Het Jezusgebed

het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

 deel 2

................................

door broeder Yvan Jacques

+

Het aanroepen van de Heilige Naam heeft zich gekristalliseerd in het ontstaan van het Jezusgebed. Jezus zelf wijst op de kracht van Zijn Naam om er gebruik van te maken in alle omstandigheden.

Hij zegt in Johannes 14:13-14 het volgende:

"Maar wat jullie zullen vragen in Mijn Naam zal Ik doen zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie mij iets zullen vragen in Mijn Naam, dan zal Ik het doen..... Ik verzeker jullie wat jullie de Vader ook zullen vragen in Mijn Naam, Hij zal het jullie geven. Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in Mijn Naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn."

Het evangelie van Lucas beschrijft Jezus dikwijls in gebed:
bij zijn doopsel, in de woestijn, op de berg Tabor, vooraleer Hij onderricht heeft . Jezus zelf nodigt uit om voortdurend te bidden:

"Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat zij voortdurend moesten blijven bidden en de moed niet opgeven". (Luk. 18.1-7)

Hij vertelde ook de gelijkenis van de vrouw die van de rechter géén gehoor kreeg voor haar recht. Uiteindelijk krijgt ze gehoor door de rechter:

"Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen; anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven".

En Jezus vervolgt: "Zou God dan géén recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert?"

Het 18° hoofdstuk van St. Lukas brengt de originele formule van het Jezusgebed naar voren. Het is namelijk het verhaal van de farizeeër en de tollenaar waar de tollenaar op een afstand bleef staan, zelf zijn ogen niet ten hemel durfde te richten en zich berouwvol op de borst sloeg en zei:

"O God, genade voor een arme zondaar" (Luk. 18.11)

Een schril contrast met de farizeeër die zei:

"O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen" (Luk. 18)

Het verhaal van de blinde van Jericho die tot Jezus riep :

"Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij"(Marcus 10.47)

Het is het Kyrië Eleison uit onze schuldbelijdenis die de eerste oorspronkelijke formule zal worden om het voortdurend bidden aan te duiden.

St.- Paulus nodigt ons uit om voortdurend te bidden . In zijn brief aan de Thessalonicenzen zegt hij vermanend :

"Wees altijd verheugd, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Dit verlangt God van U in Jezus Christus . Blus de Geest niet uit, kleineer de profetische gaven niet . Keur alles en behoud het goede, houd u ver van alle soort kwaad. De God van de vrede , moge Hij u heiligen, geheel en al." (1 Thess. 5.16-24)

Doorheen de Naam van Jezus komt het Rijk van God in ons hart want het Rijk van God, alhoewel niet van deze wereld komt in ons hart wanneer wij de Naam van Jezus aanroepen. Lucas zegt:

"Het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kunt aanwijzen. Je kunt niet zeggen:’Kijk hier is het of daar is het’. Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik( Luc. 17.20-21)

Het is dus niet iets materieels in gronden of kastelen, maar iets dat mensen in hun harten kunnen laten groeien. In het apocriefe evangelie van Thomas , afgeschreven in Edessa ongeveer 140 na Christus, zegt Jezus:

"Als zij die jullie leiden zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel dan zullen de vogelen des hemels jullie voor zijn.
Als zij zeggen: Het is in de zee, dan zullen de vissen jullie voor zijn.
Maar het Koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie.
Als jullie jezelf kennen zullen jullie ook gekend worden en zullen jullie weten dat jullie zonen van de levende Vader zijn.
Maar als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn; dan zijn jullie de armoede." (Evang. van Thomas 3)

Over het gebedsleven van de eerste Christenen weten wij heel weinig.

Zij zullen wel, vanuit het hart teksten hebben gereciteerd vanuit hun eigen Joodse cultuur maar over het reciteren van het Jezusgebed als gebedsmethode vinden wij maar aanwijzingen na de 4° eeuw.

Pas na het ontstaan van het Christelijk monnikendom vinden wij ook aanwijzigen over hun manier van bidden.

Op het einde van de 3° eeuw en beging van de 4° eeuw, wanneer het Christendom staatsgodsdienst werd kennen wij een grote vlucht van mensen naar de woestijn. Men vluchtte namelijk voor de zondigheid van de steden. De beroemdste figuur is wel de heilige Antonius kluizenaar.

De bisschop van Alexandrië, H. Athanasius heeft zijn leven beschreven en hij heeft hem ook gekend want in zijn inleiding schrijft hij:

"Ik heb hem dikwijls bezocht en ik bracht geruime tijd naast hem door, ja ik goot water over zijn handen".

Antonius werd de geestelijke vader van ontelbare monastieke kolonies waarvan die van Nitrië en de Skêtis in Egypte de beroemdste zijn.

Duizenden mensen trokken zich terug in kluizen om in de afzondering van de woestijn te bidden tot God, opdat de onvruchtbare aarde van de woestijn zou veranderen in een heerlijke tuin.

Onder hen waren heel veel heilige mannen en vrouwen die iets te zeggen hadden, die de geestelijke honger stilden van vele mensen. Door hun levenswijze gaven zij zichzelf als voedsel voor velen. Velen die de woestijnvaders bezochten schreven dan ook de teksten en de gedachten op van deze heilige mannen en vrouwen die ontsproten waren vanuit hun hart tot het geopende hart van de toehoorders.

Wat zij zegden was voedsel voor hun harten. De verzamelde spreuken en gezegden noemt men "Vaderspreuken" of "Apophtegmata".

In deze geschriften vernemen wij hoe deze teruggetrokken monniken de gedachte aan God beoefenden, hoe zij probeerden , met vallen en opstaan, voortdurend te bidden en in God rust te vinden voor het steeds op zoek gaande hart.

Klik hier om naar deel 3 te gaan
Abba Yvan
 

Het Jezusgebed

1. Wortels van de aanbidding van de Naam

2. Het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

3. De woestijnvaders en het Jezusgebed

4a. De voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

4b. De Athos

5. Rusland - de ware verhalen van een Russische Pelgrim

6. Het Jezusgebed in het Westen

7. Het Jezusgebed in het Westen (2) - de H.Hart mystiek

8. Het voortdurende gebed in andere godsdiensten - Slot

 

Monasterium - Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer