Een open deur

 

 

    Vier weken lang verwachten we in de adventsperiode de geboorte van Jezus. Het woord “advent” betekent “komst”. We verwachten dan ook de komst van de Heer nu én op het einde der tijden.

In de adventsperiode tellen we vier zondagen af tot het moment waarop “het eeuwige binnentreedt in de tijd, het geheel zich verbergt in een fragment, God de gedaante aanneemt van een mens”(Fides et Ratio).

 

    De “vier” zelf, noemen we in het Hebreeuws daleth. En het woord “daleth” betekent “deur”.

Hoopvol verlangen we tot onze Verlosser in de deur staat en onze aardse wereld binnen treedt. De daleth, deur, kunnen we in de Bijbel zien als de schepping zelf. De rabbijnse traditie ziet dit zo:  het verhaal van de zes dagen, waarin onze wereld is geschapen, telt in de Hebreeuwse grondtekst van het Genesisverhaal 434 woorden. Het woord daleth wordt geschreven met de letters daleth lamed thav, en deze letters resulteren samen  4+30+400= 434, evenveel als het aantal woorden van de zes dagen.

    In deze schepping zal de Heer komen. Deze schepping zelf is de deur. Maar staat onze deur open? Laten we eens kijken naar de diepere aard van deze daleth.

 

    De Zohar leest de daleth als dalut, wat armetierig of pover wil zeggen. De daleth is in deze opvatting degene die niets bezit. In overeenkomst met de sefiroth hebben we hier de laagste sefira Malchut, Koninkrijk, in onze wereld, die in werkelijkheid eveneens niets bezit, behalve hetgeen van boven wordt gegeven. De bezinning die hierbij aan ons wordt gegeven is de vraag naar onze ontvankelijkheid voor God, de vraag of we zelf ook leeg kunnen zijn? Malkut is de deur, de poort, waarvan Psalm 118:20 jubelt: ”Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen.” De daarop volgende verzen zijn bij de Christenen alom bekend:

 

Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt.

De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot hoeksteen geworden;

 van de Heer is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft;

Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Och Heer, geef toch heil,

Och Heer, geeft toch voorspoed

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren;

Wij zegenen u uit het huis des Heren

 

    Zoekende mensen op het spirituele en mystieke pad zijn er dikwijls op uit om het hogere te “veroveren”. Laten we nooit vergeten dat de dingen van boven, ons gegeven worden. In recente uitgaven van o.a. Anselm Grün is ons reeds gewaarschuwd voor dit “spiritueel materialisme”.

 

    De voorwaarde om dit geschenk te krijgen, is dat we er ons voor openstellen, in ALLES wat we doen, in HEEL onze leefwereld; tijdens ons werk, de afwas en het avondje uit; in tijden van voorspoed en tegenslag. Deze donkere tijd van de advent kunnen we benutten om het in ons innerlijke ook even donker te maken en de materiële lichten te doven. Pas dan kunnen we ontvankelijk worden voor het Goddelijke Licht, ons opstellende als de arme, die niets bezit, kunnen we een deur worden waarin Jezus binnen treedt.

 

Terug

 

Midi "Seasons of Love" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 19-Jan-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.