Het Jezusgebed


een geschiedenis van het Jezusgebed

de voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

deel 4a
.........................................
door Abba Yvan Jacques
 

    Voor de kluizenaar Sint-Jan van het Katharinaklooster is het object van de monnik deel te nemen aan het kruis, aan de verrijzenis en aan de vergoddelijking van je wezen. Het spirituele leven bestaat immers in de voortdurende bekering of metanoia. Een bekering die de mens verandert.

Sint-Johannes van het Sint-Katharinaklooster zegt immers:

"In de meditatie , verteert het aangetrokken vuur door het gebed de ondeugden".

Het gebed is ook de schat van de monniken en de vervolmaking is ook de verheuging in de Heer.

    Sint-Johannes zegt ook dat om snel vooruitgang te maken in het Jezusgebed wij enkele principes in acht moeten nemen.

1. Stilte: verwijder alle lawaai want lawaai vertroebelt het inwendig mechanisme.

2. Eenzaamheid: Johannes zegt:"aan hij die niet alleen is, dat zijn
broeder hem helpe, maar voor de eenzame helpt een engel hem.

3.Inwendig overwegen: Het Jezusgebed moet voortdurend gemurmel worden, alsook de herinnering aan de dood moet met je meegaan vooraleer je slapen gaat en opstaat. Het is het loslaten van alles. Wie aan niets gehecht is ontwaart in zich een grote vrijheid.

4. Teruggetrokken plaats: de cel voor de monniken is de gezegende plaats. Willem van St.-Thierry zei eens:"Ik ervaar God meer in mijn cel dan in de kerk".

5. Uw hart bewaken: de waakzaamheid van het hart is de vriend van de kluizenaars.

Dat dit alles niet zonder vrucht is kunnen wij leren uit de geschriften van Sint-Symeon. Nicolas Stetathos zijn biograaf vermeldt de volgende episode:

"Wanneer hij in gebed was werd hij vervuld van grote vreugde en tranen liepen uit zijn ogen. Nog niet ingeleid in dergelijke ervaringen was ik verbaasd over zijn bidden. Hij riep zonder ophouden : Heer, heb medelijden met mij...."

In zijn 91 discours beschrijft Symeon zijn monastieke roeping. Hij brengt zijn roeping en zijn visie op God als volgt naar voren:

"Ik durfde U te aanroepen zeggende :Wie zijt Gij Heer?
U zei me: Ik ben de God die mens geworden zijt omwille van jou".

Abba Yvan
 

Het Jezusgebed

1. Wortels van de aanbidding van de Naam

2. Het Jezusgebed en het Nieuwe Testament

3. De woestijnvaders en het Jezusgebed

4a. De voortdurende bekering - de voorwaarden voor de beoefening van het Jezusgebed

4b. De Athos

5. Rusland - de ware verhalen van een Russische Pelgrim

6. Het Jezusgebed in het Westen

7. Het Jezusgebed in het Westen (2) - de H.Hart mystiek

8. Het voortdurende gebed in andere godsdiensten - Slot

 

 

 

Monasterium - Home

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer