+ Vruchten van de Geest

In Galaten 5:22 lezen we over de vruchten van de Geest. De eerste van de negen is de Liefde. Over deze Liefde een korte beschouwing:

Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Ieder die liefheeft is een kind van God, en kent God. - 1Joh.4:7

Liefde brengt samen. Liefde slaat bruggen. Liefde maakt grenzen en afbakeningen zacht. Liefde maakt één.
Liefde in het Hebreeuws, de Bijbelse grondtaal, is "ahawa". De Hebreeuwse letters, die tevens getallen zijn, schrijven 1-5-2-5.
Samen is dit 13.
13 is ook het totaal der letters van het het woord "echad" 1-8-4. "Echad" betekent "één" of "éénheid".
Liefde is éénheid.
We kennen het Loflied van de Liefde uit de eerste brief aan de Korintiers (hfst 13). Liefde is de kern van het menszijn. Want de Liefde stelt ons in staat om een daad te stellen waarbij we ons bewust (en niet onder invloed van bijvoorbeeld onbewuste neurotische storingen) geven aan de ander. Dit geven kan een deel van onze tijd zijn, het kan iets materieels zijn, maar het is een geven waar we geen persoonlijk profijt bij hebben, maar waar we ons zelf voor een stuk "op-offeren" ten gunste van de ander. Natuurlijk ondervinden we op een dieper niveau dan wel een "mystiek" profijt, een gelukzaligheid.
We hoeven als tastbaarste voorbeeld slechts het archetype van de moederliefde te bekijken.
Een moeder is een echte gever voor haar kind. Ze kan hierin heel ver gaan. Ze heeft er geen persoonlijke baat bij, maar toch heeft ze de diepe bevrediging dat ze dit kan doen voor haar kind.
Het is juist deze Liefde die het kenmerk van het "om niet" draagt, die ons verheft boven de wetmatige, fysieke natuur. Het is deze Liefde die één maakt.
Zij maakt ons leeg van egoïsme en eigengerichtheid, toch zonder verlies van zelfrespect, daar het zelf zich vermengt met zijn Hogere Zelf, Bron van de Ene.
Dit is de mystiek van het geven: het vuur van de Liefde brandend houden.
Wie geeft verbindt werelden.
Wanneer Jezus zei dat wat we ook aan onze naaste deden, we dit voor Hem deden (Mat. 25:35-40), dan herinnert Hij ons aan het feit dat de hele Schepping van zijn Schepper doordrongen is. Wanneer we in onze naaste Jezus zien, wanneer we zelfs elke daad met God verbinden, brengen we het leven in éénheid tegenover God.
Ziehier de verantwoordelijkheid van de mens, zijn door God gegeven grootheid en zijn uitdaging...
durf jij de Liefde aan?
Hoor Israel, de heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met al uw kracht. (Deut 6:4,5) Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Lev.19:18/ Mat.22:38,39)

Volgend artikel handelt over de tweede gave van de Geest: de Vreugde (klik hier)
 


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 13-apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.