Queeste

 

"Dat Hij is opgestegen, betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde." Efeziers 4:9

 

Voorwoord bij de reeks

"Als gij iets niet inziet en niet begrijpt wat beneden u staat, hoe wilt gij dan verstaan wat boven u verheven is?" -Thomas a Kempis

"Verlossing wil niet zeggen dat de last je wordt afgenomen die je nooit had willen dragen. Hoe ondraagelijk iemand voor zichzelf kan zijn, kan slechts de totale mens ervaren... wanneer hij de totaliteit vrijwillig op zich neemt, vermijdt hij dat ze hem tegen zijn wil op een negatieve wijze tegemoet treedt."  -C.G.Jung

    De volgende reeks die hier gecatalogeerd staat onder "innerquest" staat ook bekend als de "Alchemie" reeks. Het alchemistische proces is een proces van transformatie, van sublimatie. Lood wordt veranderd in goud. En ja, ik heb het hier over het hiermee parrallel lopend psychish proces in de menswording. Kunst als therapie? Ik zal me niet aanmatigen een definitie van Kunst te geven. Maar persoonlijk spreken mij slechts die kunstwerken aan waarin ik "proef" dat de kunstenaar zichzelf heeft tegengekomen. En laten we eerlijk zijn, heeft  niet elke uiting van creativiteit de aanduiding wat zijn schepper bezield?

     Deze werken onderscheiden zich tot de Shivviti reeks als de horizontale lijn ten opzichte van de vertikale in het kruis. Deze verhalen van de pelgrimstocht, van de weg en de Graalqueelste. De Shivviti reeks heeft zijn wortel in het heilige, in het hele, in wat er rreds in de heilige boeken gesteld staat en vormt mijn persoonlijke doorleving ervan. Deze "Alchemie" reeks heeft zijn wortel in de toestand van gespletenheid, de wereldse dualiteit. Het verhaalt van de tocht doorheen de massa confusa, en volgt het pad van sublimering, subjectivering, dood, vernieuwing en objectivering.

    De weg naar het heil gaat doorheen de modder. Het gevaar van het spirituele pad, is dat men van de aarde wil wegspringen naar de hemel toe. Izaak de SyriŽr schrijft: "Niet hij is rein die het kwaad niet kent, maar hij die er voortdurend tegen strijdt." God heeft deze wereld niet onvolmaakt geschapen. De splitsing, de dualiteit is er ten behoeve van de Vrije Wil. Maar met deze splitsing is er natuurlijk de afstand tegenover God. Men kan kiezen om vanuit het aardse lagere (vergankelijke) doelen na te streven, of men kan kiezen om vanuit het aardse, en zelfs vanuit die "lagere" doelen die onze aardse verantwoordelijkheiden steeds met zich mee brengen, om toch de hogere doelen te zoeken. Zoals rabbi Levi Jitschok Psalm 85:12 in dit verband citeerde: "De waarheid zal van de aarde opgroeien." Het is geen kwestie van hoe ik deze aarde en mijn aardse zelf verlaat. Het is een kwestie van hoe ik haar en mijn aardse zelf heilig. Hoe ik haar en mezelf door mijn gang door deze wereld tot God terugbreng. "Men moet de duisternis niet kapotslaan, het is voldoende dat men een lichtje maakt. Dan houdt de duisternis helemaal op." zegt de Jezuiet zielezorger Franz Jalics.

    De tocht door de duisternis maak je niet op eigen kracht. De horizontale lijn van de tocht, van het meter voor meter gaande, van de lange tijdsafwikkeling, wordt gesneden door de vertikale lijn. Deze vertikale lijn is die van de Goddelijke genade. Deze die helpt in de strijd. Deze die de ware "immitatio Christi" als mogelijkheid opwerpt. De transformator, de lapis. Het is ook het snijpunt met de werken van de Shivviti reeks. Shivviti is het eerste woord van de zin: "shivviti ha-Shem lenegdi tamid" "ik stel me de Heer bestendig voor ogen." Van het Gindse komen aanwijzingen voor hier. Maar men moet er voor open staan. En dit openstaan is de mogelijkheid hebben tot verwondering. Het zich kunnen verwonderen over dingen. De kleine dingen opmerken, maar ook de patronen zien in de alledaagse dingen.

    Er vinden steeds wel ontmoetingen plaats die je kansen geven op je weg. Meestal zoeken dergelijke "wandelaars naar het heil" een helpende hand, of iemand die ze kunnen helpen. Helpen, net zoals geholpen worden werkt bevrijdend. Een bijzonder gevaar ligt hier voor diege die de helper is. Maar al te vaak is er de roep tot het optreden als bevrijder. En te weinig herkent men dat deze roep is gegroeid uit een eigen verlangen naar bevrijding. Dit werkt dan op dezelfde manier als een spirituele vlucht. Je ziet jezelf onttrokken voor de problemen doordat je je op een verhoog geplaatst ziet van waaruit je anderen omhoog kunt trekken. Zoals rabbi Sjlomo van Karlin zei: "Wanneer je een mens wil ophalen uit modder en vuil, denk dan maar niet dat je boven kunt blijven staan en je ermee vergenoegen een helpende hand uit te steken. Helemaal beneden moet je, de modder en het vuil in. Daar moet je hem alleen maar met je sterke handen vastpakken en hem met jezelf omhoog naar het licht brengen."

    Mag ik hier inhaken op het Mysterie van de Menswording? Het Christelijk geloof kent de Menswording van God. Jezus, God en mens. Op middeleeuwse kersttaferelen wordt het kindje dikwijls piepklein afgebeeld. Zelfs ontbreekt soms de kribbe en ligt het rechtstreeks op de grond. Allemaal tekenen voor nederigheid, het zich wenden naar de aarde toe. De Redder wordt dan pas de Verlosser als hij meegaat in het aardse vergankelijke, in de ballingschap. Als Christen staan we voor de taak ons op Jezus' pad te begeven. We gaan de weg naar Zijn voorbeeld. Ik meen het "Hij die zijn leven geeft voor een ander..." zo te mogen opvatten. We gaan in dienstbaarheid, en zo ook onszelf helpende. "Bemin de ander als uzelf" opent in dit daglicht een nieuw perspectief voor hen die kampen met minderwaardigheidsgevoelens en zelfhaat. Toen rabbi Sussja van Hanipol het deel in Genesis 12:1 (Ga uit uw land...) studeerde, zei hij: "God spreekt tot de mens: Allereerst ga uit je land, dit is de vertroebeling die je jezelf hebt aangedaan. En dan uit je geboorteplaats, dit is uit de vertroebeling die je vader je heeft aangedaan. Pas nu kun je het land binnengaan dat ik je zal wijzen."

    Helper en geholpene, we zijn het beide. Laat dan ook hier de grote verantwoordelijkheid liggen. C.G. Jung citeert in zijn Psychologie der Ubertragung een citaat uit het Theatrum Chemicum: "Het Opus vereist de gehele mens", en hij onderstreept dat "werkelijke betrokkenheid, die de proffesionele routine te boven gaat, niet alleen vereist, maar ook wordt afgedwongen, wanneer men er de voorkeur niet aan geeft de hele onderneming in twijfel te trekken, en het eigen probleem dat zich alsmaar duidelijker aftekend, niet uit de weg te gaan." De weg wordt niet bewandeld in de job als zielezorger, begeleider of psycholoog, noch wordt zij bewandeld op het uurtje meditatie, yoga, of vrije tijd na het werk of in het week-end. De weg is de ganse levensweg, waarin alles wordt betrokken. Alles krijgt betekenis en krijgt waarde tot mogelijk voorwerp van transformatie. Subjectivering - Objectivering.

    De volgende reeks kunstwerken lijken dan misschien op het eerste gezicht ver verwijderd van wat de hoofdreeks "Shivviti" ten toon brengt. Toch moet het nu duidelijk zijn dat zij met elkaar verbonden zijn. Juist in de Menswording krijgt de Shivviti reeks betekenis.

 

De kunstwerken...

"De Maggid van Kosnitz zei: Elke dag moet de mens uit Egypte trekken."

Klik op onderstaande iconen om de begeleidende tekst en een vergrootte afbeelding te bekijken

volgende reeks zijn voornamelijk vroegere werken. Er zullen nog teksten worden toegevoegd waarin deze werken worden behandeld...

Klik hier voor de volgende pagina in deze reeks...

 

IN OPBOUW

Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 14-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De fotoís die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Fotoís blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.