Opdracht van Jezus in de Tempel van Jeruzalem

.................................................................................
door abt Yvan Jacques
 

2 februari 2002

+


Een lichtende ster duidde de geboorte van Jezus aan en nu werd dat Licht binnengedragen in de Tempel van Jeruzalem.

Maar dat binnendragen van het Licht-Jezus in deTempel doet infeite een oude profetie in vervulling gaan van Maleachi waar staat:

"Plotseling zal de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt..... Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten (priesters) reiningt en loutert als goud en zilver...."(Maleachie 3:1-3)

Het Licht werd binnengedragen in de Tempel om het vrij te kopen volgens de oude wet van Abrham want:

" alles wat mannelijk is en de moederschoot opent behoort God toe".

(Exodus 13.2)

De eerstelingen moesten vrijgekocht worden op het altaar in de Tempel en niet alleen mensen maar ook dieren als materialen, die van dieren afkomstig waren, zoals wol en honing enz... Ook de eerstelingen van de oogst moesten vrijgekocht worden zoals graan en vruchten.

Maar het was niet alleen een loskopen van de eersteling , ook Maria moest 33 dagen na de geboorte van haar zoon Jezus, zich laten reinigen van het geboortebloed bij de ingang van de Tempel en zich zo opnieuw verzoenen met God.

Toen Abraham zijn zoon offerde aan God, lag deze gebonden op de brandstapel, tot hij plots een ram zag in de struiken en inzag dat God gn mensenoffers duldde. Het leven van de mens is t heilig om geofferd te worden.


Het ritueeel van de vrijkoping geschiedt nog altijd vandaag. Toen legde men Jezus in de armen van de priester, een Koheen, een nakomeling van Aron. De priester vroeg of het kind "geofferd" dient te worden of "Losgemaakt" moet worden van zijn binding aan het altaar. Men betaalde toen voor de vrijkoping 5 sikkelen maar Jozef en Maria betaalden een armenoffer van twee tortels of duiven, een voor het brandoffer en een voor het zoenoffer volgens Lev. 12.8

Maar bij het ritueel van het vrijkopen van de jongen Jezus, geschiedde er iets merkswaardigs.

Twee hoogbejaarde mensen komen naar het echtpaar en het kind toe.

Simeon, (in het Hebreeuws Sjimon) was een rechtvaardig man en ook een vroom man. Hij zou een zr inspirerende rabbi geweest zijn en voornamelijk geinspireerd door de Heilige Geest. Lucas zegt immers van hem:

" Op hem rustte de Heilige Geest, door de Geest was hem geopenbaard en
door de Geest werd hij naar de Tempel geleid".

Rabbi Sjimon deed infeite zoals de priester in de Tempel. Hij nam het Kind in zijn armen en sprak een profetie over Hem uit. Simeon of Sjimon heeft dezefde stam als het begin van de geloofsproclamatie van Isral :

het Sjema of Hoor Isral.

De in geloof gesterkte mens Simeon krijgt inzicht en raakt onder invloed van de Heilige Geest. Hij aanschouwt en hij schouwt in de toekomst zoals zieners de toekomst doorgronden. Hij ziet wat dat Kind (de nieuwe Tora) zal teweegbrengen in Isral.

Vooreerst dankt Simeon zijn Meester (JHWH) zijn onderrichtspersoon die hem heeft ingewijd in de Schrift , de Tora, die ook tot hem heeft gespreoken want hij zegt : "Zoals U gezegd hebt".

Wat Hij, de Heer, gezegd heeft tot Simeon heeft betrekking op dit Kind.

De ziener heeft nu rust voor zijn ziel gevonden, hij heeft de levende Tora, Jezus in zijn armen mogen dragen, zijn ogen hebben het heil gezien.

Maar niet alleen voor hem, Simeon, is dit heil ten deel gevallen dat heil is voor alle volkeren.

"Hij zal een Licht zijn voor de heidenen en een glorie voor het volk Isral."

Maar dit Kind zal ook verdeeldheid teweegbrengen in Isral. Wat aanvankelijk een verhouding God-Isral, was wordt nu een universele God voor alle volkeren.

Het Kind wordt ook een omstreden teken en dit teken zegt Simeon:

" zal onthullen wat er in veler harten omgaat." (Luc. 2:35)

Ook de Moeder Gods wordt niet gespaard. "Door haar ziel zal een zwaard gaan" voorspeld Simeon.

Er was niet alleen Simeon er was ook een profetes Hanna, een dochter van Penil, uit de stam van Aser of in het Hebreeuws Pnoel wat infeite

"Gods aangezicht".

Zij was 84 jaar. Het getal 80 verwijst direct naar Mozes in de mystieke Joodse traditie. Mozes is de verlosser en bevrijder uit Egypte en werd 80 jaar voor de uittocht in Egypte geboren.

Het getal 4 verwijst naar de overlevering dat de wereld door vier rijken en vier ballingschappen moet gaan voor het Rijk Gods aanbreekt.

De vier rijken worden vergeleken met de vier soorten chaos in het scheppingsverhaal nl. De aarde was woest en ledig en duister was op de afgrond.

Rabbi Sjimon ben Lahisj zegt:

Woest is Babylon en Ledig is Medi, duisternis is Griekenland die de ogen van de Isralieten verduistert met decreten en de afgrond is Edom ( waarmee Rome wordt bedoeld)

Hanna sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem vewachtten Hij, zal echter niet het volk ophitsen tot een bloedige bevrijding van Jeruzalem maar Hij zal hen, het volk, geleidelijk leiden naar het Nieuwe Jeruzalem waar geen geween meer zal zijn en waar men God zal aanbidden in geest en waarheid.

Moge Hij ook voor ons ht Licht zijn dat schijnt in de duisternis van ons hart en mogen wij ons ook voeden en laten leiden door de Geest zoals Simeon wiens ogen het Licht heeft mogen aanschouwen vooraleer zijn eigen ogen te sluiten.


"Licht , straal hier in onze ogen,

Licht, breek uit in duizenvoud,

Licht, kom ons met stralen tooien,

ga ons voor van hand tot hand"


(S.L.S. de Vries)


Moge het Licht van Christus ook in de tempel van jou hart schijnen.

Abba Yvan

Monasterium - Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer