voordrachten en lezingen

 

 

 

 

Voordrachten

 

In de loop van de jaren zijn veel van de artikelen op deze web-site gepubliceerd geweest in verschillende tijdschriften, meestal voor radio-amateurs. Naar aanleiding van deze publicaties kwamen er vragen naar voordrachten over deze onderwerpen, die ik steeds heb kunnen honoreren. Deze voordrachten zijn daarmee beschikbaar om ook voor anderen te worden gehouden, binnen of buiten het circuit van de gebruikelijke radio-amateur verenigingen.

De datum voor een eventuele voordracht wordt in overleg vastgesteld en wordt bij voorkeur een maand voor het gewenste tijdstip aangevraagd. Voordrachten over andere dan reeds beschikbare onderwerpen, maar wel gerelateerd aan de artikelen op deze web-site, kunnen altijd worden aangevraagd. Hiervoor geldt een termijn van tenminste twee maanden voor het gewenste tijdstip. 

 

De meeste voordrachten zijn in de vorm van een Powerpoint presentatie, waarvoor ter plaatse een 'beamer' en een projectievlak aanwezig moeten zijn, alsmede plaats voor een laptop computer en energie daarvoor. Tijdens en na de voordracht kunnen vragen worden gesteld. Indien een publiek bekend staat om zijn intensieve betrokkenheid bij voordrachten, is het verstandig om ook te zorgen voor schrijf- en tekenmogelijkheden, bv. in de vorm van een 'whiteboard' of flap-over met stiften, een schoolbord met krijtjes o.i.d.

Voor groepen van 25 personen of minder is verder geen microfoon met zaalversterking noodzakelijk; voor grotere aantallen wordt een (draadloze) microfoon installatie op prijs gesteld.

 

Voor de voordracht wordt een brandstofkosten vergoeding gevraagd, die gerelateerd is aan de afstand tussen mijn woonplaats (Lommel, Belgiė) en de presentatiezaal en weer terug. Hiervoor geldt een tarief van € 0,20 / km langs de weg m.i.v. het jaar 2018. De maximum afstand (enkele reis) voor voordrachten in de avonduren, te beginnen vanaf 20.00 uur, bedraagt overigens 100 km. Voor voordrachten overdag kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Op dit moment beschikbare voordrachten, met korte omschrijving (voor eventuele lokale aankondiging) zijn hier te vinden. Aanvraag van een voordracht gebeurt via een mailtje aan ondergetekende.

 

 

Lezingen

 

Op iedere zondagmorgen wordt vanaf 9.00 uur op 3.603 kHz. de ZX-ronde gehouden. Deze ronde werd in 1976 geļnitieerd door Hendrik de Waard, PA0ZX, die als hoogleraar aan de universiteit van Groningen de verantwoordelijkheid voelde om fundamentele natuurkundige zaken op begrijpelijke wijze aan een lekenpubliek te verklaren. Na het overlijden van Hendrik werd de ronde voortgezet door een paar verwante geesten, waarvan ikzelf tegenwoordig de organisator ben en tevens een van de rondeleiders.

 

De ZX-ronde heeft zich in de loop van de tijd in een grote belangstelling mogen verheugen, getuige een bijgehouden lijst van inmelders waarop op dit moment een kleine 500 namen prijken, zowel uit Nederland als uit de omringende landen. Gemiddeld kent de ronde steeds zo'n tien tot vijftien actieve deelnemers en een (veel) grotere schare luisteraars. Dat laatste aantal wordt geschat op tenminste vijf maal het aantal actieve deelnemers en is daarom zo groot omdat deze ronde door verschillende radio-amateurs wordt gerelayeerd op andere frequenties en op het internet. Dat laatste voor degenen die (tijdelijk of door lokale storingen) niet over ontvangstmogelijkheden kunnen beschikken.  

 

In de ZX- ronde wordt door de rondeleider steeds een korte lezing gehouden, waarna de deelnemers hierop kunnen reageren met vragen of aanvullende opmerkingen. Mijn lezingen in deze ronde zijn steeds na afloop opvraagbaar en zijn ook nu nog beschikbaar voor hen die op het tijdstip van de betreffende uitzending verhinderd waren en/of  alsnog over een uitgeschreven versie wensen te beschikken. Een greep uit deze lezingen en een korte omschrijving van de inhoud is hier te vinden. Aanvraag van een lezing gebeurt via een mailtje aan ondergetekende.