betogingHalle

verderterugWit zwart geblokt.

Vernederd. Het staatshoofd. De arme stakker zonder armslag. Yasser Arafat, de gevangene van Ramallah.
Het hart van Zion heeft leedvermaak. De wereld medelijden.

Klap 1.
Gesprek met de staatsman. Turkse Tv-reporters.

Geen kwade toon van een beroepsrevolutionair. Zijn vriendelijke blik getuigt van vrede en Nobelprijs. Licht bevend. Hardhorig.
De camera draait en luistert, loert en beluistert.
Langzaam staat Palestina de pers te woord. Telegeleid.
De oude man laat zich dirigeren. Wat moet zijn , zal zijn. Een Palestijnse perscommunicator souffleert. Arafat openbaart. Slangonesk.
Iets later dan de tv-camera verneemt Arafat de hem voorgekauwde tekst.
Say something about: Savety ! "Save thea". Say: Peace !" Peas". Ontwapenend.
Arafat speelt zijn internationale rol, verplicht met de glimlach.
Het militair uniform past hem als een tang op een varken.

Klap 2.
Arafat herboren. Turkse Tv. Candid camera. Banana split.

Redevoering voor de Palestijnen van Ramallah.
"Ahem swah ihem ishbak kaban alei zuh fanwha dadzhi nismie..."
.... de vertaalde tekst loopt mee.

Geen Slangen te bespeuren. Arafat spreekt ongebonden.

Volk hoort. Volk lijdt. Volk wint niets van der totalen Krieg.
Maar de oude Yasser staat het uniform weer als gegoten.
Krachtdadig . Populistisch. Strijdvaardig, niet meer lustig.
Djihad !  Djihaad !   Djihaat !


Niet alle Arabisch dient vertaald.

Verdwaasden zullen zich weer aan stukken rijten.
Moeders zullen weer wenen.
Leiders zullen in papieren grabbelen.

Driemaal riep de tekst om Heilige Oorlog !

Klap 3.
De Mercedes-Benz van de Volksleider rijdt een zinloos rondje.

Klap 4 .
Geen beelden.

Arafats Slangen konden het getoonde schouwspel niet verteren.

Duiding:
Geen duiding.

Zeer wijs van Dirk Tieleman. Koppen. VRT. 26.2.2002. Dank U !


De zwartwit geblokte motorsjaal vliegt in de keukenla. Voor de potten en de pannen. Hun zwarte onderkant.

©28.2.2001

Tel weer mee ! Wordt middenvelder !

Mis, als U dacht de toetssteen van de hedendaagse democratie te kennen. Het kieshokje. Het bestaat uit latten en gordijnen. Snel opgebouwd, sneller afgebroken. Beslist wordt elders.

Op voet geschat, bedraagt de totale massa van onze volksvertegenwoordiging 22,5 ton. Haar levende substantie bestaat grosso modo voor 25 % uit vet en voor 60 % uit water. Uw individuele kiezersstem is amper 375 gram gouvernement waard. Hiermede weze klaar dat uw stem weinig kans maakt om omgezet te worden in wijze besluiten en eerbare daden. Het is de kamerleden niet kwalijk te nemen als zij hun 375 gram verstand voor zichzelf behouden. Maar voor U waarde kiezer zetelt dan : zitvlees, bot, water of lucht. Uw democratische vertegenwoordiging wordt, met een beetje pech, door één stoelgang voor het zetelen, naar de Zenne afgevoerd. Aan de stem van één kiezer is dus weinig gelegen.

Maar geen nood, hierdoor is onze democratie NIET bedreigd. De stem van het Volk is immers niet de stem van Trien van Jan met de Pet, vanuit het stemhokje.
Eens de zetels verdeeld, verschuift het democratisch forum naar de mondige burger:
Naar het vetst bedrukte papier, naar de luidste zender. Naar Niet Gouvernementele Organisaties, naar het middenveld, naar de burger, naar het democratisch platform.
Vandaar onze oproep: Weg met uw Pet of weg met uw Jan met de Pet !

U wacht immers een uitzonderlijke kans om uw democratisch recht te herwinnen. Want wij verzekeren U van een rechtmatige plaats in de democratische besluitvorming. Wij zijn immers over gegaan tot de oprichting van drie NGO's.
Voortaan kan U deel uitmaken van 'Het Middenveld' , van 'De Burger' en/of van 'Het democratisch Platform' . Onze drie verenigingen beogen geen winst, integendeel. Ieder lid krijgt jaarlijks 0,01 Ä overgeschreven op zijn bankrekening. Hiermede houden de voordelen van uw lidmaatschap niet op. Daar de regering, als ze het niet meer ziet zitten, beroep doet op De Burger en op het Het Middenveld en op Het democratisch Platform, is zij steeds tot wederdienst bereid.

Te actieve leden van onze NGO's kunnen rekenen op een milde behandeling bij lichte vormen van hooliganisme of burgerlijke ongehoorzaamheid. Toch vragen we met aandrang van dit voordeel geen misbruik te maken. Vergrijpen met Vlaamse aspiraties blijven te mijden. Een gunstige behandeling kan wel weggelegd zijn voor het binnendringen van militaire domeinen, het overdadig drugmisbruik tijdens popfestivals, enz. Het negeren van een gerechtelijk verbod op blokkades of het stilleggen van fabrieken kan tevens uitgeprobeerd worden . Voor dit laatste raden we echter aan, nog even te wachten op de verdere richtlijnen van de groene democraten . In hun betrachting anders te gaan leven, pleiten zij zelfs voor burgerlijke ongehoorzaamheid t.o.v. de wetten van het land dat zijzelf democratisch mee besturen.
Bij deze zouden wij ons dan ook gelukkig prijzen, moesten wij de heer Jos Geysels als lid van een onzer NGO's mogen begroeten. Tenminste als hij voor het vernieuwend groene standpunt niemand op de vingers tikt of zelf getikt wordt. Dan wordt de democratie eindelijk, uit haar kapitalistisch carcan bevrijdt en zal onze volksdemocratische gedachte, wars van ieder stemhokjesresultaat of referendum, via de burgerfora het land verder plat plaveien.
Daarom deze enige kans, doe mee, sluit de gelederen, sluit aan !


Ik tel mee, ik word lid !mijn naam :
mijn e-maaladres :
mijn bankrekening :
mijn wensen :Ik kan te allen tijde een einde stellen aan mijn lidmaatschap, hiervoor stort ik 0,01 Ä op rekening van Het Middenveld, De Burger of Het democratisch Platform. Ik besef dat hierdoor een ernstig tekort kan ontstaan bij de vervulling van mijn democratische wensen.
© 8.8.2001

      

  Leefste Margriet,

  Nou moet ich dich toch get vroagen of dat het waar is dat ze de politiekers van de televisie aaf willen nemen wat toch een groot verlies weur voor 't amusement van de kwissen en aan de tafel waar datstu dich nog es good hebst kunne oetlachen bij menheer Verheien of hoe hem heet.
  Nou zeg mij bruur dat gij eigenlijk een schooljuffer van diplom zijt van Neerlands en geschiedenis van de Blauw nonnen zoals ich, mer dan vanne zusters Urselinnen en ook geen schooljuffer, mer wel van de kook en het naaien, maar nicht slech veur de algemene kennis van ons Vader zijn land . En drum hebts du mich verstelsd doon staon . Heur ich dich veur tevee toch ginnen oetleg given e euver het Belgsche 'volk', wijlens mijn zuster Urselin zei dat ons Belgsch land een meer volken land waar, wat nog een examenvraag waar. Heeft zich dat ieverans veraanderd , Margriet ?
  En en heur ich dich ooch zegge dat er in Bels vijf miljoen en half Vlamingen wonen, wijlens zuster Urselin ons deed van boeten leren dat het er zes ware miljoen Vlamingen dan toch . Nouw laotst du mich toch twijfele anne juistigheid.
  Mij bruur zeg dat 5,5 juisis omda die van Oud-Turnhout en alle Frangsquidjonnen nie meetellen. En dat die van Idee een prositieve talentelling volgen.
  Nou kann ich mich nie veurstellen dat ze in Ouw-turnaawd hun eigens zouwen wegzijfere, en dat ze in Ouwturnauwd nie benauwd zijn van ouw getalle te bezigen, vooralles als ze inne politiek zitten om alles beter te weten en te doen marchere. Marchandere zeg mij bruur, want dan is menheer Lewie Michel content en da zouw van dich nen ouwe collega zijn van diplom dan toch en dan heeft die evenveel Walen in zijn klas als gij uit solidariteit en dat die zich dikker maakt omdat du dich dunner maakst om tesamen op voet van gelijkigheid te kunnen komen . Maar daarmee moetstu toch oppassen heur. Datstu nicht al dein vet wegsmelst, want het letste vet zit hem inne kop inne hosselen, zeg mij bruur, wat woar is alstu al eens verkenshosselen hebt moeten eten kanstdut wete.

  Weitste wat Margriet, als ze dich vanne Televisie zouwen aafgooien veur deine politiek dan zouw dat heel erg zijn veur het moderne muziek. Laot dan liever het zijfere en de politiek varen , want van al de zangers heur ich dich toch nog het leefste zengen. En dat zal veur dich toch ooch veel aangenamer zijn dan terug naar de Nonnen te lopen veur bijlessen in gezijver .
  Leefste Margriet, houw dich richtig klook en laot dich nicht loempe.
  Ouwre beste van, van ouw vanclub out Limburg,


  x x x Ouw Maaike


© 30.6.2001


 

Recht   rechter  rechts .

Haal hier het vonnis.doc !18kB

Een rechte lijn vormt een hoek van 180 į. Wat meetkundige geesten reeds lang wisten weten nu ook de Vlaamse informatie geesten. Zij zagen de rechter vele bochten nemen. Jazeker, de bocht rechtdoor, dubbelsporig, tweerichtingsverkeer.

Het rechterlijk vonnis is een stripverhaal, zonder tekeningen, moeilijk voor de leek. Dagers en gedaagden plaatsen er hun eigen tekeningetjes bij. Gekleurd.

De vermeende daders zijn de drie verenigingen die, vast eraan verbonden, het VB rechtstreeks onmisbare steun verlenen. De vermeende slachtoffers zijn het Centrum (voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) en de Liga (voor mensenrechten). Zij eisen van de gedaagden een schadevergoeding, liefst meer dan 50 miljoen.

Zij betichten het VB van :
  a - aanzetting tot haat t.o.v. vreemdelingen.
  b - een partijprogramma dat met als uitgangspunt ' Eigen volk eerst', discriminatie goedkeurt.
  c - het plegen van strafbare daden ingegeven door racisme of xenofobie en van het verkondigen of bedrijven van discriminatie of segregatie.
( Het verkondigen van discriminatie of segregatie is strafbaar.)

 a. De bewijzen voor de aanzetting tot haat worden volgens het gerecht niet geleverd.
 b. Voor de definitie van 'eigen volk' grijpt het gerecht naar de verklaringen van het VB.

Volgens de VRT verwerpt de rechter streng hun vlaamsnationaal gedachtegoed:
 b. De rechter prijst de liefde voor het vaderland. Hij veroordeeld het nationalisme voortvloeiend uit de aanhorigheid van de staat.
Wie moet zich hierbij aangesproken voelen ?
Tijdens het bombardement op Leuven werd geen Vlaamse ontvoogdingsstrijd gestreden. Het waren imperialistische staatspatriotten die bommen stuurden en gevangenen liquideerden . De rechter veroordeelt de vernieling van Coventry en Dresden, de geallieerde en de Duitse uitroeiingskampen.
Waarom verwijst hij niet naar de ellende in Baskenland of Noord-Ierland ?

Volgens ons nationaal televisiemedium vliegt de rechter nu in de bocht . Rechtdoor dus !
 c. Discriminatie houdt in dat de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden geschonden worden.
Over de betekenis van mensenrechten en basisvrijheden heerst wel enig meningsverschil tussen klagers en beklaagden.
De rechter vindt het absurd als éénieder aanspraak mag maken op om het even welk voordeel dat aan een ander is toegekend. Hij meent dat een verschil in behandeling geen discriminatie is, als dit verschil redelijk te verantwoorden is en steunt op objectieve criteria. Zijn aangehaald voorbeeld over een zogezegde voorkeurbehandeling van de Katholieke Kerk staaft dit oordeel.

De rechter haalt de wetteksten en verdragen aan die discriminatie omschrijven en strafbaar stellen. Hij zegt dat er niet staat dat non-discriminatie van toepassing is op rechten die ondergeschikt zijn aan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De teksten vermelden niet dat de overheid zulke rechten op gelijke wijze moet inruimen en bekostigen.

Rechtdoor rijdt de rechter de volgende bocht in.
Hij ziet de vrije meningsuiting als een fundament van de democratie. Hij wil het vrije woord niet onbezonnen beperken. Te meer omdat de dagende partijen nergens het bewijs leveren van oproepen tot strafbare daden.

De slogan 'Eigen volk eerst', werd door de aanklagers gelijkgesteld aan een strafbare oproep tot discriminatie . Deze slogan is de kern van het politiek programma van het Vlaams Blok.
De rechter hoeft niet zwaar argumenteren, om te bevestigen wat velen vermoedden. Dit proces werd om politieke redenen ingespannen. De rechter hoeft slechts te verwijzen naar de ontboezemingen van de voorzitter van de dagende partij Liga voor Mensenrechten. Voor het begin van het proces openbaarde deze, dat het ging om een politiek proces, met als doel het VB te doen verdwijnen.
De rechter heeft het verdacht dat zijn rechtspraak wordt aangewend voor een politieke afrekening:

Het kan zijn dat er geen sprake is van een misdrijf.
Maar de feiten die de gedaagde partijen het VB verwijten, hebben een ver strekkende betekenis en politieke gevolgen.
Als ze bewezen worden, vormen ze immers een oproep tot ongehoorzaamheid aan de Belgische wet die discriminatie verbiedt. Voor de rechter is het duidelijk dat het VB de Belgische staat via democratische beslissingen door een andere orde wil vervangen. Het propageren van een bepaald vreemdelingenbeleid, maakt deel uit van de strategie van het VB, om meer aanhangers te winnen. Deze mening wordt ook beleden in een geschrift van het Centrum.

Haarspeldbocht op de snelweg.
Het vreemdelingenbeleid van de regering leidt tot een maatschappij waar inwoners van hetzelfde land dezelfde waarden niet meer delen en waar met moeite een sociale consensus wordt bereikt. Aldus heeft de rechter veel begrip voor de kiezers van het VB. Hij stelt dat niet de voorgeworpen propaganda voor discriminatie, maar wel het succes van het VB, de oorzaak is van het cordon sanitair. Zelfs de debatten tijdens het huidig proces waren hoofdzakelijk gericht tegen de politieke partij, en niet tegen de gedaagde VZW's.

De volgende draai rechtdoor.
De rechter definieert het politiek misdrijf.
Propaganda voor discriminatie of segregatie is een misdrijf.
Als een partij van dit misdrijf gebruik maakt om haar politieke macht te vergroten om de Belgische staat te kunnen af te schaffen, of andere partijen te verontrusten (?) wordt het een politiek misdrijf.
Zowel het doel als de rechtstreekse gevolgen van vermeend misdrijf, zijn van louter politieke aard.
Deze rechtbank heeft geen bevoegdheid te oordelen over politieke misdrijven.

Zij veroordeelt het Centrum en de Liga ieder tot de helft van de gerechtskosten ten bedrage van 1.258 frank.

Gordijn.

De witte baard van de heer Paul Pataer duidt op doordachte bezadigdheid. Een man met humane principes. Loopt in de kijker. Is voorzitter van de Liga van de Rechten van de Mens. Een ronkende naam, ruikt naar UNICEF en Rode Kruis. Hun beste man is hun afgevaardigde. Gewichtig.
Helaas, de rechter gooit het te grabbel. Paul Pataer vertegenwoordigt een VZW die vijf jaar terug amper 42 leden telde. Natuurlijk houdt dit niet in dat hij geen edel doel nastreeft, dat de VRT hem geen spreekgestoelte zou bieden, dat zijn Liga niet uitstijgt boven het niveau van de vogelenpikclub . Neen, de Apostelen, dat waren er maar twaalf. Een nieuw geloof ?
Maar P.P. doet geen mirakelen. Vragen doet hij de rechter om recht te spreken, terwijl hij in de Knack de waarheid uitbazuint. Hij wil wreken!
Omdat de rechter dat ijdel doel doorschouwt, schelden de Ligasupporters hun voorganger voor ezel. Ondank is het loon der rechtvaardigen. Zonder de verklaringen van P.P. had de rechter, wellicht minder overtuigend, waarschijnlijk hetzelfde vonnis geveld. Ondankbare meute.

Waant Pater Leman, met nauwe overtuiging, zich de bevrijder der verdrukten, de toevlucht der armetierigen? Werft hij vrienden voor zijn edele opdracht ? Of verwordt hij tot een engel des wraaks, die met de overtollige inkomsten van Belgische Lotto en ander gokgeld, vijfhonderd miljoen mag besteden, gedreven en gebruikt door ons gouvernement? Schuift libertijn BelgiŽ zijn katholieke priester als nuttige pion naar voor ? Laat het de emoties domineren over het verstand? Zijn de raadgevers van de priester onkundig of onwillig? Voegt zich bij de minachting van zijn tegenstrevers nog de geringschatting van zijn broodheer ? Geringeloord is hij al, met zijn fijnste baardje. Wanneer krijgt hij zijn handdruk ?

Dit lang besproken proces is op een sisser uit gelopen. Ofwel hadden bovenstaande heren moeten afkomen met slaande argumenten, ofwel hadden ze het proces niet moeten voeren. Maar voor 1258 frank kunt gij het wel niet laten. Zeker als gij anderen de onkostennota moogt voorleggen.

Dat zal procureur Dejemeppe ook wel denken. Zoals het de democratie past heeft niemand druk uitgeoefend op de man, die tot voor kort veel tekort werd aangewreven. Maar misschien vallen er voor hem, in beroep toch enige goede punten te scoren. Betere advocaten vinden misschien bewijsbare misdrijven.

Onlogisch zou het zijn moest het Belgisch Koninkrijk zich niet met man en macht tegen zijn Vlaamse belagers verdedigen. Maar als het democratie wil blijven, kan het doel de middelen niet heiligen. Vrijheid en waarheid hoeven geen plaats te maken voor vrees en verdachtmaking. Wat niet hard kan bewezen worden, is als de reinste roddel. Political correctness, zeggen Belgisch gezamenlijke liberaalsocialisten. Dat ze dan maar gauw een correcte koers varen, slangenbochten kan de burger missen !
Of mag er nog meer champagne vloeien ?

© 1.7.2001

De uitgeknipte Gast.

Uit het Medisch Dossier van P.D.
Aan de behandelende huisarts.

  Waarde Collega,

  Het psychodiagram afgeleid uit de foto van uw patiŽnt wijst op een ernstige disfunctie van zijn étatair evenwicht. De bewering als zou uw patiŽnt naast zijn schoenen staan, kan ik slechts gedeeltelijk bijtreden. Het symptoom van zijn uiterst rechtse voetstand is een recent ministerieel verschijnsel. Ik heb een correlatietest met BSE en mond- en Klauwzeer laten doorvoeren. In afwachting van die resultaten, luidt mijn thesis echter dat de zichtbare morfologische distorsie van P.D. geen specifiek kenmerk is voor een dorsale rechtsverschuiving van zijn voeten .
  De klachten van de patiŽnt aangaande de positionering van zijn dikke teen aan de linkervoet wijzen eerder op vergevorderde klinische dextrafobie. Tegemoet komen aan de drang van de patiŽnt, zijn rechts staande dikke teen te laten amputeren, dient ten stelligste ontraden.
  Vijf zittingen van een half uur kunnen volstaan om P.D. ervan te overtuigen, dat met zijn pedestrale onderdanen weinig verkeerd is
dewael.gif
  Ernstiger bezorgdheid baart het beeld dat de globale analyse van uw patiŽnt oplevert. Een duidelijke sinisterale toewending van zijn corpus habitans treedt te voorschijn. Zijn gehele houding getuigt van een snel gevorderde liberaal - socialistische progressie. Op de röntgenfoto's van 1999 was daar slechts weinig van te merken. Daarom is het huidige beeld van P.D. des te meer verontrustend. De verticale projectie van zijn belangrijkste lichaamsdelen, alsook van zijn hoofd, raakt nergens de rechtervoet en overschaduwt in belangrijke mate zijn linkervoet.
  De opvallende linksverschuiving bij P.D. is gerelateerd aan de klinische rechts-fobie, een endemische oorsprong sluit ik echter niet uit.
  Tijdens het dieptepsychologisch onderzoek drong zich bij uw patiŽnt de waan op dat hij het staatshoofd van Vlaanderen was. Het complex van afwijkingen gaat gepaard met een persoonlijkheidsstructuur die het liberaal - socialisme sterk reflecteert .
  Door de constante druk van zijn rechtsfobie wordt P.D. 's vitaal evenwicht partieel gestoord. Dit leidt tot periodiek controleverlies over zijn orale functies en tot onvoorspelbare dadendrang.
  Daar ik het niet kan verantwoorden uw patiŽnt een overheidsdienst te laten leiden, stel ik voor, hem voor onbepaalde tijd werkonbekwaam te stellen.
  Bij ontstentenis van een werkzaam psychofarmacum is langdurige ergotherapie de enige aangewezen remedie.
  Als ergotherapie stel ik voor P.D. te laten meewerken aan een project tot omvorming van legerkazernes in musea; te beginnen met drie series van zeven sessies.

  Daar de bestemming van de Dossinkazerne te Mechelen reeds vast lag, heb ik met hem besproken dat hij er de foto's mag ophangen van Joodse mensen uit heel BelgiŽ weggeleid door Belgische gendarmen, als signaal.
  Van de kazerne van Lombardsyde maakt hij een museum waarin de miljoenen, door Belgische handlangers, vermoorde Bantoes herdacht worden, als signaal.
  De kazerne van Helchteren wordt het museum waarin de duizenden, door Belgische officieren, in het Duitse trommelvuur gejaagde, Vlaamse soldaten herdacht worden, als signaal.
  Het fort van Breendonk krijgt een onderafdeling bij, waar de honderden door BelgiŽ gedoogde onrechtmatige slachtoffers van de repressie herdacht worden, als signaal.
  Het vliegveld van Bevekom wordt een museum waarin de door Keizer Napoleon naar Rusland in de dood gesleepte Vlaamse soldaten herdacht worden, als signaal.
  In de kazerne van Tongeren komt een museum waar de ongetelde, door de Hunnen van Attila, vermoorde mannen en verkrachte vrouwen, herdacht worden, als signaal.
  In het militair hospitaal van Brussel komt een museum waar de ongetelde, door de Spaanse inquisitie, verbrande heksen en onthoofde protestanten, herdacht worden, als signaal.

  Waarde collega, ik laat het aan uw oordeel over, om de volgende twee series van zeven sessies een therapeutische invulling te geven . Als de kazernes op zijn, staat het U vrij over te schakelen op leegstaande kloosters en zonevreemde woningen.
  Indien, tegen alle verwachtingen, P.D.'s hersenmassa na de behandeling nog geen centrale positie heeft ingenomen, stel ik voor, contact op te nemen met de sociale herscholingsdienst.
  Een functie die neutraliteit vereist dient hem ten strengste ontraden. Als advocaat, sekteleider of partijvoorzitter kan hij echter gevaarloos zijn plaats in de maatschappij terug innemen.
  Zijn boordknoopje hoeft hij daarvoor niet eens los te maken.

  Met collegiale hoogachting.

  Dokter Van der Herkavelen.
  Kabinet Sigmund Freud
  Soci.Psychy.Inst. Ziekeren
  Sint -Truiden 9 juli 2001
pixel

© 11.7.2001

verderterug


Terug naar tof.at.tf

betogingHalle