Centrum voor meningsvrijheid
betogingHalle

verderterug

Centrum voor meningsvrijheid.

bunkerbunkerbunkerbunker

Hier wordt de beton gegoten voor het Centrum voor de vrijheid van mening. Het Centrum voor de vrijheid van mening is een strikt geheim te houden regeringsinitiatief. Klachten over de beperking van de vrije mening worden er behandeld en indien ontvankelijk verklaard , worden ze voorgelegd aan de hoogste gerechtsinstanties.
Binnen de muren van het centrum wordt er ruimte gegeven aan het uiten van de zelfs meest abjecte mening. Deze kernbomvrije ruimte heeft metersdikke wanden met zeventienvoudige geluidsdemping. Lunchpakket mag terplaatse worden opgegeten.


vrijegedachtevrijegedachtevrijegedachtevrijegedachtevrijegedachte

Bange blanke man.

Het bloed van onschuldige slachtoffers van de wrede moordaanslagen was nog niet gestold of Aznar en C░ kenden reeds de schuldigen.
Hercule Aznar had niet het minste bewijs, Poirot had wel een kabalistisch vermoeden:
Bij de aanslag in de Verenigde Staten op 11 september 2001 waren 4 vliegtuigen betrokken, bij de aanslag in Spanje 4 treinen.
De aanslag gebeurde op 11 maart, juist een half jaar voor en/of na de datum van 11 september.
Voor 11 maart 2004 zijn er net 911 dagen verstreken sinds de aanslagen in Amerika. In Amerika betekent 911 zoveel als 11 september 2001.
Dat numerologie onzin is, mag gelden voor de meeste weldenkenden. Maar of het crapuul dat zich een moorddadige getallensymboliek eigen maakt, zich in Baskenland bevindt? Slechts harde bewijzen van het tegendeel, zullen de terreur aan Al Qaida toeschrijven. Ook Belgische belabberde berichtgevers en bange politici, durven slechts schoorvoetend het Al Qaida - spoor bijtreden, uit schrik hier of daar een Turk of Marokkaan verontwaardigd uit zijn vrijdagmiddagslaap te wekken. Alsof alle gewone islamitische mensen dan de handlangers zouden worden van een extreme islamistische moordbende.
12.3.2004

Jürgen Verstrepen op stap,
de gedachten zijn vrij
wandelen gestuurd bij Liberty TV,
op aandringen van de vrienden van de vrijheid van de correcte democratie.

14.3.2004

Streef Stevaerts woord is vrij
vrijblijvend .

Voor de camera van onze nationale omroep, PRT (Paarse Radio en Televisie) verklaarde Stevaert Stief, director van de Naamvolle Vereniging " Socialistische Partij anders Spirit" dat hij voor 100% ( = honderd percent) achter zijn partijgenoot Leo Peeters staat. Niemand had iets anders van St. Steveraert stief durven verwachten,
dan dat hij weer eens graag gratis op teve wil komen.

Leo Peeters, in een vorig leven nog bewogen Minister in de Vlaamse regering, die zich voor een Belgische socialist uitzonderlijk moedig want Vlaamsgezind opstelt, wordt door de directie van de N.V. Spa & Sprite op handen gedragen. Niet alleen werd Leo de last van het zware ministeriële werk van de schouders genomen, Leo mag zich ook de moeite sparen om op te komen voor de nakende Vlaamse verkiezingen.
't Moeten toch niet dwingend allemaal flaminganten zijn in ons parlement; enkele waarachtige Belgen mag men er niet van weerhouden om zich ook bij de Vlaamse ruifkorf te komen nestelen !

Op de barricade kan Leo Peeters ook staan in zijn dorp. En daar staat St. Steveraer stief achter, honderd percent, zoals generaals in oorlogen, heel ver.
Een Teletubbietje dat, minder tegen de dorst dan voor de kost, verzwelgt in Spa & Sprite, gaat amper met iets akkoord als het beweert er slechts voor 100 % achter te staan. Met iets of wat enthousiasme halen Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa , Po, Stiefke en Beertje gemakkelijk de 120 %, zelfs wonderlijke 200 % en onovertreffelijke 300%. Wel te verstaan, elk afzonderlijk. Wat oefeningen in opblazerij al niet vermogen, levitaties van Tibetaanse monniken verzinken erbij in het niet.

Met 100 % erachter , "hoef" St. Steveraar "ter nie om te liegen". Aldus zijn Leo Peeters een stevig paar schoenen gewenst! Want de steun aan hem verleent door een 100-percentige St. Zeveraar is wellicht kortstondiger als het geflits voor de camera.

Hasselt, de zelfverheven Hoofdstad van de Smaak, de gepromoveerde Gezelligste stad van Vlaanderen, met aan haar vanuit de wolken bestuurd roer, de roerganger en burgervader Steve Stevaert, ontbreekt glansloos op de lijst (excelformaat.xls) met 102 Vlaamse gemeenten die de motie van de burgemeesters* van Brussel- Halle- Vilvoorde ondertekenden.

Als uithangbord is Leo Peeters nog bruikbaar en goed genoeg voor Spa & Sprite. Tevens krijgen de nationale Peerentee - televisiemakers weer eens ruim gelegenheid om de Spa & Sprite - taveerne te betreden. Eens horen of Stief er zijn papje, dat goed is voor de mensen, nog eens wil ophemelen. Stevige Vlaamse karbonaden staan niet op zijn menukaart. Over de Vlaamse Volksbeweging of over het Brussel - Halle - Vilvoorde komitee valt er geen woord. Gebenedijde lieden plegen aan tafel niet te spreken over stront en vuile schoteldoeken.
Leo Peeters doet nog een poging om de tooghangers eerlijk toe te roepen dat hij niet de enige weerbarstige Burgermeester in B-H-V is. Het madammeke van de Peerentee wil daarom de naam van Willy DE WAELE nog wel laten vallen. De weinig opportune boertjes worden zwijgzaam onderdrukt. Als ze niet rood of blauw kan zijn, dan hoeft de in te ademen lucht niet.

*burgemeesters die de nota_bhv (.pdf !),nota namens de STATEN-GENERAAL van de COLLEGES VAN BURGEMEESTERS EN SCHEPENEN VAN HALLE-VILVOORDE tekenden :
Dirk BRANKAER (OVERIJSE)
Willy DE WAELE (LENNIK)
Roger DESMETH (SINT-PIETERS-LEEUW)
Michel DOOMST (Gooik)
Leo PEETERS (KAPELLE-OP-DEN-BOS)


20.4.2004

Onderstaande spotprent wordt regelmatig gewijzigd. Om te voorkomen in aanraking te komen met misdadige sarcastische cartoons wordt het aanklikken en surfen naar onderliggende racistische webstek ten zeerste ontraden.


Opgelet!
Wordt met gevangenisstraf
en tot wederopvoeding in een werkkamp veroordeeld,
elkeen die discriminerende beelden opslaat op zijn harde schijf.

Stop de boze brieven !

De maat is vol, het land is vol, te vol. Het puilt uit, van dwarsliggers en tegenwerkers.
In Vlaanderen was eens een uitzonderlijke Vincent van Quickenborne , na jarenlanQ hard nederiQ noestiQ vlijtiQ ijveriQ afpeiQeren, ondergewaardeerd onderbetaald Staatssecretarisq, louter ten dienste van VolQ en Land, die ooit bij het gepeupel steun en toeverlaat zocht. Vancent van Quickenborne vroeg geldQ noch roemQ, geen persoonlijke eerQ of erkenninQ. Vancent verwachtte - ijdel helaas - , luttele lezersbrieven waarin getuigenis werd afgelegd van de wondere werken van zijn Paarse Herculessen.
En allen die het in hun minne voor het Paarse heil aan rozige woorden, zinnen, lezersbrieven mocht ontbreken, konden krijgen raad bij de Vld - Bart van Oostende, Volksvertegenwoordiger Tommelein. Maar - oh ondankbaar gespuis - niemand die het hoorde, wou bij hem zijn.
Hardvochtig wees Vlaanderen de verQuickte smeekbede van de hand. Nimmermeer in de vaderlandse geschiedenis werden Vlaamse kranten overstelpt met tegendraadser schrijfsels van averechtsen en contrariërs. Door hoon en spot werden de lezersrubrieken verbrande aarde, geen bodem waar liefelijk kon gedijen enig blauwq vergeet-mij-nietje.


In Vlaanderen daar was eens een vermaledijde Frank Vanhecke. Voor hem mocht het barsten, België, ons goede land van vrijheid en vooruitgang, van vrede verdraagzaamheid vroom verzet, redding in de nood, bakermat van Europa, middelpunt der aarde.
Vanhecke ontkende het licht der zon, de schittering der sterren. Van afgunst vervuld, stelde hij zich blind voor de eeuwige weldaad welke België ons 't allen tijde roemrijk bescheert. Maar ergens verdoken, diep in zijn donkere ziel, smeulde er nog een vonkje van erkenning voor het Belgische gedrocht. Niet totaal verzwonden was de vrucht van de waarachtige lessen in vaderlandsliefde welke klein Frankske ooit in zijn Brugse moederschool tot wijsheid wouden strekken. Ondanks zijn ziekelijke waan, welke hem belette deel te hebben in glorie en eer van ons duurbaar Belgisch Vaderland, ontwaarde hij de boei welke hem voor de totale reddeloosheid kon behoeden. Met enige heuglijke hoop op genezing mocht het land vernemen dat Franck Vanhecke, samen in een zelfhulpgroep van belgo- allergieker, waaronder een zekere Dewinter Filip en een even zekere Annemans Gerolf , publiekelijk hun vertrouwen plachten te belijden in het Belgische Gerecht, de feilloze Justitia.

Eilaas, onze hoop op therapeutisch heil mocht hen niet baten. Een verlenging van hun genezingsproces ligt hopeloos verder dan ooit voorheen. Wat het begin van een gezondmaking had kunnen worden, bleek slechts een opflakkering, welke de laatste Belgische gloed voor alle tijden uit hun boezem deed verdwijnen. Zonder gedegen lobotomie worden Vanhecke en kompanen het grenzeloos gevaar voor de Belgische menselijkheid.

Het fysische contact met hersenmutanten mag dan al christelijk en humaan zijn, wegens groot besmettingsgevaar dient het zeer zorgvuldig te worden gemeden, en dit meer dan ooit.
Maar onze demografische Leiders, door het democratische volk als dus danig verkozen, vertonen verwerpelijke tekens van lauwheid. Deze Leiders laten het jammerlijk na, om de recente rechterlijke beslissingen luidruchtig toe te juichen. Onder het mom van de scheiding der machten onthouden zij Justitia het verdiende applaus. Dit is vragen om het misnoegen van het soevereine volk. Het is ónze wet, die wordt toegepast, naar die wordt gericht. Recht is geschied, hoera toch ! De rechters in het gerecht zijn de dienaars onzer wet, door geen vooroordeel bevlekt, geroepen en geleid door de Heer onze God of minstens iets nog hoger verheven.

Maar blasfemie doet een roedel briefschrijvers er niet voor terugdeinzen om het krantenwezen weer te doen kraken onder een weerom ongeziene vloed van lezersbrieven. Nu geen Staatssecretarisque hun erom bidt, nu geen Tommelein hun pen wil vasthouden, nu is ze er weer, de invasie der briefschrijvers met hun lezersbrief, ernstig, krenkend, spottend, gevaarlijk . Nochtans zijn onze Leiders, - demografisch als dus danig verkozen -, van oordeel dat het maar moet stoppen met kritiek op gedane zaken, waarover wij niet verder hoeven te praten. Iedere hooggeleerde en democratische journalist is het daar onderdanig mee eens. Franck Vanhecke en kompanen zijn aterlingen en wij zwijgen erover.

Rechters hebben steeds gelijk. Punt.
De rechter, der Richter, le Juge, the Judge.
Na de val van het grooote große Deutsche Reich, noch na de scheur in het Ijzeren Gordijn en de val van de Muur, werden ergens tussen Maas en Memel en Novosibirsk rechters opgeknoopt. Rechters worden niet geknoopt, zij lezen uit onfeilbare teksten, daardoor weten zij wat recht is en wat krom.
Wij, het Volk, wij dragen die teksten, wij kiezen wie ze schrijven. Rechters lezen de tekst van U en van mij, Onze wet. Zij vonnissen slechts en veroordelen goed.
Elke rechter oordeelt steeds wijs en onafhankelijk
en zo is elk oordeel rechtvaardig en steeds wijs.
Zijn uitspraak duldt geen argwaan,
kritiek terzake wordt misplaatst. Recht is recht.

Chris Malfait uit Dentergem liet euthanasie plegen op 12 kippen die er niet om vroegen. Hij oefende zijn euvele daad uit op de kippen van zijn onbegrepen buurman. Het spreekt voor zich dat rechter Luc D'Hulst in Kortrijk niet anders kon, dan de kippenmoordenaar 365 dagen van zijn vrijheid te beroven. Terecht veroordeelde hij de vuige misdadiger tot een jaar effectieve gevangenisstraf. (1)
Uw en ieders boegeroep op de rechtspraak is subversief. Moest uzelf een van die dood geschoten twaalf kippetjes zijn, gij en zoudt geen boeh en roepen!

Recht is recht. Rechters rechten onafhankelijk, steeds immer en altijd in grootste wijsheid. Vanhecke en zijn Companen zijn dikke racisten.

En voor wie toch nog een eigen mening wil over eventuele kiekens in de rechtszaal, hij leze zelve het blokarrest (66 blz. .pdf) en wondere en ergere zich! Of liever niet, want de maat is vol, te vol. En België puilt al uit van dwarsliggers, averechtsen en tegenwerkers.


Als het gerecht oordeelt dat een man zijn vrouw dood steekt, omdat hij er nogal een straffe goesting in had, dan behoeft die man zelfs geen vermaning. Moord en of doodslag vraagt niet meer om boete.
Recht is recht.

In 1998 reed paracommando Olivier Pirson zijn auto met twee kinderen in de Maas. Hij zwom rustig weg. In eerste instantie kreeg hij van de krijgsraad 20 jaar. Na beroep kon hij onbezwaard in de kazerne verder ons land verdedigen en daarbuiten de vrede handhaven. Het bloed van de verdronken kinderen zat vol methylalcohol. Recht is recht.
In naam van onze niet te perverteren naastenliefde en humaniteit, en voor de prijs van een stel duimschroeven, vermeerderd met weinige miljoenen Euro's en nog minder werkuren, maakt het gerecht zich verdienstelijk om uit te pluizen of de nog steeds onschuldige mijnheer dutroux een dagje meer, of een dagje minder, zijn tijd gezellig binnen aangenaam verwarmde muren mag verdrijven.

Recht is recht, gesproken en volstrekt.


Hoewel volledig overbodig schuwen Gentse rechters geen tijd of moeite om hun edele beslissingen te staven met pen en inkt. Een der prachtige voorbeelden uit het blokarrest leest wie wil al hier :
stavingstuk 79 van de rechtstreeks dagende partijen: het blad "'t Blok in Aalst", 1998, herfst:
uittreksel:
onder de titel "De vrouw in de islam":
"Het ethisch imago van de islamitische wereld houdt maar stand zolang men niet achter de fašade kijkt of de getuigenis van een islamitische vrouw hoort.
In de islam is de vrouw binnen het huwelijk totaal rechteloos. De koran voorziet uitdrukkelijk dat een man zijn vrouw mag slaan als hij vreest dat ze ongehoorzaam zou kunnen worden.
De islamitische man kan zijn vrouw verstoten door driemaal een rituele verstotingformule uit te spreken. Deze formaliteit kan in een minuut afgehandeld worden.
Betwistingen over de kinderen zijn er ook niet: tot zeven jaar kunnen ze bij hun moeder blijven, daarna worden ze onherroepelijk eigendom van de vader.
Een vrouw die verkrachting aangeeft wordt opgesloten in een cel zolang niet bewezen is dat ze zelf geen aanleiding tot die verkrachting heeft gegeven.
Niets kan de minachting voor de vrouw beter illustreren dan de besnijdenis. Anders dan bij mannen is de besnijdenis bij de vrouwen een blijvende seksuele verminking: de clitoris wordt geheel of gedeeltelijk geamputeerd. Dit is de mildste vorm, de zogenaamde kleine besnijdenis. Bij de infibulatie of grote besnijdenis worden alle uitwendige geslachtsorganen weggesneden en worden vervolgens de rauwe randen van de wonde dichtgenaaid waarbij slechts een kleine opening wordt gelaten om te urineren en te menstrueren. Dit alles gebeurt vaak in uiterst primitieve en onhygiënische omstandigheden.
De houding van de islam tegenover de vrouw toont duidelijk aan dat de Europese en islamitische wereld totaal verschillend zijn. We kunnen dan ook niet dulden dat onze samenleving door islamitische wetten en zeden wordt ge´nfiltreerd.
Men mag in dit land het Vlaams Blok onbeperkt aanvallen en beschimpen, maar op de zeden en gewoonten van de 'allochtone medemens' - hoe barbaars ook - mag blijkbaar geen enkele vorm van kritiek geuit worden."

becommentariëring door het Hof:
De toestand van de vrouw in de islam wordt hierbij duidelijk niet aangebracht om de bevolking te informeren of om op enigerlei wijze op te komen voor de toestand van de vrouwen in de islamwereld, doch wel enkel om het imago van de "allochtone medemens", zoals deze spottend wordt genoemd, als onethisch en barbaars te kunnen bestempelen en aldus bij te dragen tot de gevoerde haatcampagne.

Het groot gelijk van het hof is straf, ook zonder betoog. Men noeme een koe toch geen koe! Toch niet om te bestempelen, toch niet bij herhaling!
En wie informatief een koe een koe noemt moet ook een varken een varken durven noemen, een hond een hond, een ezel een ezel, een paard een paard.
Wie een paard noemt, moet het paard noemen met de man de kar en het paard. Met alle beesten mag gelachen, maar met mate, en in gewicht evenredig verdeeld over gans het dierenrijk. Dit schrijft de wet in ons land. De koe alleen, mag als zondebok niet in de woestijn.

Voor de rest blijven als weleer alle meningen vrij. Wie dit betwijfelt, dichte en houde voortaan stevig gesloten zijn grote al te vuile mond!


(1) (Hagenaars en andere lezers, die niet in de genade verkeren de Belgische actualiteit op de voet te volgen, mochten in de mening verkeren hier een satirische tekst te lezen die ontdaan is van iedere verband met de werkelijkheid. Helaas, het omgekeerde is waar.) terug


27.4.2004

De Rode Ridder


rode ridder Karel Biddeloo

Gisteren overleed Karel Biddeloo, tekenaar en schrijver van de avonturen van De rode Ridder. Ooit verscheen zijn stripverhaal in de Belgische krant De Standaard. Het werd afgevoerd, wegens pikante wulpse wijfjes die de Ridder belaagden. Althans dat werd gedacht. Wie in de Standaard ooit op de letterlijke rotzooi* *(te betalen link) van ene Yusef el Halal botste, moest eigenlijk beter weten.

De edele figuur van de Rode Ridder, held van het Goede, overwinnaar van het Kwaad, werd door zijn schepper op een lijn gesteld met Filip. Neen niet de edele prince Philippe de Laeken, maar met de stoute Antwerpse Filip De Winter van Brugge en Antwerpen.

Heremijntijd Jerimias! Wie zo zijn mond voorbijpraat is voer voor de ultrademocraten. Niet te denken dat hun onschuldige kinderen jarenlang worden misleidt door de Rode Ridder achterna te hollen.

Voor vele oudere baasjes helaas is het te laat, zij zijn reeds verdorven.
Vandaar durven zij het nog te vragen om respect en op recht op vrije mening. Voor hen is het geen delict om deel te nemen in de rouw van Karels getrouwen.

Moge Karel na zijn Hemelvaart, met zijn Ridder en zijn vrijheidsmoed, in veler harten verder leven!


8.6.2004


Onze Prijskamp: DE HEKSENJACHT HEROPEND.

Heksenverbranding
Welk van de drie vooraan staande personages staat niet op de correcte plaats ?


A. Danny Smagghe,
Vlaamsbrabants provincieraadslid, VLD ( Van Liberaal en Democratisch !)
B. Joseph Goebbels,
Grootduits propagandaminister, NSDAP ( van Nationaal en Socialistisch !)
C. Tomás de Torquemada,
Groot- Inquisiteur ( van het Spanje uit de Middeleeuwen !)

Stuur een geparfumeerde briefkaart met het juiste antwoord naar het :
Bleek Blauw Sanhedrin
t.a.v. de Verdedigers van het Vrije Woord
Melsenstraat 34
B-1000 Broeksele
voorzitter@vld.be

De winnaars wachten talrijke prijzen:
Het grote verrassingspakket loze beloftes ( gift gesticht door Guy Verhofstadt ).
De helft van 1 Euro zijnde 49 Cent (gift gesticht door Bart Somers ).
De Biografie van Joseph Kabila (gift gesticht door Karel de Gucht ).
Zeven halflege potten haargel (gift van Patrick Dewael ).
De meerschuimen pijp van Hugo Coveliers.
De verkiezingsfolder " Gekken op alle plekken !" ( gift van VLD Brabant).
Nog een pijp van Hugo Coveliers.
En nog meer schuim .

Eén dezer exclusieve prijzen kan u winnen, als uw antwoord volledig in overeenstemming is met de opinie van het Bleke Blauwe Sanhedrin. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich eensgezind met de leiding van de VLD. Hierover wordt geen discussie gevoerd.

Als steun bij het vinden van de juiste oplossing van de prijsvraag, moeten zij het lezen van de volgende bladzijde volledig veronachtzamen ! )
.
18.2.2005verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle