Iconografische ontleding bij het kersttafereel

Wilt u terugblikken op: Deel 1 Jozef of Deel 2 Maria ?

Deel 3: een Kind in een stal

    Veelgeliefde, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde vers~~~~en. -Brief aan Titus 2: 11

In de donkerste tijd van het jaar vieren we de geboorte van het Licht.

Zoals we lezen in Lucas 2: 6,7 werd het Kind Jezus in een kribbe gelegd. De geboorte vindt plaats in een stal, in de herberg was er geen plaats. Zo komt het Licht op de wereld. In een voederbak, omdat er geen plaats was. Gods glorievolle majesteit staat hier in zeer schril contrast met Jezus' geboorte. Lager kon niet.

Middeleeuwse schilders hebben dit goed willen benadrukken door in vele gevallen het Kind hl klein af te beelden. In andere gevallen ligt het Kind zelfs niet in de kribbe, maar gewoon op de grond, en soms als teken dat het toch om een goddelijk Kind gaat, ligt Hij nog net op de mantel van Maria.

Bij de bespreking van Jozef, in onze kleine mijmering over het stro, hadden we het reeds over het feit dat soms een lichte stralenkrans om het Kind werd weergegeven ter benadrukking van Zijn goddelijke natuur. Het was dan vaak het hooi in de kribbe dat een suggestie van de stralenkrans vormde.  

De dieren voor wie de voederbak was, kennen we als de os en de ezel. Deze dieren zijn onder andere reeds te zien op Romeinse sarcofagen en een wandschildering in de catacombe van San Sebastiano te Rome (2de helft 4de eeuw). Hun aanwezigheid bij deze gebeurtenis zou te danken zijn aan een 3de eeuws traktaat van Origenes (+254), waarin hij naar een passage van de profetie van Isaias verwijst (Isaias 1,3): "Een os kent zijn meester, een ezel de krib van zijn heer, maar Isral kent zo iets niet, mijn volk begrijpt het niet eens." Hier werd naar een beeldspraak gerefereerd, waarbij de os de meester herkent, maar de ezel slechts de kribbe, zijnde diegenen van het volk die Jezus niet zouden erkennen. Gregorius van Nyssa (+394) beschouwt de os, gebonden door de wet, als rein dier, en de ezel, die de last van de afgoderij draagt, als onrein. Soms ligt het Kind tussen hen in, want Hij zal hen namelijk, zoals Zijn volk, van het juk bevrijden. Heel vaak zie je in taferelen dat de os in de richting van het Kind kijkt, en de ezel niet. Dikwijls is de ezel gewoon aan het eten, terwijl de os alert staat. Nog andere taferelen tonen beide dieren samen naar het Kind kijkend, wat gebaseerd is op de in de middeleeuwen populaire Legenda Aurea waarin "de os en ezel met huhn muilen aan de kribbe knielden om op het Kindje te ademen, alsof ze zich ervan bewust waren dat ze Hem hoorden te verwarmen in dit schaarse seizoen."

Klik hier om een Kersthymne te lezen

 

 

 

Midi "My One True Love" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 20-Jul-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De fotos die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Fotos blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.