier, de koopwaar gegarandeerd 99 % afbreekbaar, biologisch.
Anders gaan leven betekent eerstens en vooral het afweren van het dreigende gevaar voor karnemelk in een plasticbeker of appelsap in tetrapack . De Agalevvriendin binnen de regering had er aldus niets op tegen om de wapens van een groen label te voorzien. Ook zonder het lichtend voorbeeld van Madame Durant, kan Mevrouw Aelvoet zich op zichzelf beroepen om weer eens tegenstrijdige verklaringen af te leggen die ongelooflijk verkeerd kloppen met een ware of een voorgewende werkelijkheid. Om het aanhoudend getril van haar gsm te onderbreken moest ze voortdurend en zonodig: mobiel gezwets of zo meer, in twee talen. Iets kan dan wel eens aan haar attente aandacht ontsnapt zijn. Onwetend ja-knikken gaat sneller dan denkwerk. Halsstarrig achter dat soort toestemming blijven staan is haar alternatieve vorm van regeringsverantwoordelijkheid opnemen. Een ijzeren karakter, die mag da .

Agalevvoorzitter Geysels, integer democraat, blaast koud noch warm. Democratisch parlementeren gebeurt in het parlement. We zullen een keer eens goed moeten gaan zien wat dat daar is bij die mensen in Nepal. We zullen dat wel eens naslaan in een of ander weekblad als het zand uit mijn sandalen is. Zo gauw zullen de lopen van minimi's nog niet witgloeiend staan.

( Enige dagen later zal het groene voetvolk het globaal op de heupen krijgen. Aelvoet neemt ontslag. Eervol. Geschikt om als witte clown samen met Beertje Anciaux zieke kinderen aan het lachen te brengen en goedbetaald en uitgerust bij de volgende verkiezingen hun eigen meubelen met huisgerief te gaan redden. 26.8.2002 )


Paars-groen zwijgt zich uit. Argumenten voor de wapenlevering zou men kunnen aanreiken als men durft besluiten dat de communistische guerrilla's in Nepal een groter kwaad zijn dan de wettige regering. Maar gezworen pacifisten kunnen hun stelling niet ongestraft verlaten. Rechtuit spreken is zilver, maar rond de pot met hete brij draaien vergt minder moed.
Duidelijk bestaat onze regering niet uit pastoors en moraalfilosofen, maar uit politiekers. Zij zijn de uitvoerende macht. Door de allures die hun democratische geest heeft aangenomen, eigenen ze zich het recht toe hun bestuursdaden niet langer getrouw te laten beperken door de wetten van het volk. Wetten gestemd door u en mij. Vandaar is die Belgische wapenwet van 1991 zo erg onnozel, vandaar zijn de richtlijnen van de Europese Unie het waarschijnlijk nog meer.
Door de wijd open debatcultuur van onze, steeds meer en meer, geliefde premier worden wij, het volk, de kamer en de senaat overmatig ingelicht voor alles gepolst en geraadpleegd. De hoogste rechtsinstantie wordt om bijstand gevraagd en haar vonnis wordt steeds nauwgezet opgevolgd. Geen regering in ons land laat ook maar de geringste twijfel rijzen omtrent de onwettigheid van haar beslissingen. Een bananenrepubliek kan misschien overal, maar niet hier !

Trouwens als Louis Michel, beschermheer van de mensheid en de menselijkheid, beweert dat er geen burgeroorlog is in Nepal, dan zijn de wapenleveringen goed en wel zeer wettelijk en gezond. Een geoefend internetter weet wat voor onverantwoorde gekken en hackers er soms hun hersenspinsels aaneen rijgen. Het is dan ook niet abnormaal dat u enige dagen terug op de webstek van Buitenlandse Zaken kon zien dat Nepal een burgeroorlog kent. Maar dat de internetbericht van onze Louis was slechts bedoeld als voorbeeld, dat aantoont hoe een verkeerd bericht zou kunnen luiden. Iedere overeenkomst met personen of feiten was dan ook louter toevallig.
Het hemd van Louis is proper. Volgens hem liet zelfs de Duitse Bondsrepubliek eveneens zonder bezwaren toe om toevallig ook 5500 mitrailleurs naar Katmandu verzenden. Ook al mocht reeds iedereen van het volledig tegendeel overtuigd zijn, Louis blijft droog onder de oksels, zelfs zijn vingers rieken proper.

Maar buiten de regering hebben toch enige onverlaten van de paars-groene coalitie het jammerlijk aangedurfd de rechtmatigheid van de wapenlevering in vraag te stellen.
De brave Dirk Vander Maelen is het aan zijn functie bij de Sp.a verplicht, dit onderwerp niet onberoerd te laten. Gezien de enorm succesvolle mislukkingen van zijn vergaderingen i.v.m. een Nieuwe Politieke Cultuur, wordt de impact van zijn standpunt bij de coalitiegenoten grandioos onmeetbaar.
Bart Staes Europarlementslid voelt zich eveneens geroepen een mening te hebben. Klein Duimpje blaast tegen windmolens.
Dat spektakel wordt te veel voor Serge Kubla. Deze Waalse reus trekt zich geŽrgerd aan de haren en roept vertwijfeld :" Ce farfelu d' Agalev ! "
Zeer correct van monsieur Serge, ce kubla@gov.wallonie.be . De gewestelijk Minister van Economische Zaken is niet te mak om in vuur en vlam te springen voor het behoud van de vrede en de winst van zijn Waalse wapenindustrie. "Ce farfelu d' Agalev! ", deze dwaas van Agalev waagt het zich af te vragen of wapenleveringen aan Nepal stroken met Europese richtlijnen. In een eerste nieuwseditie vertaalt onze VRT de uitspraak van monsieur Kubla door : "deze schertsfiguur van Agalev". Later op de avond wordt farfelu Staes gewoon " deze Agalevver". De schertsfiguur is weggecensureerd. Iemand op de nieuwsdienst verstopt het liever dat een Waals minister geen schroom heeft om een koe een koe te noemen en Bart Staes een farfelu, een halve gare, een kwibus, een vanger, een wispelturige zot, een flodderaar.
Dat Bart Staes van de ene partij naar de andere fladderde, kan niet ontkent worden.
Dat elk germanofoon tegengesputter de hoge heren in WalloniŽ misnoegt, is godsgegeven.
Maar dat een afgezant van het soevereine volk door een Minister met een scheldnaam wordt betiteld, is eerder ongehoord. Tevens is het fascistisch lang gelden dat geen enkele farfelu tegen dit arrogant taalgebruik krachtig protest wil en durft aantekenen.

Zodoende mogen de officiŽle gezagsdragers in BelgiŽ de democratisch verkozenen voortaan onbekrompen beledigen, niet slechts in de beslotenheid van partijcenakels of in het parlementair halfrond, maar publiekelijk in open lucht, voor lopende camera's. Schelden maakt vrij. Schelden is vrij. Schelden wordt niet beteugeld. Wat Kubla kan, mogen ook mindere goden. Alle Belgen gelijk voor de wet. Voor dwangsommen valt niet meer te vrezen, een minister-president zal het zonder bijverdienste ook wel rooien.

Het lijstje met de namen van ware en vermeende farfelus zal weldra nog verder reiken dan van Hasselt naar Oostende. In koeien van letters worden die namen over alle provincies duidelijk zichtbaar uitgesmeerd. En dit tot aller vrome stichting, groot jolijt en algemeen profijt.

© 25.8.2002

Naspel in Nepal:

Begin oktober wordt hare Majesteit Gyanendra de alleenheerser over Nepal. Zijn leger met klikken en klakken paraat. Regering en parlement met hun klikken en klakken op straat. Het volk juicht, Vive le Roi, zoals het hoort in elke prille democratie. De vriendjes met de vriendjes van de vriendjes van ons eigenste prille democratie spenderen 5000 Euro of 200 000 frank per dag om zich te vergewissen van de noodzaak der wapenleveringen. Mooie tempels , mooie meisjes, hoge bergen, diepe dalen. Al kan je alles over Nepal in dikke rapporten lezen , de Belgische commisie zal het met onze centen ter plekke zelf beleven. Na hun hoogtekuur kunnen ze ons hier met hun tijdingen komen verblijden. Als het meevalt valt er er voor hen bij de Waals Nationale Wapenfabriek nog een presentje af. Een plastic pistooltje ware niet slecht. Bij de betere wapenhandelaar zal men het niet meer vinden. In zijn uitstalraam prijkt intussen slechts hard spul. Tenminste in eigen land heeft het bewind van vers gebombardeerd minister Tavernier al vruchten van vrede afgeworpen.
8.10.2002

Collaps : De eerste februari 2005 zet de koning van Nepal zijn regering aan de kant.
Namen, 3 maart 2005. De schijn van steun aan de prille democratie is niet meer te redden. Marie-Dominique Simonet(CdH), Waals vice-presidente en o.a Waals minister van Internationale Betrekkingen, staat de leveringen van de minimi's aan Nepal niet meer toe.
De Franstalige pers titelt bedrieglijk: Les armes belges n'iront plus au Népal.
Hoezo armes belges ? Dat de Waaltjes hun rotzooi nu ook maar Waals houden; de Vlaamse Pilatussen hebben zich in onschuld gewassen.
Maar niet onder hun oksels. Wat in Nepal niet meer kan, stinkt verder in Afrika. Het lot van de dode, verkrachte, verminkte, vervolgde, verdreven zwarte wordt mede bezegeld met Waalse vuurkracht, met Waals gewin, onder Belgische waarborg . Als de zeer vredestichtende afnemers van het Waalse moordtuig de Afrodollars onvoldoende bijeenscharrellen, dan dekt de Belgische schatkist ( via de Delcrederedienst en uw centen) hun schulden.
Onze Walsche beschermelingen mogen in Herstal eens een dubbelloops jachtgeweer laten graveren, met het wapen van Belgie , Brakel en de Gucht erop . Een klein presentje heeft ons aller
Kareltje en vredestichtende Afrikakennertje toch eervol verdiend.

8.3.2005Voor herhaling vatbaar .

vilvoorde.gif Op zondag 16 juni 2002, werd een vreedzame mars gehouden. Een protest tegen Waalse verkiezingen op Vlaams grondgebied, en tegen het nogmaals opgeven van een Vlaamse meerderheid in BelgiŽ door een onding als een paritaire Senaat.

De tocht van Halle naar Linkebeek was een vreedzame manifestatie. Vreedzaam. Met veel jong volk en heel wat gezinnen. Maar de overheid verwarde vreedzaam met wreed-zaam. Wat bleek ?

De vreedzame betoging moest zonodig door maar liefst VIJF gepantserde voertuigen begeleid worden. Diende dit om wat Vlaams is in een slecht daglicht te kunnen stellen, en de Vlaamse Beweging te associŽren met amokloperij en geweldpleging ? Of wou men de Vlamingen, als bedreigde diersoort, tegen franstalige inwoners in bescherming nemen? De politie kan macht en materiaal misschien iets minder doelloos inzetten , dan door die godganse namiddag achter een vreedzame mars aan te tuffen. Met de roep naar meer blauw op straat, hebben die erom roepen, waarschijnlijk iets anders op het oog...

Er komt nog beter : Burgemeester Van Eyken, gaf de politie de opdracht te verhinderen dat in Linkebeek, de Vlaamse Leeuw werd gezongen! Kan het nog belachelijker : Een kolonistje dat het volk verbiedt om op eigen grond zijn eigen lied te zingen !? Wordt zulk soort imperialisme nog ergens elders bedreven ?

Maar het Fransdol ballonnetje was snel doorprikt. De Vlaamse Leeuw werd aangeheven en door gezongen. In Vlaanderen mag men toch ook nog eens Vlaams zijn .

Overgenomen tekst.


vilvoorde.gif
Inlichtingen over De Nationale Betoging in Vilvoorde op 29 september 2002:

Volledige informatie VVB met alle verwijzingen op
Paars-groen slaat Vlaanderen bont en blauw.

Degelijke stellingmame tegen de nieuwe kieswet, op bladzijde van het tijdschrift Secessie . Hier af te halen (PDF-formaat): Secessie. Nr 7. Deel 4.(2,3MB)

Achterklap:
De regimecollabo's hebben geen moeite gespaard om geen ruchtbaarheid te geven aan de geplande betoging.
Toch stapten 3000 Vlamingen op. Het vermelden niet waard.
Of toch. In het journaal presteert de Vrt het om eerst in een verslag over de CD&V , Jean Luc een reeds lang gearchiveerde Vlaamse Leeuw te laten zingen.
Dan komt een uitvoerige reportage over de Vijf Groten van de SP.a, die onder de naam van de Teletubbies tram, trottoir en markt gaan afdweilen om zich bij de bevolking belangrijk te maken.
Pas daarna effekens, enige Vlaamse vlaggen die langs Vilvoorde worden gedragen, geen toespraak geen toelichting. Precies een folkloristische Sacramentsprocessie. Vrt !


© 30.9.2002


Uitgesproken belachelijk.

Originele uitspraken en standpunten van belezen mensen in het voorjaar en de zomer van 2002. Ook zonder JoŽl De Ceulaer te citeren is de stoet van bedachte onzin bedenkelijk.Sophie de Schaepdrijver, over de IJzertoren :
,,Bij zo'n grimmige betonnen fallus met kruisvormige eikel denk je niet meteen aan bonte openheid en nieuwe politieke cultuur. Dan denk je aan eiken boekenkasten met het verzameld werk van Ferdinand Vercnocke. Het zal nog wel een tijdje duren voor de IJzerbedevaart die beladenheid kwijt is. Al mijn sympathie voor de mensen die hard werken om zo ver te raken. Maar zelf zou ik nooit naar Diksmuide gaan.''

Maar best ook.
Sofie zou er kunnen vast stellen dat de fallus die ze zich wenst niet uit beton maar uit baksteen is, haar eikel een symbool van de gestorven en herrezen Christus, haar misprijzen een gedenksteen. Dan schiet haar bonte openheid tekort om de opgelopen politieke cultuurschok te verwerken. In Kaaskerke is het voor Sofie niet te doen zonder enige opvang voor seksueel geobsedeerden. Een rubberen opvangcentrum, en liefst een Belgisch.


Wie met jongeren werkt, moet meer onkreukbaar zijn dan anderen. In deze gestelde eis ruikt het voor Paul Pataer van de Liga voor Mensenrechten naar discriminatie:
,, Wat met bedienden in een financiŽle functie? Moeten die geen bewijs voorleggen dat ze nooit gesjoemeld hebben?''

Of hoe de gelijkheidsmijnheer geen onderscheid blijkt te willen maken tussen een verknoeide opvoeding en een gemanipuleerde boekhouding.


Guy Verhofstadt I Premier van BelgiŽ :
,,We zullen het verdrag van Kyoto uitvoeren, ook al is het slecht onderhandeld. We gaan ons toch niet belachelijk maken in Europa.''

Neen, ons in geen geval belachelijk maken ! Betreffende het zich belachelijk maken in het buitenland zal deze regering niet het minste precedent toelaten.


Fauzaya Talhaoui, Volksvertegenwoordigster :
,, Sevilla is internationaal gekend als een multiculturele metropool.''

Maar niet zo multicultureel als Bommerskonten. Ook daar volgden volksgroep na volksgroep elkaar op : eerst de Neanderthalers, dan de MenapiŽrs, dan de Franken, dan een kerkje en dan de cola-automaat. En behalve die ene Madame uit Brussel spreekt iedereen er Bommerkontens. In Sevilla hableert iedereen en elke Madame uit Brussel slechts het platste Sevilliaans. Al meer dan 500 jaar.


Bruno Tobback :
,,Ik heb geen moeite met de ideologische koers van VLD-voorzitter Karel De Gucht die vindt dat de overheid zich niet te moeien heeft met de prijs van de grond en de manier waarop die wordt gebruikt.''

De zoon van je vader, de kop op TV, een vast inkomen, de meest uitgesproken socialistische basisidee verketterend. Karl Marx stampt de planken uit zijn kist.


Een twintigtal organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs, ondertekent een intentieverklaring die benadrukt dat scholen openstaan voor holebi's. Ze verbinden zich ertoe niet te discrimineren op basis van seksuele geaardheid en eventuele problemen aan te pakken.

Tot op heden hechtten scholen immers groot belang aan de seksuele geaardheid van de leerlingen, om op die basis grof te kunnen discrimineren. Problemen werden niet aangepakt. Opvoeders en leraars waren tot op vandaag achterlijke klungels, die zich al jaren op een andere planeet bewogen.


De Standaard, Belgische kwaliteitskrant:
,, Welk pak hij ook droeg, het leek altijd goedkoop. Een scharminkeltje was hij, maar ook een geboren dwarsligger. Opgewonden, grillig, wantrouwend en soms een beetje zielig. Met zijn als uiterst-rechts ervaren ideeŽn kwam Hans Janmaat, die zondag op 67-jarige leeftijd aan een hartkwaal.''

Een scharminkeltje dus !


Steve Stevaert Hasselts Minister van Vanalles :
,, De voorbije tien jaar is de gemiddelde leeftijd van een auto gestegen van vijf tot zeven jaar. Dat is slecht voor het milieu.''

Steveke heeft groot gelijk, het milieu dat is de autoindustrie, de nevenbedrijven, de werkgelegenheid, de bedrijfsbelasting, de belasting op de toegevoegde waarde, de rijtaks. Uw nieuwe wagen wordt ten volle vervaardigd met de rommel van uw oud karretje en dit uitsluitend met de aller-alternatiefste allergroenste energie. Waarop wacht U nog ?
De beste milieuactivisten rijden de allernieuwste wagens !


De krant :
,, ControversiŽle tentoonstelling 'Eet es genetisch' wordt mogelijk gesloten. De tendentieuze pro-biotechnologie gerichte tentoonstelling "eet es genetisch" van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) staat haaks op de doelstelling de burger kritisch te informeren. Vandaag heeft Agalev bij de herneming van deze tentoonstelling opnieuw geprotesteerd bij minister Van Mechelen. De minister antwoordde dat hij door een onafhankelijk panel zal laten onderzoeken of de tentoonstelling 'al dan niet tendentieus is. Mocht het panel besluiten dat dit zo is, zal de minister de tentoonstelling onmiddellijk sluiten. ''

Dankzij Agalev en het panel van Dirk van Mechelen wordt de burger behoed voor tendentieuze informatie die onkritisch informeert. Burgers kunnen immers niet kritisch denken, dit hoeft ook niet, Agalev zal die bres in hun hersenen wel dichten . Voor allerlei tendentieuze berichten is het te laat. Pers, TV , musea, scholen, kerken, politici, potsenmakers, groentenboeren, veterverkopers, het tijdperk der ongebreidelde hersenspoelers is nakend voorbij !


Marleen Vanderpoorten, Minister van Onderwijs, raadt alle scholen aan een bezoek te brengen aan Breendonk:
,,Leerlingen moeten leren over de Tweede Wereldoorlog, de jodenvervolging en de concentratiekampen. Ze moeten de LINK leren leggen met extreem-rechts.''

Imperialisme, Versailles, economische crisis, dat waren geen oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog werd uitsluitend gevoerd om mensen te doen zwijgen en te kunnen likwideren. Extreem-rechtse legers stonden tegenover vrije democratieŽn . Met de val van Berlijn kwam een eind aan de willekeur van de Wolga tot aan de Ieperlee.
Maar de doodgewaande geest van Mengele is na vijftig jaar weer ontwaakt. Bruine stoottroepen organiseren hun kristalnachten. Het parlementsgebouw staat in lichterlaaie. Schijnprocessen worden gevoerd. Onschuldigen krijgen de strop. LINK. Oeioei onzen democratische konink wordt ontmacht. LINK LINK. Het Belgische volk dreigt verknecht. LINK LINK LINK. Kinderen past goed op voor de gevaarlijke stouteriken van het Vlaamse Blok !


Dirk Holemans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Agalev :
,,Alle scholen moeten naar Breendonk''

Van eigens vanzelfsprekend.


Zeer simpele ziel:
,,Wir haben es nicht gewusst oppert nog af en toe een enkele boude Duitser, geconfronteerd met de vroegere oorlogspraktijken van zijn landgenoten. Vreemd die onwetendheid, want in 1914, na amper een paar maanden bezetting bij ons, wist zo ongeveer heel de beschaafde wereld hoe de Duitsers tekeergingen. ''

Alle Duitsers worden geboren met een gen voor beestachtig te keer gaan. Sommige Duitsers hebben het Haben.nicht.gewoest-gen . Zij weten niet dat bij alle Duitsers het beestachtig-tekeergaan erin gebakken zit. Behalve bij enige flaminganten komen de kenmerken van voornoemde genen buiten Duitsland nergens voor. De volgende oprisping van de zeer simpele ziel zou kunnen handelen over het verfoeilijke anti.Duits.racisme-gen, moest zijn simpelste.ziel-gen het hem niet beletten.


Simpel Belgisch wicht :
,,Ik neem aan dat we als Belg trots kunnen zijn dat we drie talen spreken maar ik begrijp niet dat men zo extreem kan reageren op het feit dat mensen denken dat we uitsluitend Frans spreken. Is de kloof tussen beide (of de drie?) landsdelen dan nog niet groot genoeg, om er nog een schepje bovenop te doen? Ik koester ook wel in zekere mate een soort vaderlandsliefde maar om mij ook nog op te winden over taalkwesties; dat is van het goede te veel. Volgens mij zijn we eerst en vooral allemaal Belgen. ''

Talenkennis is blijkbaar geen synoniem voor aardrijkskunde, geschiedenis of sociale bewogenheid. Over de kloof tussen de landsdelen heeft het brave wicht wat gehoord maar ze nog nergens gezien. De Tsaren spreken Frans, de koelakken zullen het ook wel leren, en de rest krijgt zoal van het goede teveel.


Mia Doornaert :
,, Op grond van welke waarden zouden we de onderdrukking van Palestijnen, Tsjetsjenen of wie dan ook aanklagen als we die barbarij van eigen bodem wegmoffelen?
.... Vergeven moeten we vroeg of laat kunnen, maar vergeten mogen we nooit. ,,


Zelfs geen halve waarheden, deze dienen ten eeuwige dagen dag na dag opnieuw opgerakeld.


Vincent Van Quickenborne Rondtrekkend Senator:
,, We willen ook de familiale solidariteit aanmoedigen en de scheeftrekking tussen generaties tegengaan. Grootouders zullen voor een deel verplicht worden om hun kleinkinderen financieel te ondersteunen ''

Een nieuw volkomen liberaal standpunt. Met Vincent & Co in haar rangen mag de VLD ( Vlaamse Liberale Democraten) zich voortaan VLD-a te noemen. VLD-anders of de VrijLosseDemonstranten-andersom.


Tarik Fraihi, medewerker van de Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties :
,, Het democratische gehalte van de islam als godsdienst is een stuk groter dan dat van het christendom. Er is geen kerk, geen hiŽrarchie, geen dogma's, geen onfeilbare paus. Gelovigen staan rechtstreeks in verbinding met God. Ze kunnen vrij kiezen welke leer of school binnen de islam ze volgen.''''

Voor wie het nog niet wist: Het hele Christendom heeft zich weer onder het onomstreden gezag van de Paus Jan Pauwel II geplaatst. Het Roomse Imprimatur is opnieuw de enige weg naar de Waarheid. Pastoors zonder brevier en rozenkrans worden geŽxcommuniceerd.
Heel anders voor wie een rechtstreekse lijn heeft met Allah. Het doet er niet toe of hij kiest voor de leer van de Soennieten, de Shi'ieten, de Walhabieten, de Drusen.... Islamitische gelovigen maken een democratische vrije keuze, steeds en overal in ieder dorp. Erfenisrecht, besnijdenis, verstoting, steniging. De gelovige kiest ervoor of hij mag het ook laten. De profeet Mohammed heeft immers zomaar enige onverbindende raadgevingen gratis weggegeven. Wil iemand vijf keer per dag zijn achterste naar Mekka richten. Ook goed. Het schaap mag blauwe ogen hebben. De bloedworst mag lekker smaken. Wie wil houdt zijn Ramadan niet ongeschonden. Te weinig kleren om het lijf kan niemand deren. De Islam is lang niet zo ondemocratisch en intolerant om steeds en overal, op boet' en vrijdag vlees te doen ontberen.


Jamila Hamddan-Lachkar (CD&V-gemeenteraadslid in Mechelen):
,,De emancipatie van de vrouw wordt in de islamwereld afgeremd door het idee dat die strijd een product van de westerse beÔnvloeding is. ''

Het Vlaams bier-, wijn- en geneververbruik stijgt duizelingwekkend door het idee dat het verbod op alcoholverbruik een product is van de Mohammedaanse beÔnvloeding.


Isa Van Dorsselaer DS:
,,De helft van de meisjes werd door Centra voor Leerlingenbegeleiding naar een huisarts gestuurd. Maar die weet door het gebrek aan ervaring met zo'n aandoening ( eetstoornissen!) niet goed hoe ze te behandelen of naar wie de patiŽnten moeten worden doorverwezen. ''
Zoals voorheen de schoolmeesters zijn de huisartsen nog steeds even achterlijke klungels die zich al jaren in al hun onwetendheid op een andere planeet bewegen.


De Standaard, bron van nuttige Informatie:
,, Ruim 350 Agalev-raadsleden uit de gemeente-, provincie- en OCMW-raden kwamen zaterdag bijeen in de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield. Oud-VU-minister Johan Sauwens was daar aanwezig en moest hiervoor opstappen.''

De gouden bruiloft van Tien en Pol werd zondag gevierd in de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield. Oud-VU-minister Johan Sauwens was daar aanwezig en moest hiervoor opstappen.

De Lustige Doordraaiers uit Zwijnaarde kwamen maandag in de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield. Oud-VU-minister Johan Sauwens was daar aanwezig en moest hiervoor opstappen.

Na de begrafenis van Dries van het Muziek kwamen de leden van de Fanfare voor een broodje met kaas en hesp bijeen in de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield. Oud-VU-minister Johan Sauwens was daar aanwezig en moest hiervoor opstappen.

De oudgedienden van de Carabiniers lichting 1958, kwamen woensdag bijeen in de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield. Oud-VU-minister Johan Sauwens was daar aanwezig en moest hiervoor opstappen.

Wie belang stelt in de verdere lotgevallen van de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna een jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield en waar oud-VU-minister Johan Sauwens aanwezig was en daarvoor moest opstappen, kan zich tegen betaling abonneren op De Standaard.

In februari 2003 verschijnt het dubbele jaarboek met alle lotgevallen van de zaal waar het Sint-Maartensfonds bijna twee jaar geleden zijn beruchte bijeenkomst hield en waar oud-VU-minister Johan Sauwens aanwezig was en daarvoor moest opstappen. Te verkrijgen bij Standaard en de betere boekhandel


Paul Goossens Belgische klasse journalist :
,, De mark was zowat de enige Duitse realisatie in de twintigste eeuw waar fatsoenlijk Duitsland zich niet hoefde voor te schamen. De mark was voor het naoorlogse Duitsland een icoon en decennialang het enige Duitse symbool dat ook ver buiten Duitsland getolereerd en zelfs begeerd werd.''

Made in Germany staat voor onverkoopbare brol. Wirtschaftswunder is de titel van een pornofilm. De Duitse Eenheid is een vervallen stamkroeg. Kultur is er ander woord voor karmellenversjes, bidets, worstenstandjes en ketelmuziek. Niets daarvan wordt elders getolereerd. Moest fatsoenlijk Duitsland bestaan, het zou zich erover diep moeten schamen.
Paul Goossens is journalist bij Euro-Belga. Of hij daar blijft dankzij een anti.Duits.racisme-gen of ondanks een opvallend blind.op.één.oog-gen is nog niet achterhaald.


Maria Vogels, Minister bij Welzijn en Gezondheid, wil geen verbod op de verkoop van alcoholhoudende limonades via automaten:
,,Verbieden maakt de alcoholpops enkel aantrekkelijker.''

Sylvie Fabré, kabinet Vogels:
,,Verbieden is nooit een goeie manier van preventie. Je moet jongeren informeren. Wijzen op de gevaren van de alcoholpops. Zeggen: eentje kan geen kwaad, maar het is geen limonade.''

Tom Evenepoel van de Drugslijn VAD:
,,,,Verbieden alleen heeft niet veel zin. Je moet mensen, volwassenen en jongeren, leren omgaan met alcohol.''

Prompt schaft de minister van Verkeer de verbodstekens af : ,,Verbieden maakt dronkenschap aan het stuur enkel aantrekkelijker.''

De minister van Werkgelegenheid maakt zwartwerk bespreekbaar:
,, Een beetje kan geen kwaad, maar zorg dat je goed verzekerd zijt als je van een ladder valt. ''

De minister van Jeugdbescherming :
,,Verbieden alleen heeft niet veel zin. Je moet wijzen op de gevaren van overdraagbare ziektes. Mensen, volwassenen en jongeren, moeten leren omgaan met een groepsverkrachting.''

De minister van Justitie:
,,Verbieden is nooit een goede manier van preventie. Je moet jongeren informeren. Zeggen: in een warenhuis kan een appel minder weinig kwaad, maar elke dag een kassa bij een apotheker is toch iets te veel.''

De minister van FinanciŽn bewandelt een andere weg. Uitdrukkelijk verbiedt hij het, om alle inkomsten bij de belastingdienst aan te geven. Voller kon hij de schatkist niet krijgen.


Zeer correcte Ziel:
,,Is vrije meningsuiting geen basisrecht voor ieder mens... Mogen wij als staat iemand zijn basisrechten afnemen? Zelfs als heet hij Dutroux... Want ik hoop dat wij als samenleving niet meer in de oog om oog tand om tand mentaliteit geloven...''


Onnozele Hals:
,, Verwonderd ben ik natuurlijk niet : collaboreren met bezetters is nu eenmaal een Vlaamse specialiteit.''

Veelvuldig als friet met stoofvlees, of exquisiet zoals het postmoderne volksverraad ?


Heilig Verontwaardigd :
,,Is het veldrijden nog niet Vlaams genoeg? Moet dat helemaal een regionaal gebeuren worden? Wees liever blij dat er nog een nationaal en internationaal tintje aan gegeven werd. Het is zoveel ergerlijker als een commentator op VRT het weer maar eens over "onze Vlaamse jongens" heeft, tijdens de verslaggeving van een wielerklassieker. Alsof we ons niet meer mogen verheugen over de prestaties van onze landgenoten uit WalloniŽ! Apartheid noemen ze zoiets.''

Van het scherm van mijn VRT zijn de zwerm Belgen, de Belgische jongens van Bachten de Kuppe , de Belgische meisjes van de Limburgse Maaskant bij geen enkele sportwedstrijd weg te slaan.
Maar Heilig Verontwaardigd beluistert al jaren buiten haar/zijn medeweten oude bandopnames van radio Loksbergen. De ongelukkige.


De Belgische staatssecretaris voor Ontwikkelingsamenwerking :
,,Door een probleem naar een ander bevoegdheidsniveau te verschuiven, los je het niet op. Tegenover de dynamiek van almaar meer regionalisering verdedigt niemand nog de federale staat.'' Boutmans neemt die taak op zich. ,,Die voortdurende middelpuntvliedende kracht is slecht voor Brussel en slecht voor Vlaanderen .''

En wellicht ook voor Boutmans. De arme man moet spijtig nogal veel op reis. Als hij thuis komt moet hij dringend eens spreken met zijn Premier en de rest van zijn clubje. Talloze oude en jonge kroko's, zowel in het federale, en als puntje bij paaltje komt in alle andere parlementen, ook het Vlaamse, houden de vinger aan de naad van hun Belgische broek. Moesten de middelpuntvliedende kracht niet resulteren in persoonlijk belangen, dan zat 3/4 van de verkozenen het liefst in tricolore kussens.


Verbolgen antisemiet:
,, Het racisme dat vele joden tegenwoordig voorstaan, is minstens even erg als het racisme van Hitler. Men moet dan ook niet verwonderd zijn dat sommige Arabieren zeggen dat IsraŽl wel eens het ultieme massagraf van de joden zou kunnen worden. ''

Men moet dan ook niet verwonderd zijn als het racisme van Hitler en zijn minstens evenwaardige Joodse leerling-tovenaars door nog grotere racisten wordt overtroffen. Overigens kunnen wandelingen in de natuur de geestelijke gezondheid bevorderen. Maar vanaf dat iemand het Hitleriaans racisme kleiner begint te zien dan dat van vele joden tegenwoordig, wordt een raadpleging bij een goede psychiater een aanrader. Liefst geen dieptepsycholoog, en evenmin een zionist of een Arabier.


JoŽl de Ceulaer: (Op aanvraag, voor het familiealbum )
De Ceulaer, Knackjournalist 'evalueert het Vrt-debat' :
,,Het is niet moeilijk om intellectueel de meerdere te zijn van Filip de Winter. Dat is tamelijk gemakkelijk. Dat kan eigenlijk iedereen met 2 vingers in zijn neus en zijn beide handen op de rug gebonden. '' Op zijn tenen getrapt door de schrijfslaaf verliet FdW het strijdperk.

Iedereen kan de truc van JoŽl, zelfs met nog een duim bij in de mond . Die tweede hand op de rug blijft echter nogal ondoenbaar.
Om iets zinvoller te zeggen had Jelle beter zijn tong ingeslikt.
Tegen het decor van 'de Zevende Dag' staat het niet mis om de kriebels te krijgen van incorrecte taal, voor zover ze van rechts komt. Maar met vijand de Winter te tackelen, door hem voor dom te verkopen, verdient het Knackmanneke een rode kaart .
Leidende politieke tegenstanders zijn immers nooit dom, soms mogen ze zelfs zeer verstandig blijken, maar steeds zijn ze hard uitgekookt, vals geslepen en volslagen demagogisch gevaarlijk en verderfelijk...
Het verhaal van de simpele is het verhaal van een onschuldige, van een al dan niet dwalende en vervoerde geest. Zijn scheve denkbeelden kunnen eenvoudig weer recht gezet met slaande argumenten. Slechts wie hiertoe machteloos is scheldt voor 'ezel' en 'uilskuiken'. Een verstandig denkend journalist laat dit aan anderen over.
Maar met het haar over de oren droogt het daarachter niet zo rap.

© 22.9.2002

verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle