Het Gebed van het Hart


 

een geschiedenis van het Jezusgebed

wortels van de aanbidding van de Naam

deel 1
.........................................
door Abba Yvan Jacques
 


Het Gebed van het Hart,
ook wel Jezusgebed genoemd, kent reeds een lange geschiedenis.

Het heeft zijn wortels in het Nieuwe Testament en werd een ladder om op te klimmen tot spirituele hoogten voor vele kluizenaars, monniken maar ook voor vele leken die er zich aan opgetrokken hebben.

Het Jezusgebed heeft zijn hoogten en laagten gekend maar vond opnieuw zijn hoogtepunt in de 18° eeuw en wel in Rusland.

Het ‘Verhaal van een Russische Pelgrim’ en de ‘Philocaleia’(of Filokalia) verschenen er in de volkstaal.

De ‘Philocaleia’ (of Filokalia) is een reeks verzamelingen spreuken en teksten over het Jezusgebed die door woestijnvaders werden uitgesproken.

Het Jezusgebed dat leidt naar ‘het gebed van het hart’ vindt zijn wortels dus reeds heel vroeg.

De voorgeschiedenis van het Jezusgebed heeft zijn oorsprong in het Oude Testament. Jezus, een gelovige Jood, bad ook vanuit het Oude Testament.

Voor de Hebreeën was de Naam van God heilig en onuitsprekelijk, men vormde de tetragram ‘IHVH’.

Eémaal per jaar, op de dag van ‘Yom Kippoer’ , proclameerde de hogepriester in het geheim de Naan van God in het Heilige der Heiligen.

Het was het méést ontroerende moment in de geschiedenis van de spiritualiteit van de Joden.

De onuitsprekelijke naam Naam van God bracht immers op die dag,
vergeving van alle zonden, voorafgegaan door boete en versterving.

Voor vele volkeren heeft de naam een betekenis. Een persoon wordt door de naamgeving een realiteit. Hij die geen naam bezit bestaat niet:

"Zonder naam is een mens niets" Job 30.8

Een naam geven is bestaan maar de naam is ook het dubbele van een persoon. De apocalyps 3.5 zegt immers:

"Wie overwint , zal aldus in het wit gekleed gaan. En Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens maar zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen". Daar waar een naam is daar is ook de persoon.

In de Tempel woont de Goddelijke Naam zegt Deuteronomium 12.5:

"Alleen de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen uitkiest, om daar zijn Naam te vestigen en daar te verblijven, die plaats moet u opzoeken en
daar alleen moet u heengaan".

Voor de joden was de Naam echter zo nabij dat zij de Naam van Yawhe niet durfden uitspreken. Men omzeilde deze Naam met titels.

Men sprak van Shaddaï= de Machtige, de Zeer Hoge; Adonaï=Heer

De Heilige van Israël, de Verlosser, de Redder of men verbond de Naam aan een persoon zoals: De God vanAbraham, Isaac, Jacob of aan een volk zoals : de God van Israël, God van de Hebreeën.

Maar de persoonlijke Naam van God in het Oude Testament was :IHVH.

Deze Naam werd geopenbaard aan Mozes en deze Naam moest met respect worden omringd en niet ijdel uitgesproken worden:

"U zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken want de Heer laat diegene die zijn Naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft"
zegt Exodus 20.7

In het Nieuwe Testament voltooit Jezus de openbaring van die Naam. De Naam die het meest het mysterie van God benadert is die van "Abba"
wat "Vadertje" betekent. In (Joh. 20.17) zegt Jezus.

"Houd Mij niet vast" zei Jezus "Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: "Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is."

Het Nieuwe Testament bewaart echter het respect voor het Oude Testament voor de Naam IHVH die altijd vervangen wordt door "Heer".

De term "De Naam" verwijst ook naar God maar kan ook op Jezus toegepast worden die door God een naam gekregen heeft die ‘boven alle namen staat’ : "opdat in de Naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus." (Filipenzen 2:10-11)

Over deze Naam die boven alle namen staat zullen wij het hebben want in diezelfde brief staat er: "dat wij moeten bidden dag en nacht, zonder ophouden én de Heilige Naam van Jezus aanroepen".

Klik hier om naar deel 2 te gaan
Abba Yvan
 

Het Jezusgebed

1. Wortels van de aanbidding van de Naam

2. Het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

3. De woestijnvaders en het Jezusgebed

4a. De voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

4b. De Athos

5. Rusland - de ware verhalen van een Russische Pelgrim

6. Het Jezusgebed in het Westen

7. Het Jezusgebed in het Westen (2) - de H.Hart mystiek

8. Het voortdurende gebed in andere godsdiensten - Slot

 

Monasterium - Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer