"Heft uw ogen op omhoog en ziet: wie heeft dat alles geschapen?"

Jesaia 40:26

 

Als de ogen slechts naar de schepselen zijn gericht, wordt u het zicht op de Schepper onttrokken. –Thomas a Kempis boek III, hfst 42

Onze benadering ten opzichte van onze leefwereld (ons kontakt met de schepping) is vaak slechts van uiterlijke aard. We oordelen dan louter naar de verschijningsvorm, maar weten geen binding met dat waarvan die verschijningsvorm de uitdrukking is. Elke vorm is de grens van een geschapen iets. Door de vorm nemen wij dit waar in onze tijdruimtelijke wereld. Maar beperkt dit iets, zich slechts tot zijn uitdrukkingsvorm?

De ontdekking van dit geschapen iets leidt langs de vragen “wat” en uiteindelijk “wie”.

+

 De mens op het tafereel is de mens, op zoek naar antwoorden.

Op zoek gaan naar antwoorden is eigen aan de mens. Antwoorden geven een zicht op de positie van de persoon ten opzichte van zichzelf en zijn bestaan in de wereld. Op die manier zijn vraag en antwoord plaatsbepalend en dragen ze bij tot de differentiatie van het individu. Antwoorden op vragen met betrekking tot de eigen lust of onlust zullen de subjectieve kleur van het individu dragen. Dit is heilzaam voor de subjectieve ontwikkeling van het individu. Maar laat men dan vooral niet vergeten dat men hier tegenover een antwoord als waarheid staat, die eigen is aan het individu, dus aan de enkeling. Nochtans probeert men bij de verkenning van het geheel een zo groot mogelijke objectiviteit aan boord te leggen. Een objectiviteit die echter op zijn beurt wordt gedragen door de subjectiviteit van de heersende trend, of gewoonweg al door het feit dat de vraag vanuit een bepaalde disciplinaire tak wordt gesteld. Daarenboven wordt het antwoord, of het nu het resultaat van een filosofisch of een  fysiek proefondervindelijk onderzoek is, steeds bepaald door de beperkingen van de instrumenten waarmee ze wordt bestudeerd. Onderzoek van de wereld van de mens naar de wereld van het ding, heeft de kleur van de mens. Zij draagt ook het karakter van de verdeling en de verspreiding, want het toespitsen op vraagstukken vraagt om analyse. Analyse vraagt om specialisatie. Specialisatie betekent splitsing. De uitdrukking van de wereld van het ding is te ervaren via het intellect en het instrument. Om het ding an sich te kennen is er een revelatie nodig vanuit de wereld van het ding. Om de wereld van het ding te kennen via de betrekking, uitgaande van de mens, is er slechts het geloof. De wetenschap steigert hier, omdat zij het exact toetsbare element op die manier verliest, maar het is dit element dat de subjectieve kleur van haar instrumenten of haar richting draagt. Zo sprak de Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson dat de essentie van G’d via het geloof te ervaren is, en de uitdrukking van G’d via de rede. Hij waarschuwde dat de enkel intellectuele benadering de mens zal afhouden van het ervaren van de pure essentie van G’d, omdat de dingen in hun verschijning G’ddelijk kunnen zijn, maar G’d Zelf niet zijn. Emeth is het Hebreeuwse woord dat men gebruikt voor "verifieerbare waarheid" of "het aantonen van juistheid". Het gaat bij emeth dus over een toetsbaar iets. Emeth eindigt met de letter tav, de 400, gekend als de laatste letter van het Hebreeuwse alefbet en bijgevolg uiterste in de vormwording. Hetzelfde woord, beginnend met alef en mem, maar eindigend met de noen in plaats van met de tav, is het woord emoen. Dit is het woord voor "waarachtig", "gelovende (h)erkenning van de waarheid". "Geloven" zelf is het woord emoena (amana). De eindigende letter, de noen, is de 50 die men kent als zijnde van het "toekomend verlossende (en verloste)".

Op de ets verschijnt hier de kop van de Egyptische godheid Toth, als de verafgoding der wijsheid. Egypte, draagt in het Hebreeuws deze nadruk op het "vormelijk" element: Mitsraďjm (het meervoud (dubbelheid) van vorm geven (tsar)/vorm(tsoera)/grensgebied(metser)-een vorm wordt bepaald door zijn grens). Het vormelijke, het uiterlijke, het zintuiglijk en instrumentaal toetsbare staat hier centraal. Wetenschap kan een doel op zich worden, waarbij enerzijds de kennis wel groeit, maar er bij die mens geen assimilatie van die kennis optreedt, en anderzijds de kennis toeneemt, de assimilatie aanwezig is, maar de subjectivering van het individu als absoluut einddoel blijft bestaan. In dit laatste geval treedt er een soort vergoddelijking van de ik-persoon op, waarbij men zijn eigen grenzen danig afbakent, dat er gevaar dreigt dat men het bestaan van een ontoetsbare objectieve waarheid uit het oog verliest en/of men de vele andere subjectieve waarheden vergeet – en in het slechtste geval wil vernietigen.

Enerzijds is er de noodzaak tot individualisering ter bepaling van mijn standpunt waarmee ik het leven leef,  anderzijds hebben we het objectieve daglicht nodig, willen we het leven waarvan we een deel van uitmaken in haar verschijning leren kennen.

Wie Martin Bubers Du und Ich kent, en vooral wie vertrouwd is met het werk van Friedrich Weinreb, kent de problematiek van het wie (Hebreeuws: mi) en het wat (Hebreeuws: mah). Hierbij is mi de vraag naar het wezen van G’d, en is mah de mens (mah = 45 = adam) in zijn subjectieve cocon.

Meer over Wie en Wat:

een eerste beschouwing over Mi en Mah in de Zohar

een tweede beschouwing (door Elia) over Mi en Mah in de Zohar (in voorbereiding...)

+

"De fundamentele kennis komt voort uit de verbazing die bij hem (de mens) opkomt door de beschouwing van de schepping" -Fides et Ratio - Paus Johannes Paulus II

Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 23-Feb-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.