betogingHalle

verderterug
Over de Pilaren van de Tempelbouwers.

Verzuild en verdeeld, van losse mortel tot gewapend beton.
In België houwen en bouwen de vrijmetselaars, franc-macons, of logemannen op twee onverdraagzaam verschillende mašonnieke werven.

A.
De Reguliere Grootloge van België; ( 41 werkplaatsen waaronder 17 Vlaamse) verwijst uitdrukkelijk naar een Opperbouwwezen. Hun leden mogen niet deelnemen aan werkzaamheden van niet-erkende obediënties. De reguliere Grootloge van België sluit aan bij de meest verbreide vorm van Vrijmetselarij. In het heelal werken bij benadering vier miljoen reguliere vrijmetselaars. Een mannenzaak met traditie, symboliek, de bijbel, hamer en beitel, passer en winkelhaak, waterpas en schietlood, schootsvellen, handschoenen, graden, riten, een babbel, een natje, een droogje. Godsdienstige of politieke twistgesprekken zijn er ongewenst, zoniet verboden.

B. Het Belgische vrijzinnig gemetsel
daarentegen sluit nauw aan bij LA GRANDE LOGE DE FRANCE. Marginaal in het heelal, maar koning in België. Het metst niet met het reguliere cement. Tegen de aloude de´stisch obediënties zet het zich af als de duivel in een mortelbak met wijwater. Het voegt en spatelt volgens het bouwplan van de egaliteit, de libertijt en de fratertijd, voor zolang het in de goddeloze familie blijft.
Zo heeft de Grand Orient van België zich tolerant verzet tegen onverdraaglijke verwijzingen naar het verfoeilijke Godsbegrip in ons allermulticulturele Europese grondwet.
In de vrijzinnige werkplaatsen wordt er zonder bijbel trouw gezworen. Het lidgeld vloeit naar een van de vier overkoepelende obediënties:

  1. De Grootloge van België:meer dan 3000 leden verdeeld over 52 werkplaatsen, 18 in Wallonië, 15 in Brussel (1 tweetalig , 1 Nederlandstalig), 19 werkplaatsen in Vlaanderen (waarvan zes met zeer volkse namen als : Concorde et Tolérance (Kortrijk), La Concorde Universelle (Anvers) , La Constance (Louvain), La Liberté (Gand), Le Septentrion (Gand) , La Tolérance (Hasselt). In vier ervan wordt er enig geparlaverd in la langue unique van Voltaire, zowaar door luidjes die nog op stemrecht wachten om zich te integreren, ofwaar door onwaarschijnlijk op hun best gemummificeerde Oud - Belgiërs.

  2. Het Grootoosten ( Le Grand Orient) van België : een kleineongeveer negenduizend leden van mannelijk kunne, verspreid over 104 ateliers : 43 loges in Wallonië, 32 in het Brusselse gewest ( waarvan 3 Nederlandstalig) en 29 werkplaatsen in Vlaanderen (waartussen 1 tweetalige en 3 Franstalige loges. Francofiele meisjes en mortel wordt gedraaid op de volkse chantiers :
  L'Amitié (Courtrai/ Kortrijk),
  Les Amis du Commerce et La Persévérance Réunis (Anvers), Les Trois Niveaux (Ostende), Les Vrais Amis (Gand).
  La Flandre (Brugge) en Les Elèves de Thémis (Antwerpen)
  voeren nog de namen van het Ancien - Regime in hun schild, maar ze hebben al stemrecht en hun passer staat al minder winkelhaaks op het richtsnoer van de poort naar de integere horizonten.

  3.De Vrouwengrootloge van België: meer dan 1500 leden zonder mannelijke kunne, in 29 loges waarvan 5 Nederlandstalige.

  4. De gemengde vrijmetselaarsorde Le Droit Humain: Bij benadering 6500 leden, het merendeel vrouwelijk, zand aandragend in 21 Nederlandstalige en 40 Franstalige loges.

loge

In al deze loges wordt uitsluitend de ruwe steen bewerkt. Bezonnen wordt er gemeten en keurig gepast, duchtig getroffeld en fijn geboetseerd. Er is geen ruimte voor lichtschuwe afspraakjes en vriendendienstjes, de tijd der verzonnen samenzweringen is vervlogen. In Poupehange huist geen broederschap.

De loge initieert enkel volwassenen, vrij, rechtschapen en van goede zeden.
Ter staving een loonlijst met bekende bouwvakkers die de grote kruiwagen duwen:

Philippe Busquin: Europees commissaris voor onderzoek, voormalig P.S.- voorzitter. Minister van Staat.

Philippe Mahoux: voorzitter van de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten, P.S.- fractieleider in de Senaat.

Philippe Moureaux: burgemeester van Molenbeek en voorzitter van de Politieraad . Minister van Staat.

Jean-Claude Van Cauwenberghe: Minister-President van het Waalse gewest.

Michel Daerden: Minister van Budget en Financiën van de Franse Gemeenschap.
Was eens de Louis de Funès van de Belgisch regering.

Charles Picqué: Minister van Economisch en Wetenschappelijk Onderzoek belast met het Grootstedenbeleid.

Elio Di Rupo: P.S.- voorzitter. Burgemeester van de stad Bergen, volksvertegenwoordiger.Ooit valselijk beschuldigd van strafbare omgang met minderjarige jongens.(1) Minister van Staat.

Laurette Onkelinx: Ministeres van Justitie. Onder haar voogdij wordt de wet eindelijk gehandhaafd. Daders van een mensengijzeling krijgen 15 jaar extra : In de plaats van een oordeel van een rechter wacht hun een prepensioen vanaf hun 50-ste tot hun 65-ste jaardag.

Guy Spitaels: gewezen Minister- President van het Waals Gewest, gewezen P.S.- voorzitter. Veroordeeld voor corruptie. Minister van Staat .

Guy Coëme: P.S. Gewezen Vice-Eerste Minister, gewezen Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven Defensie. Veroordeeld voor corruptie.

Guy Mathot: P.S. Burgemeester van Seraing, voorzitter van de Luikse Federatie van de P.S. In allerlei zaakjes vernoemd. Op een politiek zijspoor gerangeerd. Nooit veroordeeld.

+ André Cools: voormalig PS- voorzitter en minister. Minister van Staat. In opdracht vermoord.

+ Alain Vander Biest: voormalig minister. Van moord beschuldigd. Gezelfmoord.

Hervé Hasquin: M.R. Minister-Président van de Franse Gemeenschap van België, belast met Internationale Betrekkingen.

Louis Michel: M.R. Minister van Buitenlandse zaken en bemoeiallerlei. Minister van Staat, en valt, en op krukken. In het buitenland niet graag gezien door sommige democratisch verkozen regeringsleiders. Uitdrukkelijk geliefd door bepaalde volksdemocratische e.a. machtsgrijpers.

André Flahaut: P.S. Minister van Landsverdediging en leerling bemoeial. Moet niets van aalmoezeniers, en niets van president George W. Bush. Zijn Belgische leger is geen klein beetje effectiever dan de militaire stumpers uit de Verenigde Staten van Amerika. Bij het vernemen van die billenkletser wordt er mijlen rondom het Witte Huis danig veel afgelachen. De nooit afgelaten liefde voor ons dierbaar Belgium bereikt er tot dusver ongekende hoogtepunten.

Daniel Ducarme: M.R. Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister van Staat. ducarme Zijn liefde voor de Brusselse autochtonen is zodanig groot, dat hij reeds in zijn vijftigste levensjaar vaststelt dat hij hun taal moet gaan leren. Helaas, zijn mondje Nederlands compenseert niet de zwarte gaten in zijn belastingaangiften. Zijn ontslag ligt ter tafel. Het FDF mag hem terug.
Richard Miller: M.R. Minister van Kunst, Letteren en Audiovisele middelen van de Franse gemeenschap.

Marion Lemesr: M.R. Voorzitster van de MR-fractie van de Brusselse Raad, Gemeenteraadslid van Brussel.

Jacques Simonet: M.R. Burgemeester van Anderlecht, volksvertegenwoordiger.

+Henri Simonet. + Franšois Perin. + Jean Gol. Minister van Staat.


Henri Simons: Ecolo. Echevin de l'Urbanisme, de la Culture et de la Protection du patrimoine.

Erwin Pairon
: Groen! Schepene van de havenstad Antwerpen. Bijgenaamd de Viking. Loopt er als Harald zo bij, maar haalde toch voor meer dan 2500Ç van de stadsrekening: om enige maatpakken te kopen. Eén ervan, een smoking, bleek nodig voor zijn initiatie bij de loge. Met slechts een schootsvel aan, valt het steengruis niet gemakkelijk te recycleren .


Patrick Dewael: Maar goed dat hij liever voor Belgische binnenlandse zaken ambieert dan voor Vlaamse functies. Voert een show op tegen hoofddoekjes. Denkt er zelf geen nodig te hebben wegens het bezit van een stapel aandelen in de haargel- en zonnebankenindustrie.

Rikske Daems: VLD. Leerling-sommelier.
Rik Daems: VLD . Kamerfractievoorzitter en voormalig minister,laagvlieger. (Hier klikken voor de Crash van Sabena)
Hendrik Daems: de gefatsoeneerde Rik Daems nouveau.
Hendricus Daems: had ooit kunnen komen, maar ondertussen en onder 't kussen werd het
Dèms Henri, n'est ce pas Sophie ?

Geert Versnick: VLD . Volksvertegenwoordiger in de Kamer, Schepen van Openbare Werken te Gent.

Karel De Gucht
: VLD . Vlaams volksvertegenwoordiger, voorzitter VLD tot vrijdag de dertiende. Minister van Staat. Laat zich door Verhofstadt democratisch wippen. Als afgedankt VLD-voorzitter kan zijn Europees kiesgetal er alleen maar door stijgen.


Fred Erdman: SP-a. Ex SP-voorzitter. Voormalig voorzitter van de kamercommissie Justitie. Belg uit een stuk.

Freddy Willockx: SP-a. Burgemeester van Sint-Niklaas. Belg in hart en nieren. Minister van Staat.

Luc Van den Bossche
: SP-a. Voormalig zwaarwichtig minister met ijzersterke lever en dito longen. Gedelegeerd Bestuurder van BIAC (2/3 staatseigendom).

Marcel Colla: (SP.a) Senator. Voorzitter van de commissie Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging. Gewezen SP-minister van Volksgezondheid.(2)

Willy Claes: SP-a. Begaafd pianist. Voormalig SP- voorzitter. Voormalig zeer vooraanstaand minister. Gewezen secretaris-generaal van de NATO. Minister van Staat. Drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en 5 jaar ontzetting uit zijn burgerrechten voor corruptie. (3)

Marc Galle: Gewezen SP-minister. Geen socialist sprak ooit het Nederlands zo behoorlijk. (4)

Robert Stevaert: (SP.a) Steve/Stief voor de mensen. Voormalig en begaafd baas en makelaar in Hasseltse kroegen. Voormalig SP- voorzitter. Voormalig burgemeester van de Stad met Smaak. Schopt zich gratis tot goeverneur/gouverneur van de provincie Belgisch Limburg.

Robert Voorhamme:(SP.a) Schepen van Onderwijs in Antwerpen. Met behulp van zijn ellebogen, drong hij gewiekst drie allochtone gemeenteraadsleden langs de kant, om bij zijn schepenzetel te geraken. Om het goed te maken duwt hij nu aan de kar van sommige Arabisch sprekende allochtonen, om reeds in het basisonderwijs lessen in het Arabisch te kunnen volgen.

Karel Van Miert: SP-a. Voormalig SP- voorzitter. Gewezen vice-president van de Socialistische Internationale. Gewezen gewaardeerd commissaris van de Europese Commissie. Minister van Staat. Ontgoochelde SP-anderser. (5)
(1) Vrij vertaald uit het Frans van L'investigateur 170
Pedofilie: druk op politiegetuigen om hun beschuldigingen tegen Di Rupo te herroepen.
" Ons dossier over Di Rupo was eigenlijk ingesloten. Wij hebben de politiegetuigen ondervraagt die u ons heeft aangewezen. Ja, zij hebben ongeveer bevestigd wat zij u gezegd hadden. Ik was er persoonlijk. Maar uiteindelijk hebben ze alles opnieuw ontkent. Andere politiemensen zijn gestuurd geweest om hen opnieuw te ondervragen en weldra gaven ze een tegengestelde versie." Verklaring van een Belgische politieagent aan onze redactie, omtrent de getuigenis van twee politieagenten van Bergen (stad waar Elio di Rupo ondertussen burgemeester is) die de ex vice-president en huidige voorzitter van de PS twee keer betrapten, in zijn auto, bij het meer van Gran Large, met een jongen van 12 en een van 13 jaar, ontbloot, in zijnauto.

Ziedaar, hoe het Belgisch gerecht er in slaagt om delicate zaakjes op te lossen. Indien de eerste aanhoring (door joernalisten ) en de tweede aanhoring(door de politie) niet overeeenstemmen, dan aanhoort men zoveel keer als nodig is om de compromiterende getuigen te doen wijken. Zonder vorm van proces. Aangaande de getuigenis van de twee jonge jongens die nu volwassen zijn : zij zijn weggemaakt. Zij bestaan niet meer! ( Vrij vertaald uit het Frans) .Terug


(2) Voor Marcel Colla moest de flippo uit de aardappelchips, en mocht de homeopathie in de ziekteverzekering. Hij liet de kippenpastei à la dioxine iets te lang de op menukaart liet staan. Onder zachte dwang stapte hij op. Desondanks danken wij aan Colla en de vetmesters, de insluimering van de CVP-staat. Ontwerp en bouwplan van Paars komt uit de werkplaats "Beaucoup de Laine et Couper gratuit"*. Het toezicht op de uitvoering van de werken gebeurt onder het volgzame oog van de werkplaats " Comme les Moutons, bouger les Boutons!"*
*"Veel wol en gratis knippen". *"Gelijk schapen de stemknoppen bedienen"

(3)Tegenwoordig betuigt Willy Claes zijn onschuld tegen iedereen die het wil horen. In het belang van ons vorstendom heeft hij de SP van de ondergang behoed door niet "de volledige waarheid " te hebben verteld . Wanneer hij het geschikt acht, zal onze Willy eens de volledige potpourri der waarheid spelen. Tot dan staat voor hem, in alle socialistische salons, de warme rijstpap, zoet en met gouden lepeltje, rijkelijk opgediend. Voor niets komt er alleen de zon op.

(4)De familie van schrijver Marnix Gijsen betichtte Marc Galle ervan ongeveer 2,5 miljoen euro en enkele schilderijen, waaronder twee van René Magritte, te hebben verduisterd. Valselijk. Hij zou de bijna blinde weduwe van Marnix Gijsen in 1996 een testament hebben laten ondertekenen. Onvoorstelbaar. Het Brusselse gerecht onderzoekt de zaak, sinds mei 2002.

(5) Ontgoocheld, want Carla Galle is zijn huisvriendin, ooit algemeen SP- secretaresse, nu voorzitster van BLOSO. Volgens Van Miert werd zij in het Agusta-bis-proces beschuldigd door de valse verklaringen van Linda Blomme (ex- SP-secretaris) en door de leugens van Frank Vandenbroucke (hoog geprezen SP-a Minister en ex-SP-voorzitter).
Marc Senelle, de advocaat van Carla Galle, beweerde dat het niet gewenst was om klachten (wegens laster) neer te leggen, o.m. om de vooruitgang van het proces niet te vertragen. Mejuffrouw Galle werd in eerste instantie veroordeeld. Door het veelvuldig rekken en strekken van het proces werd ze naderhand vrijgesproken. Voor de schuldloze juffrouw een weinig bevredigende oplossing. Maar levensgezel Karel Van Miert hoort men niet meer roepen om eerherstel voor zijn dame. Het loont zich niet dat hij zijn boekje over Frank Vandenbroucke eens open doet.
Van de weeromstuit vergeet Vandenbroucke dat hij geheelonthouder is. Het volledige SP-a- bestuur, in het zog de flaminganten van SPIRIT, trekt op naar Scherpenheuvel. Na afloop van de heilige misviering maken ze drie volle toeren rond de Onze- lieve- Vrouw -basiliek. Ondersteund door SP-a - voorzinger Stevaert, slaagt Vandebroucke er nog in,strompelend de hele Calvarieberg af te leggen. Na de veertiende statie gaat het recht naar huis, op zoek naar de sociale fraude.

pixel krantenknipsel

(krantenknipsel)

Edwin Ysebaert, ex-presentator van het radioprogramma "Eenzame Hartenburo'' en van de Socialistische Omroep (SOM), diende op 10 april 2001 bij de federale politie in Gent klacht in tegen minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke en tegen Carla Galle.

"Bij de SOM werd ik jarenlang in het zwart betaald. Carla Galle was daar de grote baas. Zij weigerde mij officieel in te schrijven. Ik kreeg voor mijn werk 25.000 frank per maand, in het zwart betaald. Na elke uitzending kreeg ik van haar een cheque die ik mocht gaan innen bij de CODEP, de bank van de partij. Bijna al wie voor de SOM werkten, werden zwart betaald.''

"Ik dacht dat de socialistische partij de partij van de kleine man was. Maar de praktijken die ik daar heb meegemaakt, hebben mijn geloof in de partij en de democratie een flinke deuk gegeven. Bovendien was ik door de schuld van Galle gedwongen om tegen de fiscus te liegen.''

"Ik heb begin jaren '90 in een onderhoud aan Frank Vandenbroucke gevraagd om mijn situatie te regulariseren maar hij antwoordde : "dat dit waarschijnlijk te duur zou zijn''.
"Ik heb er later niets meer van gehoord.''

Frank doet het licht uit. Morgen weet hij waar te beginnen.

12.2.2004


verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle