betogingHalle

verderterugVorstelijk behangen.

Het papier komt los van de muren, vergeelde plafonds, ook bij onze geliefde vorsten. De verfafdelingen bij de doe-het-zelvers plat lopen is er niet bij. Dikke boeken papierstalen, worden doorbladerd. Gezocht wordt de vaardigste behanger. Het moet lang meegaan, het mag wat kosten . Geen schellen hesp , maar toch Jan Fabre. Wat moet het zijn ,en wat mag het zijn ? En mag het iets meer zijn ? 
Het moeten mestkevers zijn. Het mag kunst zijn. Het zal 4 miljoen kosten. 
Een vriendenprijsje, maar toch iets te veel, voor slechts ene kostverdiener.

Hare Majesteit komt tot het inzicht dat ze haar eigen behangselpap niet zelf aan kan roeren. In heuglijke gedachtenis, haar wuivende en vief-larène juichende onderdanen, meent hare Majesteit na rijp beraad ,een beroep te kunnen doen op de welgemeende mildheid harer onderdanen.

Om tegemoet te komen aan de wens onzer geliefde vorstin,
om te voorkòmen, de verdere verkrotting, der koninklijke verblijven ,
stort, - een ware Belg waardig, uwe frank in 's Konings schatkist !

overschrijvingsformulier.jpg
Bovenstaand overschrijvingsformulier is freeware . Iedereen mag het afdrukken, verspreiden, invullen en opsturen. Hopelijk is het rekeningnummer juist.

Vivat de kunst en vief la rèn !
Te beurt valt U voorzeker, des Vorstens dankbaarheid, in vreugde vol akkoorden.

Geeft Prof. J. Rampelberg ook iets ?Die mei plezant

1 mei. TV1. Aan de Belgische 1-meibetogingen wordt haast een kwartier uitleg besteed. P.Janssens, M.Devits. J.v.d.Lanotte, S.Stevaert mogen hun woordje doen. W.Claes, slachtoffer van Agusta, komt nog eens in beeld. Vriendelijke mensen, in zonnige stemming , ook twee schattige hondjes,dragen de rode sjaaltjes. Nog een aardig liedje over de verworpenen der aarde, sereen en ongebald.

Twaalf minuten zijn al om. Dan flitst de VB-betoging door de huiskamer. Vijf knapen, zwart gekleed en geverfd janhagel, mag islamieten parasieten in de camera scanderen. Op 180° gezwenkt, staan allochtone jongeren er schaapachtig naar te kijken. 180° terug, wat geduw en gewring met ordediensten. Twintig man opgepakt. Twee minuten onrust, gebald.

1mei. RTBf . Het relaas van de betogingen in zuiders België. Evenmin massa's volk, wel harde taal en dreigementen van de leiding. Ook een liberale 1-mei betoging te Geldenaken. En een VB betoging te Mechelen , met 2500 deelnemers, gegooi van stenen door allochtone jongeren naar de betogers. Die hadden het wel een beetje gezocht, door hun betoging in een emigranten wijk te doen eindigen.

Er van afgezien, dat voor een betoging zowel begin, traject en einde , door het bevoegd stadsbestuur wordt vastgelegd, lijkt het beeld dat de RTBf over de 1-mei situatie in Mechelen ophangt, minder verkleurd dan dat van de VRT.

1 mei staat voor socialisme, volksnationalisme palmt ongepast 1 mei in , aldus de VRT. Het lijkt erop dat de nieuwsaflezeres, steeds goed ter tale, onbetaald reclame maakt voor haar politieke voorkeur. Als dit niet de bedoeling is, dan kan een beetje bijscholing in objectiviteit geen kwaad. Als het wel de bedoeling is, dan valt er hier van Putin niets te vrezen. VRT mag blijven.

Honderden jaren was 1 mei de dag van het schoon lieveken , van Hansbeke tot Dresden werd de mei gestoken, een boom geplant. Het feest van het volk, de boer, de arbeider. De zon scheen weer voor iedereen. Niemand kreeg ooit een 1-meimonopolie, geen geel noch rood of blauw. De zuipers van weleer zijn de chaoten van vandaag. Maar laat eerlijke mensen, maar eerlijk blijven. Zolang de openbare omroep geen opvallende halssjaaltjesmag dragen, hoeft er ook niemand regeringsbevallig, lingerieverstoken laten doorschemeren.
Of toch, slimme dames en plezante heren ?
Nawoord : zoals ze begon zo eindigt ze.

30 mei. TV1. 19uur. Na gedurende een maand , alles aan de verkeerde kant van Bourgignon, zo niet als uiterst rechts dan toch als ermee sympathiserend voor te stellen, wordt extreemrechts nog eens door Martine Tanghe in de tang genomen .
Zeven maal zeven maal hoor je haar proclameren dat in het dossier over de bende van Nijvel alleen het spoor van extreemrechts overblijft, eindelijk op het extreemrechtse spoor, extreemrechts en rechts en rechts en nog eens. Dat ze daar nu pas op komen, extreemrechts, het was te denken. Eindelijk.
30 mei. RTBf. 19.30 uur. Het spoor dat leidt naar banditisme wordt verlaten, er wordt nog verder gezocht in de richting van het internationaal terrorisme. Van het woord extreem of rechts komt er geen vertaling.
Wat mankeren ze toch op de RTBf ? Is Göbels nooit in ´t Frans vertaald ? Alors, dan maar, vive la Wallonie !
De kikker en de Koran.

Neen, de Belgische kikker blaast zich niet tot os. Ons Koninkrijk biedt immers aan ruim 0,16 % van de wereldbevolking onderdak, en onze staatsschuld is ook niet gering. En wat nemen wij volgende maand waar ? Het voorzitterskap van de Europese Unie. Geen kat weet wie dat tot op heden heeft waargenomen. Maar vanaf nu zal de wereld het weten, van China tot in Jeruzalem.

De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers , de belangrijkste Burger van ons land , krijgt buitenlandse Leiders over de vloer. Kijk eens in wat voor ne scone meubilair wij ier zetelen ! Allank ebben wij zelfder geen problemen en zienekeer maar eens oedat wij de vrede gehandgaafd ebben geouden !

Slachtoffer van het hoog democratisch gehalte hunner partij zal het rode en het groene kamerlid er zich echter niet aan bezondigen, verkeerde buitenlandse Gezanten in de ogen te kijken ! Met alle Chinezen , maar niet met de deze. Moest je dan nog eens zelf mee mogen op stap in 't zonnetje met Michel Erdman Chevalier & TutiQuanti, ja dan. Dan laat de blik in het oog van de havik zich nog verdragen. Aan een groot buffet, bruingebrand in dienst van 't landsbelang, poserend bij beroemde muren, met de glimlach. Maar toch niet vanaf het eigen zitje in een ongemakkelijke Kamer !

Ter linkerzijde heeft men in België weinig moeite met het opvrijen van zich democratisch noemende dictators. Wee echter de democratisch verkozen volksafgevaardigde van rechtse signatuur . Voor hem speelt men de mensenrechten niet in mineur, maar wel polyfoon : Moordenaar op het schavot!

Is het niet de taak van onze federale politici hun land te beheren en onze wetten te keuren? Voor de wazige solidariteit met oppositiepartijen in andere democratische landen is er plaats op het forum van Europa en bij de Verenigde Naties. Of zou het kunnen zijn dat de socialisten en ecologisten partij kiezen, met het oog op een ruimer kiespubliek ?

Terug naar de oude idealen van het gebroken geweer is het best partij te kiezen voor alle slachtoffers, en te praten met diegenen die slachtoffers maken.
Stampen tegen Sharon, is stampen tegen de schenen van de Joden, die zien hoe terreur hun volk verder teistert.
Om de Belgische eenheid mee in stand houden worden Joden met aangrijpende getuigenissen van voor 1944 voor de camera gesleurd. Maar in de Vlaamse kiesvijver zijn het zeldzame vissen . Dan liever rekenen op de gunst van alle volgelingen van de laatste Profeet door Yasser Arafat te knuffelen. Vergeefs mag senator Prins Laurent hem de baard zelfs kussen.  Oh U, die gelooft ! Neem niet Joden en Christenen als bondgenoten. Zij nemen elkander in bescherming. Wie van U hen tot vriend neemt, die wordt één van hen. Voorwaar Allah leidt ongerechte lieden niet. 
Vers 51 Soera 5 Heilige Koran

Waarlijk, wij hadden met de kinderen Israëls een verbond gesloten en stuurden gezanten naar hen. Telkens als een gezant tot hen kwam met iets dat hun hart niet behaagde, behandelden ze enkele als leugenaars en de anderen vermoordden ze.
Vers 70 Soera 5 Heilige Koran.

De Joden zeggen Esra is Allahs zoon, en de Christenen zeggen, de Messias is Allahs zoon. Zo zegt hun mond. Zij spreken zoals de ongelovigen. Allahs vloek kome over hen ! Hoedanig zijn ze toch helemaal zonder verstand.
Vers 30. Soera 9 Heilige Koran.

Voeg hierbij het Woord uit het oude Testament. Tel de vurige gelovigen in het land van Judea en in de rest van de wereld. Door hun staat misbruikt en door geen wijze paus geleidt is hun godsdienst geen opium, maar dynamiet voor het volk. Herman Decroo kan blazen zoveel hij wil; hij zal de brand niet blussen. De roodgroene schutkring rond Sharon dreigt alleen de Joden te beladen met alle zonden van Israël.

Dat wantoestanden daar, de allochtone medemens hier, niet onberoerd laten is normaal. Maar dat in Brussel, iemand bij een islamitische betoging, een kleuter met (speelgoed)machinegeweer in de lucht steekt, doet toch even slikken. Tot besluit van hun actie richtten de betogers hun gebed naar Mekka. Prezen zij de Heer en smeekten ze om zijn erbarmen; laat ons bidden! Maar weest gewaarschuwd, Geysels en van der Maele, tegen de aarde verboog zich hier niet uw volgzaam kiesvee.

Gelovigen zullen zich geen ongelovigen als beschermers nemen vóór de gelovigen. Wie dat doet, vindt bij Allah voor niets nog hulp. Tenzij U voorzichtig voor hen op de hoede blijft. Allah waarschuwt U voor Hem, Allah is uw toevlucht.
Vers28. Soera 3. Heilige Koran 

Waarom zijt gij over die huichelaars in twee partijen verdeeld ? Wilt gij die op het rechte pad brengen, welke Allah laat dwalen. Voor wie Allah laat dwalen, vindt gij geen rechte weg.
Zij wensen dat gij ongelovig wordt, zoals zij ongelovig zijn, en dat gij hun gelijk zijt.
Neemt echter geen van hen tot vriend als zij zich niet op Allahs weg begeven. En als ze u (vijandig) de rug toekeren, grijpt ze en doodt ze, waar ge ze ook vindt.
En neemt geen van hen als vriend of helper
.

Vers 88 .89. Soera 4. Heilige Koran.

©15.6.2001Rode schijn.

Onderwijzers weten er alles van, van belangstelling wekken. De school begint. Opstellen schrijven over de school die begint. De boekentassen vullen, tekenen, meten en wegen, en van school naar huis slepen. 
De oogst wordt binnen gereden. Het wordt herfst.De bladeren vallen,ze worden gedroogd en ingeplakt. Een gedichtje over de wind, mijn kind. Eén eikel en eén eikel zijn twee eikels.
November. Kerkhofblommen. Het vaderlands lied voor de getroffen oorlogshelden, als zaden in 't zand.
De commercie etaleert de groot heilige man. Hoe bakt moeder speculaas en wat brengt ons sinterklaas. De stoomboot en zeer witte baarden. 
Daarna driehoekige sparrebomen tekenen, de herdekens bij nacht, of een deelverzameling ezels uit de kerststal halen.
Als het allemaal al niet bestond, - voor de goede gang op school, hadden ze het moeten uitvinden : De interessante onderwerpen, waaraan schoolmeesters dapper hun metriek stelsel ophangen, om jonge hersens aan 't werk te zetten.

Hoeveel moeilijker hebben het onze politiekers. Hun opdracht is niet te koppelen aan het kalendergebeuren. Steeds nieuwe situaties, vergen steeds nieuwe inzichten. Zelfs de saaiste komkommertijd schenkt sommigen geen rust.
Reeds jaar en dag sterven er wekelijks 27 mensen op Belgische wegen. Als aasgieren hebben de VRT-camera's zich op het autoschroot gestort. Spectaculair. En iedere weekdag hebben ze de droeve waarheid uitgekraaid, elke dode de huiskamer ingestraald. In 27 rijen van 52 vormen ze een vlak met 1400 verkeersdoden per jaar.
Waar veel mensen leven, wordt veel gestorven. In België luidt het 310 keer per dag requiescat in pace. Het tabaksgenotlaat wekelijks 250 levens in rook opgaan, dagelijks 36 crematies. Ongevallen, al dan niet per ongeluk, maken een eind aan het leven van 110 mensen, waartussen de 27 verkeersslachtoffers, de zelfmoordpiloten incluis.

Normaal is het voor de Minister van Mobiliteit niet 'mooi meegenomen' als de verkeerschaos op Vlaamse wegen elke dag opnieuw bloederig op Tv wordt uitgesmeerd. Maar nood brengt raad. Samen met de nieuwsdienstdienaars, ontdekt de Minister de overdreven snelheid als voornaamste doodsoorzaak. Logisch, zelfs met beide handen in de broekzakken en met het hoofd in alle wolken, kan men stilstaande auto's niet doen botsen. Ter zake is wetenschappelijke onderzoek loutere luxe. Steve weet het ook zo.
Tegen een snelheid van 70 kilometer mag de overspannen chauffeur zijn aandacht spreiden, zich met meer bekommeren dan met de verkeerssituatie, de piloot op automatisch stellen, alleen beducht voor Stevaerts vogelnestkastjes. 350 nestkastjes worden besteld, niet erg veel, zeker niets in vergelijking met Kelchtermans' milieuboxen. Maar hun geld zullen ze wel opbrengen, keer op keer, als het klikt. Geflitst, vliegt gemeenschapsgeld weer in de federale schatkist. Maar ja, als hierdoor één been minder wordt afgezet en één rolstoel minder verkocht, mag Steve tevreden zijn.
Ondertussen profileert de brave socialist zich als herboren rode Leeuw. Indien la Wallonie zijn plannen dwarst , zullen ze hem moeten tegen houden. Dit is hem een regeringscrisis waard ! Amai.
Steve Stevaert, die eigenlijk Robert heet, wordt een ware Robrecht, de Hasseltse Rodenbach. Maar waarom heeft deze Robrecht, Lambermont aan zich laten voorbij gaan ? Te laat wakker geworden om een Vlaamse eis kracht bij te zetten ?
Vlaming let op uw ganzen, geloof er niets van. Wellicht is dit de zoveelste stunt, ontstaan uit een opwelling, ontweken tijdens het Tv-geleuter, aan tafel bij Jan Verheyen. Steve blijft Belg voor alles. Roeselare behoudt zijn Albrecht. In Hasselt vliegt alleen een windje, laat het waaien. Stevaerts' Rodenbach is deze met grenadine. Een ietsje tegen de zuurtegraad, maar veel voor de kleur. De schone schijn.

Als op de VRT het belangstellingspunt over de snelheidsduivels heeft afgedaan, wordt er gefocust op gerechtsslachtoffer de heer Marc Dutroux. (Zolang hij niet veroordeeld is, een onschuldige duivel, och arme.)
Daaropvolgend hijst zich, als tweede rampentoerist, Minister Renaat Landuyt op het podium der Vlaamse media. Vanuit zijn Brugs reisagentschap heeft hij ruim zicht op de evolutie van het Belgische rechtswezen. Wat allemaal wel en niet zou moeten.
Men hoeft er geen tien bakken bier op te verwedden om te weten dat Renaat eigenlijk een René is. Wanneer zijn Waalse socialistische kameraden mee oppositie voeren tegen het beleid van Justitieminister Marc Verwilghen is aan geen kust een Renaat te bespeuren. Maar als de hele familie di Rupo en Co in het fascistoïde Italië op haar lauweren gaat rusten, dan durft Renaat zijn mond hier heel wijd opentrekken. Begrijpelijk. Al was het maar voor de schone schijn. Een belangstellingspunt moet je benutten, als het heet is. Zonder er verbrande vingers aan over te houden,dat wel.

Wie zal begin september het zich niet laten nemen de schoolpoorten te openen . Mevrouw Marleen Vanderpoorten. Haar belangstellingspunt is bekend, de blauwdruk van haar nieuwjaarsverklaring ligt al klaar, de cameraploeg is al terug van weggeweest. Leerling noch leraar is er mee geholpen. Nochtans, iedereen zal haar horen. Waarde Kijkers, nu is het mijn beurt ...

Wedden ?

Spijtig voor paars-groen dat in hun rangen weinig gelovigen verkeren. Van iedere heilige op de kalender hadden ze hun hype kunnen maken. Op onbegrijpelijke wijze heeft de CVP dit nooit gedaan, ge ziet waar ze gekomen zijn. Zelfs een ten hemel opname gaat spoorloos aan hen voorbij.

© 18.8.2001Non sine honoris causa

De oudste universiteit van Vlaanderen en omgeving viert haar 575-ste verjaardag. Een telg van koninklijken bloede aanvaardt het eredoctoraat van de Katholieke Universiteit van Leuven, uit de van toewijding bevende handen van Ere-rector Roger Dillemans. Een majestatisch gebeuren, schril mishaagt door de afdeling Politieke Wetenschappen van de KUL. Stompzinnig, door afgunst en nijd verblind, keren 150 professoren zich tegen een, in al zijn wijsheid getroffen, beslissing van een schrandere rector. O, tergende dwaasheid !

De koninklijke Doctor honoris causa laat de Alma Mater toch weer als van oudsher schitteren.
Maar de gouden glans, steekt als een doorn in het kortzichtige oog van een pervers politiek professoraat, dat zich jammerlijk miskijkt.
Ditmaal immers, valt het eredoctoraat niet louter vanwege eeuwenoude tradities als een dotatie den Prince, in de schoot.
De universitaire eretitel is vandaag en heden, de al te smadelijk lang uitgestelde erkentelijkheid voor onzen Kroonprins,
voor zijn noeste onzelfzuchtige inzet
ten bate van de buitenlandse vrede van de mensheid,
ten bate van de binnenlandse samenhang van het mensdom.

Ten bate de universitatis Lovensis, voert het eredoctoraat van den Prince, de faam der Katholieke Universiteit over heuvels en dalen, ver voorbij de haag en het heg van 't Hageland.
Van wijd en zijd zullen weerom volkeren toestromen om te toeven in de schaduw der wijsheid, om zich te laven aan de vloed der koninklijke verdiensten. In haar vaandel voert de universiteit voortaan weer universele waarden en onbaatzuchtige aristocratie.

Waarom keert een benevelde meute afvalligen, door gore geesten bezeten, haar nu de rug toe ? Wars en weers van het onderscheid tussen goed en kwaad, onbegrijpelijk droevig onbegrip !

Hoe en waar had Leuven nog edelere adel kunnen delven ?
Waar is er nog een prins met geen kind bij een ander ?
Wie kent nog koninklijke telgen die niet tegen 200 km per uur door het landschap scheuren ?
Zijn er nog prinsen die hun kroost een badje geven ?
Waar vinden wij ooit nog een prins die terwijl hij spreekt, met aandachtige overgave onze taal bestudeert ?
Is er in onze contreien nog ergens een prins die eet met vork en mes,
en zwijgt met volle mond ?
Deze prins heeft geen titel meer nodig.
Leuven heeft nodig deze prins !

Door de ongenaakbare houding van rector André Oosterlinck wordt weerom een droom werkelijkheid. Zijn voornemen heeft het ruimste politieke draagvlak. Het wordt geschraagd door pijlers gegrondvest in de stevigste lagen van het Belgische Volk, door dik en dun, tot spijt en nijd van het antipolitieke en anarchistische allegaartje. Als subversieve professoren en een samenraapsel van vijf zatte studenten, twee baardeloze flaminganten en een verzuurde ampersand betrachten dit draagvlak te herschapen in een cakewalk, met valkuilen en roetsjbanen, dan moeten zij er onderuit.
Zij zullen het draagvlak van de geBelgde politiek niet tot hellend vlak maken.
Niet zolang er één Belg het recht kan houden,
Niet zolang er een koning leeft !

© 11.1.2002Moslimfundamentalisme

Het is typisch voor de westerse mens dat hij een verschijnsel zoals het moslimfundamentalisme tracht te verklaren d.m.v. westerse denkpatronen.Het moslimfundamentalisme zou zijn oorzaak vinden in de grote kloof tussen arm en rijk. Deze verklaring kent nogal wat bijval in linkse kringen, omdat ze wonderwel past in het marxistische wereldbeeld van de revolutie die groeit uit grote sociale ongelijkheid.

Deze verklaring toont echter een volslagen gebrek aan inzicht in het islamitische geloof aan. De kracht van het moslimfundamentalisme vindt immers niet zozeer zijn oorsprong in de armoede van de moslims, maar in hun zeer uitgesproken ideeŽn over goed en kwaad, die - in tegenstelling tot bij het christendom - niet gewijzigd zijn onder invloed van het modernisme.

Het begrip jihad slaat op de heilige oorlog tegen het kwaad. Met het kwaad wordt in de eerste plaats bedoeld : de verleiding. Immers, het is de duivel die ons voortdurend tracht te verleiden tot de zonde. En het leven zit boordevol verleidingen : de begeerte voor een vreemde vrouw,het benijden van andermans rijkdom, het nastreven van alleen maar materialistische bezittingen, enz. Deze verleidingen moet een goede moslim weerstaan. Hulpmiddelen daartoe zijn o.m. de voorgeschreven vrouwenklederdracht en de verplichting tot het geven van aalmoezen.

In de Verenigde Staten van vandaag worden deze verleidingen echter niet enkel toegestaan, ze worden er - in de ogen van vele moslims - openlijk gepropageerd. Pornografie, drugs, rock 'n roll, blind materialisme : genotzucht is er de norm geworden. Voor heel wat moslims zijn de Verenigde Staten vandaag dan ook de emanatie van het Kwaad: het rijk van Satan op aarde. En Satan tracht vandaag - met de Amerikaanse beeldcultuur die de hele wereld bestrijkt - iedereen tot de zonde van de genotzucht te verleiden. Waar de jihad door de gematigde moslims dus nog steeds gezien wordt als een 'persoonlijke heilige oorlog' tegen de verleiding, wordt hij door vele extreme moslims uitgebreid tot de bron van het Kwaad: het rijk van Satan. Vandaar de sympathie die vele gematigde moslims toch voelen voor hun meer extremistische geloofsgenoten.

Deze gematigde moslims betreuren de onschuldige slachtoffers die op 11 september gevallen zijn, en veroordelen de aanslagen daarom. Maar er is ook bewondering en een zekere sympathie voor Bin Laden: voor hen is hijniet in de eerste plaats een moordenaar van onschuldigen, maar iemand die Amerika, het rijk van Satan op aarde, wil vernietigen. Het verklaart ook waarom een land als Iran, dat de (sjiitische) Noordelijke Alliantie in Afghanistan steunt in haar strijd tegen de (soenitische) Taliban, toch gekant is tegen de uitlevering van de soeniet Bin Laden aan de VS : aan de Grote Satan lever je immers geen moslim uit.

Hoeveel economische steun het Westen ook van plan is te geven aan bevriende moslimlanden, en hoezeer deze landen ook zouden ingeschakeld worden in de wereldeconomie, dit zal nooit de kracht breken van dit rotsvaste geloof. Dàt is de kracht van het moslimfundamentalisme, en de reden dat moslimfundamentalisten niet enkel armoedzaaiers zijn. Het zijn gelovigen, die - in de religieuze betekenis van het woord - zichzelf zien als martelaar in de strijd tegen het kwaad. Deze kracht doe je niet te niet door de kloof tussen arm en rijk te versmallen. De kracht en de overtuiging van dit extreme moslimgeloof kent zijn gelijke niet.

Tekst dankbaar overgenomen van Patrick Dhollander

©18.10.2001Onbedorven kinderen en brave zielen worden de onderdrukten van de vrije meningsuiting.


Naar aanleiding van uittreksel van Urbanus´show op zondag 29 november 1998 op TV 1.

Tussen kleinkunst en schunnigheid tracht zich te bewegen de heer Urbanus. Het achtervoegsel anus niet meer nodig hebbend, in zijn laatste Tv-show constant aanwezig. Here mijn tijd, dat een openbare omroep dergelijke puberale heiligschennis de ether instuurt. Het is Urbanus, waarschijnlijk in naam van de vrijheid van de kunstjesmaker, toegestaan zijn drek over de zondagse primetime uit te smeren
De eens originele Brabander begint zich op zijn oude dag zijn jeugd te herinneren. Aldus worden de al lang uit hun hengsels gestampte deuren van de allerlaatste heilige huisjes nog maar eens plat gelegd. Schunnig doen, geen grappig zijn. Belachelijk maken. Boven de Moerdijk, denkt Urbanus, staan ze alweer te drummen.
Maar dat mag geen alibi zijn om aan af-voeding te doen. De lolbroek van Urbain was zoal het plezantste bindende element van den helen avond.
Maar goed dat de reikwijdte van de VRT haast niet buiten Vlaanderen gaat. Maar heb zelf maar eens jonge Urbanusfans in huis!
Uw fan zijn gaat er wel vanaf.

Puberale Roza.

Puberaal zou je ook ROZA kunnen noemen. Maar het past niet de echte pubers aldus onrecht aan te doen. Na het verdwijnen van Chris van den Durpel zijn het anderen die bewijzen dat ze ook typetjes kunnen neerzetten. Aldus teistert ROZA de huiskamer met zijn/haar interviews. Niet dat het de verkleedde jongeman volledig aan humor zou ontbreken. De ruige dubbelzinnige zever is er echter allang teveel aan. Vaneigens dat mejuffrouw Joyce De Troch er nog maar eens op haar imago van mooi wulps blondje wil vastgepind worden. Hoe een ex-minister, o.a. van (jawel!) Nationale Opvoeding en Cultuur, en would-be staatsman zoals de heer Herman De Croo er zich toe kon lenen mee te werken aan een programma van zulk allooi, ligt minder voor de hand. Waarschijnlijk voor de kosteloze publiciteit. Ook al heeft ze een geurtje, toch steeds graag meegenomen.
De toenemende rauwheid en het vulgaire taalgebruik bij een deel van de schoolgaande jeugd gade slaand, stelt zich de vraag of men van de overheid iets meer terughoudendheid mag verwachten.
De boer die gier wil rijden is het geraden dit niet op de noen te doen. En als de VRT omwille van het enorme overschot, mest wil spreiden, dat ze dan eens wachten tot de vensters van de kinderkamers toegetrokken zijn. Dan zal een deel van de goegemeente zich niet hoeven te ergeren en kunnen behoeftige kijkers zich ooit volledig vergapen aan BV-puik en andere Wijzen die toch zo graag hun broek afsteken.

De Panoramamol.

Als serieus werkende mensen de volgende dag uitgeslapen aan de slag moesten hebben ze de Panorama-uitzending van eigen bodem weeral moeten missen. Niet dat er daardoor een niet dichten gat in hun cultuur ontstaat, maar toch. Het fenomeen Johan De Mol stond op het menu. Zeker is dat de commissaris ontslagen werd op grond van rechtse sympathieën.
Het Vlaams Blok haalde de voormalige politiecommissaris in huis. Alsof Brussel hiervoor moet beven? Het gedrag van enige vreemdelingen in Brussel jaagt blijkbaar menige frankofoon gedeclareerde autochtoon terug in het Vlaamse kamp. Of dit de ontvlaamsing van het hoofdstedelijk gewest zal afremmen valt nog te bezien.
Alleszins schiet het paniekerig gemarchandeer der gevestigde politieke partijen voorbij aan het doel, een democratische pacificatie te bevorderen. De heer De Mol kon in Panorama beweren dat hij omwille van zijn speuren naar de georganiseerde misdaad uit de politiedienst ontheven werd.
Alsof ze voor represailles (van wie dan wel) moesten vrezen, kwamen voor de kijker onherkenbaar gemaakte mannen getuigen over wetsovertredingen die door de politiediensten onder bevel van Johan De Mol werden begaan. Stonden die daar nu te liegen of wat mocht de bedoeling zijn van hun weinig heldhaftig camera-optreden? Panorama werpt vragen op, het antwoord mag je raden.verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle