betogingHalle

verderterugGesponsorde nieuwsgaring

De luisteraars van Studio Brussel verkozen federaal minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke(SP.a) als beste minister. Niet minder dan 300 ( driehonderd ) radioluisteraars waren tot dit wereldschokkend besluit gekomen.
Ten gerieve van de kijker, kan het dan ook niet anders. Dit zeer belangrijk gegeven hoort uitvoerig thuis op het scherm van de VRT-nieuwsdienst.

Goud voor Frank!
Doe het de vaandeldrager uit Oxford en Scherpenheuvel maar eens na ! Ongegrimeerd, zonder lachen of wenen, zonder fiets of basketbalsloefkes.
Een eventuele persoonsverwisseling met de gelijknamige wielrenner uit Ploegsteert is volledig uit te sluiten. Anders was zijn topscore nog hoger geweest dan de reeds fantastische 6,6 op tien.

Universiteitsprofessor Vandelanotte behaalt zilver, met fiets, met basketbalsloefkes, en nu ook met heel Oostende.

Louis Michel, één en al Waal, al woont hij in Geldenaken, al is hij regent Nederlands-Engels, al is hij vice-premier, krijgt brons:
Omwille van een nooit eerder vertoonde kennis van taelen.
Zo fel dat al zijne geskoten kemelen de Misnister van Buitenlands Saeken worden vercheven .
Met één afgerond punt steekt hij uit, dik boven de 60 pour sent van de poenten.

De rest van de regering volgt met cijfers in de vijftig, of is zwaar gebuisd. Voorwaar een zwakke klas.
Degraeve zij dank !
Hun cijfers werden de VRT -kijker niet uitvoerig aan de neus gehangen.
Wel uw tijd, maar niet hùn kansen op herkansing, mogen er verkeken worden. Voor de Vlaamse Volksomroep mogen de regeringsleden er nog vele jaren de zetels komen vuil maken.


... en andere onzin

Het middagjournaal schittert met levensbelangrijke primeurs en door omverwerpende visionaire inzichten.

Afgaande op enkele, weinig wetenschappelijke metingen en een dito conclusie van Testaankoop, mochten we vernemen hoe zeer kankerverwekkend de stadslucht wel is. Tabakverbruik werd van de autocue afgelezen als zijnde slechts een "b i j k o m e  n d  gevaar" !!!
De Amerikaanse sigarettenindustrie werd voor biljoenen onschuldig veroordeeld !
Ouders tracht niet uw kinderen van iets anders te overtuigen!
Leraars verprul uw tijd niet langer met gezondheidsleer !

en nog onzin

Magda Aelvoet, minister van Volksgezondheid en in alle State, heeft het land behoed voor een te uitgebreide verorbering van PCB's en sulfonamiden.
Dat de VRT de sulfonamiden nog steeds sulfamiden noemt, tot daartoe.
Maar als een journalist er mag beweren dat sulfamiden antibiotica zijn, dan heeft dat niets met meningsvrijheid, maar alles met onwetendheid te maken. Nipt iets te weinig voor een klacht wegens grove volksmisleiding. Maar toch. Tante Isabelle, die allergisch is voor antibiotica, liet daarvoor toch nodeloos haar huisarts aan bed roepen.

zonder pardon.

Tegen het vallen van de avond dringt het tot de VRT door, welke al te kromme komkommers tijdens het middagjournaal geserveerd werden. Om die te verteren halen ze dan prof. Specialist ter Zake, van zijn leerstoel in de studio. Of Bavo Claes keert de stommiteiten van 's middags geruisloos onder tafel.
Excuses of terechtwijzingen van fouten zijn blijkbaar niet opportuun.
Zendtijd voor de zoveelste zelfbetaalde zelfreclame rendeert beter. Ook voor de kijker!

©11.2.2002Vlaanderen Boven 2002

Aan Eerwaarde Pater Johan Leman ,
Directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.
Belgische Staat.            
Brussel         

Betreft: Melding van meningdelict vanwege de Vlaamse regering.

Eerwaarde Pater,

De noodzaak ons land te vrijwaren van ongelijke kansen en te behoeden voor maatschappelijke desintegratie noopt mij ertoe een fundamenteel racistisch gevaar ter uwer aanschijn en oren te brengen.
Het is ondenkbaar, Eerwaarde Pater, dat U zich ooit heeft verlaagd tot het prevelen van schunnige Vlaamse studentenliedjes.
Over de Vlaamse Meisjes, die zo schoon zijn van voren !
Of over de Schele Vanderlinden !
Of over de Paters JezuÔeten ! Ongeoorloofd is het vermoeden dat tussen lof en vespers, enig seminarist dit lied dorst aan te heffen.
Of over de de Paters Dominicanen ! Uw ordebroeders, Eerwaarde Pater.
De Heer moge zich erbarmen over de bedronkenen en onverlaten die in blasfemische overmoed ooit de volgelingen van de Heilige Domenicus ijdel belasterden. De Goedertierenheid ontslaat zijn dienaars echter niet van hun aardse plichten. Aldus, Eerwaarde Pater, mijn dringende bede U te willen buigen over mijn ernstige klacht en bezwaar.

Hetzij onduldbaar onbekwaam en nalatig, ondermijnt niemand minder dan de Vlaamse overheid, wetens en willens te kwader trouw, uw edelmoedig streven. Zij doorkruist listig en achterbaks het rechte pad dat U voor ons allen moeizaam heeft afgebakend. In haar halsstarrige subversiviteit misbruikt ze lafhartig de muzische talenten en organisatorische diensten van eerbare maar argeloze lieden.

Geacht niet van gisteren te zijn, is het U voorzeker niet ontgaan dat de Vlaamse overheid moeite noch kosten spaart om haar Groenige Kouter te zuiveren van al te Vlaamse goedendags en pijnlijke geelzwarte sporen. Dankzij veel Vlaams overheidsgeld zal zij het volk spijzen met gele mosterd en zwart geblakerde grilworst. Nog een rood tikkeltje ketchup en de officiŽle Leeuwenvlag heeft haar culinair alternatief. Voor hen mogen Breughel en Teniers volledig beslag leggen op de viering van de Vlaamse nationale feestdag. Uiteraard bestaat er nog geen Vlaams strijdlied dat rijmt op de totale volksbarbecue . Zie de boerinnetjes hun rokjes zwaaien, aan den oever van den Dijle, klinken daar beter. Maar helaas, vervuld van driftige Vlaamse volksverloochening hebben onze regelneven het anders beslist. Elke organisator van een 11-julifeestje krijgt bovenop zijn subsidie, de gelegenheids-CD Vlaanderen Boven 2002. Van het spotliedje uit 1978 van de toen nog erg Hollandse van 't Groenewoud werd weinig afgedaan, de pik bleef, de Heer fluit in plaats van spuit, en waarschijnlijk niet tot ongenoegen van Bert en de hele familie Anciaux is de zinspeling op de "ancikliek" er uit gevlogen. Drie versies achter elkaar van het lichtjes gewijzigde liedje Vlaanderen Boven, op tekst en muziek van Raymond van het Groenewoud, worden meegezongen door Adamo, Bart Peeters, Belle Perez, Clouseau, DanaŽ, Frank Van der Linden, Ronny Mosuse, Rocco Granata, Sarah, Sergio, Stijn Meuris, Frank Van der Linden en Will Tura. Voorwaar een kleurrijk gezelschap, met volkse artiesten die borg staan voor de populaire waardering van dit tot officieel verklaard Vlaams feestlied.

Geacht nog steeds niet van gisteren te zijn, Eerwaarde Pater, kan het multicultureel tintje dat bovengenoemd zanggezelschap kleurt, U toch niet doof houden voor de gevaarlijke antiraciale klanken die zij in het officiŽle feestlied laten weerklinken. Verre van U te verdenken kleinzerig te zijn en elke vorm van ironie en zelfspot als aanzet tot wraking en gerechtelijke vervolging te zien, vrees ik voor de betrokken Vlaamse overheid dat U wel degelijk en terecht onderscheid maakt tussen uw begrijpend oordeel over onschuldige vormen van artistieke loltrapperij, en uw onverbiddelijk oordeel over een doelbewuste georganiseerde verspreiding van smaad en minachting voor een etnisch groep. Door schuil te gaan achter de vzw. Elf Juli Brussel, die het zogezegde officiŽle feestlied concipieerde, kan de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid in deze niet ontvluchten. Dan mag al menig Minister een dikke pens hebben, dan mag de Vlaamse regering erbij staan te kijken hoe dat hier het zwart geld vloeit, dan mag menig Minister zijn uiterste best doen om het Nederlands onbeschaafd te stotteren, het getuigt van antivolkse pretentie zulke teksten, in dit liedje, op Vlaanderen te plakken. Geen mens verwacht van de Vlaamse regering enig hoerageroep , maar ieder mens in dit land heeft het recht zijn etniteit gerespecteerd te zien. De Vlaamse regering maakt zich schuldig aan volksverraad en racisme. In plaats van de weg open te maken voor nieuwe Vlamingen die zich in Vlaanderen willen integreren , verspert zij hen die weg. Er zijn geen wijze imams afgedaald uit Atlasgebergtes of Anatolische hoogvlakten om zich thuis te voelen in de schildering van Vlaanderen Boven 2002. De rechtvaardigen zullen twee maal nadenken alvorens hun koosjer vlees tussen zulke vettige Vlaamse worsten te leggen. Samen met het respect dat de Vlaamse regeerders Vlaanderen ontnemen, vernietigen ze iedere wens tot deugdzame integratie met het idiote volkje dat een Koekelbergse basiliek als symbool zou hebben, zich bezat en bekladt .

Vermits , Eerwaarde Pater, kracht en gedrevenheid U niet ontberen, verkeer ik in de innige overtuiging dat U de Vlaamse regering wegens laaghartige volksvernedering voor de vierschaar kunt en zult dagen. Mocht U tegen alle verwachting in, niet slagen in dit opzet, dan is de baan weer wat vrijer voor de Moloch en de Antichrist. Dan hoort ook op de katholieke feestdag van de heilige Domenicus geen gloria meer gezongen, dan zullen op die dag uw ordebroeders gezamenlijk alle schunnige strofen dreunen van "Wij zijn de Paters Dominicanen !". Judas wordt hun dagelijks bier. En op Goede Vrijdag vreten ze bloedpens van wilde varkens. Zelfs geen Angolees zou nog met zulke bokkepoten willen tafelen.

Moge de Heer ons voor verder Verval, Verraad en Verderf behoeden.
Met eerbied en ootmoedige groeten.


©11.6.2002De paradox der betaalde Samaritanen.

Wat is nu nog 73 miljoen? Een getal om niet van op te schrikken. Maal 40 komma 334 wordt dat iets meer dan 2944 miljoen. Drie miljard oude Belgische franken. Eén kleine bijdrage.
Die wil Justitie jaarlijks besteden aan de erkende cultussen.

De gevangenen bevrijden, van hun zonden en lasten en vertwijfeling, is een eerzaam werk van barmhartigheid.
Al zei de Heer in de Bijbel "Laat uw ene hand niet weten wat de andere doet ", de pastoor zijn wijn en de iman zijn schaap, vallen er nog niet van uit den hemel.
Aldus werden de bedienaars van geloof en zeden naargelang hun geleverde prestatie verloond. Subito, zonder het hiernamaals af te wachten.
Maar dit refrein klinkt nu afgezaagd. De betaalde noten zullen voortaan evenredig verdeeld worden, volgens de religie van de gevangenen.
Naar de nieuwste stand van zaken betaalt de gemiddelde Belg dan 3,36 Ä voor rooms(!)-katholieke gevangenen plus 2,36 Ä voor de volgelingen(!) van Mohammed.
De bedienaars van de ritus van protestanten, orthodoxen, anglicanen, joden en ongelovigen mogen het voorlopig stellen met 1,58 Ä per gemiddelde Belg.
Hoezeer 'gemiddeld Belg' de lezer is, laat zich met een belastingbrief in de hand, gemakkelijk berekenen.

De bedienaars van geloof en ongeloof staan echter voor een moeilijke evenwichtsoefening:
Hoe groter het aandeel van hun gevangenen, hoe groter hun deel van de prijzenpot.
Binnen de gevangenismuren bloeit de strijd tussen de ijveraars voor godsdiensten en zedenleer weer op in aloude glorie.
Als een bekennende gevangene de tralies achter zich laat, klapt er daardoor voor een of andere cultus, steeds een subsidiebeurs dicht. Zodra een gevangene zich tot aanhanger van een erkend geloof of ongeloof bekent, verspeelt hij daardoor kansen op vroegtijdig ontslag,
Als dit geen vindingrijke zet is van het kabinet van Minister Verwilghen ! Weldra zal alle kritiek op het gevangenisbeleid verstommen.
Zelfs de harde kern van de extreemrechts-side verbijt zich vertwijfeld de lippen. Gaan ze huilen om meer, of om minder islamisten achter de tralies ?

© 12.2.2002Het paard van Avelgem.

Twee brandweerkorpsen. Flikkerende signalen.

  In Brussel betoogden duizenden rustig, tegen het IsraŽlisch optreden in Palestina.
  Mede door het kalmte van de politie bleven rellen uit.
  De politie beperkte zich tot het in ontvangst nemen van enkele stenen en het schatten van het aantal deelnemers.

Avelgem aan de Schelde .

  In Rabat mochten honderdduizenden Marokkanen de straten op om te protesteren, tegen het IsraŽlisch optreden in Palestina.

Een paardenkoets steekt half boven het water uit.

  In Barcelona demonstreerden duizenden, tegen het IsraŽlisch optreden in Palestina.

Een paard wordt op het droge getrokken.

In Parijs verzamelen er zich wel 50000. Meerdere duizenden in Lyon, Marseille, Straatsburg, Toulouse. Demonstranten.
Tegen anti - Joodse agressie in Europa. Joden voor en ook Joden tegen het IsraŽlisch optreden in Palestina.
Tegenbetogers met stenen.


Dit nieuwsbericht was onzichtbaar op uw VRT, uw nieuwszender.
Uw Vlaamse krant
was het evenmin een vermelding waard.

Het is een zwart paard.

De algemene verontwaardiging voor de escalatie van de strijd in het Beloofde Land lijkt zich in BelgiŽ te focussen op het gewelddadige optreden van Ariel Sharon.

IJvert BelgiŽ voor vrede en mensenrecht in Zuidelijk Afrika, in Liberia, in Koerdistan, in Rusland, in Tibet, in Soedan , in Algerije, in al die landen die door hun bewoners ontvlucht worden ?
Neen. Niet overal ijvert BelgiŽ voor vrede en mensenrecht.

Werpt het paarse amalgaam van media en politiek zich in de bres ter verdediging van verdrukte volkeren, idealistisch oud VU-er Willy Kuipers achterna ?
Neen. Niet ongezien.

Gaatjes opvullen gebeurt in het licht van der schijnwerpers.
Een kiekje in Bethlehem, en kiekje op Jenin, een kiekje op Aelvoet, de frontlijn.
Telkens weer, vijf maal per dag, met camera en microfoon, twee voltijdse VRT-correspondenten .

Tanks moesten weer door hoven en huizen trekken, opdat de politieke marktkramers ons hun boodschap van vrede kunnen aansmeren. Tot voor enige maanden beperkten zij zich nog tot een simpele totale afwijzing van militarist Sharon enerzijds, en anderzijds tot een gamma, gaande van schouderklopjes, over lijflijke omhelzingen naar prinselijke kussen voor Arafat of zijn janushoofd .

Over diens laksheid of steun aan Al-Aqsa blijft men loffelijk zwijgen. Terwijl men een paus met Parkinson reeds voor zijn afsterven wil begraven,laat men een onbetrouwbaar bibberende Arafat de Messias uithangen. Kritiek in diens richting getuigt immers van verachting voor de verdrukte medemens. Om moeilijkheden vragen, dat doet men niet .

Hatelijke teksten stellen de kinderen der slachtoffers, op gelijke voet met de voltrekkers van de Shoah. Betogers in Brussel bekladden Joden met hakenkruizen De eertijds vervolgden zijn zelf daders geworden.
Het gemeen verkracht de geschiedenis.
Het kijkt niet meer lijdzaam toe.
Het spuwt en werpt met vuur en stenen.
Met medeweters, democratisch ondersteunt.

De heethoofden van de Arabisch Europese Liga, een kliekje waarvan de agitatie door eerbare vertegenwoordigers van de Moslimgemeenschap wordt afgekeurd, brachten in Antwerpen duizenden pro- Palestijnse en anti-Joodse demonstranten op straat. Zonder aanvraag, zonder toelating. Met voorspelbare gevolgen.
Voor de aangebrachte schade draait dat soort Liga niet op. Drie weken later wenst ze het volk van Arafat nogmaals te helpen, met een betoging. Aangevraagd . Volgens de politie werkt het contra- productief die betoging te verhinderen.

Sieg Heil mag de Vlaamse zatlap niet te hard roepen; maar voor de uitwassen van racistisch vertoon op de Meir worden geen verantwoordelijken gezocht. Voor een gelijk Gelijke Kansenbeleid is blijkbaar meer heldenmoed nodig.
De 20000 Antwerpse Joden ten spijt.
Met hun sinaasappelen laten zich geen Belgische kerncentrales sluiten.
Het is hun Sharon die in Palestina voor Winston Churchill speelt.
Ze mogen al blij zijn dat wij hun een echt Holocaustmuseum bouwen.
Als waarschuwing voor alle crapuul, valse ideologen en heimelijke lafaards.

Onze handen zijn propere handen !
Onze straten zijn geen vuile straten !
Onze media zijn geen gekochte media !

Het paard in Avelgem is echt verdronken !© 10.4.2002
  * Aanvulling:
  De Antwerpse burgemeester Leona Detiège verbiedt de voor zondag 21 april geplande betoging van de Arabisch Europese Liga (AEL).
  Bron: Snelnieuws De Standaard 15.4.2002 18:04:43


Kiezen en delen.

Schoppen wordt troef.
Harten aas zwarte piet. Klaveren kan elke kleur bekennen.
Wie de kaarten deelt kan foefelen.
BelgiŽ en Vlaanderen spelen kieswetgeving. Om ter snelst.

Wordt eindelijk de opkomstplicht afgeschaft ? Njet.

Volgens Patrick Janssens keren we dan terug naar het jaar 1909, naar het meervoudige kiesrecht. Want de werkmens gaat niet vrijwillig stemmen, zelfs al liep hij school tot 18-jaar. Maar als hij moet stemmen, wordt het zoniet uiterst rechts dan toch socialist. Denkt Janssens. Zo'n onzelfzuchtige voorzitter heeft de Sp.a nog niet gehad !
Terwijl de rest van Europa zwicht onder het juk van Staten die verstarden in hun negentiende-eeuwse doctrine, dringen alle Belgen gedwee en tevree naar de stembus.
Heel Europa dorst naar ontvoogding. Het smacht naar de enige ware democratie. De onze.
Schenkt het onze vrijheid, dwingt het tot de stemplicht !

Door de aanhoudend wreed interessante optredens van Stevaerts Anciaux en Vogels al om, in vroege en latere shows, behoeft onze democratie pen noch papier.
Ook zonder interesse zonder verlangen, stemmen doet hij, enkelvoudig democratisch, de Belze homo politicus. Argeloos.
Heersende politici en telegeleide media zullen zijn hand en verstand wel voeren.
d' Emocratische verkiezingsuitslag is gewaarborgd.

Wordt een kiesdrempel ingevoerd ? En of !

Zelfs Duitsland wordt er met de haren bijgesleurd om de 5 %-kiesdrempel te verrechtvaardigen. Hebben we gisteren een wereldoorlog verloren en schrijven we vandaag 1949 ?
Gedaan met multikul en multi-mening. Democratie ja, maar niet teveel.
Niet dat vrijbuiters op zijn Van Rossems of financiŽle betweters á la Vivant de democratie ooit deden wankelen. Maar waar gaat het heen als dissidenten de gevestigde partijen bedreigen ? Alle krachten moeten gebundeld blijven.
Overlopers, ja. Nieuwe partijen, neen.
Stelt 't u voor : Allochtonen aller partijen , verenig U !
Stelt 't u voor : WOW.anders !
Stelt 't u voor : Rattachisten !
Een mens mag er niet aan denken !

De volgzame buffer van quasi gedwongen kiezers volstaat blijkbaar niet meer om de macht van het Belgische establishment te stabiliseren . Slechts de geplande kiesdrempel vermag onze gevestigde democratie te beschermen.
Of hij wordt haar struikelsteen.
Hoe hoger de drempel, hoe talrijker de gefrustreerden. Zij stemmen met de voeten. Links, rechts, links.
Ook met gebundelde kracht. Correct politiek zeveren over verzuring en antipolitiek komt er dan niet meer aan te pas.


Wordt de Vlaamse burgemeester rechtstreeks verkozen ? Ja en neen.

De Franse presidentsverkiezing staat model in elk boerengat, stad of gemeente.
Ein Dorf, ein Führer !
Maar naast iedere kandidaatsburgemeester komt een " running mate " opdagen.
Een mister vice-president zoals in de U.S. ? Neen.
Het Vlaamse " mee- lopertje" is de zorgzaam voorgeprogrammeerde burgermeester die de plaats inneemt van de sympathiekste van de dorpskom - als de gekozen burgermeester dood valt, onvoorzien of toch maar liever dagelijks naar Brussel wil blijven pendelen, goed voorzien. De heirkracht met voorbedachte rade.


Ter vrijwaring van de macht van bestaande politieke partijen mag een kandidaat - burgermeester geen onafhankelijke zijn.
De gelegenheidspartij van supporters die hun vrijgevigste cafébaas als kandidaat-burgervader wil opstellen, pakt eveneens naast de pinten.
Iedere voetbalclub weze gewaarschuwd !
Volgens Minister Van Grembergen mogen alleen echte politieke partijen kandidaten opstellen.
Hij kan het weten !


Grijnzend wrijft Filip De Winter reeds in zijn handen.
Een veeg teken voor de gemeentelijke democratie ? Mis.
De absolute meerderheid van die persoon en zijn Blok staat nergens in de sterren.
Zodra de eerste stemronde geen burgermeester oplevert, mobiliseert half Vlaanderen en uiterwaarden :
om kaarsjes te branden,
om de straatstenen uit de grond te lamenteren,
om persconferenties te verstoren,
om andersfascistisch front te vormen.
Polarisatie en boel incluis. De schuldigen al voorbestraft.
Als de Antwerpenaar na een eerste stemronde nog ongehoorzaam dwars ligt, belooft het democratisch cordon bleu.rood.geel.groen De Winter hard maar kort te maken.

Wie zich in de Brusselse Rand reeds verkneukelt wordt niet in beeld gebracht. Daar heerst hoffelijk Communautaire Vrede. Vlamingskens hebben er faciliteiten al meer dan genoeg.


Het afschaffen van de kopstem werd een doodgeboren kind. De personencultus wordt eerder ten top gedreven. Nog meer dan door betaalde tactiek en reclameslogans worden partijprogramma en politiek inzicht terzijde geschoven voor de blote benen van Freya en de glimlachjes van Colgate.
De massale druk van de TV-beeldcultuur maakt van de verkiezingen in BelgiŽ één grote farce-majeur. Plusminus 1/3 van de gedwongen kiezers stemt zonder politiek besef of motief, voor peptalk, krullen en franjes, popsterren aan de macht.


De Senaat laat de kiezer koud. Een Hogerhuis waar ook onervaren piepjonge junioren voor Senator spelen. Beraadslagen zonder macht, met ontmande mannen, en ontstemde vrouwen. Met weinig inspraak, zelfs over hun eigen lot.
De Senaat gaat dicht, maar voor de politici is gezorgd. Hun getal wordt vergroot. Hun populariteitspoll blijft behouden. Voortaan sieren de namen van de gebrevetteerde stemkanonnen eenzelfde kamerlijst voor heel het gewest.
d'Emocratie dichtbij de burger, en democratie, ver van zijn bed.


De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde blijft onbesproken. Eerder nog komt er zoiets als een paritair samengestelde senaat. Gauw Vlaanderen op flessen trekken en gauw gauw de kurk erop. Vast als beton.


Vlaamse emocraten dringen aan op referenda voor iedereen vanaf 16-jaar. Overleg en inspraak over de prijs van het leeggoed, de kleur van de fietsbel, of hoe overledenen posthuum hun ongeboren kleinkinderen kunnen onterven .
Voor veranderingen van de kieswet is iedere volksraadpleging overbodig.
Gevaarlijke zaken kan men het gepeupel niet in de hand stoppen. Daarover beslissen de groten der aarde.

De rechtstreekse verkiezing van burgermeesters is een proefballon. Als die naar wens opgaat staan we dichtbij rechtstreekse verkiezingen van premiers en minister-presidenten. Een meerderheidsstelsel is de volgende stap. Vaarwel dan klein grut. U rest het maquis en het ...

... stemmen met de voeten

Recht uit Kongo komt mijnheer Abdoulayi Ndombasi Yerodia . Onlangs in BelgiŽ beticht van aanzet tot genocide. Op 1 mei houdt hij een toespraak op de meeting van de PVDA. Wie niet wil rondlopen in een of ander pretpark is uitgenodigd in Groenendaal. Alle Tutsies zijn welkom. Roberto D'Orazio zal er ook zijn. Relletjes zijn er niet te verwachten. Met taarten gooien gebeurt op een ander.© 25.4.2002


verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle