betogingHalle

verderterugVerdorven pretbedervers.

Alvorens een en ander recht te zetten, vooreerst een vreugdevolle welkom voor Lowiske. Wij feliciteren en danken Claire en Laurent en alle gazetten. Een stonde van vurig geluk heeft ons hard verhoffen. Meegevoerd door de golven van geluk wachtte Lowiske de keizerlijke bijstand van zijne keizerlijke hoogheid prins Reza Pahlavi troonpretendent van het Perzische keizerrijk. Vreugdekreten stegen op in de straten van Molenbeek tot Borgerhout. In het kille BelgiŽ vergaten de verworpenen hun droeve lot. Eén der hunnen was uitverkoren om ons aller prinsesje ook tot het hunne te maken. Eilaas, onze vieze-premier Louise Michel, die zijn naam aan het prinsesje verleende, heeft bedachtzaam overwogen om roet te strooien in de katholieke doopvont. Ali Khameini of andere Iraanse ayatolla's of Khomeinisten zouden uit gramschap de prijs aan de benzinepomp in de hoogte kunnen jagen!? Voor buitenlandse betrekkingen is Prins Laurent en zijn gedachtegoed over vriendschappelijke nabuurschap echter niet te versmaden. Wel moet angstvallig vermeden worden dat Lowiske bovenop een katholieke meter ook nog een zulke peter krijgt. Twee van het goede is haast meer dan één te veel.

Via Interpol wordt gezocht naar nakomelingen van voormalige dictators die niet het minste verstand hebben van een katholieke opvoeding. De zonen van Sadam Hoessein waren voor Laurents' karweitje een stichtend voorbeeld geweest. Zonder Cola en Mac Donald zal BelgiŽ zich ook nog wel beredderen.

Kent ons koningshuis niemand van de blauwbloedige nakomelingen van keizer Bokassa van Centraal Afrika?
msati III Waarom niet gepolst naar de soeverein van het koningrijk Swaziland? Belgische mannen met afkeer van jasje en dasje zullen het ons vorstenhuis in dank afnemen en hun mevrouw zal het ook graag zien!

Zou roerganger Mao niet her en der een jonge Tse-Tung lopen hebben, die alhier de banden tussen ons vorstenhuis en de meeneemchinees om de hoek kan verstevigen ?
Voor de relaties met Berlusconi en zijn Romeinen maakt Alessandra Mussolini, kleinkind van dictator Benito eveneens een goede beurt.

Hopelijk kopen Claire en Laurent nog vele kindjes, opdat alle Belgen werden Brüder und Schwestern, the Brothers and the Sisters, de minzame kinderen van ons welbegheerde Koningrijk.

Daartoe dient uiteindelijk de mond gesnoerd voor de kwade tongen van volksopruiers die orakelen over een geluk bij een ongeluk, bij de geboorte van het jongste kandidaatje koningin der Belgen en bij de faling van de Sobelair van de Belgen en Monsieur Aldo Vastapane.
collage aldo/laurent

Bij de geboorte van Louise en bij het failliet van Sobelair, verspreiden boze tongen het bericht dat Monsieur Aldi Vastapane geluk bij een ongeluk heeft. Ieder verband tussen beide gebeurtenissen wordt door bovenstaande beelden volledig ontkracht. (Foto's B.u.B )

Zoals ongetwijfeld de geboorte van Lowiske weer ons hard tot zinderen aanzette, zozeer leidde de tartende teloorgang van al wat vliegt onder Belgisch vaandel tot ver reikende teleurstelling, zowel bij de mensen als bij al wat vliegt onder Belgisch vaandel, alsook inzonderheid bij de beminnelijke heer Aldo Vastapane, waarbij vooralsnog zijn moeizaam verdiende spaarcenten zijn gaan vliegen ten gevolge van het te veel vertrouwde vliegen onder Belgisch vaandel. Daarom en daarop is voor ieder van ons het ogenblik meer dan rijp om zich te werpen op het zichtbare feitenmateriaal in de plaats van zich het oor te verlenen aan belachelijke bakerpraatjes en ons vorstenhuis ten eeuwigen tijde een zulks samen met de heer Vastapane aan te naaien. Zelfs een beetje van goede wil zijnde blinde kan zonder DNA-test aanvoelen dat de verderfelijk verspreide vermoedens omtrent onechtelijke banden tussen de heren op gepubliceerde fotoīs steunen op verderfelijk verspreide vermoedens. Voor wie niet ziende blind is valt het op dat de kleinere foto's enigszins verschillen van de grotere. Niet alleen door een gemanipuleerde keuze van beeldmateriaal, ten laatste ons allen bekend sinds we naar het journaal kijken, maar tevens door een geraffineerd geknoei met belichting en opnamehoek wordt getracht de argeloze waarnemer een al te doorzichtig contraroyalistisch beeld op te dringen.

Lezer laat U niet vang, eens ze u heb, zullen ze U hang !
Persmededeling van de B.u.B
(de Belgen uit Belgistang).

10.2.2004.handroos

Wie zijn wij?

ANIMO   DE SPIRIT VAN JONG LINKS

Tolerantie… in 3 richtingen. Naar mensen, ideeën en
besluitvorming toe. We omarmen al wie progressief en
open is en laten iedereen zijn mening spuien.
Daarnaast moeten ook minder verspreide ideeën bij ons
aan bod kunnen komen.

AnimoStuGent.

Eilaas geen omarmingen voor wie niet progressief zijn.
Wij laten hun meningen niets te ver spuien .
Daarnaast mogen hun minder verspreide ideeën bij ons
aan bod kunnen komen
op straffe van vervolging.

Tolerantie… in 3 richtingen.Naar mensen,ideeën en
besluitvorming toe geeft Animo de spirit, om een
echte Roomse kardinaal als hetzer en potentiŽle misdadiger
voor de rechtbank te dagen.
Volksdemocratische geduld kent grenzen
als een aftands scharlaken zwartrok
zijn verderfelijke ideeŽn ver voorbij de landelijke biechtstoel spuit.
Om het katholiek varkentje eens en voor altijd te wassen
zal Animo met spirit
bij het Centrum voor gelijke Kansen en Racismebestrijding
eveneens klacht neer leggen tegen heel het Vaticaan,
tegen de uitgevers van discriminerende schriften
zoals de kleine en de nieuwe cathecismus,
tegen schrijvers en verspreiders van de brieven
aan de Christenen van KorinthiŽ.
tegen de zogenaamd Heilige apostel Paulus
tegen de vervalsers van Stenen Tafelen.
tegen Moeder Theresa, tegen George W. Busch en tegen
alle andere kwezels en pilaarbijters
die hun mond nog te ver durven open te doen.

AndersStuPiet.

Iedere animist is dringend uitgenodigd op
de wijsgerige avond van het
Filosofisch convent in de Vooruit.
Entertainer is SP-a voorzitter Steve Stevaert met:
Waarom Ich graag een volle kerk zien .
handroos
Mogelijkheid tot hartelijk lachen.
Achteraf ludieke bijbelverbranding
op de Vrijdagsmarkt.

    (Om desinformatie te voorkomen: de klacht tegen Kardinaal Joos werd neergelegd door Animo (Jong Socialisten).De verwende layout en het eerste deel van de tekst hierboven is van de Animo-afdeling van Gentse studenten met ongelooflijk edele doelstellingen 29.2.2004Eenogig muren slopen

Zelfs al ravotten andermans kinderen al jaren zijn moestuin plat, om het tuintje te omheinen moet de hovenier binnen de eigen perken blijven, zelfs een heel stuk.
     Sloop de muur

Nogal wiedes dat Het Vlaams Palestina Komitee en CODIP (Centrum voor Ontwikkeling Documentatie Informatie Palestina) deel uit maken van Het Actieplatform Palestina.Dit Actieplatform verdedigt het recht van Palestina en verzwijgt het recht van IsraŽl, andersom ware het Het Actieplatform voor IsraŽl.Of ook daaraan Belgische verenigingen zouden meewerken? Voor die volgen valt daaraan lichtjes te twijfelen. Zij allen demonstreren zich op het Actieplatform Palestina, 14 op een rij:

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
ACW !!!,
Artsen voor Vrede,
Broederlijk Delen,
Christenen voor het Socialisme,
FOS-Socialistische Solidariteit,

Geneeskunde voor de Derde Wereld,
Oxfam Solidariteit,
Oxfam Wereldwinkels,

Pax Christi Vlaanderen,
Protos,
Socialisme Zonder Grenzen,
Vlaams Internationaal Centrum,
Vrede vzw.

Vernieuwend is het ontwaren van progressief verzet tegen een Muur. Hedendaagse tijden, betere zeden. Sloop de muur! Werenfried van Straaten werd erom nog uitgelachen.Wie spek of spaarcentjes naar Oostpriesterhulp bracht kon weten en wist dat de Spekpater zich afzette tegen het Ijzeren Gordijn, tegen de Berlijnse Muur.
Voortaan weet ook iedere socialistische ijveraar voor wereldsolidariteit dat, door hem en voor hem, alle wallen zullen vallen. Van de kusten rond Cuba tot aan de ketens rond Tibet, vrede en vrijheid, maar eerst in IsraŽl. Sloop de muur!

Vreugdevol te merken dat de Elf Elf Elvers en de Broederlijke Delers hun energie niet uitsluitend verspelen met het plegen van archaÔsche liefdadigheid. In dichte drommen laten ze voormalige kalenderkopers en de collectebussenvullers aanrukken, om het belangrijkste deel van de waarheid luid te doen verkondigen en om een verwaarloosbare restje ervan zuinig te laten verzwijgen. Sloop de muur!

Verheffend te merken dat menslievende verenigingen hun politieke en ideologische ongebondenheid betuigen, terwijl dit hun niet verhindert om zich politiek en ideologisch te knevelen.
Van zilverpapier en donderpreken over liefdadigheid naar ontwikkelingswerk loopt de draad van solidariteit met de zwakkere. NGOīs met dit leidmotief zijn zonder ideologie wellicht niet leefbaar. Maar de politieke leuze die ze in hun schild voeren mag dan wel wat opzichtiger op hun collectebussen staan. Sloop de muur!

Omdat hun hiertoe het mandaat wordt verleend, moet elke gesubsidieerde vereniging monter de kapitalistische uitwassen van het zionisme aanklagen terwijl ze ingedommeld heen kijkt over het speelse rotzooien in de Joodse moestuin.
Bij het ACW werd dit mandaat gegeven bij monde van de honderdduizenden leden van het ACV , LCM, KBG, KAV, KWB, KAJ, de aandeelhouders van Groep ARCO en door Familiehulp . Meegevoerd door het allerbreedste democratische draagvlak van de basis waren Jan RENDERS en met hem Luc CORTEBEECK, ertoe genoopt hun groeperingen op het pro-Palestijns Atieplatform te verheffen. Met heel hun sociale Christenheid, op naar den Haag.

Schandelijk, riep de overbuur, ( Hij kijkt teveel Teevee.)
Daar riepen ze nu "Ambras ambras, alle Joden aan het gas".
Hij is een beetje doof, hoort hevig bij het ABVV.
Daar had blijkbaar Mia Devits het iets minder voor Hamas.

Sloop de muur tussen beide hersenhelften
opdat het gezamenlijke verstand merkt wat het aan beide kanten waarneemt.

7.3.2004.

Zoek het verschil!

Jude raus! Joden buiten!

De dans met de Leeuw

Shalom ! Welkom !

Eerwaarde Pater Johan Leman had er zijn buik van vol. Men zocht en vond een nieuwe directeur voor het Centrum voor Ongelijke Kansen en Racismebevordering. Wie zich wil beklagen over rassenvervolging, monoculturele zienswijzen, citeerders van Bijbel, Koran en Vlaams blokfoldertjes, gelieve zich voortaan te wenden tot directeur Jozef De Witte, voormalig secretaris- generaal van 11.11.11.

Snelle en Objectieve help.help.help is gewaarborgd !
Welkom en Shalom !1. Vlaamse Leeuw taboe in stadions

Voetbalclubs mogen een verbod uitvaardigen om de vlag met de Vlaamse Leeuw of de Waalse Haan op te hangen in hun stadions. Als supporters dergelijke vlaggen toch ophangen, kan dat leiden tot een stadionverbod. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael woensdag geantwoord op vragen van het Vlaams Blok.


Bepaalde clubs hanteren nu een verbod op de vlaggen uit het andere landsgedeelte, om het opflakkeren van de taalstrijd te voorkomen. In het stadion van Bergen zijn zelfs beide vlaggen verboden. Dewael zegt dit te kunnen begrijpen, "omdat een communautaire vlag in voetbalcontext vaak gebruikt wordt voor provocerende doeleinden".

uit Het Laatste Nieuws van 5 mei 2004


Met respectvol begrip voor de excellente Begrijper!
Onze Vlaamse ex-broeder-leider voorkomt de Belgische burgeroorlog.
Het voetbal is alleen de voetbal!

De arena's lopen niet vol omwille van de groepsgeest, om de ambiance, om de adrenaline, en nooit om het kot af te breken. Uitzonderlijk ondersteunen de supporters de spelers op het veld met instemmend handgeklap. De overheid is dergelijke sportbelevenis welgezind: niet om het volk in slaap te wiegen met brood en spelen, niet om zichzelf met regelmaat tricolore pluimen op de hoed te steken, maar wel en uitsluitend, omwille van het lichamelijke en het geestelijke welzijn van haar burgers. Geen enkele sportmanifestatie stelt ten doel het nationale eenheidsgevoel te bestendigen. Succesvolle sporters worden niet meer dan andere harde werkers gedecoreerd, ten paleizen ontvangen en door de volksvertegenwoordiging in het bijzijn van de camera's achterna gelopen.
Maar BelgiŽ kan niet klakkeloos blijven dulden dat zijn machtige Eendracht, in en op het stadion, publiekelijk te kakken wordt gezet. Onze smakende Belgenworst verdient er beter dan gemene subregionale mosterd. Als een idioot daaarbij zijn dorpsvlag hijst, dan is haar correct tolerante vervaldatum ver overschreden. Ons aller multiculturele geloofsbelijdenis keurt de staatsondermijnende excessen niet af, zij bestraft ze. Jammerlijk gering. De minister van Binnenlandse zaken pleit voor stadionverbod. Alvast een voorbeeldig, maar al te aarzelend klein begin.

Zodra het uitdagende geel en zwart van SK Lierse uit de eerste voetbalklasse verdwenen is, mag het zwaaien met de kleuren van een fanclub nog even doorgaan. Het staat iedere supporter vrij, een doek van 400 vierkante centimeter bij zich te voeren en dit enige malen te gebruiken om er zijn neus in te snuiten. Maar de gehechtheid aan de geliefde sport mag niet langer gepaard gaan met de uiting van enige verderfelijke gehechtheid, die indruist tegen des Vaderlandsche trouw. Als overal rondom het strijdveld één vaandel mag en moet waaien, dan is dit wel het (hakenkruis) Belgisch vaandel. Onze trotse driekleur, het is de remedie tegen iedere communautaire twist. Zij waarborgt onze vrijwillige solidariteit. Zij garandeert onze grenzeloze verdraagzaamheid. Zij voert onze vredestichtende handel. Zij dekt onze schuldenloze rijkdom. Zij is het zinnebeeld van ons fiere verleden, van ons kommerloos heden en onzer schitterendste toekomst.
Zwelgend in een zee van rood-geel-zwart, ademt in onze sportstadia de open multiculturele geest, vrij van duister eng en aftands volksbegeren. Hetze en provocatie ruimen plaats voor de ongestoorde rust en vree. In naam van beledigingsvrijheid willen we geen protesten, geen badges, geen spandoeken; weg met de hoofddoeken, de te lange baarden, de te kale knikkers, de te vele kinderen, de te oude wijven, de kardinaals, de imams, de vleeseters, de criticasters, de VTM-kijkers, de marginale professoren, de parochiebladlezers, de zondagchauffeurs, de hardrijders, de duivenmelkers, de krullenkoppen, de rosse koppen, de brillantinekoppen.
Wij willen en moeten tolerant zijn, daarom wensen wij door niets of niemand nog langer geprovoceerd te worden.
Wij zijn geen voorstanders van censuur, indien iedereen doet en laat, en schrijft en zegt, wat wij denken .
Wij laten alle meningen in vrijheid gedijen, zolang als ze ons niet deren.

En bovenal wensen wij slechts de Belgische vlaggen aan de mast,
geen flaminganten te gast,
slechts Belgische vedetten aan de top,
Verhofstadt, Stevaert en Anciaux erboven op,
hoog op het schavotje ons huidig bestuur
en onze duurbare vorsten tegen elk muur.

Wij willen voor allen een Chinees kostuum uit tricoloor katoen,
alleen politiek correct fatsoen,
een visakaart en nog wat eigen lof, meer hebben wij niet van doen.


2. Vlaamse Leeuw taboe in de Standaard ?

standaard 4 april

De Belgische kwaliteitskrant De Standaard telt onder haar lezers nog 3 à vier conservatieven die menen een enigszins Vlaams, katholiek dagblad te doorbladeren. Dit is ook zo.
Over de hele breedte van haar voorpagina bracht de Standaard van 4 april een foto over de Ronde van Vlaanderen. Een spijtige vergissing, zoals blijkt. Hoofdredacteur en strijdend flamingant Peter Vandermeersch betreurde dit ten stelligste en bood al zijn lezers, in een persoonlijke brief, zijn verontschuldigingen aan.


  Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus.
  Groot-Bijgaarden, 31 april 2004.


  Geachte,


  Als hoofdredacteur en als strijdend flamingant betreur ik stellig het verschijnen van de gelaakte foto in de krant van 4 april 2004. Niemand zal kunnen beweren dat er afbeeldingen van boerenleeuwen weg geretoucheerd zijn, nochtans werd met het beeldmateriaal geknoeid.

  Op een onvervalste foto die hieronder staat afgedrukt, herkent u uiterst links het fototoestel en de hand van de heer Benno Barnard. In het kader van de tewerkstelling van allochtonen in ons bedrijf hadden wij ons oog op hem laten vallen. Zijn aanwezigheid in ons land als economische vluchteling mocht, mits zijn gevorderde kennis van de Nederlandse taal, geen hinderpaal zijn voor zijn opname in ons kwaliteitsteam. De verdenking van het plegen van ondermijnende daden door B.B. is echter racistisch, lasterlijk en ridicuul, en wens ik zondermeer kordaat af te wijzen.

  De gestrekte rechterarm, achter de hand van Benno Barnard, is onmiskenbaar de gestrekte rechterarm van onze columnist en grappenmaker, de heer Marc Reynebeau. Naar aloud gebruik al onzer redacteuren, en als radikaal flamingant, toog ook heer Marc Reynebeau met het oude AVV-VVK en Standaardvaandel naar de Ronde van Vlaanderen. Bij de beklimming van de muur van Geraardsbergen zorgde hij ervoor dat de leider Steffen Weseman onder onze Vlaamse tweekleur door fietste ( zie beeld onderaan).

  Hoe de Belgische vlag op de foto in de krant gekomen is bleef ons een raadsel. Marc, Benno en ikzelf, samen met de hele VUM ,waren hierover ten zeerste verbolgen en stonden hele dagen paf.
  Het onderzoek in deze zaak is nog aan de gang maar vordert snel. Een van de hulpdrukkers en zetters had in de nacht van 3 op vier april een bloedneus. Merk ook op dat het rood aan de vlag bijzonder klein is, in vergelijking met het oorspronkelijke ruime geel/zwart. De bloeding uit de neus van de hulpdrukker werd tot ieders genoegen vlug gestelpt. Een geluk bij een ongeluk, anders zouden onze gewaardeerde lezers nog menen dat wij hun ter provocatie, een rode vaan zouden durven afdrukken. Wat niet het geval is. Met diepe spijt,

  en vriendelijke groeten,


  Pater Vandermeersch

Standaardvlag
Hierboven het beeld onderaan.


Bovenstaand schrijven zal velen onder ons een pak van het hart nemen. Ieder mistrouwen in onze kwaliteitskrant was voorbarig. De Standaard staat voor objectiviteit en degelijke wetenschappelijk onderbouwde kritiek. Getuige volgend stukje uit de Commentaar van 8 mei 2004.
COMMENTAAR. Geen drie partijen nodig.
MOCHT de verkiezingsuitslag van 13 juni ook maar enigszins gelijken op het resultaat van de jongste opiniepeiling van De Standaard en VRT, dan betaalt de VLD op een dramatische manier het gelag. De nederlaag in het debat over het migrantenstemrecht, de onverwerkte leiderschapscrisis en het ongenoegen over de prestaties van paars kosten de liberalen, in vergelijking met een jaar geleden, meer dan een kwart van hun aanhang.

De VLD bloedt uit vele wonden. Ze verliest ontgoochelden aan SP.A-Spirit, ontevredenen aan CD&V/N-VA en misnoegden aan het Vlaams Blok. Een campagnestrategie opzetten die op al die fronten het tij keert, wordt in de geringe tijd die rest een huzarenstuk.
............
Door Bart Sturtewagen
De Standaard maakt niet alleen feilloze stemtesten, maar houdt eveneens zeer betrouwbare peilingen.
Zij telt niet alleen getallen op, maar peilt naar de innerlijke gemoedstoestanden van de ondervraagden.
Het is goed te weten dat de afvallige VLD-ers niet in het wilde weg deserteren. Merk de gerichte weg van respectievelijk de ontgoochelden, de ontevredenen en de misnoegden!!!
Slechts een wetenschappelijkste experiment van de Standaard, wellicht in nauw overleg met de VRT, liet Bart Sturtewagen tot dit besluit komen.
In deze optiek mag de VLD niet wanhopen. De aanhang der Vlaamse liberale Democraten bestaat nog uitsluitend uit tevreden mensen.
Klein maar fijn,
verlost van de balast van ontgoochelden, ontevredenen en misnoegden,
tenzij er nog halfdoven en halfblinden zijn.

 8.5.2004


3. Allergisch voor Leeuwenhaar.

Tijdens de Ronde van Frankrijk rijden de renners dit jaar enige dagen over Waalse bodem.

Aderlating noch lavement brengen hem baat. De minister-president van het Waalse Gewest, Jean-Claude Van Cauwenberghe, trilt de lever, stokt de adem, zwellen de aders, kolkt het bloed en bloedt het hart, bij het vermoeden dat Vlaamse Vlaggen weer ongenaakbaar langs Waalse wegen komen wapperen. Met de kracht van zijn laatste levenssappen ordonneert de grote Chef om duizende Waalse Hanen te naaien. Voor het herrijzen uit zijn sterfhuis en een kleine 30 000 vlaggen en vlagjes is 13 000 Ä niets te veel.

Voor Grote Chef de Vlaamse Vlaggen zijn pest en cholera !
Vernomen uit de nog rochelende stem van grote Chef rapporteert 'Vers l'Avenir':

' Ö het zijn Waalse vlaggen en niets anders dat we langs de kant van de weg moeten zien. We zullen de Vlamingen proberen uit te leggen dat ze niet thuishoren op het prestige-evenement dat de Ronde van Frankrijk in WalloniŽ is.'Meer dan al de Belgische ambassades ooit , maakt de originele stunt van Ivan Mertens met VL² Vlaanderen Vlagt Vlaanderen zichtbaar in BelgiŽ, Europa en over de hele wereld. Iedere regionale vlag demonstreert een eenheid, toont een graad van onafhankelijkheid t.o.v. anderen, een graad van aanhankelijkheid met die zich onder die vlag schuilen.
Voor dwaze koeien is iedere vlag slechts een lap. Voor Belgische stieren dreigt de Zwarte Leeuw als een doodsteek.
De enige incidenten die naast het fietsparcours fors het nieuws halen, zijn deze met een vlag(je) met de Leeuw. Zelfs tegen beter weten in, vinden Belgicistische verslaggevers, steevast nageblaat door een meute onschuldige lijfeigenen, de zware schuldigen bij VL².

Mijnheer Mertens is een brave man. Hij meent(of doet alsof) dat Van Cauwenberghe ervan overtuigd is dat de Vlaamse regering haar centen stopt in de Vlaanderen Vlagt vlaggen.
Maar omdat Van Cauwenberghe noch van Mars en nog minder van Venus komt, moet hij precies weten welke symbolen de Vlaamse regering betaamt en subsidiŽert: Liever duizend geroosterde varkensribbetjes dan één wapperende Leeuw!

In het wiel van de tricolore sportreporters van de Morgen en de VRT spijkerden de Belgische Nederlandstalige kranten:

Gezien de Vlaamse regering de vzw subsidieert die de Vlaamse vlaggen verdeelt, zal de Waalse regering hetzelfde doen.Het stond er niet te lezen als het gezegde van Van Cau, maar als de waarheid gelijk een koe.
Vertikten de kranten het om de werkelijke waarheid juist uit te dragen, uit onwetendheid, uit slordigheid of uit boosheid?
Ook zonder Editoriaal,Kern,Opinie of Commentaar leest Vlaanderen regelmatig de fabeltjeskrant.

Ivan Mertens is braaf en wijs. Voor hem hoeven de puntjes niet op de i.
Laat ze maar in hun dwaasheid, zij die de Leeuwen ervan verdenken te willen provoceren, strijd te zoeken, uit te dagen! Het verschijnen van Waalse Hanen valt alleen maar toe te juichen, van WalloniŽ tot aan de Oeral, vanaf het frisse Noordzeestrand tot aan de Kempense hei. Eindelijk levert WalloniŽ aan Vlaanderen eens een nuttige bijdrage, zelfs al weze het niet zo bedoelt.

Bij nacht en nevel maakt francofoon BelgiŽ ons immense Vlaamse geldsommen afhandig. Naargelang de berekening verteert zich per inwoner van de franstalige Gemeenschap, een uit Vlaanderen binnengerijfd bedrag, tussen de 1125 Ä en (!!!) 2750 Ä per jaar. De gemiddelde Waal wordt er misschien niet beter van. Maar de Vlaams-vijandige arrogantie van bepaalde fransdolle kopstukken en supersterren mist iedere gerechtvaardigde grond.
De heer Jean-Claude Van Cauwenberghe bezocht na zijn Hanenbevalling het hoofdkwartier van de CD&V. Die V staat voor Vlaams. Afgaande op het klank- en beeldverslag dat de VRT er draaide, was par-la, parlez, parlorum er al wat de klok sloeg. Een zwijm van twijfel aan de objectiviteit van de VRT niet ontkennend, bleef: 'Van Koe en Berk', het enige Nederlands dat er te rapen viel.

Of Van Cau er ter immunisatie van zijn allergie geen klein Leeuwtje kreeg aangesneerd ?
Vergeten? CD&V. CD & Vergeten.

9.6.2004. Strafwerk:

De puntjes op de i.
Dat VLaanderen Vlagt van onze Somers geen cent krijgt weet van Cau niet. Wat Van Cau weet is wat iedereen kon lezen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Daar waren 28000 vlagjes voorzien van de letters VVB. De VVB ontvangt subsidies. Zo Vlaamsonvriendelijk is Bart Somers ook weer niet.

Beseft van Cau echter dat het " Verhofstadt di Rupo Michel Stevaert - kwartet " nodeloos veel geld vergooit aan Vlaamse belangen?
Of wat denkt hij dat er hier gebeurt met pensioen- en kindergeld ?
Daarvan eet oma met kleinkinderen haar Vlaamse karbonaden, en samen zemen ze de Vlaamse kermissen af. Allemaal gesubsidieerd.

Ook doen, Van Cau, groot gelijk !
10.6.2004.


verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle