Op 6 januari viert het Christendom een heilige dag, getooid met drie wonderen:

 • vandaag leidde de ster de Wijzen ter kribbe;
 • vandaag werd op de bruiloft het water veranderd in wijn;
 • vandaag wilde Christus door Johannes worden gedoopt in de Jordaan, om ons te verlossen

Bij Mattheüs, hoofdstuk 2, lezen we het verhaal van de drie wijzen. Aan de volkeren, in het wezen van de drie wijzen, wordt een ster getoond. Een ster die hen gidste naar de kribbe en hen de Zoon openbaarde.

We krijgen hier heel wat gegevens als stof tot nadenken:

 • 6 januari

 • 3 wonderen

 • ster

 • 3 wijzen (of koningen)

 • water in wijn op de bruiloft

 • doopsel van Christus in de Jordaan door Johannes

 • openbaring aan de volkeren

De advent vormde de deur tot de Geboorte van Jezus. Persoonlijk, wordt ons dan ook de vraag gesteld of onze deur openstaat voor Jezus. Zijn wij bereid in ons denken en doen, Jezus toe te laten?

 

Met het feest van Epifanie, krijgt het hele gebeuren een openbaar karakter. De roep gaat uit naar de wereld.

 

Sta op, en schitter,  want uw licht is gekomen,

de glorie van de Heer gaat over u op.

En zie, de duisternis bedekt de aarde en de donkerte de volken, maar over u gaat de Heer lichtend op,

zijn glorie verschijnt over u.

En de volkeren komen naar uw licht,

koningen naar de glans van uw dageraad.

Sla uw ogen op en zie om u heen,

allen verzamelen zich en komen naar u toe:

uw zonen komen aan uit de verte,

uw dochters worden op de heup aangedragen.

Gij zult het zien en stralen van vreugde,

uw hart zal trillen en zwellen:

de schatten der zee worden naar u gebracht,

de rijkdom der volkeren komt naar u toe.

Een vloed van kamelen zal u bedekken,

dromedarissen van Midjan en Efa;

alle bewoners komen uit Seba,

met goud en wierook beladen;

zij verkondigen de lof van de Heer

...

Jesaia 60

 

Dat de Verlosser in de wereld gekomen is is nu een feit. Deze openbaring heeft zijn klemtoon bij de verkondiging aan het "goddeloze". De volkeren, veelal vertaald door de "heidenen" zijn zij die de Ene niet aanhangen.  De donkerte bedekt deze volkeren, en de aarde zelf wordt door duisternis bedekt. Het gaat hier over het aspect van de schepping dat in zijn staat van materiële gerichtheid verkeert. De aarde kent zijn innerlijke licht niet, en de volkeren, die het innerlijke licht van hun aardse wereld niet herkennen, zijn onderworpen aan het veelgodendom van hun dagelijkse beslommeringen, en leven onder de wetten van het toeval.

De 6 (6de januari) kennen we in de kabbala met betrekking tot de Sefira Jesod, het fundament. Hier beschouwen we het fundament van de Schepping. Haar plaats is in het midden, de plaats van het alternatief, van de keuze. In Jesod, herdenken we Jozef, zoon van Jakob, die niet viel voor de verlokking van het materiele. Toen de vrouw van Potiphar, zijn Egyptische (materiele wereld) heer zich aandiende, gaf hij geen gevolg  aan deze materiele verlokking, omdat hij weet had van de innerlijke wezenlijkheid van deze toestand: alles in het huis was ook van Josef, behalve het brood en de vrouw van zijn heer (zie Gen 39:6 en 39:7 waar betreffende zinsdelen in de Hebreeuwse grondtekst identiek zijn geschreven).

Dat de mens als Jozef hier kan zeggen "nee, er is iets anders, er is iets meer, het is niet wat het lijkt" danken we aan Gods Naam in deze Sefira "Shakai" of de Almachtige. Shakai wordt eveneens gelezen als "Hij die zegt: het volstaat" of: "Waarbij Zijn Goddelijkheid volstaat voor allen en elk wezen".

Hier ligt een tweezijdige kracht.

 1. De kracht van het toeroepen van een halt aan de schepping. We zijn hier immers beland op de 6de scheppingsdag. De schepping is hier klaar, maar door het "restant" van de scheppingskracht wil het geschapene, de mens, zelf alles verder ontwikkelen naar zijn eigen maatstaven. Daartegenover staat deze "halt", waarbij...

 2. de kracht tot bewustwording en bereikbaarheid van Zijn Goddelijkheid aan alle schepselen wordt tot stand gebracht. Doordat de mens niet alleen zijn eigen maatstaven neemt maar openstaat voor het Goddelijke.

In ons verhaal gebeurt op deze 6de van de aarde, deze 6de van de Epifanie de verkondiging.

 

We hebben 3 wijzen of koningen. De 6 (Jesod) was de tweede 3 (2x3). De eerste derde is de Sefira Tifereth. De 3 als bewoner van het midden kent zoals gezegd steeds het alternatief. Door deze 3 beschikt men eveneens over de vrije wil. Men kan zich afkeren van God, maar men kan ook terug keren (teshuva). Bij de 3 zelf is dit een gevaarlijke zaak. De 3 zelf kent het wezen van de Verlossing niet, voordat zij zich heeft herhaald in het tweede drietal. De 3 is de letter gimmel, en dit is het woord voor kameel. Dit is het dier, waarop volgens de rabbijnse mondelinge traditie (Pirke de Rabbi Eliëzer) de donkere engel zit. De Sefira Tifereth, die overigens een duiding is voor "schoonheid in harmonie" (algemeen gesteld) heeft Jakob, die dan zelf als tweelingbroer Ezau heeft. Bij Jakob is er de strijd met de engel. De traditie kent deze als de strijd om de stof, materie. De strijd heeft aan de rivier de Jabbok plaats. Het woord "worstelde" staat in de grondtekst als je(hij) abok(worstelde). Dit werkwoord en deze rivier hebben beide dezelfde stam als het woord voor "stof": abok. De Talmoed Babli, Chulin 91a vermeldt hier dat het stof bij de strijd opwaaide tot in de hemel.

 

Water wordt veranderd in wijn...

Met dit teken, lezen we in Johannes 2:11, maakte Jezus een begin met de tekenen en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. Ook hier dus een openbaar maken. "En zijn leerlingen geloofden in Hem.", besluit diezelfde vers 11. Een mooi detail is het feit dat Maria blijk geeft van geloof, voordat dit teken werd gedaan. Zij zei immers in vers 5 tot de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal".

Toch kwam er eerst een hard lijkende uitspraak van Jezus tot Zijn Moeder: "Vrouw, is dat soms uw zaak?" (KBS), of "Vrouw, wat heb Ik met u van node?" (NBG), letterlijk staat er: "Vrouw, wat is er tussen u en Mij?" Het is niet aan Maria om het uur van Jezus' openbaring te bepalen, maar aan de Vader.

Jezus' aanspraak tot zijn Moeder is: "vrouw". Laten we dit voorlopig even in het achterhoofd nemen.

Er staan zes kruiken. De 6 hebben we hierboven reeds kort besproken. Jezus vraagt deze kruiken te vullen met water.

Water wordt dikwijls in verband gebracht met "geest". Maar naast die uitleg kent men in de Joodse traditie en in de Kabbala water als aanduiding van materiele aspecten, waarnaast vuur geestelijke kenmerken draagt. Zo hebben we de benedenwaarts stromende eigenheid van het water (terwijl vuur opwaarts streeft). Water staat in het teken van de vrouwelijkheid, "vrouw", het heeft een snelle of langzaam vloeiende eigenschap en heet "links" te zijn (vuur heeft de mannelijkheid, is onmiddellijk en direct zonder de opeenvolging van vloeiingen en heeft de "rechtse" plaats).

Water kent men tevens als "de beslotenheid van Gods Licht in de lagere werelden". De Hebreeuwse letter mem wordt gekend als water. Deze letter heeft als getalwaarde 40. Deze 40 kennen we als de 40 dagen van de vloed van Noach. Het volk trok 40 jaar door de woestijn, vanuit Egypte naar het Beloofde Land. Deze tocht ziet men als de weg door dit leven. De weg uit onze slavernij naar God toe. Steeds staat de 40 in verband met materiele aspecten. Zo is de 40 ook de aanduiding voor "het onderworpen zijn aan tijd". Er is 40 seach water nodig om een kosher mikwe (reinigings bad) te maken. Mikwe duidt op samenvloeiing, zoals in Genesis 1:9 "Toen zie God: "Laat het water dat onder de hemel is zich verzamelen op één plaats (hier is het woord mikwe en het woord echad (één) gebruikt), ...". De 40 moet dus samenkomen tot 1, en dan kan er dus reiniging (of doop) plaatsvinden.  En hier raken we al even aan dat andere mysterie, waar Jezus door Johannes werd gedoopt in de Jordaan, om ons te verlossen.

Wat gebeurt er nu met dit water?

Jezus laat de 6 kruiken vullen met water en zal dit omzetten in wijn. Dat Hij dit teken kiest voor zijn openbaring aan het volk geeft te kennen dat hier een diepe mededeling wordt gegeven. De 6, het water (40) en nu komen we aan de wijn (jajin).

...wordt vervolgd

 

 

 

 

 

Terug

 

 

 

Midi "Seasons of Love" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 30-Jan-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.