+ De vruchten van de Geest (2) - de Vreugde

Als tweede van de vruchten van de Geest, wordt er in Galaten 5,22 de Vreugde genoemd.
Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. - Psalm 4:8
Wanneer we er de Bijbel op nalezen, komen we de "vreugde" vaak tegen. We zien er een onbestendige vreugde, opgewekt door de mensenharten die zich verheugen in vergankelijke dingen. En we zien er een genadevolle Vreugde, dor God in het hart gestort van hen die zich voor Hem openstellen.
De eerste waarvan expliciet de afwezigheid van de Vreugde wordt genoemd, is Kaïn. "In Genesis 4:6 zegt de Heer tot Kaïn: "Waarom zijt ge toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen."
Indien we goed handelen kunnen we het hoofd opheffen en is de vreugde ons ten deel, zoals we ook bij de Spreuken (21:15), "Recht doen is een vreugde der rechtvaardigen" Maar wat is dit "recht" doen? Wat is dit "goed handelen"?
God sloeg geen acht op Kaïns offer. En Kaïn laat het hoofd hangen. Kaïn is boos omdat God zijn offer niet aanvaardt. Maar God zet hem in het daaropvolgende gesprek aan om de reden bij Kaïn zelf te zoeken. "Moogt gij het niet opheffen als gij goed handelt?" We kunnen dan misschien de vraag stellen wat Kaïn dan juist niet goed heeft gedaan. De Hebreeuwse grondtekst geeft enkele antwoorden.
In Genesis 4:2 lezen we dat Kaïn "landbouwer" werd. In de grondtekst staat daar "obed adama", dat hij dus in dienst (obed) van de aarde (adama) staat, de aarde die kort daarvoor door God werd vervloekt omwille van het nemen van de vrucht van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Deze vervloeking hield in dat de mens nu in het zweet zijns aanschijns de grond zou bewerken. De mens zou denken dat het van zijn handenarbeid afhangt, van zijn eigen "zweet", dat zijn bestaan afhangt van hoe hij het nu zelf organiseert, plant en bewerkt. Het denk- en doe- bereik van de mens is beperkt tot de zichtbare wereld, tot de wereld van oorzaak en gevolg. Eén van die gevolgen is een houding als: "Ik moet zien dat ik hier overleef, mijn werk komt op de eerste plaats, want slechts van mijn eigen handen hangt mijn inkomsten af. Wanneer ik dit veilig weet kan ik ook aandacht schenken aan God." Dit is de "vrucht", het resultaat, dat Kaïn als offer voor God brengt.
Abel werd een herder. "Herder" in de Hebreeuwse grondtekst is "reeh" of "roieeh". De herder is degene die de kudde bewaakt. Het Hebreeuwse woord voor "kudde" is "eeder". Dit is geschreven met een ajin, een daleth en een resh. De ajin en de daleth zijn de letters met de waarden 70 en 4. Dit zijn de letters die de veelheid en verscheidenheid aanduiden (zie artikel "een open deur" in de rubriek Besneden Hart). De diertjes van de kudde zijn er in veelheid, en ze hebben de neiging om weg te lopen. Dit is een voorname rol van de herder. Hij zorgt ervoor dat de kudde één blijft.
In de Hebreeuwse grondtekst wordt het vers 4 van Deut. hoofdstuk 6 (hét vers over de éénheid) op een merkwaardige manier geschreven. "Hoor Israel, de Heer is onze God, de Heer is één." Dit vers begint met het woord "shema", "hoor", waarvan de laatste letter hier heel groot wordt geschreven. Deze letter is de ajin, de 70. De laatste letter van het laatste woord van dit vers, het woord "echad", "één", is de daleth, de 4. Deze wordt in dit vers eveneens heel groot geschreven. In dit uitgesproken vers over de éénheid worden de letters voor 70 en 4 juist heel groot geschreven. Juist, om de éénheid in de veelheid te brengen.
Als we Kaïns straf bekijken het "zwervend en dolend" (Gen. 4:12), dan staat daar in de grondtekst "na wenad", geschreven als noen-ajin, wav-noen-daleth". De wav staat daar als het woordje "en". Bij "zwervend" en "dolend", hebben we dus respectievelijk de noen en de ajin, de 70. End de noen en de daleth, de 4. Opnieuw die 70 en 4, dus. Toch bergt deze woordverbinding een terugkeer naar de éénheid, maar dan een weg langs de lange tocht van zwerven en dolen, zonder juist zicht, dus. Het woord "zwervend" heeft als totaal waarde 50+70=120. "en dolend" heeft als totaal waarde 6+50+4=60. De 120 van het eerste deel verhoudt izch tot de 60 van het tweede als 2 tegenover 1. Van dualiteit naar éénheid. God is één, en een mens die voor Gods aanschijn wil wandelen behoort naar die één te leven. We mogen niet zoals Kaïn deze dagdagelijkse tastbare wereld van oorzaak en gevolg als de éne zien. Wie is de ware Beweger van oorzaak en gevolg? Wat is bijvoorbeeld de werkelijke betekenis van "toeval"?
De materie en de wetten van oorzaak en gevolg bergen ook het Andere, de Hogere Wereld. Zij bergen God. God die de kern van dit alles is en de uiteindelijke Beweger. Ons leven als een leven van samenbrengen, van éénheid, houdt rekening met die Aanwezigheid van God in alles.
Het gaat er dus vooral om, om in ons leven verder te gaan dan de grenzen van deze materiele wereld.
Het is zoals Jezus ons zei, "Indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? (...) wees volmaakt, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is." (Matheus 5:46-48, zie ook het gehele hoofdstuk 5).
Dit is dan ook de bron van de Vreugde. Het gevoel te leven uit én in éénheid. Want ook wanneer het naar uiterlijke omstandigheden slecht gaat, kan men deze Vreugde beleven, omdat men zich door God laat leiden en niet door de eigen zinnen. Omdat de werken van de mens het grootst zijn in daden van barmhartigheid. En wat is barmhartigheid anders dan het overstijgen van de materiele wetten van oorzaak en gevolg. Daarom ook het woord: "Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige" (Spreuken 21:15).
De Vreugde is werkelijk een gave, geen eigen verdienste zoals door de "eigen bewerking van de aardbodem", want dit is slechts aardse vreugde. Zo wordt de genade steeds gegeven van boven, zodat zij ontluikt in de werkelijke Vreugde.
"Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren." Psalm 4:8
 


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 13-apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.