logo
banner
halletoren

Heemkundige kring De Roede van Tielt vzw

Erfgoed in Tielt

 1. ARCHIEF
  1. Gemeentearchief
  2. Archief OCMW
  3. Decanaal archief
  4. Archief van de kerkfabrieken
  5. Kloosterarchieven
  6. Archief academie woord en muziek
  7. Archief kunstacademie
  8. Archief van het Cultureel Centrum en Culturele Raad
  9. Schoolarchieven
  10. Archieven van verenigingen e.a.
  11. Privéarchieven
 2. KUNSTVERZAMELINGEN
  1. Kunst in openbaar bezit - Gemeentebestuur
  2. Kunst in openbaar bezit - De kerken
  3. Kunst in privé bezit
 3. MUSEA en VERZAMELINGEN
  1. Openbare musea en verzamelingen
  2. Privé musea en verzamelingen

Om de privacy te waarborgen wordt bij erfgoed in privé bezit een nummer vermeld. Indien inlichtingen gewenst zijn, kan via deze site een aanvraag aan ons gericht worden, met vermelding van dit nummer en opgave van de volledige adresgegevens. Wij sturen de aanvraag door naar de betrokkene.

1. ARCHIEF
1.1. Gemeentearchief
Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt

Oude archief Tielt
1366-1795: 1748 nummers,90 bladzijden + 18 bladzijden index en inhoud. Dit deel beslaat ongeveer 25 lopende meter en is hoofdzakelijk samengesteld uit bescheiden betreffende de administratie, de kerk en de armenzorg. Geklasseerd en geïnventariseerd door Antoon Wyffels, lic. Geschiedenis, toenmalig directeur Culturele zaken van de stad Gent.
De tweede druk van de inventaris (1976) beslaat 280 bladzijden.
Modern archief Tielt
1795-1950: 3907 nummers, 152 bladzijden+16 bladzijden index en inhoud. Geklasseerd en geïnventarisseerd door Antoon Wyffels, lic. Geschiedenis, toenmalig Directeur Culturele zaken van de stad Gent. De tweede druk van de inventaris (1976) beslaat 280 bladzijden.
Hedendaags archief Tielt
Na 1950
Archief van Schuiverskapelle
1862-1976: werd in 1997 door licenciaat en archivistiek Johan Buyck geklasseerd en geïnventariseerd.
De inventaris beslaat 127 bladzijden(+8 namen indices op persoonsnamen en toponiemen)
Archief van Aarsele
1768 tot 1976 is geordend, niet geklasseerd. Het eigenlijk gemeentelijke archief is opgeborgen in 299 archiefdozen + 5 dozen voor de kerkfabriek (1768-1974)+15dozen voor de C.O.O.(1772-1976) + een aantal registers.
Van dit geordende archief bestaat een overzicht(13blz.)
(Vier registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad 1821-1888 bevinden zich in het Tieltse arcief.)
Het deel van het gemeentearchief Aarsele dat zich in het Rijksarchief Kortrijk bevond kwam in 1988 terug. Het bevat stukken van 1806 tot 1869 en 9 parochieregisters (1609-1795) +1 index. Van de inhoud van dit archief bestaat een lijst.
Archief van Kanegem
1781 tot 1976: is geordend, niet geklasseerd. Het eigenlijk gemeentelijke archief is opgeborgen in 162 archiefdozen +1 doos voor de kerkfabriek (1814-1976)+7 dozen voor de C.O.O. (vanaf 1816) + een aantal registers. Van dit geordende archief bestaat een overzicht (13blz.)

Terug   Startpagina

1.2. Archief OCMW
OCMW, Deken Darraslaan 19 8700 Tielt

Zowel voor Tielt als voor de deelgemeenten Aarsele,Kanegem, en Schuiferskapelle werd door de Vereniging van Belgische steden en Gemeenten het archief van de vroegere COO (en voorgangers) geklasseerd en geïnventariseerd (inventarissen mei 1981). De inventaris bevat stukken t.e.m. 1977.
- De inventaris van de COO (en voorgangers) Tielt beslaat 24 bladzijden.
- De inventaris van de COO (en voorgangers) van de gemeenten Aarsele, Kanegem, en Schuiferskapelle samen beslaat 7 bladzijden.

Terug   Startpagina

1.3. Decanaal archief
Dekenij, Ieperstraat 15, 8700 Tielt

Archief van de Tieltse Sint-Pietersparochie en het decanaat Tielt
*Het 'archief van de Tieltse Sint-Pietersparochie en het decanaat Tielt' werd in 1989 door de licentiaten Frans Hollevoet en Ronny Ostyn geklasseerd en geïnventariseerd. De inventaris omvat 1107 nummers en beslaat 106 bladzijden.
In zijn voorwoord schrijft prof. Michel Cloet dat hij 'verrast was door de omvang en de rijkdom van de bewaarde documenten' (vanaf de 17de eeuw).
*Sinds 1989 is het archief van de parochie en de dekenij fel aangegroeid met een drietal items:
1. De aanvulling van het bestaande archief. De inhoud gaat over de kerkdiensten, dopen, huwlijken,overlijdens, de kerkfabriek, de vzw Parochiale werken van Tielt (vanaf 1990 vzw Decanale Werken van Tielt).
De nummering is chronologisch. Momenteel omvat de inventaris 1602 nummers.
2. Een reeks boeken en foto's (205 nummers)
3. weekbladen zoals kerk en leven, Tertio, het Calendarium Liturgium Brugge (1933-1963), Jaarboek van het Bisdom Brugge (1889-heden)
In het Decanaal Archief zijn vanaf 2000 bovendien een drietal andere archieven ondergebracht: 1. Het archief van de parochie en de kerkfabriek van Schuiferskapelle. Geklasseerd archief met onuitgegeven inventaris. Notariële akten (1842-1946). Kerkfabriek: jaarrekeningen, begrotingen, personeel, verbouwingen (1926-1990). Parochie: dopen, huwelijken en overlijdens (1837-1986), kerkdiensten (1559-2001) en congregaties (1812- 1984). 2. Het archief van de technische avondleergang (1964-1995) in het Sint- Jozefscollege. Geklasseerd met onuitgegeven inventaris. Omvat 42 ringmappen met lijsten van leerlingen, leerplannen, examenvragen en administratieve gegevens. 3. Het archief van het Sint-Jozefscollege. Het 'oud archief' werd in 1981 geklasseerd door Luc Neyt, die ook zorgde voor een (onuitgegeven) inventaris. Bijkomende documenten werden chronologische geïnventariseerd op volgende onderwerpen: aanwezigheidsregisters, boekhouding, foto's, video's, cassettes, Lettergilde (1871-1914), oud- leerlingen, de palmaressen 1857-1998, tijdschriften, boeken en aanvullingen op de bestaande inventaris "oud archief".

Terug   Startpagina

1.4. Archief van de kerkfabrieken

O.L.Vr. Tielt
Het archief is te vinden bij de secretaris (Roger Strubbe, Klijtenstraat 22, Tielt), behalve het financiële archief (bij penningmeester Aeneas Vandecavey, Kortrijkstraat 136, Tielt). Beide archieven samen beslaan ongeveer 3 strekkende meter, in archiefdozen. Het archief start in 1935-36 met stukken over de bouw van de kerk.

St-Jozef Tielt
Bewaarplaats: Parochiekerk St-Jozef-Werkman, Mgr. Van Hovestraat 2, 8700 Tielt
Het archief bevind zich in de sacristie. Het is geklasseerd en start in 1960, bij de stichting van de parochie.

St-Bavo Kanegem
Contactpersoon: Marc Vandevoorde Keizerstraat 42, 8700 Tielt
Het is niet geordend, het grootste deel van het archief (de oudste stukken) werd in 2005 naar het Decanaal archief Tielt overgebracht om te klasseren, inventariseren en bewaren.

St-Martinus Aarsele
Bewaarplaats: Parochiehuis, Pastorijstraat 9, 8700 Aarsele
De archiefdozen vullen er twee ruime legkasten. Het archief is geklasseerd naar thema en binnen elk thema chronologisch.
Inhoud: pastoorsverslagen vanaf eind 17de eeuw-doopregisters vanaf 1796-huwelijksregisters vanaf 1840-overlijdensregisters vanaf 1797-registers fabrieksraad vanaf 1890-congregatieboeken (St-Vincentius, O.L.Vr. Onbevlekt, Derde Orde) vanaf 1863-rekenboek der diensten vanaf 1910-parochieblad volledig vanaf 1942- plannen van bouw en verbouwingen, werken en herstellingen, lonen, eigendommen en pachten, foto's bidprentjes, oude manuales, preken, epistolaria.

Terug   Startpagina

1.5. Kloosterarchieven

In 1624 vestigden de paters minderbroeders zich in Tielt. Op 1 juli 2007 verlieten ze onze stad. Het archief van de minderbroeders-Tielt werd eerst naar Sint-Truiden overgebracht, die het doorgaf aan kadoc-Leuven, waar het raadpleegbaar is na afspraak.

1.6. Archief Academie Woord en Muziek
   Lakenmarkt 3, 8700 Tielt

Het geordend archief vanaf de stichting in 1922 tot op heden bevindt zich in het gebouw van de Academie zelf, Lakenmarkt 3, Tielt. Er is geen inventaris. Het archief is toegangkelijk mits afspraak met de directeur.

1.7. Archief Kunstacademie
Lakenmarkt 3, 8700 Tielt

Hoewel de Kunstacademie (of een voorganger ervan) in 1838 werd opgericht, bevat het archief dat ter plaatse wordt bewaard geen enkel stuk van voor 1960. De stukken tussen 1960 en 1983 zijn zeldzaam. Vanaf 1983-84 tot op heden wordt chronologisch alle documentatie bijgehouden.
De personeelsdossiers zijn aanwezig vanaf het eind van de jaren '60. De leerlingendossiers worden maar gedurende 5jaar bijgehouden. Bij gebrek aan plaats worden ze dan afgevoerd. Het archief wordt niet op één plaats bewaard.

Terug   Startpagina

1.8. Archief van het Cultureel Centrum en Culturele Raad
Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt

In het hoofdgebouw van het Cultuurcentrum Gildhof (Sint-Michielstraat 7, Tielt) bevindt zich het geordend archief van het Cultuurcentrum Gildhof sedert de oprichting ervan in 1980 tot op heden.
Een onderdeel van dat archief omvat het archief van de Stedelijke Culturele Raad, ook vanaf de oprichting ervan in 1980 tot op heden.

Stedelijke culturele raad
Van de Stedelijke Culturele Raad zit ook een archief (gedeeltelijk overlappend met het archief in het Cultuurcentrum) bij de voormalige en huidige voorzitters: - een uitgebreid geordend archief (1980-1994 en 2000 tot op heden) bij Arsène Verbeke (Driesstraat 107 b, Tielt). - een niet geordend archief bij Philippe De Gryse (Stoktmolenstraat 32/3, Tielt) (zie elders in de inventaris) en in het archief van de heemkundige kring 'De Roede van Tielt' (Beernegemstraat 5, Tielt) (archief afkomstig van de gewezen voorzitters Philippe De Gryse en Jean Langerock) (zie elders in de inventaris).
Een onderdeel van de werking van Stedelijke Culturele raad (al dan niet in samenwerking met het Cultuurcentrum en/of de Openbare Bibliotheek) betreft de jaarlijkse Jeugdboekenweek. Behalve in de al vermelde fondsen is van die jeugdboekenweek nog een uitgebreid geordend archief voorhanden bij de voormelde Arsène Verbeke (1980-1994), Bij Leen Samijn (1994 tot op heden) en in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

Terug   Startpagina

1.9. Schoolarchieven

't Nieuwland Tielt
VBS 't Nieuwland, Patersdreef7, 8700 Tielt

Afdelingen: Regina Pacis, Patersdreef7,Tielt/ Sint-Michiel en don Bosco, Ontvangerstraat 7, Tielt/ H. Harschool , Mgr Van Hovestraat 6, Tielt/ Kleuterschool Sint-Paulus, Fonteinstraat 21, Tielt.

*In 1992 wordt het archief van de VBS Regina Pacis geklasseerd en geïnventariseerd door Luc Neyt i.s.m. Heide Vandenhende en Hilde Tuytschaever.
Een inventaris op PC en een uitprint daarvan zijn ter beschikking (onuitgegeven). Het archief omvat stukken vanaf 1880: administratieve dossiers, personeelsdossiers, personeelsvergaderingen, boekhouding, leerlingenadministratie, aanwezigheidsregisters, foto's, uitslagen, schoolreizen, diocesane en interdiocesane proeven, huishoudklas (handelsschool), oprichting Buitengewoon Lager Onderwijs voor meisjes (1962), briefwisseling, enz,
Maar het pronkstuk van het archief zijn de meer dan 450 didactische schoolplaten en de 136 didactische rollen (landkaarten en didactische platen) op linnen.
* OP 31 augustus 1997 fuseren de vrije Lagere Jongensschool Sint-Michiel en de Vrije Basisschool Regina Pacis onder de nieuwe naam Vrije Basisschool 't Nieuwland. Contactadres Patersdreef 7, Tielt. Na de fusie wordt in 1998 het archief van de Vrije Lagere Jongensschool Sint-Michiel geklasseerd,genummerd en geïnventariseerd en aan het bestaande archief van de Vrije Basisschool Regina Pacis gekoppeld. Samen vormen ze voortaan het archief van de Basisschool 't Nieuwland. Dat wordt sinds de fusie chronologisch bijgehouden.

Tieltse Basisscholen

Alle Basisscholen beschikken over een archiefruimte. De inhoud van hun archief:leerlingendossiers,stamboekregisters,foto's, aanwezigheidsregisters, tellingen,leerkrachtendossiers, administratieve stukken i.v.m. het bekomen van de lestijden, verslagen leerkrachtenvegaderingen en vergaderingen schoolbestuur of vzw, boekhouding met bewijsstukken, enz

Basisschool H.Familie (1965)
Driesstraat 1 8700 Tielt

De archiefstukken zijn genummerd en geïnventariseerd
De datum van het oudste bewaarstuk staat tussen haakjes vermeld na de naam van de school.

Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool van het Sint-Jozefsinstituut, Stationsstraat 22 8700 Tielt
De archiefstukken zijn niet genummerd noch geïnventariseerd, noch op papier noch op PC (uitzonderingen hierop: 't Nieuwland en H. Familie)

Vrije Gesubsidieerde Basisschool (1930)
Molenweg 2 Aarsele

De archiefstukken zijn niet genummerd noch geïnventariseerd, noch op papier noch op PC (uitzonderingen hierop: 't Nieuwland en H. Familie)
De datum van het oudste bewaarstuk staat tussen haakjes vermeld na de naam van de school.
Er bestaat een CD-Rom '50 jaar basisonderwijs Aarsele

Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
't Hoogerlei, Tulpenlaan 14 8700 Tielt met een afdeling in Kanegem, Kanegemstraat 168

De archiefstukken zijn niet genummerd noch geïnventariseerd, noch op papier noch op PC (uitzonderingen hierop: 't Nieuwland en H. Familie)

Het reuzenhuis (Freinetschool) B.S.G.O.
Gruuthusestraat 90 8700 Tielt

De archiefstukken zijn niet genummerd noch geïnventariseerd, noch op papier noch op PC (uitzonderingen hierop: 't Nieuwland en H. Familie)

BLO De Vlinder (1970)
Oude Pittemstraat 3 8700 Tielt

De archiefstukken zijn niet genummerd noch geïnventariseerd, noch op papier noch op PC (uitzonderingen hierop: 't Nieuwland en H. Familie)
De datum van het oudste bewaarstuk staat tussen haakjes vermeld na de naam van de school.

Terug   Startpagina

Scholen secundair onderwijs Tielt

Al deze scholen beschikken over een archiefruimte. Er worden twee archieven bijgehouden: enerzijds het verplichte archief ter controle van de diploma's, da na de wettelijke termijn wordt vernietigd, en anderzijds een bewaararchief. De Inhoud van dit laatste: leerlingen- en leerkrachtendossiers, foto's, aanvraag lestijden, verslagen vergaderingen, boekhouding.
De meerderheid van die archieven zijn niet genummerd (met uitzondering van Campus Reynaert) en niet geïnventariseerd (met uitzondering van Buso De Ster).

Campus De Reynaert (1965)
Stationsstraat 67, 8700 Tielt (omvat Koninklijk Atheneum De Reynaert en CVO 'De 3 Hofsteden)

De Bron (1998) met vestigingen
Hulstplein 32 8700 Tielt/ Kortrijkstraat 59 8700
Handelsintituut Regina Pacis (1947), Patersdreef 5 8700 Tielt
VTI (1911) Grote Hulststraat 28 8700 Tielt
De Vrije Technische school beschikt nog over oud didactisch materiaal. De datum van het oudste bewaarde stuk staat tussen haakjes vermeld na de naam van de school.

Buso De Ster
Steenstraat 42 8700 Tielt
Sint-Jozefsinstituut, Kroonstraat 19 8700 Tielt

Terug   Startpagina

1.10. Archieven van verenigingen e.a.

De goede vrienden Tielt
Beneluxlaan 51, 8700 Tielt

Het archief van de muziekmaatschappij 'De Goede Vrienden' (Tielt), wellicht de oudste nog bestaande Tieltse vereniging (1852) is niet geordend en wordt op twee plaatsen bewaard:
bij de huidige voorzitter thuis (Jozef Tack, Beneluxlaan 51, Tielt) en in het Cultuurcentrum Gilhof (Sint- Michielstraat 9, Tielt).


Davidsfonds Tielt
Markt18/2, 8700 Tielt

Het archief van het Davidsfonds Tielt van 1967 tot 2002 (chronologisch bijgehouden, niet anders geordend, niet geïnventariseerd).

CVP/CD&V Tielt
Pontweg 32, 8700 Tielt

Een niet geordende verzameling documenten 1976-2002
Persknipsels tot 1994
Het geordend archief CD&V tot heden

NCMV-Tielt / UNIZO-Tielt
Pontweg 32, 8700 Tielt

-verslagboek vanaf stichting 1959 tem 1963
-verslagboek 1964-1970
-Geordend archief NCMV (I.v.m.bewegingsleven,manifestaties,oprichting raad voor lokale economie)1971-2002 en UNIZO (i.v.m. idem) 2002 tot heden

NCMV-gewest/UNIZO-gewest
UNIZO, Tramstraat 10,8700 Tielt

Het geordend archief van het NCMV en van zijn opvolgen UNIZO-gewest Tielt, vanaf stichting in 1949 tot op heden.

Zanglust Tielt
Feestpaleis, Stationstraat 6, Tielt

Het geordend archief van de koor-en zangmaatschappij Zanglust (Tielt) vanaf de stichting in 1927 bevindt zich in de kelder van het repetitielokaal van de vereniging.
Het geordend archief van de jongste 20 jaar : Els Maes Nieuwstraat 21, 8700 Tielt

St.-Pieterskerkkoor Tielt
Feestpaleis, Stationstraat 6, 8700 Tielt

Het geordend archief van het Sint-Pieterskerkkoor (Tielt) bevindt zich in het repetitielokaal van Zanglust, Stationstraat 6 8700 Tielt. Er is geen inventaris.

Da Capo al fine Tielt
Pontweg 60, 8700 Tielt

1985-2004: het archief beslaat een 10-tal ringmappen en is thematisch geordend en binnen elk thema ook chronologisch gerangschikt. Er is geen inventaris.

Theater Malpertuis Tielt
Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt

Het archief is geordend en bestaat uit:
-het eigenlijke verenigings- en toneelarchief vanaf de oprichting in 1967 tot op heden. Dit omvat ook foto's. Dit archief bestaat uit meer dan 70 archiefdozen.
-De boekhouding en het financieel archief vanaf de oprichting in 1967 tot op heden. Dit archief bestaat uit en 20-tal dozen.
- een beeldopname, aanvankelijk op video, de jongste jaren op DVD, van alle opvoeringen vanaf het speelseizoen 1983-1984.
Er is geen inventaris voorhanden.
N.BB. Op de zetel van het gezelschap zijn ook een tiental archiefdozen voorhanden betreffende de samenwerking tussen de kunstenaars Ernest verkest (1923-2002) en Roger Bonduel (°1930) en één doos met stukken betreffende de antikairsvereniging waarvan Ernest Verkest de secretaris was.

Voetbalclub FC Tielt
Klijtenstraat 100, 8700 Tielt

Omvat het volledig en omvangrijke, geklasseerde archief (destijds bijgehouden door Georges Vermeersch) van de Football Club tielt (FC Tielt) vanaf de stichting in 1921. De club ging enkele jaren geleden op in de nieuwe vv Tielt

Turnkring Atlas Tielt
Kleine weg 8, 8700 Tielt

Het volledige archief van de Turnkring Atlas, gesticht in 1956. Men is gestart met de ordening ervan.

Terug   Startpagina

1.11. Privéarchieven

1. Joris Lannoo & uitgeverij Lannoo
Bewaarplaats: Kasteelstraat 97, 8700 Tielt

Het archief bestaat uit verschillende delen:
A/ De Archiefbibliotheek.
- Deze bevat nagenoeg alle publicaties die de uitgeverij Lannoo (gesticht 1909) ooit uitgaf (bijna 7000 banden). Dit fonds is raadplaagbaar via de fondscatalogus op PC.
-Ook de privé-bibliotheek van Joris Lannoo (1891-1971) is gecatalogeerd en dus raadpleegbaar in databaseprogramma op PC. Dit fonds bevat bijna 2500 boeken, tijdschriften, brochures en pamfletten over Vlaamse Beweging, letterkunde, godsdienst, drukken en uitgeven, enz.
B/Het eigenlijk archief
-Dat bevat een uitgebreide briefwisseling (tussen 1909-1979) met auteurs, leveranciers en klanten. De bekendste onder hen is Stijn Streuvels, en precies van hem is een zeer uitgebreide briefwisseling voorhanden.
-Het archief bevat natuurlijk ook andere stukken zoals facturen, kasboeken (jaren 20 en 30), foto's, catalogi, brochurs, wenskaarten, gelegenheidsgrafiek enz.
Heel dit archief is ondergebracht in een afzonderlijk, modern ingericht gebouw. Een ander deel van het archief bevindt zich in de aanpalende gebouwen van 'Lannoo Graphics'. Daar worden voor meer dan 30meter aan mappen bewaard die originele tekeningen bevatten (vanaf de jaren '50 tot heden) die werden gebruikt voor het maken van ringmappen, gelegenheidsgrafiek enz.
De archiefbescheiden zijn raadpleegbaar via een inventaris. Een examplaar ervan is te raadplegen aan het onthaal van de uitgeverij (Kasteelstraat 97, Tielt), een ander in de bibliotheek van de heemkundige kring de Roede van Tielt. Wentenschappelijke vorsers krijgen toegang mits afspraak met de Uitgeverij.

2. Collectie WO II
Archief ivm W.O.II in de streek van Tielt (verzet, rantsoenering, bevrijding september '44, maar vooral mei 1940)
- een geordende verzameling van zo'n 1500 documenten van uiteenlopende aard (waaronder 13 zeldzame Wehrpassen van Duitsers die hier hebben gevochten)
-een geordende verzameling van zo'n 750 foto's

3. Een archief dat chronologisch is geklasseerd, de inventaris ervan staat onder een excel-bestand. Het omvat historische werken over Tielt, schoolkranten, palmaressen lager en middelbaar onderwijs, 't Halletorentje, het archief Klooster van de Zuster van Regina Pacis (in kopie) , wekelijkse uitgave van de burgerlijke stand van Tielt (1973-heden), 'Het verzamelde archief van Ruiselede' door Theo Silversmet (13boekdelen).
Het archief omvat momenteel 177 archiefdozen, 200 mappen en 70 CD-Roms.
Heel wat genealogische gegevens over de families Neyt, Van Parys en aanverwante en een verzameling staten van goed (voornamelijk Oost-Vlaanderen) en historische nota's (sociaal-economische aspecten) over de gemeente Sleidinge.

4. Op minstens 150 000 steekkaarten notities betreffende de (vooral de sociale en culturele) geschiedenis van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw in de ruime streek rond Tielt. De notities zijn de vrucht van grondig bronnen-, pers en literatuuronderzoek. De steekkaarten zijn geordend op naam en/of op trefwoord.

5. Een archief i.v.m zanglust: 7 ringmappen waarin affiches, persknipsels, programmablaadjes en - en boekjes, enz… chronologisch zijn geordend.

6. Archief Maurice Vander Meeren
Is nog niet volledig geordend en heeft dus geen inventaris. Het archief omvat o.m.
-briefwisseling en facturen, foto's en tientallen (glazen) negatieven van zijn werken (zie onder Museum Maurice Vander Meeren).
-honderden tekeningen van interieurs,meubels, logo's enz.
-bundels i.v.m. inhuldiging burgemeester J. Baert(1947)/ Mariale Stoet (1954)/ H. Hartfeesten(1938)/ inhuldiging pastoor Vanden Broucke (1949)/ inhuldiging pastoor Rooryck (1953)/ Europafeesten/ Stedelijke Kunstacademie/ eigen onderwijsloopbaan (VTI en college Tielt, college Waregem)
-briefwisseling met familieleden en andere
-familie: foto's, overlijdensberichten, bidprentjes
-overlijdensberichten, bidprentjes niet-familieleden
-privé-reizen: documentatie en foto's
-persknipsels tentoonstellingen waarvan M VD M deelnam
-persknipsels Tielt burgerlijke feiten/ kerkelijke feiten
-3 mappen met schetsen gemaakt ivm eigen werken
-bundel bouw/verbouwingen eigen woning
-schetsen uit reclamebladen met in het rood aanduidingen van het foute perspectief

7. Archief Milac
Brieven gedeporteerden WOII
Boek Cassanderus

8. Een fotoarchief over Schuiferskapelle, geordend volgens onderwerp- een geïnventariseerde verzameling bidprentjes- een geïnventariseerde bibliotheek (streekgeschiedenis)- krantenknipsels, affiches, notariële akten, schenkingen van families, kerkarchief, schoolarchief, allerhande losse stukken(origineel of fotokopie) i.v.m. Schuiferskapelle (weinig geordend)

9. Een indrukwekkend archief van gescande foto's (i.v.m Tielt) op CD-rom: zichtkaarten, verdwenen stadsgezichten en gebouwen per straat, verenigingsleven (kaarters, bolders, voetbal, schutters, biljart, koren, boerenbond enz.), W.O.II. (vernielingen, bevrijdingen, verzet, weggevoerden enz.), scholen (St-Jozefscollege, H. Familie, Regina Pacis, 't Nieuwland), kunstenaars (schilderijen, tekeningen, enz), bidprentjes (zo'n 7 à 8000 stuks).

10. Een documentatie over Tieltse Missionarissen
- een fotoalbum (alleen i.v.m. zijn culturele contacten en het Tieltse verenigingsleven) en veel handgeschreven toespraken van Lodewijk Wostyn (1859-1937), apotheker en stadsontvanger, bijzonder actief, meestal als voorzitter of secretaris, in tal van verenigingen zoals De D'hulsterzonen, Davidsfonds, De Congovrienden e.a.

 Terug        Startpagina

2. KUNSTVERZAMELINGEN
2.1.1. Kunst in openbaar bezit - Gemeentebestuur
Bewaarplaats: Markt 13 8700 Tielt

Het stadsbestuur bezit, behalve een aantal losse werken van verschillende kunstenaars , een mooie verzameling werken van Albéric Duyver (1859-1939) Ceramano (1831-1909, de laatste vertegenwoordiger van de school van Barbizon) en Frank Bogaert (°1950)
De inventaris van de schilderijen die zich in het stadhuis bevinden vermeld 99 werken. Daarin zijn begrepen o.m. de geschilderde portretten van elk van de 8 burgemeesters tussen 1848 en 1988, die in de raadzaal zijn opgehangen.
Op de lijst komen voorts namen voor ls August Braekevelt, Alfons Blomme, Achiel Van Sassenbrouck, Antoon De Vaere (1900-1989) Joris Houwen, (1925-1998), Jan Van de Keckhove(1822-1881)
Een bijzondere vermelding verdient de kaart van de kasselrij Kortrijk. Het doek van 250 op 233 com is een kopie in 1654 gemaakt door Jan Rytsaert of Ritseert van de kaart uit 1641 van de hand van de bekende landmeter Lodewijk De Bersacques, werk dat vandaag nog de Kortrijkse schepenzaal siert.
Bovendien bevinden zich in het stadhuis 'andere kunstwerken en -voorwerpen' (borstbeelden,foto's, oude (d.i. 19e eeuw) al dan niet ingelijst en nieuwe vlaggen,meubels, een terra cotta leeuw, wandtapijt, etsen en aquarellen,… De inventarislijst bedraagt 265 nummers
Bij de restauratie vande als monument beschermde hallentoren in 1985-86 werd het oude uurwerk, een historisch stuk uit de 18de eeuw dat in de Elzas werd vervaardigd, uit het gebouw verwijderd en in losse stukken in een kist bewaard. Deze kist en inhoud bevinden zich in de stedelijke loods (meulebeeksesteenweg)

Terug   Startpagina

2.1.2. Kunst in openbaar bezit - De kerken

O.L.Vr Schuiferskapelle
Kruisweg in gebakken aarde (tussen 1838 en 1844) afkomstig van het huis De Beule, Gent.
- Twee kunstwerken van May Claerhout (°1939): een bronzen altaarstuk ' het laatste avondmaal' (1,20m op 2,20 m x 50cm) (1997) en een reusachtig bronzen kruisbeeld (3m hoog, ca 800 kg zwaar) 1998

St.-Pieters Tielt
Kruisweg op doek geschilderd (Tulpinck, Brugge, 1874-1875)
-doek 'de vlucht naar Egypte', Leo De Deyster (1656-1711)
-doek'gesprek met de samaritaanse vrouw', Jozef Van Windekens (+Brugge 1713)
-doek'De kruisafneming', Simon Depaepe (naar P.P. Rubens)
-doek'de boetvaardige zondares' Gaspard De Crayer (1584-1669)
-doek' het laatste avondmaal' (17de eeuw?) en doek 'de berouwvolle Petrus', beide van onbekende schilder
-kerkhofkruisbeeld, lindehout, 1733, van Ignatius Mefaut (buiten zuidgevel, beschermd achter glas)
-beeldengroep H. Anna en H. Maagd Maria, gepolychromeerd hout (kunstenaar en datum onbekend) ( in de koopkapel)
-beeldengroep'graflegging', gepolychromeerd hout (kunstenaar onbekend) (onder het doksaal)
-beeld van de verrezen Christus, lindenhout (ca. 1965) (kunstenaar onbekend)
-beeld van Pater Damiaan, gepolychromeerd gips (Veronique Van Hecke) (1997)
-beeld van Sint-Pieter, gepolychromeerd hout (kunstenaar en datum onbekend)
- enkele neogotische heiligbeelden in plaaster
-stralenmonstrans, rococo, Brugse school, 1694, verguld zilver
-kelk en pateen, zilver, 19e eeuw
-Meerdere liturgische gewaden van het huis Leynen-Hoegaarts, Peers, 1878.

Gewezen Paters Minderbroeders Tielt
In de Kerk
-Doek 'de kruisvinding' (1728) door Lucas De Meyer, in hoofdaltaar.
-Mariabeeld 1734 voor linker zijaltaar.
-Basrelief 'Moeder van smarten' (Maurice Vander Meeren,Tielt), links van Mariaaltaar.
-Kruisweg op doek(1871) (Callebert, Roeselare)
-6 gipsen beelden (1877) door de gebroeders De Bosschere uit Tielt: de HH. Bonaventura, Petrus van Alcantara, Ludovicus, Bernardinus, Jacobus en Johan Capistrano
-Houten Ecce homo 1789

St-Jozef Tielt
Kruisweg op doek (Albéric Duyver, 1859-1939)

St-Bavo Kanegem
-doek (205x260) 'De bruiloft van Cana' van Gaspard De Craeyer (1584-1669)
-beeld van de H. Bavo, gepolychromeerd steen (Bresser, Gent, eind 19de eeuw)
-Beeld H. Fransiscus van Assisi, gepolychromeerde hout (gebroeders Parentani, Brussel, eind 19de eeuw)
-Beeld O.L.Vr. van Tolentijn, gepolychromeerd hout (17de eeuw)
-Beeld H. Bavo, wit geschilderde steen (18de eeuw)
-Beeld H. Eligius, wit geschilderd hout (18de eeuw)
-Beeld H. Hart, gepolychromeerd hout (Fonteyne, Brugge) (eind 19de eeuw)
-Beeld H. Jozef, gepolychromeerd hout (eind 19de eeuw)
-Beeld O.L.Vr., gepolychromeerd hout (eind 19de eeuw)
-Beeld H. Barbara, gepolychromeerd hout(Fonteyne,Brugge) (circa 1910)
-Beelden HH. Jacobus en Jozef, steen(circa 1910)
-Beelden HH. Matthias en Judas Thaddeus,steen(circa 1910)
-Beeldengroep H. Familie, gepolychromeerd hout (De Beule, Gent) (eind 19de eeuw)
-Godslamp met kaarshouders, koper (1919)
-6 kandelaars, koper(19de eeuw), op voet: borstbeelden van Christus, Maria, Petrus
-18 kandelaars 65cm op 85cm, vreguld brons(circa 1900)
-4 processielantaarns, zilver (19de eeuw)
-Ciborie, zilver (Pieter Colle, Gent) (midden 18de eeuw)
-kelk, zilver (1863)
-Monstrans, zilver (H. Decurte, Gent) (midden 19de eeuw)
-Pyxis, zilver en verguld (18/19de eeuw?)
-Kruisdragende Wereldbol
-Reliekhouder, gepolychromeerd hout (19e eeuw)

St-Martinus Aarsele
Beeld van O.L.Vr met kind, gepolychromeerd hout (Mathias Lens, Gent, 1901)
-Schilderij 'Besnijdenis' (Vlaamse school, eind 17e eeuw)
-Beeld 'Het doopsel van Christus', houtkleurig geschilderd gips (aangekocht bij Parentani, Brussel, in 1913)
-Kruisweg op doek (Philippus Janssens, 1882)
-Kruisweg, terracotta (Vonck, Gent, 20ste eeuw)
-Zes kandelaars met driehoekige voet (19de eeuw)
-Kerkmeesterstaf met beeldje van de H. Martinus
-vier processielantaarns
-lezenaar (met engelkopjes afkomstig van de rug van de preekstoel van Karel Laforce, Kortrijk, 1687)

O.L.Vr Tielt
Kruisbeeld in avodiréhout, 11m hoog (Maurice Vander Meeren, 1903-1983)
-Beeld van H. Therisia van Lisieux, witte steen (Maurice Vander Meeren)
-12 beelden van de apostelen, witte steen (Gustave delafontaine, 1887-1972)
-Kruisweg in gedreven koper (werkplaatsen G. Verdonck, Gent)

Terug   Startpagina

2.2. Kunst in privé bezit

Heemkundige kring De Roede van Tielt
bezit van de volgende kunstenaars telkens een of meerdere werken:
Albéric Duyver (1859-1939), Albert Rubens (°1944), Frans Rubens (1909-1984), Maurice Vander Meeren (1903-1983), A. De Seyn, Augusta Hoste (1881-1965), Leo Vandekerckhove (1894-1986), Gérard Desander (1904-1965), Joris Houwen (1925-1998), Modest Huys (1874-1932), Magda Casteleyn (°1946), Jan Van Holder (°1908), Léon Van Damme (1925-2003), Antoon Bekaert (°1911), Maurice Monballieu (1890-1956), René De Pauw (1887-1946), Roger Bonduel (°1930), Julien Creytens(1897-1972), L. Vander Mersch,Anton Devaere(1900-1989), Willy Vandekerckhove(°1920), Félicie Plettinck.
Die werken bevinden zich of in de stapelruimte (Beernegemstraat 5, 8700 Tielt), of werden uitgeleend aan het stadsbestuur Tielt of bevinden zich bij de bestuursleden thuis.

Museum Maurice Vander Meeren
plastisch kunstenaar Maurice Vander Meeren(1903-1983): 150 stuks, hoodzakelijk beeldhouwwerken (brons, gipsmodelen, hout), maar ook schilderijen (olieverf,pastel,aquarel). Het museum is toegankelijk mits afspraak met de eigenaarsconservator

Frank Bogaert
Eigen kunstwerken en kunst uit Afrika
Bezit een uitgebreide verzameling eigen kunstwerken en een heel merkwaardige en aantrekkelijke verzameling exotische kunstwerken, overwegend Afrikaanse kunst.

Terug        Startpagina

3. MUSEA en VERZAMELINGEN
3.1. Openbare musea en verzamelingen

Koppenmuseum Tielt
Bewaarplaats: Hallentoren, Markt, 8700 Tielt
76 polyesterkoppen, naar karikaturen van Belgische en buitenlandse politici getekend door GAL, werden in 1986 gebruikt voor de Tieltse Europastoet en staan sindsdien in dit museum opgesteld. Foto's roepen de sfeer van de koude oorlogsperiode op en onderschriften geven duiding bij elk van de koppen. Het museum is toegankelijk mits afspraak met de Stedelijke Dienst voor Toerisme.

Flandrienhuis Kanegem
De raadzaal van het voormalige gemeentehuis biedt sedert 1999 onderdak aan een verzameling foto's en documenten betreffende de dubbele wereldkampioen Briek Schotte (°Kanegem 1919) en andere Flandriens. Er zijn ook wat voorwerpen te zien (fiets,kampioenentrui e.a.). Een video met als thema de Flandriens en Kanegem Bebloemd en ingeleid door kardinaal Godfried Danneels (°Kanegem 1933) kan worden vertoond.
Bezoek mits afspraak met de Stedelijke Dienst voor Toerisme. In Juli en augustus is het Flandrienhuis evenwel vrij en kosteloos toegankelijk op zaterdag en zondag van 15 tot 17 uur en krijgen de bezoekers een rondleiding door een gids.

Terug   Startpagina

3.2. Privé musea & verzamelingen

11. -een enige verzameling Märklin-miniatuurtreintjes en modelsporen: naar raming zo'n 1000 stuks, vanaf 1945 tot op heden.
-een geklasseerde reeks dia's (naar raming zo'n 500 stuks) over Tielt tussen 1930 en 2000
-een geklasseerde verzameling zichtkaarten van Tielt (naar raming zo'n 300 stuks)
-een verzameling van zo'n 50-tal weegschalen, meestal unsters (ook Romeinse balans genoemd), en weegtoestellen.

12. Een uitzonderlijke mooie verzameling muziekdozen

13. Een verzameling van:
-zo'n 1000 zichtkaarten van Tielt,Aarsele,Kanegem en Schuiferskapelle
-zo'n 2000 foto's van Tielt tijdens W.O.I. en zo'n 400 van Tielt tijdens W.O.II.
-zo'n 800 zichtkaarten van molens over heel België
-een beperkt aantal belangrijke documenten over Tielt tijdens W.O.I en W.O.II

14. Een verzameling van zo'n 150 radio's op lampen tussen 1932 en begin jaren '60

15. Een indrukwekkende verzameling van zo'n 10000 bierglazen en zo'n 1500 bierflessen, naast reclameborden en -kartons van brouwerijen en opdienborden.
De verzameling is beperkt tot België

16. Oude zichtkaarten en doodsprentjes
Beschikt over 110 oude zichtkaarten en 3 oude doodsprentjes van oud-burgemeesters met foto (Robeyns 1841-1918; Jan Boone 1846-1909; Petrus Boone 1875-1932).

Terug   Startpagina