GESCHIEDENIS

-----------------------

(Klik hier voor de lijst van de Apostolische Opvolging)

De stichting van de ‘Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk’ gaat terug op de Franse- Revolutie en de eerste republiek. Sinds de stichting van het Franse Koninkrijk, vermengde zich de politieke macht met de religieuse macht zodanig dat de ene, voordeel genoot van de andere. Deze situatie deden héél wat Christenen de rug toekeren naar het geloof.

Met de stichting van de Franse Republiek werden abdijen, kloosters en kerken geconfisceerd.

Op 29 September 1795 wordt een eerste eed van trouw geëist aan het staatsbestuur waarop de bisschoppen reageren, dat men deze eed niet kan afleggen zonder zijn geweten te krenken.

Op 5 September 1797 volgt de eed van haat aan het koningschap en de regeringsloosheid, verkleefdheid en trouw aan de republiek en aan de konstitutie van het jaar III.

Vele priesters weigeren deze eed af te leggen en er volgt een ware kerkvervolging met verbanning naar de gevangeniseilanden Cayenne, Ré, Oléron en het Madame-of Priestereiland. De "réfractaires" vervolgden hun geestelijk leven in het verborgene, aangemoedigd door speciale volmachten geschonken door Paus Pius VI en door kardinaal Van Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen.

Paus Pius VI sterft op 29 augustus 1799 in grote bitterheid.

Op 24 December 1799 wordt Napoleon eerste konsul voor het leven, hij verklaarde tegen de Moslims in Egypte dat hij het Pausdom vernietigd heeft.

De benediktijnermonnik kardinaal Luigi Barnaba wordt tot Paus Pius VII gekozen op 14 maart 1800 door 43 kardinalen te Venetië.

In Frankrijk worden er 60 konstitutionele bisschoppen aangesteld volgens de ‘Constitution Civile du Clergé’ van 12 juli 1790. De toestand in de andere landen is dramatisch. Velen waren gevlucht of in ballingschap , vooral naar Engeland..

HET KONKORDAAT VAN 1801

-------------------------------------------- .

Napoleon laat in Milaan horen dat hij verzoening wil met de Rooms-Katholieke kerk op

18 juni 1800 en op 13 September 1800 richt Paus Pius VII een schrijven naar alle kardinalen en bisschoppen, om Gods zegen af te smeken over het Konkordaat.

Er komen reakties van verscheidene zijden en voornamelijk van koning Lodewijk XVIII.

Men komt niet tot een overeenkomst over het eerste artikel, waar staat dat de katholieke eredienst zich moet voegen naar het politieregelement van de staat.

Op 15 juli 1801 komt het tot een overeenkomst tussen Bonaparte en de Kerk. De 17 artikelen worden er door de kerk goedgekeurd . De katholieke kerk moet zich voegen naar het politiereglement van de staat; (art. 1) de bisschoppen worden gevraagd vrijwillig afstand te doen van hun zetel. De eerste-konsul duidt de nieuwe bisschop aan. Bisschoppen zullen de eed afleggen van trouw in de handen van de eerste-konsul, andere geestelijken, in de handen van de burgerlijke overheid.. Na de goddelijke diensten zingt men" Heer , schenk heil aan de republiek en aan de konsuls.". Passende bezoldiging aan bisschoppen en geestelijken. (Art. 13-14) De Paus kent aan de eerste-konsul dezelfde voorrechten en rechten toe, die de koningen in het ‘Ancien Régime’ bezaten. (Art. 16).Op 15 augustus vraagt de Paus het ontslag van de bisschoppen. Kardinaal Van Franckenberg , aartsbisschop van Mechelen, aanvaardt de breve niet en neemt geen ontslag daar het enkel Franse kerken betreft.

Het Konkordaat leidt tot het ontstaan van de "Kleine Kerken". De verbannen bisschoppen geven de ‘Réclamations Canoniques’ uit, waarin zij beweren dat de bisschopszetel maar vacant kan zijn door de dood van een bisschop, ofwel door vrijwillig ontslag , ofwel na een juridische uitspraak. Royalistische elementen beweren dat een algemeen concilie boven de Paus staat, of dat bepaalde bisdommen op goddelijk recht teruggaan zoals de stichting van Marseille door Lazarus.

Op 8 April 1802 wordt door Napoleon het Konkordaat als staatswet uitgevaardigd, samen met de 77 ‘Articles Organiques de la Convention du XXVI messidor an IX’ gekend onder de wet ‘18 germinal’. De Organieke Artikelen zijn echter unilateraal, op persoonlijk bevel van Napoleon, zonder de Paus te raadplegen, (zij zijn een bemoeizucht van Napoleon), de Kerk maar mag haar eigen weg niet opgaan en blijft onderworpen aan de staat .Seminaries mogen maar opgericht worden met toestemming van de regering alsook de benoeming van de geestelijken. Er zal maar één liturgie zijn en buiten de zondag is er geen enkele kerkelijke feestdag meer, buiten: Allerheiligen, Kerstmis ,O.L.H. Hemelvaart en O.L.Vr. Hemelvaart

De staat eigent zich het recht toe allerlei gebeden voor te schrijven en het burgerlijk huwelijk moet vooraf gaan aan het kerkelijk huwelijk.

Pius VII veroordeelt de Organieke Artikelen niet, uit vrees dat Napoleon er een staatskerk van zal maken. De Franse bisschoppen en ook de bisschoppen van ons land, aangesteld na het

het Konkordaat, aanvaarden deze wel en leggen ze op aan hun gelovigen en priesters.

 

CORNELIUS STEVENS

--------------------------------

Geboren te Waver in Waals-Brabant op 26 December 1747 .

Zoon van notaris Jan-Baptist en Catharina Stevens.

Hij behaalt het licentiaat in de theologie op 18 mei 1774.

In 1782 wordt hij rector van het Klein College van de Heilige Geest.

Wordt bevriend met Kardinaal Van Franckenberg en wordt er raadsman in 1789 .

Hij vlucht met hem in 1794 bij de inval van de Fransen over de Rijn. Hij wordt de ziel van de weerstand tegen de godsdienstpolitiek van Frankrijk. Hij leeft er ondergedoken onder de schuilnaam ‘le pêcheur’ en ‘le maigre’. In 1799 wordt hij door de Paus aangesteld tot vicaris-generaal van het bisdom Namen, waar Mgr. De Lichtervelde overleden is.

Hij blijft echter ondergedoken en neemt ontslag wanneer hij de nieuwe bisschoppen moet erkennen. Zijn voornaamste aanvallen richten zich tegen Napoleon, maar hij waarschuwt de gelovigen ook voor de bisschoppen, omdat de bisschoppen Napoleon ophemelen.

Stevens organiseert de weerstand met verschillende gemeenten van gelovigen te Namen, Sambreville, Andenne, Huy, Wavre, Halle, Gembloux, en Brussel. Zij vormen de ‘Apostolische Kerk’, ook genoemd ‘Stevenistische Kerk’. Cornelius Stevens wordt er de onvermoeide herder voor zijn kerk en zij beschouwen zich als de ware gelovige-kerk parallel aan de officiële kerk van de staat. Op Stevens’ hoofd staat een prijs van 30.000fr., voor wie hem vindt ongeveer 2 miljoen belgische frank.

Na de val van het Franse Keizerrijk blijft de Kleine Apostolische Kerk bestaan onder de autoriteit van abbé Gilles-François THEYS- in 1816-die veel verder gaat dan zijn stichter in de fundamentele opties. Zij declareert dat de Organieke Artikelen ophouden te bestaan met de val van het keizerrijk en dat ook de aangestelde bisschoppen door de staat zo hun juridictie verliezen. In 1826 stuurt Stevens zijn geschriften op naar de Heilige Stoel, maar ontvangt nooit een antwoord of een goedkeuring. Hij sterft te Waver op 4 September 1828.

De Stevenisten kenden een periode van rust die hen de gelegenheid gaf zich te organiseren en te struktureren onder de leiding van een ‘Generale Consistorie’ met aan het hoofd vanf 1816.

Abbé Gilles-François THEYS en vanaf 1820 tot 1837 abbé Philippe WINNEPENNINCKX

die toen, toenadering zocht met de Katholieke Gallicaanse kerk van Mgr. CHATEL.

Deze delegeerde op 12 augustus 1837, Mgr. Julien LEROUSSEAU als bisschop van de Stevenisten in België.

Als bisschop en President van de Consistorie van de Stevenisten opende hij te Brussel een eerste cultusplaats in 1838 . Vanaf 1860 hielden alle contacten met de Rooms-Katholieke kerk op en legden zij zich toe op op de "traditionele reglieuse gewoonten en de lezing van de Heilige Schrift".

Wegens gebrek aan priesters stelden de Stevenisten een ‘Spirituele Vader’ aan belast met het spirituele leven van de communiteiten.. Deze traditie werd voortgezet tot de 13° Spirituele Vader. Aimé BAUSIER werd priester en bisschop gewijd op 1 juni 1971 door Mgr. Charles BREARLEY , Primaat Aartsbisschop van de Heilige Oud Katholieke Kerk van Engeland.

Vanaf 1 September 1982 voegt de "Kleine Apostolische Kerk" de term "Oud-Katholiek" aan haar naam.. Vandaag is het Monseigneur Christian VESTRAET, of "Vader Christian" die waakt over de communiteiten van de Stevenisten in België.

De "Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België" is een volwaardige kerk in die mate dat haar priesters en bisschoppen de apostolische opvolgers en erfgenamen zijn zowel langs de zijde van de Oud Katholieke Kerk van de Unie van Utrecht als van de SYRO-GALLICAANSE kerk van het patriachaat van Antiochië.

Heden verzamelen de "Kleine Apostolische Kerk van België" gelovigen die trouw zijn aan het evangelie en het Katholieke geloof met respect voor de intellectuele en spirituele groei van elkeen.Zij aanvaardt in haar schoot de concilies van het eerste millenium te zeggen:

Ephese (431) Chalcedonië (451) Constantinopel (381) Nicea (315) Constantinopel (553)

en Nicea (780).

De "Kleine Apostolische Kerk van België" is katholiek want zij is universeel. Zij is apostolisch daar zij sinds de apostel Petrus , de kerkelijke succesies bezit.

Zij deelt haar geloof met alle Christelijke Kerken en beleeft het sacramentele leven van

doopsel, vormsel, eucharistie, biecht, ziekenzalving, huwelijk en wijdingen van diakens, priesters en bisschoppen.

De "Kleine Apostolische Kerk van België" heeft haar successie vanuit de "Oud-Katholieke kerk van Engeland" gekregen.

  

DE OUD KATHOLIEKE KERK VAN UTRECHT

-----------------------------------------------------------------

Deze ontstond door de onverdraagzaamheid van de Heilige Stoel tegenover de wettelijke verkiezing van een bisschop uit de zetel van Utrecht. In 1703 verzette het Vaticaan zich tegen deze bisschopskeuze, maar na 20 jaar verkozen de kanunikken in 1723 Mgr. Cornelius STEENHOVEN tot wettelijke opvolger in het bisdom tot grote woede van de Jezuieten.

Het vaticaan weigerde deze wettelijk gekozen bisschop te aanvaarden.

In 1870 wordt tijdens het ‘Eerste Vaticaanse Concilie’ de onfeilbaarheid van de paus uitgeroepen. De kerk van Utrecht verwiep deze uitroeping van de onfeilbaarheid van de paus als ‘absolutisme’ samen met Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsechoslovakije en de USA waardoor zij zich buiten de Rooms-Katholieke kerk plaatsten.

Op 24 September 1889 ondertekenden de verschillende kerken een verdrag dat de

‘Unie van Utrecht’ werd genoemd. De ‘Kleine Apostolische Oud-Katholieke kerk van België’ ondertekent de verschillende principeverklaringen van Utrecht.

In 1908 consacreerde de ‘Oud Katholieke kerk’ Henri MATTHEW tot bisschop van Engeland die op zijn toer de apostolische opvolging bezorgde in 1971 aan de ‘Kleine Apostolische kerk van België’.

De geldigheid van de opvolging van het bisschopsambt wordt door Augustinus, bisschop van Hippone en doctor in de kerk, bevestigd door volgende uitspraak:

" Wanneer een bisschop geldig gewijd is, en door excommunicatie of gewoon door scheiding van de Kerk verwijdert, zijn wijdingen voortzet op anderen, zijn zij geldig gewijd, ondanks de scheidingen". Deze doctrine werd bevestigd door Thomas van Aquino, op het Concilie van Trente. Er zijn vijf historische kerkelijke metropolen die teruggaan ipso facto op de apostelen en dus op Jezus-Christus.


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 03-Apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.