Partners

 

 

Wetenschap

A P S - T H E R A P I E :

een nieuw perspectief voor de behandeling van sportblessures ?

D. Reynaerts, Lic. Medisch-Sociale Wetenschappen


APS-therapie is een vorm van elektrotherapie die ontwikkeld is in Zuid-Afrika in de jaren negentig van de voorbije eeuw. Wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de in APS-therapie toegepaste elektrische energie significante biochemische reacties veroorzaakt op het niveau van de cel. De stoffen die dan vrijkomen, hebben een pijnstillend, ontstekingsremmend en helend effect in de behandelde lichaamsweefsels. Dat opent interessante perspectieven voor de gezondheidszorg, niet in het minst voor de behandeling van sportblessures. APS-therapie heeft geen bijwerkingen en relatief weinig tegenindicaties. De beschikbare technologie is bovendien eenvoudig toe te passen.


Werkingsprincipe
De afkorting APS is afgeleid van de Engelse benaming Action Potential Simulation. Deze vorm van elektrotherapie dankt zijn naam aan het feit dat de toegediende elektrische stroom een positieve amplitude heeft die de natuurlijke actiepotentiaal van de celwand benadert. Het gaat bovendien om een gelijkstroom van lage intensiteit, uitgedrukt in microampère. Daarom is APS te classificeren als Microcurrent Electrical Therapy (MET). Het door dhr. G. Lubbe ontwikkelde APS-apparaat maakt het mogelijk om een dergelijke microstroom op een eenvoudige en veilige manier toe dienen aan het menselijk lichaam.


Wetenschappelijk onderzoek
In de literatuur zijn de effecten van MET uitgebreid beschreven. In vitro- en in vivo-studies tonen aan dat er onder invloed van deze microstroom een significante verandering ontstaat in de concentraties van adenosinetrifosfaat (ATP), bèta-endorfine en leucine enkefaline (zie o.a. onderzoek van Ngok Cheng e.a., Katholieke Universiteit Leuven). Deze lichaamseigen stoffen zijn bekend voor hun pijnstillende werking, maar wat betreft ATP ook het effect op wondgenezing en botgroei.
Verschillende klinische studies in Zuid-Afrika, Canada en Nieuw-Zeeland (zie overzicht van klinische studies) maken melding van een sigificante positieve invloed van APS-therapie op de pijnsensatie en de mobiliteit van de proefpersonen. Het gaat hier over onderzoeksresultaten bij 751 patiënten met aandoeningen zoals o.a. osteoartritis van de knie, osteoporose van de onderste ruggenwervels, neurochirurgische pijnen, chronische pijn, uiteenlopende spierpijnen en met traaggenezende wonden.

Uit onderzoek bij patiënten met osteoporose blijkt dat 73% onder hen een positief effect rapporteren direct na de eerste behandeling. Na de tweede behandeling is dit zelfs 83% Het aantal patiënten dat geen effect rapporteert, is na de tweede behandeling nog slechts 13%. Gesteld kan worden dat patiënten het effect van APS-therapie positief ervaren in een vroeg stadium van de behandeling

 

Overzicht van klinische studies

Dept. of Physiology, Fac. of Med. Univ. of Pretoria - South Africa (in vitro study)
Dept. of Physiology, Fac. of Med. Univ. of Pretoria - South Africa (285 patiënten)
Dept. of Physiology, Biochemistry and Physics. Univ. of Pretoria - South Africa (in vitro and in vivo studies)
Dept of Anaesthesiology, Univ. Of the Orange Free State, Bloemfontein (67 patiënten)
Research Unit, Dept of Anaesthesiology Hospital of the Aniversity of the Witwatersrand (99 patiënten)
Unit for Healt Services Port Elisabeth Technikon - South Africa (200 patiënten)
Rheumatic Disease Unit Dept. Of Medicine - Univ. Of Cape Town (39 patiënten)
General Medicine Practice Dr. P. Botes - Auckland, New Zealand (38 patiënten)
General Medicine Practice Dr. P.J.Watt - Auckland, New Zealand (32 patiënten)
General Medicine Practice Dr. C.Marais - Yorkton, Canada (157 patiënten)

 

Onderscheid tussen APS-therapie en andere vormen van elektrotherapie
Een andere, wijdverspreide vorm van elektrotherapie is TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Deze pijnstillende, elektrische zenuwstimulatie doorheen de huid, is afgeleid van de theorie van de poortcontrole zoals voorgesteld door Dr. Ronald Melzack en Dr. Patrick Wall (1965).
Die theorie gaat uit van hypothese dat de geleiding van pijnprikkels tussen het perifere en centrale zenuwstelsel kan geblokkeerd worden door een andere prikkel. Dat effect kan men bekomen wanneer men het pijnlijke gedeelte van het lichaam aanhoudend aantikt met een pen, een lepel of een ander stomp voorwerp. Zo hebben ijs, massage, warmte en andere traditionele behandelingswijzen sinds duizenden jaren pijn helpen verlichten.
In het geval van TENS gaat het om een elektrische prikkel die de pijn stilt zolang de stroom wordt toegediend. Het TENS-toestel produceert een wisselstroom met een tweefasige golf die geen netto-energie oplevert voor het lichaam en maar een korte nawerking heeft.
Het belangrijkste verschil echter met APS-therapie is dat het APS-apparaat de productie van ATP, de natuurlijke energiedrager van de lichaamscellen, verhoogt. Dat bevordert de stofwisseling van de cellen en werkt zodoende het herstel en de groei van de weefsels in de hand. TENS-therapie heeft weliswaar een tijdelijk pijnstillend, maar geen helend effect zoals APS. In feite worden de bioprocessen die cruciaal zijn voor de genezing, zelfs onderdrukt door de hoge stroom van de TENS?stimulatie (cfr. Onderzoeken van D.H. van Papendorp en van P. Berger).

In dit onderzoek is APS vergeleken met een controlegroep en met TENS. Duidelijk blijkt dat alleen APS invloed heeft op de concentratie van extracellulair ATP. Het sterk analgetische effect van APS?therapie is met deze onderzoeken onderbouwd en in lijn met de klinische resultaten.

 

Indicaties en voordelen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste indicaties voor APS-therapie. Deze opsomming sluit andere toepassingsmogelijkheden niet uit. APS-therapie werd immers reeds met goede resutaten toegepast bij whiplash, bindweefselontsteking, heupjicht, pijnlijke menstruatie, spastische darmklachten, astma en suikerziekte.

Chronische pijn
Acute pijn
Wondgenezing

Reumatische artritis Posttraumatische dystrofie Osteoartritis OsteoporoseFantoompijn Neuralgieën Migraine Fibromyalgie

Schouderblessures Nekblessures Armblessures Polsblessures Rugblessures Knieblessures Enkelblessures Voetblessures

Ulcus cruris varicosa
Postoperatief

Over het algemeen stelt men ook vast dat patiënten die met APS-therapie worden behandeld, minder pijnstillers en middelen tegen de bijwerkingen van pijnstillers gaan gebruiken. Een ander voordeel van APS-therapie is de eenvoudige en veilige toepassing ervan.


Tegenindicaties
Het gebruik van APS-therapie is niet toegestaan bij patiënten die een elektronisch implantaat zoals een pacemaker hebben. Een ander implantaat zoals bv. een heupprothese, is geen bezwaar voor de behandeling.
Ook patiënten met epilepsie mogen geen APS-therapie ondergaan, tenzij in uitdrukkelijk overleg met de behandelende arts.
Gebruikers van bepaalde geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden, mogen APS-therapie alleen toepassen onder controle van de behandelende arts. Het vaatverwijdende effect van behandeling kan tot ongewenste bloedingen leiden.
Omdat APS-therapie niet getest is op gebruik tijdens de zwangerschap, is het niet aangewezen de behandeling te ondergaan tijdens een zwangerschap. Ook kinderen onder de 12 jaar vallen onder deze voorzorg.


Gebruik
Het toestel werkt op batterijen en men kan er twee tot vier elektroden op aansluiten. De elektroden worden zo geplaatst dat er tussen de kathode (negatieve pool) en de anode (positieve pool) een denkbeeldige lijn kan getrokken worden die dwars door het te behandelen gebied loopt.
Voor de behandeling van handen of voeten is een opstelling mogelijk waarbij het lidmaat ondergedompeld is in een recipiënt met lichtgezouten water dat de stroom geleidt.
Een APS-behandelingsbeurt duurt 4 tot 16 minuten, met een maximum van 32 minuten per dag.
De intensiteit van de microstroom varieert al naargelang het geval tussen 0.01 en 1.20 mA.
De behandeling wordt verschillende dagen na elkaar herhaald tot er beterschap optreedt.

Voor de behandeling met APS-therapie zijn de volgende producten nodig:
- actiepotentiaal simulator MK 1.1 (*)
- verbindingskabels
- PAL huidelektrodes 2 of 4 stuks


Effect van APS-therapie op wondgenezing
Het lichaam van de mens heeft uit zichzelf het vermogen om wonden te genezen. Toch blijkt in een aanzienlijk aantal gevallen dit genezingsproces niet spontaan te gebeuren.
Vaak zijn vooral patiënten met het zogenaamde "open been" (ulcus cruris varicosa) lang onder behandeling zonder het gewenste succes. Natte verbanden, allerlei zalfjes, geneesmiddelen, niets heeft echt het gewenste resultaat. De oorzaak van dit probleem ligt vaak in een slechte doorbloeding van het te genezen gebied.
De behandeling van het "open been" met APS-therapie is zeer succesvol gebleken. Een voorbeeld van dat genezingsproces laten de onderstaande opnames zien van een patiënte die 15 jaar een open wonde had aan haar been. Na 3 maanden behandeling met APS-therapie waren alle wonden duidelijk verkleind en bedekt met een dunne laag epitheel. De patiënt kloeg niet meer over pijn. Na 16 jaar begon haar leven weer normale vormen aan te nemen.

Opnames van de laterale ulcus. Duidelijk is de progressie in het genezingsproces


Dit resultaat, dat volledig kon toegeschreven worden aan de werking van APS-therapie, houdt verband met het gunstig effect van de microstroom op de stofwisseling van de cellen en de verbeterde doorbloeding van de weefsels, waardoor het natuurlijk herstel sneller optreedt. Aannemelijk is dat in veel situaties waarin de wondgenezing niet snel plaatsvindt, APS-therapie een oplossing kan bieden. Dat geldt ook voor postoperatieve wonden.


Toepassingsgebieden van APS-therapie in de gezondheidszorg
Uit het voorgaande blijkt voldoende dat APS-therapie heel wat toepassingsmogelijkheden heeft voor professionele hulpverleners. Artsen, verpleegkundigen en paramedici kunnen ieder een specifiek toepassingsgebied voor APS-therapie afbakenen of complementair zijn aan elkaar in de zorg voor de patiënt.
In de orthopedische en traumatologische geneeskunde kan APS-behandeling zowel voor acute als chronische aandoeningen van beenderen en gewrichten worden aangewend. In de interne geneeskunde leent APS-therapie zich o.a. tot het behandelen van aandoeningen die gepaard gaan met stoornissen van de bloedsmloop en slechtgenezende wonden.
Ook voor de sportgeneeskunde betekent APS-therapie een waardevolle aanwinst in de behandeling van acute blessures. Sportbeoefenaars kunnen het APS-toestel bovendien ook gebruiken om vermoeide spieren sneller te laten recupereren.
In de persoonlijke levenssfeer kan APS-therapie goede diensten bewijzen aan personen met chronische, ongeneeslijke ziekten die gepaard gaan met pijn en ontsteking. Het gebruik van het APS-toestel is eenvoudig en kan gemakkelijk worden aangeleerd aan de patiënt of zijn naastbestaanden.
Ook voor de persoonlijke hygiëne van hulpverleners in de gezondheidszorg biedt APS-therapie een hoopvol perspectief. Zij kan immers met goed resultaat toegepast worden bij overbelastingsletsels van pezen en gewrichten die ontstaan door het manipuleren en tillen van patiënten. Dergelijke letsels zijn helemaal niet zeldzaam in die arbeidsomgeving, want recent onderzoek wijst uit dat tachtig percent van onze verpleegkundigen na verloop van tijd last krijgen van lage rugpijn.


Wetenschappelijke referenties

CHENG NGOK, VAN HOOF, H., BOCKX, E., HOOGMARTENS, M.J., MULIER, J.C., DE DUCKER, F.J. SANSEN, W.M. & DE LOECKER, W. The Effects of Electric Currents on ATP Generation, Protein Synthesis, and Membrane Transport in Rat Skin. Clinical Orthopaedics and Related Research, Number 171, November-December, 1982, p.264-272.

DIGNASS, AU., BECKER, A., SPIEGLER, S. & GOEBELL, H. Adenine nucleotides modulate epithelial wound healing in vitro. European Journal for Clinical Investigation ; Volume 28, Number 7, July 1998, p. 554?561.

IERAN, M. et al. Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans : a double blind study. Journal of Orthopaedic Research, Number 8, 1990, p.276-282.

MERCOLA, J.M. & KIRCH, D.L. The Basis for Microcurrent Electrical Therapy in Conventional Medical Practice. Journal of Advancement in Medicine, Volume 8, Number 2, Summer 1995.

ODENDAAL, CL.& JOUBERT, A.M. APS Therapy - A new way of treating chronic backache - a pilot study. The South African Journal of Anaesthesiology and Analgesia, Vol.5, No.1, March 1999.

SEEGERS, J.C., ENGELBRECHT, C.A. & VAN PAPENDORP, D.H. Activation of signal-transduction mechanisms may underlie the therapeutic effects of an applied electric field. Medical Hypothesis, volume 57, number 2, August 2001, p.133-276.

SEEGERS, J.C., LOTTERING, M-L., JOUBERT, A.M., KOORTS, A., ENGELBRECHT, C.A. & VAN PAPENDORP, D.H. The effects of a small, pulsed DC electric field on ATP and cAMP levels in in vitro and in vivo systems. Department of Physiology, Biochemistry and Physics, University of Pretoria, South Africa. (accepted for publication in Medical Hypotheses)

STILLER, MJ., et al. A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to en hance healing of recalcitrant venous ulcers : a double blind, placebo controlled clinical trial. Br. J. Dermatol. Number 127, 1992, p.147-154.

VAN PAPENDORP, D.H., JOUBERT, A.M., KOORTS, A. & LOTTERING M-L. A comparative study between a DC (direct current) MET (Micro-current) Electrical Field and conventional TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) on ATP levels in an in vitro system. Department of Physiology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa. (submitted for publication in the Journal of Biomedical Engineering)

VAN PAPENDORP, D.H., KRUGER, M.C., MARITZ, M.C. & DIPPENAAR, N. Action Potential Simulation Therapy : Self Assessment by 285 patients with chronic pain. Geneeskunde - The Medicine Journal, Januarie/Februarie 2000, p.18-24.

VAN PAPENDORP, D.H., MARITZ, M.C. & DIPPENAAR, N. An investigatian into the effect of APS Therapy on the plasma levels of Bèta-endorphin, Substance P and Leu-encephalin. Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa. (Accepted Nov. 01, The Medicine Journal)


(*) Officiële verdeler voor België en Luxemburg: Techni Puls bvba , call center: 0800/97037, Tel: +32 (0) 15/ 23.07.17. Fax: +32(0)15/ 23.51.96, E-Mail : info@apsbelgium.com

 

--- Terug naar overzicht wetenschappelijke teksten ---

Created by CiMi Webdesign

Link v.d. maand
Boek v.d. maand

 

Aanbieding

Voetbal België voor slechts € 20/jaar

Klik hier !

Mededelingen


Wij eerbiedigen de HONcode-principes, opgesteld door de Health On the Net Foundation