WELKOM

 

 

image003.jpg  image005.jpg  image007.jpg

 

 

Vrijdag 16 december 2022.

Inkooien : 16.00 – 22.00 uur

 

Zaterdag 17 december 2022.

Keuring : 07.00 – 13.00 uur

Bezoek en dierenverkoop : 14.00 – 22.00 uur

   Verkoop kan pas starten wanneer alle keurders en hoofdjury met hun taken klaar zijn.

  Palmares beschikbaar vanaf 19.00 uur

 

Zondag 18 december 2022.

Bezoek en dierenverkoop : 10.00 – 16.00 uur

Uitkooiformulieren beschikbaar vanaf 15.00 uur

Prijsuitreiking : 15.30 – 16.00 uur

Uitkooien : 16.00 – 16.30 uur

 

 

 

 

 

image009.jpg  image011.jpg  image008.jpg

   

 

 

De Kempenshow vzw. biedt u een mooie collectie dieren verdeeld in 6 groepen : sier­duiven, grote hoen­ders, klei­ne hoen­ders, park- en water­vogels, konijnen en cavia’s.  Er is een Vlaamse Inter­pro­vin­ciale Wed­strijd aan de ten­toon­stel­ling ver­bon­den.  Som­mige dieren zullen door de deel­nemers te koop wor­den aan­ge­boden.  De ver­koop begint zater­dag vanaf 14 uur indien alle keurmeesters klaar zijn met keuren.  Het aan­schaf­fen van de dieren ge­beurt via het ver­koop­bureau op het secre­tariaat.  In de Land­bouw­hal van de Tho­mas More Hoge­school vzw. Cam­pus Geel voor­zien we een goed uitge­ruste cafe­taria met een ruim assor­timent aan dran­ken en snacks.  Er is een groot en gratis par­keer­terrein rond de ge­bou­wen.  Een weg­be­schrij­ving met foto’s vind je op de pagina “Lokatie”.

 

Bij een tentoonstellingswedstrijd gaat het erom alle dieren in optimale conditie in de kooien te bren­gen. Dus kerngezond, mooi proper, volledig ingeruid en getoiletteerd.  Dit wil zeggen : witte dieren mag men was­sen; bij kippen en duiven kan men een foutief gekleurde veer wegknippen; bij ko­nij­nen mag men witte haren in de ge­kleur­de pels ver­wij­deren; een klein beetje vase­line aan de kam en kin­lellen van de kip­pen doen, maken deze mooi rood.  Er zijn nog tal van hulp­mid­deltjes om uw dieren zo mooi mo­ge­lijk te ma­ken.

 

Voor elk dieren­ras is er een stan­daard. Hierin wordt uit­voerig be­schre­ven hoe een bepaald ras er moet uitzien: de grootte, de stand, de poot­lengte, de kop­vorm, de goede ron­ding op de juiste plaats, de kleur en teke­ning en ga zo maar verder. Zoals u ziet komt er heel wat bij kijken vooraleer men met een dier aan der­ge­lijke ten­toon­stel­lingen kan mee­doen.

 

Men kan ergens een kam­pioen kopen en daar mee spelen, maar het is na­tuur­lijk veel eer­voller wan­neer men met een zelf gekweekt dier kam­pioen wordt. Denk maar niet dat wan­neer men twee kam­pioe­nen aan elkaar paart men auto­matisch kam­pioe­nen kweekt. Het komt er op aan dat men op de hoogte is van erfe­lijk­heids­leer : wat is do­mi­nant, wat is re­ces­sief, wat be­doe­len we met fok­zuiver, wat is lijnen­teelt, inteelt is dat af te raden of niet ?

 

U ziet fok­ken en ver­zor­gen van konijnen, cavia’s, kip­pen, sier­duiven, fa­zan­ten, een­den of gan­zen is een zeer inte­res­sante hobby waar men veel ple­zier aan kan beleven. Wil je er meer van weten, kom dan eens kijken naar de Kem­pen­show. Iedereen is welkom in de LAND­BOUW­HAL van de Tho­mas More Hoge­school vzw. Campus Geel !

  

 

 

 

 

 

Klik op de link om de foto’s van Jai Phuwongsa te bekijken.

  

 

 

 

 

Meer foto’s ?  In het digitaal magazine Aviculture Europe

worden regelmatig artikels gewijd aan de mooie dieren van de Kempenshow.

Klik op de link en zoek verder via de knop “ Archief “ of via de zoekfunctie.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home