In biddend samenzijn met U!

De pogingen om inwendig te bidden vallen mij niet altijd mee en ik ben altijd geneigd om die momenten niet lang vol te houden. want ik kan U, Jezus, niet altijd gemakkelijk vinden en vele dingen wenken mij dringend om van U weg te gaan.

Toch weet ik dat al wat ik onderneem geen fijne vrucht kan dragen en dat uw beeld in mij niet kan gevormd worden dan door uw handen, Heer.

Want alle mensen, die goed werk in de wereld hebben verricht en tussen de anderen, vervuld van uw vriendschap, hebben geleefd, hebben dat al biddend leren doen.

De dapperheid van zieken die veroordeeld zijn en toch de vreugde diep behouden, vinden geen verklaring dan in dit biddend samenzijn met U. Want als het allemaal zwaar heeft gewogen, hebben ze begrepen dat Gij, Goede Meester, gekomen zijt om te zoeken en te redden wat verloren ging, en dat dit het geheim van uw leven is dat Gij gegeven hebt "ten einde toe"!

Ik wil van Uw Geest doordrongen zijn en voor alle mensen, die langs de weg van mijn leven gaan, een bron van geluk zijn.

- naar J.Baers